Přihlásit

Odborná sdružení společně k novele zákona o myslivosti

Dne 14. července 2020 se v sídle Asociace soukromého zemědělství ČR v Praze konala tisková konference uskupení osmi subjektů zastupujících vlastníky honebních pozemků, sedláky, lesníky a ochránce přírody. Cílem bylo upozornit na nedostatky novely zákona o myslivosti, která byla schválena vládou na konci června, a seznámit média (a jejich prostřednictvím veřejnost) se stanovisky jednotlivých subjektů a motivací ke vzájemně koordinovanému postupu.

Doporučený Odborná sdružení společně k novele zákona o myslivosti

Většina organizací má k vládní novele zákona o myslivosti řadu připomínek, ale navzdory různému zaměření deklarují schopnost konsensu a plán i nadále vystupovat ve věci myslivosti jednotně. Organizace zastupují vlastníky více než poloviny honebních pozemků v ČR. Zásadní námitkou k novele je podle společné tiskové zprávy především fakt, že zvěř bude poškozovat jejich majetek a vlastníci se nemohou účinně bránit ani řádně uplatňovat náhrady za škody působené zvěří.

Cíl: úplně nový zákon o myslivosti

Novela zákona o myslivosti připravená rezortem MZe ani po přijetí a zapracování části připomínek odborných organizací neodpovídá dnešním potřebám. Proto považujeme za nezbytné vypracovat nový myslivecký zákon, který bude reflektovat aktuální situaci stavu české krajiny a současné potřeby hospodaření a péče o les a zemědělskou půdu. Než bude nový zákon připraven, je nutné doplnit tuto novelu o několik zásadních bodů, které společně předkládáme a na kterých jsme se shodli," uvedl Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.
Společně prosazovat změny se vedle ASZ ČR rozhodly následující organizace:

  • Česká společnost ornitologická (ČSO)
  • Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
  • Hnutí DUHA (HD)
  • Pro Silva Bohemica (PSB)
  • Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL)
  • Spolek vlastníků honebních pozemků (SVHP)
  • Svaz vlastníků půdy (SVP)

K modernímu pojetí myslivosti

Hlavní motivací pro konsensus napříč organizacemi je šetrné hospodaření v krajině s výhledem na zájmy budoucích generací. „Společný postup mnoha spolků a organizací v této záležitost odráží významný posun společenského vnímání – od prostého produkčního využívání půdy směrem k udržitelnosti krajiny v ČR," uvedl Petr Klos ze Svazu vlastníků půdy.
Podle organizátorů tiskové konference není celková legislativní regulace myslivosti v České republice v pořádku a existuje velká společenská objednávka na změnu k modernímu pojetí myslivosti a lovu v přírodě. Na nápravě současného stavu se musí podílet všichni zainteresovaní, ideálně ve shodě.

Myslivecký zákon je natolik důležitá právní norma ovlivňující přírodu a její složky, že jsme se rozhodli postupovat společně a vyzdvihnout několik zásadních oblastí, které všichni považujeme za zcela klíčové," dodal Richard Podstatzký Thonsern, místopředseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z Hnutí DUHA podotkl, že v minulosti již proběhlo několik iniciativ, v jejichž rámci různé organizace spolupracovaly. Dosud nikdy však nešlo o tak silné spojenectví vícero významných organizací a spolků. „Na řešení problému poškozování lesů přemnoženou spárkatou zvěří dlouhodobě spolupracujeme se sdruženími vlastníků i dalšími ekologickými organizacemi Například společným postupem se SVOL a ČSOP se nám v roce 2002 podařilo zabránit schválení návrhu zákona, který by z naší republiky udělal doslova „myslivecký stát". Poslanci ale tehdy bohužel nakonec neschválili ani náš společný návrh a udělali ze zákona o myslivosti kočkopsa. V roce 2007 jsme spolu se SVHP, ASZ ČR, SVOL a dalšími organizacemi připravili vlastní komplexní novelu zákona o myslivosti, ale ta se nakonec nedostala do Parlamentu. Věříme, že se nám společnými silami podaří vyjednat s poslanci a Ministerstvem zemědělství další potřebné úpravy tohoto špatného zákona a v dalším kroku zákon úplně nový."

Společně chceme změnit chování uživatelů honiteb k volně žijící zvěři i vlastníkům honebních pozemků," uvedl Bohumír Nekola, předseda SVHP.

Stanoviska zástupců jednotlivých organizací k novele zákona o myslivosti

Asociace soukromého zemědělství ČR

Problémových pasáží zákona o myslivosti je více a jsou tak zásadního charakteru, že žádáme vypracování zcela nového zákona. Máme-li něco vypíchnout konkrétně, je to především otázka minimálních práv vlastníků pozemků (honiteb) oproti uživatelům honiteb a z toho plynoucí problémy, například nemožnost ovlivnit stav zvěře na vlastních pozemcích. Dále například způsob evidence škod způsobených zvěří na lesních a zemědělských pozemcích a problém s vymáháním náhrad za tyto způsobené škody.
Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Česká společnost ornitologická

Současný neutěšený stav lesů i konflikty o podobě mysliveckého hospodaření ukazují, jak těžké je, aby člověk přebíral od přírody její samoregulační funkce. Odvozování chovu a lovu srnčí, jelení či černé zvěře od míry škod, které tato zvěř působí v lesích i na polích, je jediným smysluplným řešením. Ze seznamu zvěře by také měly zmizet chráněné druhy, ale především dosud lovená kachna polák velký. Jeho populace se podle hodnocení IUCN dostaly v roce 2017 do tak vážného stavu, že byl zařazen mezi druhy celosvětově ohrožené vyhynutím v kategorii zranitelný. Věřím, že žádný rozumný myslivec by nechtěl střílet celosvětově ohrožená zvířata.
Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO

Český svaz ochránců přírody

Jedním z přežitků zákona o myslivosti je seznam druhů zvěře. Tedy druhů, o které by se měli myslivci teoreticky starat, přikrmovat je a případně regulovat jejich stavy lovem. Najdeme mezi nimi druhy dnes v naší přírodě kriticky ohrožené či zvláště chráněné jako je třeba kočka divoká. Ale i druhy, které myslivce vůbec nezajímají, příkladem je poštolka obecná. Paradoxně nám tak zákon na ochranu přírody jeden druh chrání a myslivecký zákon ten stejný chráněný druh zařazuje mezi zvěř. A přitom na seznamu zvěře dodnes chybí některé druhy nepůvodních invazivních predátorů. Jakýmkoliv změnám se však myslivci podporovaní Ministerstvem zemědělství úporně brání.
Celkem 37 zvířecích druhů by podle ČSOP být v seznamu zvěře vůbec nemělo, naopak čtyři druhy nebezpečných nepůvodních invazivních predátorů v seznamu chybí.
Karel Kříž, výkonný místopředseda ČSOP

Hnutí DUHA

Novela zákona o myslivosti musí zachovat poslanci loni schválený princip odvozování výše lovu od míry škod, které spárkatá zvěř působí. Návrh Ministerstva zemědělství k tomu po posledních úpravách již směřuje, ale jsou ještě potřebné další změny, aby v praxi skutečně fungoval. Bez toho není možné nastolit v lesích rovnováhu mezi početností zvěře a stavem lesů. Miliardy korun investované do obnovy lesů po kalamitě by byly vyhozené peníze, protože přemnožená zvěř nyní sežere nebo vážně poškodí většinu vysázených mladých listnáčů a jedliček. Novela by měla postihnout i další palčivé a dlouho neřešené problémy, zejména posílit postavení vlastníků pozemků, na kterých myslivci hospodaří a upravit seznam druhů myslivecky obhospodařované zvěře tak, aby neobsahoval ohrožené a chráněné živočichy. Tomu se bohužel ministerstvo nadále vyhýbá.
Jaromír Bláha, lesnický expert Hnutí DUHA

Pro Silva Bohemica

Myslivci převzali roli regulátora rovnováhy mezi zvěří a prostředím. Tu se však bohužel z řady různých příčin nepodařilo udržet a stav zvěře se na naprosté většině území dále zhoršuje. Nicméně udržení stavů zvěře na takové úrovni, aby nadměrně nepoškozovala lesy, zemědělskou půdu a další prostředí, by mělo být zákonem jasně deklarováno.
Milan Hron, předseda Pro Silva Bohemica

