Přihlásit

Rok 2020 – kůrovcová kalamita v době covidové III (Anketa Lesnické práce)

V anketě lednového čísla Lesnické práce významní představitelé lesnicko-dřevařského oboru komentovali uplynulý rok 2020. Přinášíme čtenářům Silvaria další část anketních odpovědí – tentokrát zástupců lesnických a dřevozpracujících firem a prodejce lesních strojů.

Doporučený Rok 2020 – kůrovcová kalamita v době covidové III (Anketa Lesnické práce)

Ing. Tomáš Havlík
Stora Enso

- Jak hodnotíte rok 2020 z pohledu zpracovatele dříví?

Rok 2020 se dá vyhodnotit jako velmi složitý, zejména z důvodu probíhající pandemie covid-19. Ochrana zaměstnanců a jejich zdraví byla prioritní otázkou od března 2020. V prvním pololetí byl znát propad výkonnosti a tržeb. V druhém pololetí již došlo k úplnému oživení a dokonce v několika směrech i k navýšení poptávky po našich výrobcích. Celkově můžeme hodnotit rok jako úspěšný a odpovídající dobré kondici dřevozpracujícího průmyslu v ČR. Společně s novými investicemi a inovacemi produktů a procesů a podporou digitalizace produkčního prostředí může řada dřevozpracujících společností měnit postupně tvář celého sektoru v České republice k lepší, modernější a konkurenceschopnější budoucnosti. U nás máme radost především ze zahájení výstavby závodu na výrobu CLT panelů ve Ždírci nad Doubravou.

- A jak jej hodnotíte z pohledu lesnické firmy pracující na zakázkách Lesů ČR?

Svůj lesnický pohled na situaci v roce 2020 bych rozdělil na dvě části. Z pohledu rozvoje kůrovcové kalamity rozhodně nedošlo na katastrofické scénáře předpovídající napadení až 60 milionů m3 dříví a budeme se asi držet někde kolem úrovně loňských čísel. To je pro nás všechny, kteří mají chuť s kůrovcem bojovat, jistě zpráva potěšitelná. Rok 2020 byl srážkově bohatý a jasně nám ukázal, že všechny nástroje nedrží v rukou jenom člověk. Přestože klimatickou změnu asi jen tak něco nezastaví, rád bych nám všem popřál, aby se roky 2021 a další srážkově odvíjely stejně dobře.

Provozní pohled na uplynulý rok bude poněkud odlišný. Koronavirová krize nám připravila mnoho horkých chvilek nejen v osobních, ale i firemních životech. Obzvláště v jarních měsících jsme pracovali se scénáři, které modelovaly až 50% omezení těžebních aktivit s nejistým výhledem na odbytových trzích. Tato epizoda naštěstí netrvala tak dlouho a již v průběhu léta se začalo pracovat naplno a s obrovským nasazením. Máme ovšem paradoxně i některé smluvní jednotky, kde je rozdíl mezi těženými objemy a předpokladem kůrovcových těžeb tak velký, že nejsme schopni zajistit práci ani místním kapacitám.- Jaký vývoj očekáváte v roce 2021 na trhu s dřívím?

Rád bych odpověděl jasně a konkrétně, ale o překvapení není nikdy nouze. Preferoval bych rozhodně scénář, kterému bude předcházet srážkově bohatá zima a jaro a následovat bude teplotně mírné a deštivé léto. Tento vývoj by snad dokázal kůrovcovou kalamitu přibrzdit a celý trh se dřívím opět nahodit do standardních kolejí v celém středoevropském regionu. Důležitou podmínkou k naplnění tohoto scénáře je samozřejmě fungující odbyt pro všechny sortimenty smrkového dříví, které budou na trh přicházet. K naplnění druhého, bohužel smutného scénáře stačí, aby se teplotně a srážkově opakoval rok 2019 a veškeré naděje na normální budoucí hospodaření mizí. Jak hluboko může cena klesnout a kolik dříví může zůstat ležet nebo stát, o tom se není nutné rozepisovat.

Ing. Luděk Szórád
Kloboucká lesní s.r.o.- Jaký byl rok 2020 z pohledu lesnické firmy (objemy těžeb, vliv počasí, kapacity, ceny dříví atp.)?

Rok 2020 vnímám ve všech ohledech jako zlomový a plný událostí, které si asi nikdo z nás ani nedokázal představit. Upřímně sám nevím, jak jej vůbec hodnotit, ať už z pohledu mého, nebo lesnické firmy. Události související s dopady pandemie covid-19 zde nemá smysl nijak hodnotit ani více zmiňovat. Nikdo z nás se s ničím podobným dosud nesetkal a všichni musíme hledat cestu, jak se s celospolečenskými dopady vypořádat a pokud možno je minimalizovat.

Snad mi dáte za pravdu, že po lesnické stránce byl rok 2020 také zlomový, ale v pozitivním smyslu. Stalo se totiž to, co asi nikdo nepředpokládal, a po úvodu roku, kdy sucho bylo již všeobecně vnímáno jako fatální a vše směřovalo k naplnění negativních scénářů průběhu kůrovcové kalamity, nastal po dubnu v počasí zlom a začalo pršet... V nadsázce se dá říct, že pršelo s přestávkami po zbytek roku a s průběhem kůrovcové kalamity to dělalo pravé divy.

Na vlastní oči jsme tak viděli, jak se vlivem počasí rozvoj kůrovcové kalamity zpomalil a začal klesat i objem dříví uváděného na trh, což se nám v předchozích letech nijak zvlášť ovlivnit nedařilo. V létě pak nenastal očekávaný nedostatek těžebních ani zpracovatelských kapacit. Ba naopak, v posledním kvartálu jsme opět po letech zjistili, že těžebních kapacit může být na trhu nadbytek a dříví, zejména pak kulatinových sortimentů, nedostatek, spojený i se skokovým nárůstem jejich ceny. Musím přiznat, že zejména to druhé zjištění bylo pro lesnické firmy a jistě i vlastníky lesa určitě příjemné.- S jakými očekáváními, ale například i změnami ve fungování vstupujete do roku 2021?

Rok 2021 rozhodně nebude v žádném ohledu jednoduchý a po roce 2020 se dá prakticky očekávat cokoliv, bohužel to celospolečensky nebude asi nic příliš pozitivního.
Po stránce očekávaného fungování a plánovaných změn se musíme pokusit vybalancovat doufám že nyní již sestupnou fázi kůrovcové kalamity. Pozornost je třeba směřovat k úspěšné obnově postižených porostů, včetně následné péče, a k souběžnému zvládnutí restrukturalizace výrobních, dopravních a zpracovatelských kapacit tak, abychom byli schopni udržet konkurenceschopnost při snižování objemů těžeb a disponibilního dříví na trhu.

Lesnicky doufám a moc bych si přál, aby průběh počasí loňského roku pokračoval ve stejném trendu, protože alespoň v tomto ohledu považuji rok 2020 za pozitivní. Lidsky pak přeji všem hlavně pevné zdraví, protože všechna ostatní rizika a příležitosti už jsou jen na nás, jak se s nimi dokážeme vyrovnat.

Ing. Petr Jelínek
UNILES, a.s.


- Jaký byl rok 2020 z pohledu lesnické firmy?

Rok 2020 byl z pohledu naší firmy velmi nevyrovnaný a dost složitý. Začátek roku byl poznamenán nadále intenzivním zpracováním nahodilých těžeb, pokračujícím nadbytkem dřevní hmoty a nepřál nám ani vývoj počasí. Byla suchá a teplá zima. A v tomto nelehkém období nás zasáhl nástup koronavirové pandemie. Dopad razantních vládních opatření se projevil v průběhu jara jednak nedostatkem zaměstnanců v lesnických činnostech, kdy byl na náš pracovní trh omezen přístup pracovníků z ciziny, jednak výrazným omezením nákupu dřevní hmoty od zpracovatelů.

Situace se výrazným způsobem změnila v průběhu druhého pololetí, kdy se uvolnila vládní opatření. Významně se z lesnického hlediska „zlepšilo" počasí (konečně proběhlo vlhčí, a nikoliv extrémně teplé léto) a zvýšila se poptávka po dříví. Tyto vlivy měly pozitivní dopad na zpracování kůrovcové kalamity, který se projevil hlavně v závěru roku. Došlo k nárůstu cen kalamitního dříví, v důsledku zvýšené poptávky se výrazně zlepšila stabilita dodávek dříví ke zpracovatelům, a to vše se u naší firmy projevilo zlepšením ekonomické situace a snížením zásob dříví.

Celkově hodnotím rok jako komplikovaný a náročný pro organizaci a zajištění lesnických činností a navazujících procesů. Proto si dovolím velmi poděkovat všem zaměstnancům i partnerům naší firmy za zvládnutí náročného roku.- S jakými očekáváními vstupujete do roku 2021?

Díky výraznému zlepšení počasí a zvýšení poptávky po dřevní hmotě v závěru roku 2020 očekávám v první polovině příštího roku významně nižší podíl nahodilých těžeb než v roce 2020, další snižování zásob dřeva u všech vlastníků lesa a zvýšenou poptávku po dřevní hmotě. Ta se jistě projeví dalším nárůstem cen u některých sortimentů. Vlivem zpracování kalamity z předchozích let se výrazným způsobem zvýší objem zalesnění, a tím také vzroste poptávka po sazenicích a kapacitách v lesnických službách. Další směr v lesnictví nám ukáže vývoj počasí v průběhu roku. V naší společnosti se v příštím roce budeme intenzivně věnovat převzetí školkařské činnosti od naší sesterské společnosti Wotan Forest a začlenění školkařských středisek do naší organizační struktury včetně investic do nových technologií pěstování sazenic.

Ing. Jaroslav Rygl
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.

- Jaký byl rok 2020 z pohledu lesnické firmy?

Rok 2020 splnil naše očekávání. S pozitivním vývojem počasí se stabilizovalo šíření kůrovcové kalamity, což se projevilo i ve vyšší poptávce po dříví, zejména po smrkových kulatinových sortimentech. Významným způsobem do trhu s dřívím zasáhl i výrazný nárůst podílu obchodních aktivit největšího správce lesů v ČR Lesů ČR, s.p. Proto výrazně klesly i objemy těženého a obchodovaného dříví oproti roku 2019. U cen dříví to znamenalo ukončení sestupné tendence a v posledním čtvrtletí i mírný nárůst. V pěstební činnosti jsme se museli vyrovnat u některých druhů s nedostatkem sadebního materiálu a rovněž s výrazným nárůstem cen. Omezené možnosti jsme pocítili i v oblasti kapacit, kterých bylo potřeba na zvládnutí vysokého objemu v pěstební činnosti, což se rovněž projevilo ve vyšších výrobních nákladech. Na druhou stranu lepší úroveň odměňování přilákala do lesní výroby i nové kapacity.- S jakými očekáváními, ale například i změnami ve fungování vstupujete do roku 2021?

Do roku 2021 vstupujeme s mírnými obavami, jak se bude vyvíjet nabídka dříví na trhu a jaká bude v tomto ohledu strategie vlastníků, těžebně-obchodních firem a zpracovatelů. Vysoký podíl exportů do Číny, které byly hlavním pilířem obchodní politiky posledních dvou let, je rizikem pro rok 2021. Významný vliv na trh bude mít i obchodní politika Lesů ČR, s.p. Pokud bude pokračovat trend s poklesem nabídky kůrovcového dříví, dojde v krátké době k prudkému obratu trhu, kdy lokální zpracovatelé budou nuceni motivovat své dodavatele, aby si zajistili dostatek zdrojů pro své kapacity. Obavou je, jaké to budou nástroje a zda přitom budou respektovány zásady férové hospodářské soutěže. Jinými slovy: „Rychle jsme se svezli z kopce, teď bude potřeba se opět vyškrábat nahoru. Kdo byl první dole, bude první i nahoře?" V pěstební činnosti bude nadále růst objem, a to jak v obnově, tak i v péči o kultury. Na pořad dne přijdou i výchovné zásahy. Nuda to rozhodně nebude...

Jindřich Grosser
Opavská lesní a.s.


- Jaký byl rok 2020 z pohledu lesnické firmy?

Je zcela zřejmé, že letošní rok 2020 se zařadí mezi jeden z nejtěžších, a to nejen v novodobé lesnicko-dřevařské historii, ale napříč celým spektrem světové ekonomiky. Koronavirová krize, kterou v dnešních dnech pociťujeme téměř na každém kroku a prožívá ji celý svět, přináší jen jedno jisté – a tím je veliká nejistota.
Nezbytná vládní opatření proti šíření nemoci covid-19 výrazně negativně ovlivnila pěstební práce v lese, samotnou ochranu lesa a samozřejmě také těžbu a účinnou asanaci napadených stromů. Kůrovcová kalamita v naší oblasti (severní Morava) již kulminovala a nyní se soustředíme na obnovu a výchovu porostů. V důsledku probíhajících klimatických změn a rozsáhlých kalamitních těžeb se nám naskytuje příležitost změny druhové skladby nově zakládaných druhově pestrých odolných porostů, které budou zajišťovat větší stabilitu a odolnost vůči různým negativním vlivům. Při obnově takto velkých kalamitních ploch je nutné počítat s mnoha vlivy, které výrazně ovlivňují úspěch zalesnění (proškolený personál, teplotní výkyvy, vliv zvěře, kvalitní sadební materiál, roční úhrn srážek aj.).

V neposlední řadě byl v průběhu roku pro nás nepříznivě ovlivněn trh se dřívím, kdy propad cen smrkového dřeva není pouze tuzemským problémem, ale i celoevropským. V posledních letech dochází k velkému nárůstu exportu dříví do Číny. Čína jakožto největší dovozce jehličnaté pilařské kulatiny na světě nabídla vlastníkům dřevní hmoty zajímavou alternativu na aktuálně velice potřebné finanční prostředky nutné ke znovuobnovení poškozených porostů. V našem případě využíváme k obchodu s Čínou služby zprostředkovatelských firem, a i když je pro nás takový obchod zajímavý, nechceme se na něj výrazně upínat.

Osobně jsem velmi rád, že i pod tíhou těchto faktů se nám podařilo dostát všem svým povinnostem a závazkům. Tímto bych rád poděkoval svým kolegům a také smluvním partnerům za jejich vynaložené úsilí a výbornou spolupráci. Do nového roku přeji spoustu energie a pevné kamenné zdraví!

Ing. Tomáš Kuchta
TM Forest, s.r.o


- Jak hodnotíte objemy a strukturu prodeje těžebně-dopravních strojů v roce 2020? Promítla se do vaší činnosti protiepidemická opatření?

Prodeje se v průběhu roku měnily. Pro Logset byl začátek roku velice dobrý, následně došlo ke zvolnění. Navzdory klesajícím cenám za práce ve větších hmotnatostech si zákazníci objednávali velké stroje. Dobrá byla i věková struktura, zákazníci si kupovali buď nové, nebo zánovní stroje.

Vimek je naše stálice. Zdá se, že vyvážecí traktory této velikosti si najdou práci i zákazníky snad v každé době. Na počet strojů se jednalo o průměrný rok. Ke konci roku však přibylo dotazů ohledně harvestoru Vimek 404 SE. Jeden jsme stihli i dodat. Že by se první probírky opět vrátily na scénu?

Přes všechna omezení a průběh pandemie jsme měli i štěstí. V mezidobí se nám povedlo uskutečnit předvedení novinky v podobě mýtního harvestoru Logset 8 H GTE Hybrid. Ačkoliv nám pandemie dovolila vše provést pouze v poněkud komorním duchu, tak se akce podařila. Protiepidemická opatření jsou realitou a ovlivňují každodenní život. Ať se to týká počtu zdravých kolegů, dodávky dílů, cestování atd. Je nutné je respektovat, co nejlépe se se situací popasovat a pokud to jenom trochu jde, tak se snažit tomu nepoddávat. Hlavu vzhůru!

- Jaké novinky představíte v roce 2021?

Opět se zpřísnily emisní normy. Proto se opět mění pohonné jednotky strojů, velikost a uspořádání výfukové soustavy, kapot atd. Připravují se i další zajímavé věci. Otázkou bude, jakým způsobem půjdou předvést.

PŘEDPLATIT ČASOPIS

 

PODÍVEJTE SE NA OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA:

Naposledy změněno: úterý, 09 únor 2021 12:36

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Lesnické práci ke 100 letům popřáli T. Kuchta, V. Šrámek, M. a M. Pecha, M. Toman a L. Szórád

Lesnické práci ke 100 letům popřáli T. Kuchta, V. Šrámek, M. a…

Lesnictví

Video uvnitř článku! A je tu již sedmé videopřání osobností lesnictví ke stému výročí časopisu Lesnická práce!

Gratulujeme výhercům 100leté soutěže!

Gratulujeme výhercům 100leté soutěže!

Lesnictví

Po celý letošní leden jste se mohli zapojit do soutěže k oslavě jubilejního 100. výročí časopisu Lesnická práce. Hodnotné ceny od partnerů již putují k...

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Lesnictví

Společnost Metsä Fibre, součást skupiny Metsä Group, postaví ve finském městě Kemi obří továrnu na bioprodukty. Hodnota investice dosahuje 1,6 mld. eur a jde o...

Zákaz myslivosti, rybářství a lesnictví na 10 % rozlohy EU odmítnut členskými státy

Zákaz myslivosti, rybářství a lesnictví na 10 % rozlohy EU odmítnut členskými…

Lesnictví

V květnu 2020 přijala Evropská unie Strategii v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Plán počítá se zřízením chráněných oblastí alespoň na 30 % území...

Populární zprávy

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 1,8 miliardy korun

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se…

Lesnictví

Zobrazeno:6260

(Aktualizováno 19. 2. o vyjádření Daniela Szóráda) Policie ČR obvinila bývalého generálního ředitele Lesů České republiky Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku...

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Lesnictví

Zobrazeno:5184

V posledních několika letech se v důsledku kůrovcové kalamity lesníci potýkají s bezprecedentním nárůstem holin a klimatická změna s sebou nese nutnost přechodu k pestřejším...

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Lesnictví

Zobrazeno:4907

Na základě rozdílové analýzy satelitních snímků bylo detekováno cca 8 100 ha těžeb převážně jehličnatých porostů v období od července 2020 do září 2020, dále...

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:4195

Aktualizováno Lesy ČR uzavřely podpisem posledních čtyř smluv miliardový lesnický tendr. Vítězem pětimiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby