Přihlásit

Rok 2015 i výhledy do roku 2016 podle majitelů a správců lesů

Minulý rok se vlastníci a správci lesů museli vypořádat zejména s nepřízní počasí a následně také s klesajícími cenami dříví. Jak se jim to dařilo a s jakým očekáváním vstupují do roku 2016, odpovídali zástupci Lesů ČR, VLS ČR, SVOL a Správy majetku Arcibiskupství pražského v anketě časopisu Lesnické práce.

Doporučený Rok 2015 i výhledy do roku 2016 podle majitelů a správců lesů

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
generální ředitel Lesů ČR, s. p.

- Jak hodnotíte rok 2015 s ohledem na hlavní činnosti a parametry hospodaření podniku?
Rok 2015 nebyl jednoduchý. Potýkali jsme se s následky mimořádného srážkového deficitu, vysokými nahodilými těžbami v oblastech chřadnoucích lesních porostů, s přetlakem nabídky dříví na trhu a s dalšími jevy. Podnik Lesy České republiky přistoupil k řešení daných problémů s maximální pečlivostí a s jasným cílem situaci zvládnout. V zájmu stabilizace lesnicko-dřevařského sektoru jsme omezili celkovou výši těžeb, přičemž jsme hledali cestu k realizaci těžeb listnatých. Celkový objem vytěženého dříví bude v meziročním srovnání o 300 tisíc metrů krychlových nižší, než tomu bylo v roce 2014. Prostřednictvím fondu zakladatele jsme v roce 2015 odvedli do státního rozpočtu rekordní částku 8,2 miliardy korun. Podařilo se také nastartovat sociální program podniku, takže jsme zaměstnali více než 170 klientů evidovaných na úřadech práce. Oslovili jsme i děti a mladou generaci. Žáky základních škol jsme začátkem školního roku obdarovali přibližně 250 tisíci sešitů. I loni jsme věnovali vánoční stromky dětským domovům, ale v rámci projektu „Vánoční stromky dětem" jsme oslovili i Klokánky, dětská oddělení nemocnic, azylové domy pro rodiče s dětmi, dětské léčebny a ozdravovny. V loňském roce jsme podpořili další sociální projekt – „Himalaya Peace Home" v Nepálu, a to dobrovolnou sbírkou zaměstnanců Lesů ČR. Cílem bylo pomoci obnovit zemětřesením poškozený dětský domov v Káthmándú.

- Jaké jsou výhledy a cíle Lesů ČR na rok 2016?
Dlouhodobým strategickým cílem je stabilizace lesnicko-dřevařského sektoru. Již nyní pracujeme na hledání vhodných opatření v oblasti vyrovnanosti těžebních úkolů. Je téměř jisté, že se ani v novém roce nevyhneme kalamitním situacím, zejména v postižených oblastech střední a severní Moravy. Na Lesní správě Hanušovice budeme i nadále pokračovat ve zpracování dříví, které počátkem letošního července pokácela, vyvrátila či nalomila větrná smršť. Budeme i nadále čelit výzvám, jakými jsou revitalizace Krušných hor, houbové onemocnění jasanů apod.
Počítáme se zvýšenými náklady na pěstební činnosti v důsledku letošních ztrát ze zalesňování.
V hospodaření budeme i nadále usilovat o efektivní řízení podniku a úsporná opatření v oblasti nákupu služeb.
Součástí naší koncepce je odpovědné společenské chování. Proto chceme navázat na sociální projekty, které jsme zahájili. V praxi to bude znamenat, že sezónně zaměstnáme více než 250 klientů úřadů práce, kteří pomohou lesníkům například s úklidem lesa i cest, tedy s výkony přesahující rámec komplexních lesnických smluv.
Naší prioritou je rovněž spokojenost zaměstnanců podniku. Pevně věříme, že se nám podaří průběžně zlepšovat jejich pracovní podmínky. Pracujeme na vhodném vybavení provozního personálu smysluplnými pracovními pomůckami, ať už se jedná o služební vozidla, terénní záznamníky, či GPS zaměřovače apod. Velký úkol před námi leží v oblasti modernizace ITC technologií, a to nikoliv jen v oblasti infrastruktury, ale i u používaných aplikací. Věříme, že naše počínání ocení laická i odborná veřejnost.

Jaký byl rok 2015 z pohledu profesních svazů?

 

Ing. Josef Vojáček
ředitel VLS ČR, s. p.

- Jak hodnotíte rok 2015 u VLS ČR ve vztahu k hlavním činnostem a hospodaření VLS ČR?
Rok 2015 byl pro VLS rokem extrémním, rokem rekordním i rokem plným změn. Pokud bych měl tato slova přiblížit a krátce bilancovat – do začátku roku se promítlo intenzivní řešení důsledků loňských ledovkových kalamit a zavádění odbytu dříví se zvýšením podílu prodeje prostřednictvím veřejných trhů. Jaro bylo ve znamení březnových větrných polomů a nahodilých těžeb. Létu dominovala tropická vedra a sucha a s nimi spojené vyšší ztráty na zalesněných pasekách. Bohužel tyto klimatické podmínky zapříčinily taktéž výrazný nástup nejen kůrovce, ale i výskytu souší. To vše přineslo v druhém pololetí přebytek dříví na trhu, jehož důsledkem bylo snížení jeho realizačních cen. Do toho VLS procházely množstvím změn a rozběhla se celá řada nových objemných investičních akcí. Přes všechny překážky se hospodaření podniku za uplynulý rok opět vyvíjí k rekordním hodnotám a hospodářský výsledek před zdaněním atakuje hodnotu 600 mil. Kč, což je číslo donedávna naprosto nepředstavitelné. Dále jsme v uplynulém roce získali řadu ocenění, jako je nejvyšší národní rating a ocenění v oborové kategorii Czech Top 100. Je nesporné, že tyto výsledky jsou „zaplaceny" pracovním nasazením, elánem a svědomitým přístupem a já bych rád všem zaměstnancům VLS touto cestou poděkoval.

- Jaké jsou výhledy a cíle VLS ČR pro rok 2016?
Základním strategickým cílem zůstává trvale udržitelné hospodaření s vyrovnanými hospodářskými výsledky a zodpovědným přístupem k zachování kvalitního životního prostředí. K naplnění tohoto cíle byla podnikem přijata střednědobá strategie pro léta 2016–2020. V oblasti ekonomické chceme stále zaujímat důstojné místo na trhu v porovnání základních parametrů efektivity hospodaření na svěřeném majetku, ať už jde o konkrétní vyčíslitelné hodnoty vztažené k obhospodařované výměře, či k těžbě. V oblasti výrobní zůstává hlavním cílem maximální snaha o snížení výše nahodilých těžeb na divizi Lipník nad Bečvou. To jak se nám v této oblasti bude dařit nejen na této divizi, ukáže počasí nejbližších týdnů. Domnívám se, že to je vůbec klíčový faktor pro hospodaření v tomto roce na většině lesních majetků nejen v ČR. Z dalších oblastí bychom dále rádi rozvíjeli naše projekty v oblasti lesního semenářství a školkařství se zaměřením na zajištění jakostního osiva lesních dřevin a zvýšení kvality vlastního sadebního materiálu, podpora zpracování biomasy a samozřejmě lesní pedagogiky. V plánu je další rozvoj služeb pro armádu i našich ostatních aktivit. Specifickým úkolem pro rok 2016 je pro náš podnik zvládnutí činností vyplývajících z přijatého zákona 15/2015 o změně hranic vojenských újezdů, který před nás, zejména v počátku roku 2016, staví celou řadu úkolů.

Ing. František Kučera
předseda SVOL

- Jak hodnotíte situaci obecních a soukromých vlastníků lesů v roce 2015 a co očekáváte od roku 2016?
Jestli se rok 2015 zapíše do historie jako nejsušší a nejteplejší rok vůbec, nebo jako první rok delšího období výrazně teplých a suchých let, to ještě nevíme, faktem ale zůstává, že počasí léta roku 2015 překonalo všechny rekordy, co se vysokých teplot a minima srážek týká. Extrémní klimatické podmínky se samozřejmě odrazily i v oslabeném zdravotním stavu lesů a ve zvýšeném výskytu podkorního hmyzu v závěru roku. To mělo a zejména bude mít poměrně výrazný negativní vliv na hospodaření vlastníků lesů. Po několika letech se také začaly propadat ceny, zejména jehličnatého dříví a bohužel vzhledem ke snížené poptávce po jehličnatém dříví a k předpokládanému přetlaku dříví na trhu v důsledku možného výskytu kůrovcové kalamity nelze v roce 2016 čekat návrat k cenám z počátku roku minulého.
To se samozřejmě projeví ve zhoršení ekonomické situace vlastníků lesů i ke snížení jejich možností a schopnosti se vyrovnat se všemi požadavky společností na les kladenými, ať již jde o poskytování tradičních celospolečenských funkcí lesů, nebo v poslední době stále častěji diskutované dopady klimatických změn a s nimi spojenou změnu druhové skladby lesů. To vše s sebou ponese vysoké ekonomické nároky, které budou vlastníci lesů schopni akceptovat jen za silné podpory státu a při koncepčním řízení podle dlouhodobé strategie státu, tedy MZe. Jde nejen o obecné směřování lesního hospodářství, ale i o podporu vyššího využití dřeva jako obnovitelného zdroje, nebo koncepce pro případ kalamit. Jasná, dlouhodobá koncepce státu zatím v těchto oblastech vlastníkům lesů předložena nebyla.
Získání lepšího přehledu o ekonomických dopadech jak kalamit, tak i vývoje cen dříví na hospodaření vlastníků lesů by rozhodně napomohl jednotný ekonomický informační systém a výzkum. Ten byl před lety zrušen v rámci úsporných opatření, ale jeho výstupy často chybí.
Pozitivní vliv na hospodaření vlastníků lesů však určitě bude mít nově nastartovaný program rozvoje venkova na období 2014–2020. Na období těchto 7 let je pro lesní hospodářství připravena částka 112 mil. eur, tedy více než 3 mld. Kč v 8 oblastech (operacích) podpor. Soukromí i obecní vlastnící lesů by v tomto programu uvítali zvýšení alokovaných částek na posílení infrastruktury v lesích, zejména výstavbu lesních cest, kde v 1. kole PRV došlo k výraznému převisu požadavků nad alokovanou částkou (požádáno o 568 mil. Kč, alokace 345 mil. Kč), úpravu technických parametrů (limitů) nevyhovujících lesnické praxi a pak také co největší zjednodušení nutné administrativy, která je zejména u menších vlastníků jedním z důvodů nevyužívání těchto dotačních titulů.
Po letech jednání SVOL s MZe o sjednocení pravidel pro výplatu příspěvků na hospodaření v lesích a jejich navrácení z gesce krajských úřadů pod MZe se zdá, že nastává obrat k lepšímu. Ministerstvo akceptovalo dlouholeté argumenty SVOL o zcela nesystémovém způsobu výplaty příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu krajů a podniká v současné době podle vyjádření představitelů MZe kroky k nápravě tak, aby mohly být příspěvky na hospodaření v lesích vypláceny všem zájemcům, opět podle jednotných pravidel a z jednoho zdroje. Další požadavek SVOL na výplatu plošných náhrad vlastníkům lesů za poskytování tzv. ostatních celospolečenských služeb sice nebyl dosud vyslyšen, nicméně se přesto zdá, že tento požadavek již není v poslední době zcela odmítán.
Shoda stanovisek SVOL a MZe nebyla bohužel dosud nalezena při jednání o nové podobě zákona o myslivosti. Jednání probíhající prakticky po celý rok 2015 (myslivecká rada ministra, kulatý stůl myslivosti a další) vyústila v návrh paragrafového znění novely zákona, který však byl v některých bodech pro SVOL i pro ostatní zástupce vlastníků půdy naprosto neakceptovatelný. Při dalších jednáních bude SVOL nadále usilovat o úpravu zákona o myslivosti tak, aby myslivost nebyla v budoucnu vykonávána na úkor vlastníků pozemků, ale v souladu s jejich oprávněnými požadavky.
V roce 2016 se pak SVOL kromě uvedené novely zákona o myslivosti soustředí na připomínkování a úpravy novely zákona o rostlinolékařské péči, novelizaci vyhlášky č.55/1999 o výpočtu výše škody nebo újmy způsobené na lesích a novelizaci zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. Jde o zákony a vyhlášky, kterým bude oprávněně věnována velká pozornost, protože mohou svými dopady výrazně ovlivnit hospodaření vlastníků lesů.

 

Souhlasíte s důvody odvolání Daniela Szóráda z pozice generálního ředitele Lesů ČR?

 

Ing. Vojtěch Macek
tajemník ředitele Správy majetku Arcibiskupství pražského

- Jak hodnotíte dosavadní průběh vydávání církevních lesů?
Na počátku roku 2016 můžeme konstatovat, že je vydána většina nárokovaných lesů (ačkoli zákonné lhůty i očekávání restituentů předpokládaly toto konstatování o rok dříve), tedy více než 95 tis. ha z odhadovaných cca 140 tis. ha (údaje z listopadu 2015). Tato bilance se průběžně zlepšuje, neboť vedle dohod o vydání, uzavíraných mezi oprávněnými osobami a LČR, dochází k navracení lesů i druhým z instrumentů zákona 428/2012 Sb., totiž rozhodnutím Státního pozemkového úřadu na návrh oprávněné osoby. Oproti předchozím rokům došlo k určitému odpolitizování majetkového vyrovnání, pracovníci povinných osob a SPÚ tak mohli postupovat věcně, což se ve většině případů dělo.
V celkově pozitivním vývoji však přetrvávají nezanedbatelné problémy, které se dosud nepodařilo překonat: některým oprávněným osobám (benediktini Broumov, premonstráti Teplá, němečtí rytíři) dosud nebyl vydán majetek kvůli argumentaci postavené na Benešových dekretech. Některé situace jsou komplikovány výkladovými otázkami (funkční souvislost, zastavěnost, zemědělský charakter apod.). U některých pracovišť povinných osob a SPÚ jsme zaznamenali jisté obstrukční tendence, jsoucí zřetelně za hranou právní opatrnosti – jde o individuální případy z kategorie „je to o lidech".

- Jak vypadalo lesnické hospodaření církevních vlastníků v roce 2015?
V průběhu celého roku docházelo k velmi intenzivní práci při přejímkách vráceného majetku. S tím je spojena celá řada agend spíše jednorázové povahy (popis přebíraného stavu, zajištění hranic, účetní zařazení, přiznání k dani z nemovitých věcí, naplnění provozních databází, navázání místních kontaktů s úřady a obchodními partnery apod.). V závislosti na výměře vlastněných lesů jednotlivé církevní subjekty rostou personálně a organizačně, vývoj byl v tomto směru rychlý a bude úkolem příštích let vstřebat některé turbulence.
Probíhají taxační práce a zařizování lesů, resp. aktualizace a zpřesňování údajů převzatých od LČR. MZe bohužel nevyužilo svou kompetenci k vyřešení platnosti LHP pro majetky převzaté z více LHC s různými decennii a záležitost zřejmě směřuje k novele lesního zákona. Probíhá proces tvorby honiteb. Jsou rozvíjeny navázané obchodní vztahy, příp. vznikají další. Příležitosti mimo obchodní sféru (např. kontakt s obcemi) se snažíme uchopit ke vzájemnému prospěchu. Výrobní činnosti již rostou spíše co do rozsahu, než co do typů, v roce 2016 se předpokládá výraznější nárůst objemu těženého dříví. Máme první zkušenosti s dotacemi a hodláme tyto zdroje více využít. Po zajištění náležitostí spojených s nabytím majetku se dostáváme postupně i k projektování lesních cest, uznávání zdrojů reprodukčního materiálu a k dalším činnostem, které souvisí již s vlastním hospodařením. Spolu s ostatními vlastníky a lesními hospodáři si přejeme dobrý průběh počasí v roce 2016, zejména s ohledem na podmínky pro zalesňování a výskyt hmyzích škůdců, a pokud možno nízkou bilanci škod suchem z roku 2015.

Děkujeme za odpovědi, redakce

 

Naposledy změněno: pondělí, 18 leden 2016 12:47
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

SVOL: populismus Hnutí Duha v boji proti suchu nepomůže

SVOL: populismus Hnutí Duha v boji proti suchu nepomůže

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství poslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášky, která mj. určuje druhovou skladbu lesů. Vyjádření Hnutí Duha o absolutním selhání ministerstva podle SVOL ukazuje...

Čti dál
Adjunktem na léto: výzva Lesů ČR pro studenty lesnických škol

Adjunktem na léto: výzva Lesů ČR pro studenty lesnických škol

Lesnictví

Studenti středních a vysokých lesnických škol se letos v létě mohou stát na zkoušku adjunkty podniku Lesy ČR. Vyzkouší své znalosti v praxi, pomohou na kalamitních revírech...

Čti dál
Lesnický think tank navrhuje změny a opatření pro zvládnutí kalamity

Lesnický think tank navrhuje změny a opatření pro zvládnutí kalamity

Lesnictví

CZECH FOREST think tank vydal 23. 5. 2018 tiskovou zprávu, která představuje tuto iniciativu široké veřejnosti a uvádí některé návrhy opatření, které by podle názoru...

Čti dál
MZe předložilo návrh vyhlášky o OPRL a vymezení HS

MZe předložilo návrh vyhlášky o OPRL a vymezení HS

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Návrh vyhlášky byl připravován ve...

Čti dál

21°C

ČR - aktuální počasí

Přev.zataženo

Vlhkost: 65%

Vítr: 11.27 km/h

  • 28 Kvě 2018 27°C 15°C
  • 29 Kvě 2018 27°C 15°C

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK PEFC Lesnicko-dřevařská komora ČR

Naše další weby