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Obáváme se, že současný návrh novely dostatečně neřeší prevenci zabránit škodám na nově vysázených lesních porostech melioračních a zpevňujících dřevin, na které stát vynakládá finanční příspěvky. Majitel lesních i zemědělských pozemků musí mít právo a možnost předcházet škodám prostřednictvím vlastniho mysliveckého hospodaření.
Aby toto vlastnické právo nebylo omezováno, je třeba snížení minimální výměry u honiteb vlastních na 250 ha, a tím umožnit majitelům pozemků hospodařit se zvěří!
Tato změna by umožnila přímý výkon práva myslivosti právě těm vlastníkům, kteří se o hospodaření v krajině aktivně zajímají a jsou zpravidla ve svém hospodaření na lesních i zemědělských pozemcích nejvíce postihování vznikajícími škodami zvěří. Požadavek SVOL nezasahuje do společenstevních honiteb, které by měly dále stejnou minimální výměru 500 ha.
Richard Podstatzký Thonsern, předseda Komory soukromých lesů SVOL

Svaz vlastníků půdy

Svaz vlastníků půdy ČR považuje návrh výše uvedené novely zákona o myslivosti za nedostačující. Navrhovaná novela neřeší podstatu problému, kterou je současný neudržitelný způsob provozování myslivosti a jeho negativní dopady na vlastníky půdy a celkový stav krajiny v ČR. SVP ČR jednoznačně požaduje zvýšení přímého vlivu vlastníků půdy na způsob provozování myslivosti na vlastněných pozemcích a posílení kontrolních funkcí vlastníků půdy vůči uživatelům honiteb.
Petr Klos, předseda SVP ČR

Spolek vlastníků honebních pozemků v ČR

Novela v duchu našich požadavků pouze upravuje systém plánování lovu zvěře. Uvítali bychom i zachování možnosti svobody volby podávat plán mysliveckého hospodaření v písemné formě, nejen v elektronické. Škody přemnoženou zvěří jsou pro drobné vlastníky lesů a zemědělce natolik zásadní, že citelně snižují ziskovost jejich hospodaření, ohrožují jejich zemědělskou existenci. Proto bychom rádi, aby došlo ke změně neutěšeného stavu.
Bohumír Nekola, předseda SVHP

Zpracováno podle tiskové zprávy ze dne 14. 7. 2020, red.

Foto archiv redakce

Naposledy změněno: pátek, 17 červenec 2020 10:26

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Rok 2020: Kůrovcová kalamita v době covidové (Anketa Lesnické práce)

Rok 2020: Kůrovcová kalamita v době covidové (Anketa Lesnické práce)

Lesnictví

V anketě lednového čísla Lesnické práce významní představitelé lesnicko-dřevařského oboru komentovali uplynulý rok 2020. Přinášíme čtenářům Silvaria anketní odpovědi zástupců státních lesů – Josefa Vojáčka...

Lesnické práci popřáli: P. Zahradník, P. Češka, PEFC ČR, J. Pohan a M. Třeštík

Lesnické práci popřáli: P. Zahradník, P. Češka, PEFC ČR, J. Pohan a…

Lesnictví

Video uvnitř článku! Podívejte se, co kolegyně a kolegové lesníci popřáli ve třetím ze série videopřání Lesnické práci, která letos slaví jubilejní 100. vydání!

Chladné počasí loni pomohlo ALSOL snížit objem kůrovcových těžeb

Chladné počasí loni pomohlo ALSOL snížit objem kůrovcových těžeb

Lesnictví

Pracovníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL) loni díky chladnějšímu a deštivému počasí vytěžili o téměř 90 000 metrů krychlových kůrovcového dříví méně, než původně...

Trubači Markazíni popřáli k výročí Lesnické práce

Trubači Markazíni popřáli k výročí Lesnické práce

Lesnictví

Video uvnitř článku! Ke 100. výročí časopisu Lesnická práce ve druhém ze série videí tentokrát svou zdravicí přispěli trubači Markazíni, kteří všem pro radost a zamyšlení nad...

Populární zprávy

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Lesnictví

Zobrazeno:6075

Letová aktivita kůrovců skončila, kalamita ale pokračuje. Podle vyjádření Lesů ČR je zvládnutí kalamity pro podnik prioritou. Postupně se to daří na Moravě, situace se...

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Lesnictví

Zobrazeno:4380

V posledních několika letech se v důsledku kůrovcové kalamity lesníci potýkají s bezprecedentním nárůstem holin a klimatická změna s sebou nese nutnost přechodu k pestřejším...

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Lesnictví

Zobrazeno:4238

Na základě rozdílové analýzy satelitních snímků bylo detekováno cca 8 100 ha těžeb převážně jehličnatých porostů v období od července 2020 do září 2020, dále...

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:3555

Aktualizováno Lesy ČR uzavřely podpisem posledních čtyř smluv miliardový lesnický tendr. Vítězem pětimiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby