Přihlásit

Kalendář ochrany lesa - říjen

Obecně

 • v případě potřeby se aktuálně doplňuje potřebný sortiment repelentů
 • uskladňují se feromonové lapače
 • před uskladněním se provádí důsledná očista aplikační techniky

Podkorní, dřevokazný a kortikolní hmyz

 • pokračuje se ve vyhledávání a zpracování kůrovcových stromů, příp. stromů odumírajících vlivem houbových patogenů
 • průběžně se zpracovávají větrné polomy

Listožravý hmyz

 • v ohrožených smrkových porostech se kopou půdní sondy pro kontrolu ploskohřbetek
 • kontroluje se bekyně velkohlavá počítáním hubek
 • v dubových porostech se pomocí lepových pásů zahajuje kontrola podzimních píďalek (p. podzimní, p. zhoubná)

Zvěř a hlodavci

 • v souladu s platnou legislativou a plány chovu a lovu se snižují stavy spárkaté zvěře
 • dokončuje se preventivní ochrana proti škodám zvěří (nátěry, opravy a stavby oplocenek, individuální mechanická ochrana pletivy)
 • v ohrožených lokalitách se aplikují rodenticidy zašlapáváním do nor nebo aplikací do jedových staniček

Houbové choroby

 • při těžbě a soustřeďování dříví se pokračuje v ošetřování poškozených kořenových náběhů a bází kmenů
 • ve školkách se likviduje opadaný infikovaný asimilační aparát (pálení, kompostování s vápnem); mohou se aplikovat i dusíkatá hnojiva pro urychlení rozkladu (pozor však na nadbytek dusíku v půdě!)
 • může se provádět moření osiva

Plevele a buřeň

 • provádí se likvidace ostružiníku postřikem herbicidy
 • pokračuje se v nátěru pařízků arboricidy po výřezu plevelných dřevin a v chemické probírce pomocí hypo-sekerky

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby