Přihlásit

Indexace – známá neznámá

V souvislosti s tendrem Lesů ČR na rok 2011 se opět objevuje kritika použitého způsobu indexace. Vývoj indexu cen dříví „vlastníků“ za III. a IV. kvartál 2010 neodpovídá podle kritiků reálné situaci na trhu, což mimo jiné dokládají významným rozdílem od vývoje indexu „nevlastníků“.

Mnohé z firem, které uspěly v tendru „Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni – rok 2011“, tak upozorňuje na nevhodnost použití Indexu cen surového dříví – vlastníků, v němž měly Lesy ČR se 72 respondenty ze 103 dominantní vliv.

Lesy ČR upozornily na to, že podmínky smluv včetně metodiky úpravy cen dříví byly dopředu známé a firmy je podepsaly zcela dobrovolně. Zároveň je podle názoru Lesů ČR přinejmenším zvláštní, že se výhrady proti indexaci objevují v době po podpisu smluv, když zhruba čtvrtina smluv byla podepsána již se znalostí indexu za 4. Q 2010.

S žádostí o vyjádření k problematice valorizace cen dříví v tendru Lesů ČR pro rok 2011 se redakce Lesnické práce obrátila na Ministerstvo zemědělství, Český statistický úřad a Lesy ČR

Ministerstvo zemědělství

- Jak vnímá MZe kritiku způsobu indexace cen dříví v tendru Lesů ČR pro rok 2011?

Index cen lesnictví (surové dříví) je výstupem ze státního statistického šetření (výkaz Ceny Les 1-04), prováděného ČSÚ. Tento Index dlouhodobě sloužil k informaci o reálných cenách sortimentů surového dříví především pro vlastníky lesů. „Cenotvorným ukazatelem“ se stal až po přijetí tzv. Memoranda, uzavřeného v roce 2007 mezi KLDS a MZe, kdy byl tento Index poprvé použit ve smlouvách pro komplexní lesnické zakázky v období let 2008–2010, a to ke čtvrtletní korekci nabídkových cen na vyhlášené tendry Lesů ČR.

Kritika způsobu indexace cen surového dříví v tendrech Lesů ČR pro rok 2011 od smluvních partnerů vyplynula až po zveřejnění Indexu cen v lesnictví (surové dříví) Českým statistickým úřadem koncem ledna 2011 a revidovaného indexu (9. 2. 2011), na jehož základě byly navýšeny vysoutěžené – nabídkové ceny a fakturovány podnikem Lesy ČR smluvním partnerům pro 1. čtvrtletí 2011. Otázkou tak je, zda došlo k ovlivnění tohoto Indexu cen nereálným navýšením cen od respondentů. Tuto skutečnost může prohlásit pouze ČSÚ jako gestor a zpracovatel tohoto výkazu (Ceny Les 1-04).

- Bude MZe do výše zmíněného problému nějakým způsobem vstupovat?

MZe svolalo na základě žádostí podnikatelských subjektů na prověření cenové statistiky – Indexu cen v lesnictví (surové dříví) za 4. čtvrtletí 2010 pracovní jednání, které proběhlo 25. března v ÚHÚL Brandýs nad Labem za účasti všech zainteresovaných stran (zástupci podnikatelských subjektů v lesnicko-dřevařském komplexu, Lesů ČR, MZe a ČSÚ).

Přijatý závěr z tohoto jednání byl ve znění „Případná revize indexu cen v lesnictví (surového dříví za vlastníky) za 4. čtvrtletí 2010“ může proběhnout pouze na základě dohody mezi MZe a ČSÚ, a to za splnění následujících podmínek:

1. Bude dodržena platná metodika pro vyplňování statistického výkazu Ceny Les 1-04 pro 4. čtvrtletí 2010.

2. Bude osloven stejný soubor respondentů jako ve 4. čtvrtletí 2010.

3. Budou upřesněny pokyny pro vyplnění dotazníku Ceny Les 1-04 v rámci výše definované metodiky; pokyny k upřesnění vyplnění dotazníku předloží a projedná s ČSÚ MZe.

- Jaký systém indexace bude zvolen pro tendry Lesů ČR od roku 2012?

Model indexace cen pro tendry Lesů ČR od roku 2012 bude MZe jako zakladatel Lesů ČR řešit ve spolupráci s ČSÚ s cílem maximální míry objektivity a nezávislosti. K tomu budou svolána MZe pracovní jednání společně s ČSÚ i zainteresovanými podnikatelskými subjekty.

- Jakým způsobem probíhá diskuse nad detaily zadávací dokumentace pro tendry od roku 2012?

Za řádnou přípravu zadávací dokumentace nese odpovědnost zadavatel lesnické zakázky, tj. Lesy ČR. Konkrétní parametry tendrů od roku 2012 budou před jejich vyhlášením projednány se zakladatelem a na půdě dozorčí rady podniku. K celému procesu přípravy a vyhlášení tendrů byla – v souladu se zněním tzv. Dřevěné knihy – přizvána nezávislá organizace Transparency International.


Český statistický úřad

Odbor statistiky cen

- Jak hodnotí ČSÚ vhodnost použití indexu cen dříví pro vlastníky lesů v tendru Lesů ČR na lesnické činnosti v roce 2011?

Vzhledem k tomu, že žádný jiný vhodný index neexistuje, je to, pokud chtějí MZe a Lesy ČR náš index použít, jediná možná volba.

- Jaké jsou možnosti změn v indexaci cen dříví pro vlastníky lesů v roce 2011?

V tomto roce nebudou vykazovat Lesy ČR ceny za lesní správy, jak tomu bylo dosud. Dle zadání tendrů se dříví bude prodávat při pni, což neodpovídá metodickým podmínkám sledování indexu cen surového dříví (sledují se ceny na odvozním místě). ČSÚ proto rozšíří skupinu respondentů o další firmy, vlastníky lesů.

Důležitou změnou ve výpočtu indexu bude přechod na částečně vážený průměr. Dosud se indexy za jednotlivé sortimenty dříví počítaly prostým aritmetickým průměrem, od 1. Q 2011 se bude používat částečně vážený průměr. To znamená, že ceny čtyř nejvýznamnějších sortimentů budou váženy vahami dle tržeb za dané čtvrtletí.

 


 

Lesy ČR, s.p.

- Jak vnímají Lesy ČR indexaci cen dříví v tendru pro rok 2011 a její kritiku lesnickými firmami?

Většina lesnických firem problém s indexací nemá. Příslušné smlouvy s Lesy ČR uzavíraly firmy dobrovolně a se znalostí metodiky úpravy cen dříví podle indexu ČSÚ skupiny vlastníci. Indexace cen dřeva se ve smlouvách LČR objevuje již řadu let a je tak běžnou obchodní záležitostí. Je přinejmenším zvláštní, že se určité výhrady proti indexaci části lesnických firem objevují v době po podpisu smluv, přičemž zhruba čtvrtina smluv byla podepsána již se znalostí indexu za 4. Q 2010.

- Z jakého důvodu byly nabídkové ceny zpětně upravovány indexem za III. a IV. Q již od I. Q 2011, když nabídky byly podávány v průběhu IV. Q 2010?

Tyto podmínky byly obsaženy v zadávací dokumentaci, ze které uchazeči při zpracování svých nabídek do tendru vycházeli.

- Jaká konkrétní data (lokalita, průměr atd.) Lesy ČR pro ČSÚ vykazovaly v roce 2010, a jaká budou vykazovat v roce 2011?

Lesy ČR postupují a vždy postupovaly podle platné metodiky vykazování a pokynů ČSÚ. Lesy ČR reportovaly ceny ze všech organizačních jednotek, na kterých proběhl prodej dříví z lokality OM. Pro rok 2011 se situace změní, Lesy ČR budou reportovat data jen za 5 lesních závodů.

- Jaký způsob indexace zvolí Lesy ČR v zadávací dokumentaci od roku 2012?

Příprava zadávací dokumentace právě probíhá. Po jejím zveřejnění se budou moci zájemci s indexací i dalšími podmínkami seznámit.

Děkuji za odpovědi (28. 3. 2011), Jan Příhoda

Představitelům lesnických a dřevařských firem redakce položila otázku:

- Jak hodnotíte systém indexace a dosavadní vývoj indexu cen dříví ČSÚ použitého v tendru Lesů ČR v roce 2011?

Miloš Balák
SPLH při AK ČR

Základním problémem současného systému indexace ceny surového dřeva je nerozpracovaná a respondentům detailně nevysvětlená metodika zjišťování požadovaných statistických údajů jednotlivých sortimentů neboli reprezentantů, na což SPLH při AK ČR při jednáních u kulatého stolu upozorňovalo, že v tomto může tkvět skryté nebezpečí uplatňování indexace. SPLH při AK ČR chápe indexaci jako jediný možný nástroj na úpravu cen surového dříví v dlouhodobé zakázce, což naši členové upřednostňují před krátkodobou soutěží, která by byla prováděna pro kratší časová období. Dále si myslíme, že úprava cen dle jednotlivých čtvrtletí má vcelku logickou a dlouhodobou oporu v tvorbě všech kontraktů na surové dříví, řezivo i vlákninu, tudíž ke změnám uvnitř tohoto časového úseku dochází velmi sporadicky a většinou mimo právní dosah uzavřených smluv.

Dalším důležitým prvkem pro správnou a korektní indexaci je výběr jednotlivých respondentů oslovených ČSÚ. Zde by mělo být rozhodující, zda obchodují požadované sortimenty v každém čtvrtletí, a ne pouze náhodně, či dokonce ojediněle, protože jen ten vlastník lesa, který udržuje dlouhodobé korektní tržní vztahy s odběrateli, pak dosahuje maximálního zpeněžení jednotlivých sortimentů pro zjišťování údajů ČSÚ. Zde by bylo vhodné, aby ČSÚ oslovilo respondenty vlastníky lesa od určité výměry spravovaného majetku.

Výše indexace pro I. čtvrtletí roku 2011 byla zcela nepochybně ovlivněna ukončením zakázek u LČR na konci loňského roku a navyšování cen v tomto období zcela jistě nebylo způsobeno zlepšením stavu na trhu s řezivem či celulózou, ale spíše opět narušením všech dlouhodobých tržních vztahů, což se stává vždy, když končí zakázky u LČR na celém jimi spravovaném lesním majetku. Vzhledem k tomu považujeme výši tohoto indexu pro první čtvrtletí roku 2011 za nepřiměřenou a při přihlédnutí k tomu, jaký je rozdíl mezi statistickým košem vlastníků a nevlastníků, který přes korekci provedenou ČSÚ dosahoval skoro 10 %, za jev nevídaný.

Tomáš Bittner
Opavská lesní a.s.

Stávající systém indexace, který Lesy ČR použily v ZŘ na rok 2011, považuji za zcela nevhodný.

Záměrem indexace, která byla poprvé uplatněna v tendru na roky 2008–2010, bylo objektivní zohlednění mezikvartálních změn cen dříví na tuzemském trhu. Tento záměr se však v tendru na rok 2011 absolutně minul účinkem.

Důvodem je fakt, že letos poprvé byl na veřejnou zakázku použit mechanismus, kdy podléhají indexaci již i ceny dříví v prvním čtvrtletí účinnosti smluv. Tedy ceny pro první čtvrtletí 2011 jsou upraveny o změnu indexu za 3. a 4. čtvrtletí roku 2010.

Nabídky byly podávány v době po zveřejnění indexu za 3. čtvrtletí (u jehličnatého dříví + 4,7 %) a v době, kdy proběhla cenová jednání se zpracovateli dříví pro 4. čtvrtletí. V té době se reálný a všeobecně respektovaný odhad celkové změny za 3. a 4. čtvrtletí pohyboval na úrovni do 7 %. O to větším překvapením pro mě byl zveřejněný index 4. čtvrtletí (u jehličnatého dříví + 8 %). Ten byl sice po vlně protestů opraven ze strany ČSÚ (z 8 % na 6,4 %), ale přesto celkový index pro jehličnaté dříví byl stanoven ve výši 11,4 %. Tento index zásadně neodpovídá skutečnému vývoji cen, tuto výši nepotvrzují údaje žádného z tuzemských odběratelů dříví.

Jediným možným vysvětlením pro odchylku indexu od reálného vývoje na trhu je chyba v metodice poskytování podkladových údajů zaslaných na ČSÚ respondenty v kategorii „vlastníci“. Tento názor potvrzuje i fakt, že souběžně sledovaný index v kategorii „nevlastníci“ vykázal nárůst za 4. čtvrtletí jen 0,6 %.

Použití indexace v nereálné výši vyvolává kritickou situaci a způsobuje destabilizaci v lesnickém i dřevařském sektoru. Navýšení nabídkových cen jehličnatého dříví zpětně o 11,4 % narušuje rentabilitu smluv a vyvolává silný tlak na ceny dříví v celé ČR. Důsledná aplikace nereálného indexu tak může vést k likvidaci jak lesnických firem, tak celé řady firem dřevozpracujících.

František Vomočil
Stora Enso Wood Products

Předem je třeba konstatovat, že systém indexace byl známý všem soutěžícím v době vypsání tendru na rok 2010. My shledáváme jako nutné body ke zlepšení funkčnosti indexu – zkrácení indexovaného období, rozšíření skupiny respondentů o partnery LČR a zpracovatele, zdokonalení metodiky reportu cen (vyjmutí extrémů a jejich specifikace, kontrolní mechanismy, přesný popis pojmu cena). Dále pak je velmi špatné založit bázi pro budoucí index na jiném kvartálu, než ve kterém je tvořena nabídka. To vše zvyšuje nestabilitu systému.

Libor Vaněček,
UNILES, a.s.

Indexace cen dříví, ale i cen prací je u dlouhodobějších (tj. víceletých) smluv na komplexní provádění prací a koupi dříví u LČR nutná. Index ČSÚ pro ceny dříví je použitelný, pokud se dopřesní jeho metodika a lépe definuje soubor nezávislých respondentů. Dosavadní vývoj indexu totiž ukazuje, že bez těchto dvou upřesnění je index pro účely objektivní úpravy cen nevyhovující. Samostatným případem je otázka vykázaného indexu pohybu cen dříví za IV. Q v kategorii vlastníků lesů (tj. index použitý pro úpravu cen dříví na začátku ročních tendrů LČR na rok 2011) – zveřejněný index +11,4 % se hrubě odlišuje od reality na českém trhu s dřívím ve IV. Q roku 2010 i od stejného indexu vykázaného za stejné období nevlastníky lesů. Proto požadujeme překontrolování výpočtu a podkladů tohoto indexu a jeho narovnání na skutečnost – tj. odborným odhadem cca +5 %.

Odpovědi dalších respondentů naleznete na v Lesnické práci 4/2011

Naposledy změněno: úterý, 12 duben 2011 11:23

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

Lesnictví

Teploty mají významný na rychlost vývoje kůrovců. Čím vyšší jsou průměrné teploty, tím je vývoj kůrovců rychlejší. Proto vznikla nová mapová informace zveřejňující sumu efektivních...

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

Lesnictví

Těžba dřeva vloni dosáhla 32,6 mil. m3 dřeva bez kůry, což představuje doposud rekordní objem vytěženého dříví. Došlo také k výraznému nárůstu plochy umělého zalesňování...

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

Lesnictví

Nízká půdní vlhkost po suché zimě, velké rozdíly v denních a nočních teplotách v první půlce dubna a výrazný deficit srážek v průběhu celého dubna...

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

Lesnictví

Desítky nádrží, tůní a mokřadů, přírodní koryta potoků – Lesy České republiky vrací lesům a krajině vodu. V rámci největšího programu v historii státního podniku...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby