Logo
Vytisknout tuto stránku

Anketa Lesnické práce: srpnové vichřice

V srpnu se přes Českou republiku přehnalo několik vichřic, které lokálně způsobily značné škody. Nejčastěji zmiňovaným majetkem se v této souvislosti staly Městské lesy Jaroměř, kde spadl patnáctinásobek ročního etátu, ale škody evidují i další majetky, státní lesy či národní park Šumava. Daleko horší situace je v sousedním Polsku, kde spadlo na 10 milionů metrů krychlových především borového dříví. Škody vznikly také v Německu a Rakousku.

Doporučený Anketa Lesnické práce: srpnové vichřice

Kalamita v Městských lesích Jaroměř. Foto: Jan Příhoda

Anketní otázky:

1. Jaké porosty byly silným větrem nejvíce poškozeny a o jaký druh poškození se především jedná?

2. Můžete přiblížit postup likvidace následků kalamity, a kdy předpokládáte, že se podaří kalamitu odstranit?

3. Lze v souvislosti s kalamitou očekávat zvýšení rizika aktivizace podkorního hmyzu?

4. Jaká lesní správa (eventuálně správy) v rámci krajského ředitelství je kalamitou nejcitelněji postižena a jak se zde kalamita projeví na lesnickém hospodaření?

 

Jaroslav Němec, Lesní správa Proruby, Městské lesy Jaroměř, s.r.o.

Roční etát
6 100 m3
Rozsah poškození
Poškozená plocha činí 250 ha, z toho holina asi 150 ha. Množství poškozeného dřeva je 100 000 m3.

1. Věk poškozených porostů je v průměru 90 let se zakmeněním 9. Nejvíce je poškozen smrk – 75 %, dále modřín 11 % a borovice 6 %. Expozice poškození je od jihozápadu. Jedná se o kyselé stanoviště nižších poloh, z hlediska charakteru půdy se jedná o chudé překryvy, pískovce, kambizem, luvizem a podzoly. Z hlediska charakteru poškození bylo 50 % stromů vyvráceno a 50 % zlomeno.           

2. Likvidace kalamity spočívá v uvolnění lesních cest a následném zpracování dříví, k čemuž bude nasazena vhodná technika. Předpokládaná doba zpracování je 6–8 měsíců. Zákaz vstupu do lesa byl vyhlášen zatím na tři měsíce do 15. 11. 2017, poté bude požádáno o prodloužení.

3. V letošním roce není předpoklad rozšíření podkorního hmyzu, ani pro příští rok to nepředpokládáme. Podkorní hmyz je v současnosti v mírně zvýšeném stavu.

4. Ke konci zpracování kalamity budeme žádat o předčasné ukončení LHP a zřízení nového. 

Městské lesy Jaroměř. Foto: Jan Příhoda

 

Jan Ševčík, Krajské ředitelství Frýdek-Místek, Lesy ČR, s. p. 

Plánovaný objem těžeb na rok 2017
1 194 000 m3
Rozsah poškození
Poškozeno bylo cca 50 000 m3 v hodnotě cca 50 mil. Kč.

1. V oblasti Bruntálska jsou větrnými kalamitami zasaženy zejména porosty, ve kterých dochází k odumírání smrku. Rozvrácené porosty jsou přirozeně náchylné k těmto epizodám.

2. V rámci KŘ Frýdek-Místek neuvažujeme o vyhlášení zákazu vstupu pro veřejnost. Postižené lokality jsme označili výstražnými páskami a zákaz vstupu do lesa bereme zejména jako doporučení pro veřejnost. Kalamita je průběžně zpracovávána. Čerstvá smrková hmota bude použita jako obranná opatření – lapáky. Celkově by měla být kalamita odstraněna v řádu několika měsíců.

3. Situace v oblasti Bruntálska je z hlediska aktivity podkorního hmyzu kritická. Nicméně předpokládáme, že část živelní hmoty bude použita jako lapáky a následně včas zpracována. Vzhledem k ročnímu období předpokládáme, že i ostatní vlastníci lesa budou mít dostatek času ke zpracování kalamity.

4. LS Bruntál. Vzhledem k množství nové živelné kalamity bude tato zpracována v rámci úkolů, které lesní správa zpracovává.

Kalamita v oblasti Bruntálska. Foto: archiv KŘ Bruntál

Tomáš Pospíšil, Krajské ředitelství Šumperk, Lesy ČR, s. p.

Plánovaný objem těžeb na rok 2017
1 415 000 m3
Rozsah poškození
Celkový odhad živelné kalamity z poslední větrné epizody je cca 50 tis. m3, z toho cca 45 tis. m3 činí jehličnaté porosty a 5 tis. m3 porosty listnaté. S ohledem na nastavení cen dříví na kalamitou dotčených zakázkách nepředpokládáme významnější finanční škody v důsledku této kalamity.

1. Poškozeny byly převážně starší smrkové porosty, ale škody byly v porostech všech věkových stupňů. Převažují škody bořivým větrem od JV–JZ, bez ohledu na charakter půdy. Jedná se převážně o vývraty, ale také zlomy a vrškové zlomy, případně částečné vývraty s poškozením kořenového systému. Kalamita je vesměs roztroušená, soustředěná se vznikem holiny jen v menší míře. V případě již proředěných porostů vznikly rovněž škody na jiných dřevinách (JD, BK, MD) – typicky např. lokalita Čabová na LS Šternberk.

2. Aktuálně probíhá proces dohledávání, vyznačování a zadávání živelní kalamity v rámci komplexních zakázek a na kalamitních lesních správách, postižených kůrovcovou kalamitou a chřadnutím smrku obecně, dále též v rámci tzv. aukčních bloků v elektronických aukcích dříví vyhlášených pro zpracování nahodilých těžeb. Zadání probíhá v souladu s obchodními podmínkami komplexních zakázek či elektronických aukcí dříví. Smrkové zlomy a vývraty plní současně funkci obranných opatření – dříví již lokálně napadené kůrovci, termíny a způsob asanace jsou zadávány s ohledem na včasné zpracování a asanaci tohoto dříví, tak aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovců. Zákaz vstupu je vyhlášen na žádost LČR na části území Olomouckého kraje: na žádost LS Šternberk vyhlásil krajský úřad zákaz, platící do 31. 10. 2017, na celkem 19 katastrálních územích, zejména v okolí Litovle, Šternberka a Mohelnice. Na LS Ruda nad Moravou bylo požádáno o totéž pro části k. ú. Drozdov, Brníčko, Nedvězí a Strupšín a vyhlášku vydala ORP Zábřeh.

3. Smrkové vývraty a zlomy za podmínky včasné a účinné asanace mohou i v tomto období přispět k odchytu části populace kůrovců. Jako rizikové lze vyhodnotit jednotlivou roztroušenou kalamitu, např. vrškové zlomy. Důraz musí být kladen obecně na čistotu lesa a zpracování a asanaci veškerého hroubí a těžebních zbytků atraktivních pro kůrovce. Riziko včasného nezpracování kůrovci napadené hmoty u sousedních vlastníků vnímáme a v rámci možností toto bude řešeno (výkon funkce OLH, komunikace s vlastníky a státní správou lesů).

4. LS Šternberk – cca 25 tis. m3; nejedná se o objem, který by s ohledem na celkovou výši nahodilých těžeb na lesní správě měl významnější dopad na lesnické hospodaření.

Šternberk, Krajské ředitelství Šumperk. Foto: archiv KŘ Šumperk

Jan Kozel, NP Šumava

Roční etát
Okolo 135 000 m3

Rozsah poškození
Správa Národního parku Šumava (dále NPŠ) eviduje k 24. 8. 2017 po bouři Angela z 18. 8. 2017 zhruba 120 000 m3 polomového dříví. Vedle vyšších nákladů spojených se zpracováním polomového dříví očekáváme ztráty na jeho zpeněžení, a to zejména proto, že část poškozeného dřeva bude nutné zařadit do horších než kulatinových sortimentů a především očekáváme nízké prodejní ceny dříví. Důvodem je současné přesycení trhu kůrovcovým dřívím a skutečnost, že v Bavorsku evidují 2–3 mil. m3 nového polomového dříví ze stejné bouře. Očekáváme, že ztráty vyvolané poklesem ceny dříví budou ve stovkách korun na m3. Celkově u prodaného dříví předpokládáme výnosy nižší o desítky milionů korun. Také je nutné počítat s případnými náklady na opatření spojená se zřízením náhradních skladů dříví v případě váznoucího odbytu (doprava, zavlažování atd.).

1. Nejvíce byly poškozeny porosty ve stáří okolo 100 let. Poškození se liší podle podloží, na podmáčených stanovištích převládají vývraty, na místech neovlivněných vodou jsou místy vývraty a často zlomy. Pokud jde o plošný rozsah poškození, převládají plochy o rozloze do cca 1 ha, na několika místech je poškození v jednotkách hektarů.

2. Zpracování následků bouře Angela bude probíhat s respektem k předmětům ochrany NPŠ. V zásahových částech NPŠ budeme vedle toho postupovat podle pravidel pro ochranu lesa. Proto hodláme větší část evidovaného objemu zpracovat ještě v letošním roce. Věříme, že se nám podaří překonat překážky spojené s vysokou poptávkou po zpracovatelských kapacitách a současně převisem nabídky dříví pocházejícího z nahodilých těžeb. V souvislosti s poškozením lesních porostů a nebezpečím pro zdraví turistů a návštěvníků lesa jsme požádali ORP Prachatice a Český Krumlov o vyhlášení zákazu vstupu do lesa v nejpoškozenějších lokalitách na Novopecku a Stožecku.

3. S každou polomovou situací lze očekávat zvýšené riziko napadení porostů podkorním hmyzem v následujícím období. Z toho důvodu Správa NPŠ předpokládá zvýšený výskyt kůrovcem napadených stromů v následujících letech. Tuto pravděpodobnost zvyšuje také fakt, že v letošním roce očekáváme přibližně o 80 % vyšší objem kůrovcem napadených stromů oproti roku 2016.

4. Pakliže se většinu polomového dříví podaří zpracovat do konce letošního roku, bude celková těžba v lesích ve správě NPŠ o cca 70 000 m3 vyšší než původně plánovaná. Podíl nahodilých těžeb tak přesáhne příznivé hodnoty dosahované v minulých letech. 

Rakouská cesta Ŕíjiště u Nové Pece. Foto: Adam Diviš

Celou anketu naleznete v aktuálním vydání Lesnické práce 9/2017.

Autor: Petra Kulhanová

Naposledy změněno: středa, 13 září 2017 14:38

(0 hlasů)
Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.