Přihlásit

Sdružení lesních školkařů ČR se ohlíží za 25 lety své činnosti

V letošním roce slaví Sdružení lesních školkařů ČR, z.s., (SLŠ ČR) čtvrtstoletí své existence. Za tuto dobu významně přispělo ke zvýšení kvalifikace pracovníků v lesním hospodářství, zorganizovalo řadu instruktáží, seminářů a odborných exkurzí a rovněž zastřešovalo zájmy a potřeby lesních školkařů. Je tedy za čím se ohlédnout. Toto výročí je i motivací k hledání nových směrů činnosti v době plné výzev pro lesní hospodářství v celé Evropě.

Doporučený Sdružení lesních školkařů ČR se ohlíží za 25 lety své činnosti

Odborný seminář „Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2014", pořádaný 20. 1. 2015 v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem. Foto: archiv SLŠ ČR

I. období let 1995–2004

Výchozí etapa existence sdružení se váže k roku 1995. Prvotní úvahy o jeho vzniku se však datují již od roku 1992. Tehdy k jeho budoucímu založení významně přispěli pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM), Výzkumná stanice (VS) Kunovice a VS Opočno: P. Radosta, Z. Procházková, A. Jurásek, a V. Nárovec. V říjnu 1994 byla v Budišově podepsána zakládající smlouva sdružení a jeho členy se staly Lesní společnost Jaroměřice nad Rokytnou, a.s., Lesy Český Krumlov, a.s., Jihočeské lesy České Budějovice, a.s., divize Milevsko, a Uniles Rumburk a.s.
14. 8. 1995 se podařilo zaregistrovat první znění stanov na Ministerstvu vnitra ČR pod názvem „Sdružení pěstitelů sadebního materiálu lesních dřevin" a v prosinci téhož roku se uskutečnila ustavující valná hromada v Olešné u Milevska. Předsedou sdružení se stal Josef Cafourek a funkci výkonné tajemnice sdružení zastávala Michaela Machovičová. Za dva roky od vzniku mělo sdružení 61 členských subjektů zaměřených na produkci sadebního materiálu lesních dřevin. Se zvyšujícím se počtem členů i rostoucí aktivitou vyvstala potřeba profesionalizace sdružení obsazením místa manažera. V roce 2000 se jím stal Pavel Kotrla.
Tehdy došlo i k přejmenování na Sdružení lesních školkařů ČR. SLŠ ČR se postupně stalo partnerem k jednání zastupujícím zájmy lesních školkařů ČR. V období let 1995 až 2004 se podařilo zorganizovat deset odborných akcí a osm exkurzí. Byla řešena problematika lesního semenářství, kvalita sadebního materiálu – implementace nové ČSN 482115 (Sadební materiál lesních dřevin) v praxi, především u Lesů ČR, s.p., (LČR), propagace krytokořenného sadebního materiálu, aplikace katalogu ověřených obalů a problematika škůdců a chorob v lesních školkách. Zásadní aktivity představovala také příprava nových legislativních předpisů před vstupem ČR do EU. Zejména se jednalo o zákon č. 149/2003 Sb. (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem) a o zákon č. 326/2004 Sb. (zákon o rostlinolékařské péči).
Za působení Pavla Kotrly se podařilo dostat SLŠ ČR do pozice respektovaného partnera, a to i v oblasti přípravy legislativních předpisů. Právě v období před a po vstupu České republiky do EU poskytlo SLŠ ČR v úzké spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR (MZe), VÚLHM a Státní rostlinolékařskou správou svým členům významnou informační podporu.

II. období let 2004–2014

V tomto období vykonával funkci manažera sdružení Vladimír Foltánek. V roce 2004 mělo sdružení 76 řádných členů, z toho 75 tuzemských a jednoho zahraničního (ze Slovenské republiky). Byl schválen jednací řád sdružení, konkretizována náplň činnosti a obsahově upřesněny stanovy.
Těžiště aktivity bylo položeno do navýšení vnímané identity oborového sdružení, prohloubení vztahů s VÚLHM (VS Opočno, VS Kunovice), akčních jednání s MZe, LČR a Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) i do organizace vzdělávacích akcí a exkurzí. Každoročně byly pořádány jeden až dva odborné semináře, na nichž přednášela řada profesních specialistů a odborníků (bylo prezentováno přes 240 odborných příspěvků). Ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání při Mendelově univerzitě v Brně v letech 2009, 2011 a 2012 sdružení zorganizovalo tři vzdělávací projekty hrazené z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu. SLŠ ČR vyvíjelo i ediční a vydavatelskou činnost. Byly vydány sborníky ze seminářů, ale i monotematické publikace a instruktážní materiály pro školkařskou praxi.
V rámci výměny zkušeností a získání poznatků o lesní školkařské činnosti v různých lokalitách i podmínkách uspořádalo sdružení pro své členy celkem deset exkurzí do lesních školek v ČR i v Evropě.
Samozřejmou průběžnou činností se stalo připomínkování návrhů novelizovaných právních předpisů i oborových norem a spoluúčast na řešení výzkumných úkolů.

III. období let 2014–2019

V této etapě byl manažerem sdružení Petr Martinec. Počet členů SLŠ ČR se v tomto období pohyboval mezi 59 až 64 subjekty.
Sdružení pokračovalo v naplňování svého hlavního poslání, kterým je ochrana oprávněných zájmů členů, koordinace činnosti a propagace právnických i fyzických osob zabývajících se lesním školkařstvím a semenářstvím.
Sdružení se účastnilo práce v různých pracovních skupinách (např. u LČR). I nadále bylo jedním z mezirezortních připomínkových míst pro návrhy nových právních norem a dalších předpisů ovlivňujících lesní školkařství.
Za tohoto období vznikly např. české technické normy ČSN 48 2116 Umělá obnova lesa a zalesňování (MAUER O., JURÁSEK A., 2015) a ČSN 48 2118 Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách (NÁROVCOVÁ J., LEUGNER J., 2016). Dále to byly novely zákona o vodách, lesního zákona, zákona o rostlinolékařské péči, novely právních norem vztahujících se k obchodování se sadebním materiálem lesních dřevin a také vznik Strategie resortu MZe s výhledem do roku 2030 (č. j.: 66699/2015-MZE-10051).
V rámci Programu rozvoje venkova se podařilo pro lesní školkaře vyjednat odpovídající podmínky i rozšíření výčtu strojů a zařízení, na které bylo možné žádat finanční podporu. Po extrémním suchu v roce 2015 se díky aktivitě SLŠ ČR podařilo vytvořit kompenzační program „Zmírnění škod způsobených suchem na produkci v lesních školkách" v rámci dotací MZe.
Výčet aktivit sdružení by mohl být, stejně jako za předchozí období, velmi rozsáhlý. Za všechny je proto třeba uvést alespoň členství v Lesnicko-dřevařské komoře ČR (od roku 2016) i každoroční účast na jednání Evropské asociace lesních školkařů (EFNA), kterou SLŠ ČR potvrdilo svůj význam i na evropské úrovni.
I dlouhodobá spolupráce se Svazem školkařů ČR a Školkařským svazem Ovocnářské unie ČR přinesla a přináší výborné výsledky v prosazování společných zájmů, např. v používání přípravků na ochranu rostlin. Díky ní vznikla také pro školkaře možnost zapojit se do projektu Intersucho, který se od roku 2012 zabývá výzkumem v oblasti monitoringu a klimatologie sucha v Česku, Slovensku a střední Evropě.
Větší potřeba komunikace s veřejností vedla ke změně webových stránek sdružení. Od roku 2017 se začaly vydávat tiskové zprávy a od roku 2018 se rozhovory se zástupci SLŠ ČR objevují v médiích.
Ke každoroční činnosti patří spolupráce s institucemi lesnického výzkumu i organizování odborných seminářů a exkurzí (za toto období se uskutečnilo celkem šest odborných seminářů a tři exkurze). Zmínit lze seminář se zaměřením na normu „Umělá obnova lesa a zalesňování" (ČSN 48 2116) v roce 2015 či „Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví I.–IV." v rozpětí let 2016–2019.
V období 2012 až 2016 se SLŠ ČR podílelo i na projektu QJ1220218 „Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství". Činnost sdružení tak pokrývala téměř všechny stránky lesního školkařství v ČR.

IV. období od roku 2019 po současnost

Funkci manažera SLŠ ČR převzala v září 2019 Jana Kostelníková. Nyní má sdružení celkem 68 členů, kterým poskytuje pravidelný informační servis i individuální odborné poradenství. Sdružení se nadále účastní řady jednání, například na MZe k opatřením obecné povahy, tvorbě koncepce státní lesnické politiky, pracovní skupiny Sadební materiál u LČR, dále zaujímá stanoviska a předkládá návrhy k odborným, hospodářským a politickým tématům týkajícím se lesního školkařství, nyní v pracovní skupině k novele vyhlášky č. 139/2004 Sb. či novým fytosanitárním opatřením ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.
I letos byl uspořádán pravidelný dvoudenní seminář na téma „Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2020", doprovázený tištěným sborníkem referátů. Sdružení pokračuje v dlouhodobé spolupráci s VÚLHM, zejména s VS Opočno a VS Kunovice, a jako člen Svazu školkařů ČR a LDK i zde aktivně zastupuje lesní školkaře.
V září 2019 byla dokončena certifikovaná metodika „Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa" (TH02030253). Ke zdárnému řešení přispělo i SLŠ ČR, VÚLHM (VS Opočno), LESOŠKOLKY s.r.o. Řečany nad Labem a Kloboucká lesní s.r.o. (Velkoškolka Kladíkov).
V roce 2020 se lesní školkaři museli vypořádat s jarními mrazy, suchem, a někde i se záplavami – to vše při kalamitní situaci v lesích a koronavirové krizi. Bylo to velmi turbulentní období. Svým členům během jara poskytovalo sdružení informační podporu.
V současné době se připravuje nový Katalog členských subjektů SLŠ ČR. EFNA letos z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 zrušila zasedání v Praze. Proto bude v roce 2021 SLŠ ČR znovu pořadatelem tohoto zasedání, tentokrát v Kutné Hoře.

Závěrem

Za uplynulých 25 let vytvořilo SLŠ ČR pro svou budoucnost dobrý základ. Stejně jako před celým lesním hospodářstvím stojí i před ním mnoho výzev, které je třeba přijmout. K tvorbě lesů 21. století tak přispějí i lesní školkaři.

Autoři:

Ing. Jana Kostelníková
Manažerka SLŠ ČR

Ing. Josef Cafourek, Ph.D.
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.
VÚLHM, VS Kunovice

Ing. Vladimír Foltánek
Emeritní manažer SLŠ ČR

Článek najdete i v srpnovém čísle Lesnické práce.

Naposledy změněno: čtvrtek, 13 srpen 2020 20:18

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytuje finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Za rok 2019 měla činit sazba finančního příspěvku 398 Kč/m3. Přijato bylo...

Firma Lescus Cetkovice otevřela novou lesní školku Mišinská

Firma Lescus Cetkovice otevřela novou lesní školku Mišinská

Lesnictví

Pouhý rok od počátku výstavby byla 10. září 2020 v obci Cetkovice v Jihomoravském kraji slavnostně otevřena nová lesní školka Mišinská firmy Lescus Cetkovice, s.r.o...

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Lesnictví

Podívejte se na aktuální letecké záběry českých lesů ze dne 22. srpna 2020 nad středními, částečně i jižními Čechami, Vysočinou a Podkrkonoším.

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:11244

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:8524

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:7406

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Zobrazeno:5212

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby