baner_dyas_pf_2015
lesprace
   
Velikost textu

SVĚTOVÝ TRH DŘEVA A DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ

Redakce

Dřevařský výbor Evropské hospodářské komise (dále DV EHK) uveřejnil na svém 56. zasedání konaném na přelomu září a října 1998 v Ženevě podrobnou analýzu trendů světového trhu dřeva a rozhodujících dřevařských výrobků. Protože český trh je součástí celosvětového, řada údajů se nás bezprostředně týká.

OBECNÝ PŘEHLED

Rok 1997 se v Evropě a Sev. Americe vyznačoval všeobecně pozitivními ukazateli hospodářských parametrů. Spotřeba dřevařských výrobků dosáhla rekordní úrovně, vzrostl hrubý domácí produkt (v západní Evropě v průměru o 2,7 %, v Sev. Americe o téměř 3,8 %) a v řadě tranzitivních zemí bylo možno v r. 1997 zaznamenat hospodářský růst. Průměrné tempo růstu HDP v zemích východní Evropy a ve Společenství nezávislých států (SNS) bylo pozitivní (+1,7 %), poprvé od r. 1989. Většina prognóz předpovídala obdobný vývoj i v letech 1998-1999. V r. 1998 však došlo v důsledku vysoké výrobní kapacity a nadměrné nabídky k negativnímu ovlivnění trhu. Krize v Asii, Rusku a částečně v Latinské Americe ovlivnily světový obchod a znamenaly vysoký stupeň nejistoty v posuzování výhledu pro r. 1999. Předpokládané odhady hodnot HDP musely být korigovány směrem dolů. Současné výrazné kolísání na světovém kapitálovém trhu dále zvyšuje nejistotu a může značně oslabit důvěru spotřebitelů a obchodníků a následně snížit očekávaná tempa hospodářského růstu ve většině zemí Evropy i v Sev. Americe. V transformujících se ekonomikách střední a východní Evropy je velmi obtížné odhadnout vývoj rozhodujících ekonomických ukazatelů, protože zde významnou roli hraje vleklá finanční krize v Rusku a rozdíly mezi jednotlivými státy v rychlosti a rozsahu transformací jejich ekonomik.

Očekávalo se, že v západní Evropě poklesne v roce 1998 výstavba bytů (-1 %), avšak odhad pro r. 1999 je optimističtější (+1,4 %). Tempo růstu renovací s využitím řeziva a aglomerovaných materiálů mělo a má být stejné - v letech 1998-1999 nárůst o 3 %. Příznivý vývoj ve výstavbě bytů je ohlašován z USA, opakem je Japonsko, kde je bytová výstavba od r. 1997 velmi slabá.

Trh dřevařských výrobků se postupně globalizuje. Lze konstatovat, že vývoj v některých zemích může výrazně ovlivnit obchodní toky a ceny v jiných státech světa. Příkladem je kolaps poptávky v důsledku asijské krize.

Proces koncentrace ve sledovaném sektoru (fúze, akvizice) pokračuje a zvyšuje se průměrná velikost výrobních jednotek. Některé obory včetně pilařské výroby dnes disponují nadměrnými kapacitami, což se projevuje tlakem na pokles cen a nižší ziskovostí v některých regionech. Zde se ukazuje stále naléhavější podpora vyšší spotřeby dřevařských výrobků zlepšováním public relations a aktivit vedoucích k vývoji nových či inovovaných výrobků. Proces certifikace dřeva a dřevařských výrobků z lesů řízených v souladu s trvale udržitelným rozvojem je předmětem různých diskusí, včetně politických. Účastníci DV EHK vyjádřili obavu z možného dopadu navrhovaného certifikačního schématu na malé vlastníky lesů a zpracovatelský průmysl.

JEHLIČNATÉ DŘEVO

Odborníci odhadovali, že v evropských podmínkách bude spotřeba jehličnatého dříví v r. 1998 ve srovnání s předchozími dvěma lety stagnovat na 79,2 mil. m3 a v r. 1999 dojde jen k nepatrnému růstu. Rychlejší růst produkce v uplynulých letech způsobil nutnost exportovat, aby výroba zůstala zisková. S poklesem poptávky na asijských trzích a očekávaném snížení dovozu suroviny do Evropy začali evropští exportéři zvyšovat dodávky do jiných oblastí (Sev. Afrika, USA). Experti odhadují, že v r. 1998 měl evropský export dosáhnout nové rekordní úrovně 32,9 mil. m3 a dovezeno mělo být 30,5 mil. m3. Ceny dřeva koncem r. 1997 klesaly, avšak po snížení zásob v roce 1998 začaly v Evropě a Japonsku pozvolna narůstat.

Prognózy vývoje spotřeby a exportu z transformujících se zemích střední a východní Evropy pro rok 1998 vypovídaly o nehomogenitě. V pobaltských zemích mělo dojít ke zpomalení vývozu v důsledku zvýšení domácí poptávky a omezení těžebních objemů, některé země předpokládaly nárůst vlastní spotřeby dřeva (Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko, v prvním pololetí Slovensko), v Rusku mělo dojít k mírnému poklesu exportu i výrobě jehličnatého řeziva. Pro rok 1999 se v Evropě počítá se zvýšením produkce (celkem 152,6 mil. m3) a spotřeby (celkem 156,9 mil. m3) jehličnaté kulatiny.

V Sev. Americe došlo v r. 1998 k rekordní výrobě (145,7 mil. m3) a spotřebě řeziva v důsledku vysoké aktivity ve výstavbě bytů v USA. V roce 1999 se očekává mírný pokles výroby řeziva na 144,2 mil. m3. Ceny dřeva v USA od poloviny roku 1997 klesají a celkový dovoz stoupá (1998 +6,3 %, 1999 +2,1 % na 45 mil. m3). Produkce kulatiny má v r. 1999 dosáhnout hranice 181,3 mil. m3 a spotřeba 172 mil. m3. Očekává se další mírný nárůst exportu této komodity.

Významný vývozce jehličnatého řeziva, Kanada, exportovala v r. 1997 3/4 své výroby, avšak v r. 1998 zaznamenala ve vývozu výrazný pokles v důsledku asijské krize.

LISTNATÉ DŘEVO

V r. 1997 se v Evropě zastavil dlouhodobý pokles spotřeby listnatého řeziva a v letech 1998-1999 se očekává mírný nárůst na 16,9 mil. m3. Tento vývoj však bude v jednotlivých evropských zemích odlišný. Produkce listnatého řeziva se má rovněž zvýšit. Čistý dovoz této komodity z oblastí mírného pásma je v posledních letech na stabilní úrovni, v r. 1998 se očekával pokles dovozu tropického řeziva z Asie a následná stabilizace v roce 1999. V kategorii kulatiny by se měla zvyšovat spotřeba a mírně i dovoz z tropických oblastí. V Sev. Americe je situace opačná, produkce a spotřeba dřeva má vzestupnou tendenci (využití ve stavebnictví, nábytkářství, výrobě palet, obalů a železničních pražců), se kterou se počítá i pro r. 1999 (celkový objem produkce by měl být 33 mil. m3 a spotřeby 29,3 mil. m3). Export řeziva do Evropy a Asie zaznamenal v roce 1997 rekord a pro rok 1998 byl předpokládán další nárůst na celkem 4,8 mil. m3. Prognózy pro rok 1999 jsou v důsledku asijské krize většinou pesimistické. Experti předpovídají, že většina exportního amerického řeziva bude absorbována na alternativních trzích, včetně Evropy. Na trhu je přitom zájem především o bukové dřevo. V nábytkářském průmyslu klesla poptávka po bílém dubu, avšak v truhlářské výrobě a ve výrobě sudů byl zaznamenán nárůst zájmu. Popsané trendy se podílely na zvýšení cen těchto odrůd. Asijská krize způsobila chaos v produkci dřevařských výrobků z tropického dřeva. Produkce i export v r. 1998 klesal, a pokles byl zaznamenán rovněž u cen.

AGLOMEROVANÉ MATERIÁLY

V evropském regionu se pro r. 1998 počítalo se zvyšováním spotřeby aglomerovaných materiálů o 3 % a v letošním roce o další 2 % na rekordní hodnotu 46,3 mil. m3. Obdobná situace je prognózována ve výrobě rozhodujících položek v důsledku nově vytvořených kapacit na výrobu MDF desek, dřevotřískových a OSB desek (s orientovanou třískou). V Sev. Americe byl oproti tomu pro r. 1998 předpovídán mírný pokles spotřeby těchto materiálů (-0,7 % proti r. 1997) a v r. 1999 nejsou předpokládány významnější změny. Pokles produkčních kapacit na překližky byl kompenzován nárůstem výroby OSB desek. Výroba OSB desek je v USA perspektivní, v r. 1998 se měla zvýšit o 5,6 % a v r. 1999 o 2,9 % na 10 mil. m3. V Kanadě se má v r. 1999 vyrábět 6,2 mil. m3 OSB desek, z čehož půjde 90 % na export převážně do USA. Ceny OSB desek od r. 1996 klesaly, v letních měsících roku 1998 prudce vzrostly, avšak od září 1998 začaly znovu klesat. V Rusku mělo v r. 1998 dojít k prudkému zvýšení produkce aglomerovaných desek (+11,4 %) a dynamický růst (+8,7 %) je předpovídán i pro r. 1999 na celkový objem produkce 4,7 mil. m3.

Výroba dřevotřískových desek se měla v r. 1998 zvýšit o 5,2 % a v r. 1999 o další 2,6 % (objem produkce celkem 32,2 mil. m3), přičemž růst očekává většina nejvýznamnějších evropských výrobců (Německo, Francie, Velká Británie, Polsko) kromě Turecka. Odborníci předpokládají rovněž nárůst produkce OSB desek. Ve výrobě překližek nejsou předpovídány významné změny. V důsledku příznivějších směnných kursů se má zvýšit dovoz překližek z jihovýchodní Asie a Severní Ameriky. Produkce MDF desek postupně narůstá (v r. 1998 +18,2 % proti r. 1997 na 6,5 mil. m3) a v dalších letech by se měla nadále zvyšovat. Předpokládá se, že v r. 2000 bude činit evropská výrobní kapacita tohoto produktu více než 10 mil. m3. V důsledku asijské krize však byly evropští výrobci nuceni hledat nová odbytiště (tranzitivní země, USA). V současné době se klade otázka, zda budou nové trhy schopny absorbovat značné přebytky tohoto výrobku. Ve výrobě dřevotřískových desek v USA mělo v r. 1998 ve srovnání s r. 1997 dojít k poklesu o 1,3 %. Oblast aglomerovaných materiálů se dále vyvíjí. Perspektivní se jeví náhrada řeziva novými materiály (např. Glu-Lam, I-joists, LVL) k jejichž výrobě jsou zčásti využívány suroviny nižší kvality.

VLÁKNINOVÉ A PALIVOVÉ DŘEVO

V r. 1997 a v 1. polovině r. 1998 byla světová výroba buničiny na vysoké úrovni a ceny v tomto období rostly. Ve 2. polovině r. 1998 došlo k výraznému poklesu cen a zvýšení skladových zásob. Jedním z faktorů způsobujících tento stav je stoupající spotřeba sběrového papíru. Spotřeba vlákniny se měla v Evropě v roce 1998 zvýšit (+1,7 %) na 189 mil. m3 a pro rok 1999 jsou prognózovány podobné tendence. Nejrychleji by měla narůstat spotřeba list. vlákniny. V Rusku byl pro rok 1998 předpokládán pokles spotřeby o 8 % a v r. 1999 návrat na předchozí úroveň. V USA měla spotřeba vlákniny v r. 1998 růst jen nepatrně (+0,6 %) a následně (1999) stagnovat na hodnotě 233 mil. m3. Dovoz vlákniny do Evropy měl v r. 1998 narůst o 3 % a v letošním roce se předpokládá mírné snížení. Pokles exportu z Evropy bude trvat (v r. 1999 14 mil. m3). Vývoz ze Sev. Ameriky se pohybuje na úrovni 15,5 mil. m3 a směřuje zejména do Japonska. Údaje také signalizují oživení trhu s palivovým dřevem jako konkurence uhlí v případě využití v elektrárnách a teplárnách. Ve Švédsku měla platnost uhlíkové daně vliv na rozvoj moderních technologií na využití energie ze dřeva.

TĚŽBA DŘEVA

V r. 1998 se měla v evropských podmínkách celková těžba zvýšit jen nepatrně (+1 %, celkem 370,7 mil. m3) a pro r. 1999 se počítá s těžbou ve výši 375 mil. m3. Ve Spojených státech experti předpokládají obdobné tendence. V Rusku se v roce 1998 měla těžba snížit (78 mil. m3) a v roce 1999 mírně narůstat.

CERTIFIKOVANÉ DŘEVAŘSKÉ VÝROBKY

Problematika certifikovaných dřevařských výrobků byla v kontextu vývoje světového trhu dřeva diskutována poprvé. V jednotlivých zemích existují různé koncepce a schémata certifikace a doposud nebyla provedena přesná statistika primárních a sekundárních výrobků. Poptávka po certifikovaných výrobcích je patrná zejména v některých západoevropských státech (např. Velká Británie). Zatím zůstává faktem, že u certifikovaných výrobků není dosahováno nijak výhodnějších cen. V budoucnu se počítá s postupným zvyšováním jejich spotřeby. Zástupci některých zemí upozornili, s ohledem na certifikaci a označování, na možnost vzniku obchodní bariéry a ztrátu tržního podílu ve prospěch konkurenčních obnovitelných materiálů. Certifikace může mít dopad na malé vlastníky lesů a některá průmyslová odvětví v určitých zemích. Z výše uvedených důvodu bude nutné věnovat v budoucnu této problematice zvýšenou pozornost.

Připraveno podle Truhlářských listů 2/99, redakce

Elektronická verze

PUBLERO_banner_LP_1
Loading

cls logo-czbiom enviweb ekolist-ikona Agroweb Fotografie zvířat a přírody - Naturfoto.cz LesniHospodar
komatsu
s