Přihlásit

CZECH FOREST think tank navrhuje krizové členění podpory ochrany lesů

Současný kritický stav v lesích vyžaduje podle členů think tanku CZECH FOREST přijetí celorepublikových krizových opatření, která mohou rozvoj kalamity zpomalit a přispět k zachování lesních porostů se zastoupením smrku ve vhodných oblastech. Navržený princip spočívá ve vymezení oblastí, kde ještě nedošlo k rozvoji mimořádně kalamitního stavu, a kde lze v kontextu klimatických prognóz předpokládat perspektivu pěstování porostů s významným zastoupením smrku. V těchto oblastech by mělo dojít k zásadnímu navýšení podpory asanace kůrovcového dříví pro všechny vlastníky lesů a kontrole její včasné realizace.

Doporučený CZECH FOREST think tank navrhuje krizové členění podpory ochrany lesů

Mapa 1: Orientační návrh vymezení oblastí krizové podpory ochrany lesa. Zdroj: ÚHÚL a CZECH FOREST. Pozn.: Vymezení proběhlo na základě kůrovcových těžeb (www.kurovcovamapa.cz září 2018 – červenec 2019) a vyhodnocení podílu porostů se zastoupením smrku v nadmořských výškách nad 500 m. Podkladová mapa zobrazuje veškeré lesní porosty v ČR. Pro konkrétní realizaci by bylo nutné vymezení se zohledněním dalších parametrů včetně aktuálních lokálních podmínek. Podstatné je, aby byly vymezeny ucelené oblasti, které zvýší efektivitu opatřeních a umožní vlastníkům i státní správě lesů jednoduchou orientaci.

I přes obrovskou snahu personálu v lesích, kterou zřetelně dokládá výše nahodilých těžeb za rok 2018, nelze již dosavadními postupy kůrovcovu kalamitu na celém území ČR zastavit, ani významně zpomalit. Zákonnou povinností vlastníků lesů je těžit a asanovat kůrovcem napadené stromy i v oblastech, kde podle současných znalostí a prognóz vývoje klimatických změn má smrk značně snížené šance na dlouhodobou prosperitu nebo v oblastech, kde je míra napadení taková, že snahy nemají šanci na úspěch. Naopak lze očekávat, že ve středních a zejména vyšších polohách by smrk měl i nadále prosperovat a mělo by tak být strategickým cílem České republiky tyto porosty chránit před rozvojem kůrovcové kalamity.

Z výše uvedených důvodů považují členové CZECH FOREST think tank za vhodné zásadním způsobem změnit postoj k boji s kalamitou a navýšit podporu asanace kůrovcového dříví v oblastech perspektivního pěstování smrku z důvodu omezení šíření kalamity. I kdyby v těchto oblastech nedošlo k zastavení kalamity, ale „pouze" k efektivnímu zpomalení jejího rozvoje, lze očekávat zásadní pozitivní vliv na nastartování přirozené obnovy, ale i na situaci na trhu s dřívím. Aby podpora byla smysluplná, měla by být jednoduše dostupná pro všechny vlastníky lesů včetně státních a ideálně i pro subjekty, které budou asanaci provádět (platba za asanovaný kubík kůrovcového dříví). Součástí podpory by měla být také důsledná kontrola včasné a účinné asanace aktivního kůrovcového dříví v perspektivních oblastech ze strany orgánů státní správy lesů.

Součástí změny přístupu by mělo být i rozšíření červených (mimořádně kalamitních) zón uvedených v příloze opatření obecné povahy i do dalších krajů, kde vznikly souvislé plochy kůrovcem napadených lesů. V těchto oblastech by navíc vlastníkům mělo být umožněno, aby silně napadené porosty nedotěžovali. Součástí opatření by měla být i povinnost těžby kůrovcových souší u komunikací či v sousedství obydlených oblastí. V mimořádně kalamitních oblastech nižších poloh by podpora měla být směřována zejména do obnovy lesů a jejich ochrany před zvěří. Financování podpory by mohlo být řešeno finančním příspěvkem na ochranu lesa před kalamitními hmyzími škůdci (podobně jako nařízení vlády č. 245/2018 Sb.).

Pociťujete při své práci v lesnictví komplikace kvůli koronavirové epidemii?

Vůbec ne - 21.9%
Částečně - 35%
Výrazně - 43.1%

Celkem hlasů: 448
Hlasování v této anketě bylo ukončeno na: 30 dub 2020 - 07:39

Mapa 2: Orientační návrh oblastí pro krizovou podporu (vrstva smrku nad 500, resp. 600 m n. m. s promítnutím letní vrstvy Kůrovcové mapy). Zdroj: ÚHÚL a CZECH FOREST

Podstatné je také sjednocení přístupu ministerstev zemědělství a životního prostředí k ochraně krajiny a životního prostředí, aby nedocházelo jako v případě NP České Švýcarsko k ponechání obrovských ploch samovolnému vývoji, z nichž se kalamita šíří do širokého okolí, kde jsou ale vlastníci zákony nuceni s kůrovcovou kalamitou nákladně bojovat. Racionální přístup je nutný nejenom v oblastech velkoplošných chráněných území, ale i drobnějších ploch.

I když se náklady na tento typ podpory mohou pohybovat v řádech jednotek miliard korun, přesto se jedná o podstatně nižší částky, než jsou reálně hrozící škody a náklady na plošnou obnovu kalamitních ploch.

Opodstatnění tohoto návrhu dokládá rozvoj kůrovcové kalamity v celé severní části České republiky, kde jsou ohroženy nejcennější porosty v Orlických a Jizerských horách nebo Krkonoších. Zvýšené riziko rozvoje kůrovcové kalamity lze ale pozorovat také například v Brdech.

Aby navrhované krizové členění podpory ochrany a obnovy lesů mělo efekt, muselo by být funkční nejpozději v březnu 2020.

Kompletní návrh Krizového členění podpory ochrany lesa je k dispozici na www.czechforest.cz v sekci odborné výstupy.

Kritická situace v lesích vyžaduje přijetí razantních krizových opatření:

  • Maximalizovat snahy o zachování lesů se zastoupením smrku ve středních a vyšších polohách (boj s kůrovcovou kalamitou na celém území ČR přes veškeré úsilí nevede k zastavení a ani zpomalení kalamity)!
  • Razantně navýšit podporu boje s kůrovcovou kalamitou oblastech, kde dosud nedošlo k extrémnímu rozvoji kůrovcové kalamity, a kde mají porosty perspektivu odolávat klimatickým změnám!
  • Umožnit jednoduché čerpání podpory všem vlastníkům lesů a dalším subjektům, které provádějí asanaci kůrovcového dříví!
  • Zvýšit kontroly asanace kůrovcem napadeného dříví v perspektivních oblastech krizové podpory!
  • Rozšíření tzv. červených zón (mimořádně kalamitních) do dalších krajů, kde došlo ke skokovému nárůstu kůrovcových těžeb!
  • V červených zónách umožnit vlastníkům lesů se souhlasem státní správy lesů nedotěžování napadených porostů, ale nařídit těžbu kůrovcových souší v blízkosti komunikací a obydlí!
  • V nižších nadmořských výškách a červených zónách navýšit podporu obnovy druhově pestrých lesů a ochrany před zvěří!
  • Minimálně zachovat stávající podporu obnovy a ochrany lesa na celém území ČR!

 

Podle TZ CFTT, red.

Naposledy změněno: neděle, 27 říjen 2019 09:19

(0 hlasů)

Komentáře   

+4 # duha 2019-10-28 10:02
Ty nejrůznější think tanky jsou zřejmě následníci krásného think tanku zovoucího se VUML. Akorát se musí pojmenovat "englicky" protože jinak by nebyly IN. Ještě by stálo za zveřejnění, kdo ty nejrůznější think tanky financuje. U VUMLu jsme to věděli. My všichni. A obávám se, že zde je to úplně stejné, jen ve větších částkách.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

Lesnictví

Teploty mají významný na rychlost vývoje kůrovců. Čím vyšší jsou průměrné teploty, tím je vývoj kůrovců rychlejší. Proto vznikla nová mapová informace zveřejňující sumu efektivních...

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

Lesnictví

Těžba dřeva vloni dosáhla 32,6 mil. m3 dřeva bez kůry, což představuje doposud rekordní objem vytěženého dříví. Došlo také k výraznému nárůstu plochy umělého zalesňování...

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

Lesnictví

Nízká půdní vlhkost po suché zimě, velké rozdíly v denních a nočních teplotách v první půlce dubna a výrazný deficit srážek v průběhu celého dubna...

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

Lesnictví

Desítky nádrží, tůní a mokřadů, přírodní koryta potoků – Lesy České republiky vrací lesům a krajině vodu. V rámci největšího programu v historii státního podniku...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby