Přihlásit

Jak budou církve hospodařit v restituovaných lesích?

Již několikrát dostala redakce časopisu Lesnické práce podnět k tomu zjistit, jak se chystají církve hospodařit na lesních pozemcích, které jim byly či budou navráceny v rámci církevních restitucí. Některé z církví na již vydaných majetcích hospodaří a mají již vytvořené a personálně obsazené subjekty pro zajištění lesnického hospodaření. Další stále čekají na dořešení výzev k vydání lesů, někdy soudní cestou, i ti ale už mají poměrně přesnou představu o tom, jak v nich budou hospodařit. Několika správců církevních lesních majetků jsme se ptali na organizaci lesnických prací, systém obchodování s dřívím či na dlouhodobé priority v této činnosti.

Doporučený Jak budou církve hospodařit v restituovaných lesích?

Anketa Lesnické práce

1. Jak bude na restituovaném majetku organizováno lesnické hospodaření (územní členění, pěstební a těžební práce, vlastní movité i nemovité zázemí atd.)?
2. Jak je/bude řešeno personální zajištění?
3. Jakým systémem budete obchodovat dříví?

Milan Mochán
vedoucí Lesní správy Arcibiskupství pražského
Arcidiecéze pražská

Na Arcidiecézi pražské se lesy navrací jednotlivým farnostem, kapitulám a také přímo Arcibiskupství pražskému (AP). V závěru roku 2013 zřídilo AP v rámci odboru Správa majetku samostatné oddělení Lesní správa (LS), které zajišťuje nakládání s lesy ve vlastnictví AP a jiných církevních subjektů na základě pachtovní smlouvy.
Přírodní a lesnické charakteristiky navrácených lesů vyplývají z přírodních podmínek, které jsou velice různorodé. Produkční potenciál místy nedosahuje ani 3 m3/ha (Krušné Hory, Břežany u Prahy), a naopak na Vysočině přesahuje i 9 m3/ha. Významným faktorem jsou zájmy ochrany přírody, v případě vyhlášení CHKO Brdy bude téměř 60 % lesů spadat pod statut ZCHÚ. Samostatnou kapitolou jsou Krušné hory. Je velmi zajímavé a poučné porovnávat dobové fotografie starých hájoven se současným stavem.

1. Lesní majetky AP byly historicky součástí velkostatků a nová organizační struktura je víceméně kopíruje s přihlédnutím k současným potřebám. Máme nastaven třístupňový model řízení pro velké lesní komplexy a dvoustupňový pro rozptýlené lesy. Drobné farní lesy budou farnosti spravovat na vlastní účet prostřednictvím svého lesního správce nebo LS AP. Lesy jsou rozděleny do 7 polesí a několika přímo řízených úseků. Vlastní polesí potom tvoří 2–4 lesnické úseky.
V souladu s přijatou strategií LS budou lesnické práce zajištěny portfoliem regionálních dodavatelů a zaměstnanců s důrazem na trvalost a sociální aspekt těchto vztahů. Rozloha některých lesních celků nám umožňuje zabývat se investiční strategií s využitím dotačních prostředků. Zásadní pro nás je obnova lesnické infrastruktury.

2. Tři úrovně řízení rozptýleného lesního majetku i odborná poradenská a dozorová činnost pro farnosti vyžadují diferencované nároky na jednotlivé pracovní pozice – od specializovaných profesí na ústředí LS AP až po provozní lesnické manažery. Sestava lesnického týmu je dnes prakticky ukončena a nástup nových kolegů je podmíněn pouze rychlostí navrácení lesů. Výběr lesníků proběhl v loňském roce většinou na základě výběrových řízení nejen formou pohovorů, ale i venkovních pochůzek. Tým byl sestaven z lesnických praktiků a doplnili jsme jej i několika čerstvými absolventy SLŠ.

3. Prodej dříví bude řízen a administrován z ústředí LS AP v součinnosti s vedoucími polesí. Obdobně bude obchod dříví zprostředkován i pro farní lesy. Předpokládáme roční objem dodávek dříví ve výši 120 tis. m3 a k tomu využijeme všech dostupných forem prodeje dříví. Přímé dodávky strategickým partnerům, prodej na veřejných trzích, drobný prodej v regionu a v omezené míře, v odlehlých lesích, též prodej dříví na pni prostřednictvím EAD. Samozřejmostí je poskytnutí palivového dříví pro obyvatele regionů formou samovýroby, dále regionální služby, výkupy dříví, prodej těžebních zbytků a ostatních produktů lesní výroby. Zkušenosti s obchodními partnery a vývoj na trhu se dřívím budou určovat další marketingové postupy.

Petr Bláha
ředitel Benediktinské hospodářské správy
Benediktinské arciopatství Břevnov, Benediktinské opatství Emauzy, Benediktinské opatství Broumov

Benediktinská hospodářská správa spravuje majetek tří klášterů řádu benediktinů. Břevnovského, broumovského a emauzského. V tuto chvíli již hospodaříme na 1 200 hektarech lesní půdy, v oblasti Kladenska a Sázavska. V dosud nevypořádaných nárocích se nachází cca 4 300 hektarů lesní půdy a cca 600 ha zemědělské půdy, především na Broumovsku a Policku. Restituované lesy jsou převážně jehličnaté, s výraznou převahou smrku, v kategorii lesů hospodářských.

1. Odborná správa majetku, organizace práce, prodej dřeva, ekonomická a ostatní agenda, to vše je řízeno vlastními zaměstnanci. Při obsazování nově vznikajících míst v hospodářské správě využíváme stávajících zaměstnanců řádu a zároveň se rozhlížíme v regionech po spolehlivých a pracovitých lidech. Zatím jsme z okruhu mimo klášter převzali jednoho revírníka LČR.
Každý ze tří klášterů založil vlastní společnost s ručením omezeným, jejímž je stoprocentním vlastníkem. Jednatelem každé společnosti je představený kláštera. Řízení a ostatní povinnosti jednotlivých společností jsou v rukou ředitele hospodářské správy. Ředitel je zároveň OLH. Hospodářská správa spravuje i restituovaný zemědělský majetek a stará se o navrácené budovy. Základní hospodářskou jednotkou správy je polesí s výměrou 800–1 400 ha, obsazované polesným, který ve spolupráci s ústředím zajišťuje komplexní správu svěřeného majetku.
2. Na provádění prací najímáme živnostníky a specializované firmy. Upřednostňujeme regionální dodavatele prací. Ke správě využíváme vlastní nemovité zázemí. Problematické jsou majetky vydávané bez budov, nebo naopak pouze budovy vydané bez pozemků. Úplnou specialitou jsou nově postavené budovy v restituovaných areálech vlastněné soukromými vlastníky.
3. Dříví obchodujeme sami. Upřednostňujeme přímý obchod na koncové odběratele bez překupníků. Orientujeme se na spolehlivé partnery. Cílem obchodu je dlouhodobý, oboustranně korektní obchodní vztah.

Josef Dostál
jednatel a výrobní náměstek
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o.

Aktuálně obhospodařovaná výměra činí cca 10 250 ha především lesních pozemků, ve výzvách přitom bylo nárokováno cca 40 tisíc ha lesů a cca 5 tisíc ha zemědělské půdy. Již obhospodařované lesní pozemky lze zjednodušeně lokalizovat do čtyř hlavních území:
- Kroměřížsko – okolí Kroměříže a Chropyně (PLO 34 – Hornomoravský úval, hlavní dřeviny JS a DB, kolem 200 m n. m., nejvíce zastoupený HS 197)
- Chřiby – severně od Velehradu k městu Napajedla (PLO 36 – Středomoravské Karpaty, především listnaté porosty, největší zastoupení BK, z jehličnatých dřevin SM, 250–580 m n. m., nejvíce zastoupený HS 456)
- Hostýnské vrchy – katastrální území Chvalčov a Rajnochovice (PLO 41 – Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky, hlavní dřeviny SM a BK, 400–864 m n. m., nejvíce zastoupený HS 451)
- Mírovsko – okolí Mírova a Svitav (PLO 31 – Českomoravské mezihoří, hlavní dřeviny SM a BK, 400–600 m n. m., nejvíce zastoupený HS 451).

1. Za účelem obhospodařování restituovaného majetku založilo Arcibiskupství olomoucké společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o (ALSOL) s ústředím v Olomouci. Na aktuálně obhospodařovaném majetku vznikla 3 polesí – Kroměříž, Chvalčov a Mírov – ta budou dále členěna na lesnické úseky o průměrné výměře 800–900 ha. Personální obsazení polesí tvoří vedoucí polesí, technici, hajní a adjunkti.
Pro sídla polesí budou využity budovy, které byly, popř. budou Arcibiskupství olomouckému vráceny v rámci majetkového vyrovnání. Jelikož většina jich je ve špatném technickém stavu, je nutné před nastěhováním personálu provést poměrně nákladné rekonstrukce a adaptace. To platí i pro budovy bývalých hájenek, které chceme využít k bydlení pro venkovní personál – hajné a adjunkty.
2. Jednotlivé pracovní pozice THP na polesích i na ústředí jsou obsazovány výběrem z řad uchazečů o zaměstnání u ALSOL. Část personálu k nám přechází i od LČR, popř. od lesnických firem, které na vydávaných majetcích hospodařily v rámci plnění komplexních lesnických zakázek. Lesnické činnosti jsou zadávány především místním živnostníkům, popř. malým lesnickým firmám.
3. Naší snahou je uplatnit takový systém prodeje, který zabezpečí maximální zisk za předpokladu udržení a zkvalitnění ostatních funkcí lesa. V současné době realizujeme dříví formou přímého prodeje, v budoucnu budeme využívat i další vhodné způsoby. Vzhledem k předpokládaným vysokým objemům obchodovaného dříví jsou a budou našimi hlavními obchodními partnery zejména velké dřevozpracující firmy. Část dřevní hmoty je již teď nabízena regionálním zpracovatelům z řad malých a středně velkých firem s cílem podpory zaměstnanosti, a to zejména v problematických regionech.

Vlastimil Brukner
jednatel
Diecézní lesy Hradec Králové, s. r. o.
Diecéze Hradec Králové

Diecézní lesy Hradec Králové, s. r. o., (DLHK) budou spravovat veškeré lesní majetky jednotlivých církevních subjektů v rámci Diecéze Hradec Králové, tzn. majetky jednotlivých farností, Kapituly Hradec Králové a Biskupství Hradec Králové. Mezi DLHK jako pachtýřem a těmito církevní subjekty jakožto propachtovatelem je uzavřena pachtovní smlouva se všemi náležitostmi dle občanského zákoníku.
Majetek je rozptýlený po celé diecézi s různou výměrou na jednotlivý církevní subjekt. Lesy farností jsou od několika m2 až po 80 ha. Největším vlastníkem je však samotné Biskupství Hradec Králové s majetkem ve dvou celcích o celkové výměře 1 800 ha. Aktuálně obhospodařují DLHK 1 000 ha, po vypořádání restitucí očekáváme výměru okolo 5 000 ha.
Od povinných subjektů není hlášený žádný problémový majetek, který by se měl řešit soudní cestou. Ukončení restitucí tedy předpokládáme do konce roku 2015. Jen pro zajímavost uvádím, že při jednání o navrácení se jedná u největšího právnického subjektu o komunikaci na pěti krajských ředitelstvích LČR, s. p., a dvanácti jejich lesních správách. Z výše uvedeného vyplývá i pestrost druhové skladby, hospodářských souborů a vegetačních stupňů.

1. DLHK mají dvoustupňový systém řízení. Ústředí a zároveň sídlo firmy je v budově Nového Adalbertina v Hradci Králové. Předpokládáme, že se firma přesune během tohoto roku do některé z opuštěných farních budov v blízkosti Hradce Králové. Na ústředí bude pracovat maximálně 5 lidí. Druhý stupeň tvoří jednotlivé lesnické úseky, kterých bude 6 až 7, v závislosti na navráceném majetku.
2. Viz výše.
3. Úkolem lesníků bude běžná provozní činnost, tj. zadávání a přebírání prací v terénu, podklady pro fakturace, expedice dřeva, projekční činnost, ochrana lesa, ochranná služba apod. Ústředí bude zajišťovat veškeré smlouvy, jednání s úřady, nastavení cenových toků a prodej dřeva. Na práce budeme především oslovovat drobné živnostníky vždy z příslušného regionu.
Dřevo prodáváme a budeme prodávat všem zájemcům, kteří nabídnou zajímavé ceny spojené s jistotou platby. Do budoucna nechceme vynechávat ani drobné pilaře z regionů, postupem doby si vytvoříme portfolio stabilních a solventních odběratelů.

Jiří Kabíček
jednatel a vrchní lesní správce
Klášterní lesy Strahov, s. r. o.
Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Naše společnost na podkladě pachtovní smlouvy spravuje navrácené lesní pozemky Královské kanonie premonstrátů na Strahově.
V současné době máme k hospodaření převzato cca 5 200 ha a ještě cca 1 000 ha nám má být předáno.
Majetek se nachází na rozsáhlém území 6 krajů – na západě od Františkových Lázní až po východ u Znojma (Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj). Nejnižší bod se nachází u Loun (cca 200 m nad mořem), nejvyšší bod je Dyleň (940 m nad mořem). Z toho vyplývá pestrost zastoupených lesních typů s různým způsobem hospodaření.

1. Organizace hospodaření probíhá ve vlastní režii 2 stupňovým systémem:
- lesní správa, její sídlo je v Milevsku (je zde největší plošná část majetku),
- lesní revíry – jsou vytvořeny podle koncentrace majetků (předpoklad je cca 700–800 ha lesa).
Zatím nemáme žádné budovy, kancelář správy je pronajata od našeho zřizovatele. K organizování máme 1 služební automobil (na ústředí), ostatní zaměstnanci za náhradu používají vlastní prostředky.
2. Práce v lese zajišťujeme prostřednictvím přímých zakázek místním živnostníkům, na soustředěném majetku i vlastními pracovníky.
Technické práce jsou prováděny vlastním personálem. Na ústředí lesní správy v současné době je lesní správce, vedoucí provozu a vedoucí účetní. Revíry spravuje revírník, na majetcích s malou výměrou si pomáháme částečným úvazkem revírníků-důchodců, případně úvazkem od správce jiného (obecního) majetku.
3. Vytěžené dřevo obchodujeme přímo na podkladě uzavřených smluv s odběrateli, upřednostňujeme tuzemské zpracovatele.

Tomáš Kimmer
ekonom a správce majetku
Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství

Suverénní řád Maltézských rytířů je samostatným mužským laickým řádem podléhajícím svému vedení v Římě, které dále podléhá přímo papeži. Řád je aktivní ve více než 120 zemích, především tzv. třetího světa, kde zajišťuje zdravotnickou a humanitární pomoc prostřednictvím svých 13,5 tisíc členů a 80 tisíc školených dobrovolníků. Řád ve světě provozuje mnoho nemocnic, zdravotnických středisek, domovů důchodců a škol. V ČR je řád zřizovatelem tří škol a svoji charitativní činnost poskytuje prostřednictvím Maltézské pomoci, o. p. s., a České Maltézské pomoci, které poskytují široké spektrum pomoci seniorům, handicapovaným dětem a bezdomovcům.

1. Věříme, že nám bude vrácen náš historický majetek zahrnující cca 800 ha lesů a 1 000 ha polí. Doposud nám bohužel nebyl vrácen ani 1 m2, tudíž žádné lesy neobhospodařujeme.
Zbytky našeho původně mnohem většího historického lesnického majetku se nacházejí především na severní Moravě (Opavsko a Osoblažsko), dále pak v jižních Čechách a menší části ve středních a severních Čechách. Vzhledem k této roztříštěnosti bude pro nás dlouhodobým úkolem zcelení tohoto majetku, abychom zvýšili efektivitu jeho správy. Budeme tedy mimo jiné poptávat směnu lesních pozemků s jinými soukromými vlastníky či státem.
Jedná se převážně o lesy jehličnaté (SM, BO, MD) v nadmořské výšce 400 až 500 m n. m. Na severní Moravě, kde je jich většina, jsou značně postiženy proběhlými kůrovcovými kalamitami.
2. Vzhledem k malé velikosti lesního majetku budeme mít jednoho lesníka na severní Moravě, který bude veškeré potřebné služby najímat u místních dodavatelů. Žádné investice do infrastruktury v současné době neplánujeme.
Jak již bylo řečeno výše, jeden místní lesník poptávající potřebné služby u místních dodavatelů.
3. Dříví si budeme obchodovat sami, případně ve spolupráci s jinými církevními či dalšími soukromými vlastníky lesa.

Děkuji za odpovědi (23. 2. 2015), Veronika Lukášová
 
Foto: archiv Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, s. r. o., a Lesní správy Arcibiskupství pražského

 

Plné znění ankety (odpovědi na další tři anketní otázky) najdete v Lesnické práci 3/2015.

Naposledy změněno: pondělí, 09 březen 2015 09:00

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

VLS na Olšině slavnostně otevřely novou naučnou stezku

VLS na Olšině slavnostně otevřely novou naučnou stezku

Lesnictví

Ve čtvrtek 9. 7. Vojenské lesy a statky ČR (VLS) slavnostně otevřely nové návštěvnické středisko Olšina s naučnou stezkou, které mohou nově využívat návštěvnici i...

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnictví

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ! Zodpovězte správně otázky v soutěžním formuláři a budete zařazeni do slosování o spoustu zajímavých cen.Soutěžit můžete od 1. 7. do...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Lesnictví

Na podporu lesního hospodářství by měl stát od příštího roku přispívat o 2,5 miliardy korun více než letos, kdy je to 1,15 miliardy korun. Peníze...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR DECATHLON

Naše další weby