Přihlásit

Tendry Lesů ČR na rok 2011 vyhlášeny

Vedení podniku Lesy ČR vyhlásilo veřejnou zakázky na dodávku lesnických služeb včetně prodeje dříví při pni na rok 2011. Jedná se o jednokolové otevřené výběrové řízení, které je dle managementu podniku jediným možným řešením mimořádné situace, způsobené zejména představiteli firem sdružených v Konfederaci lesnických a dřevozpracujících svazů, a zajistí kontinuitu lesnických činností a dodávek dřevní hmoty pro tuzemské zpracovatele. Kromě dostupných informací o tendrech přinášíme také reakce profesních svazů.

Roční tendry

Otevřené tendry pro 2011 mají za cíl zajistit kontinuitu lesnických činností a dodávek dřevní hmoty pro tuzemské zpracovatele. Práce na všech smluvních územních jednotkách tak budou dle vyjádření Lesů ČR bez přerušení pokračovat.

„Přicházíme s účinným a maximálně transparentním řešením nastalé situace. Nehodláme prodlužovat současný stav smluvních vztahů s Hradeckou lesní a dřevařskou společností, které pro nás nejsou výhodné. Vypsání jednoročních tendrů na provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni na rok 2011 je optimálním řešením nejen pro Lesy ČR, ale i pro udržení zaměstnanosti v celém lesnicko-dřevařském odvětví,“ uvádí generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Podle něj jen sjednocení způsobu prodeje dřeva umožní realizaci dalších úsporných opatření v podniku. Ještě v roce 2010 navíc bude aktualizována střednědobá i dlouhodobá koncepce těžby v podniku Lesy ČR tak, aby bylo možné včas připravit a vyhlásit novou zakázku na lesní práce s účinností od 1. 1. 2012.

Zvolené řešení jednokolového otevřeného zadávacího řízení pro zajištění lesnického hospodaření a dodávek dříví v roce 2011 bylo jedinou možností, jak v souladu se zákonem zajistit pokračování prací v lesích bez jejich přerušení po 1. lednu 2011. Bude mít formu jedné zakázky se 108 částmi podle lesních hospodářských celků. Jedná se o zakázku typu „P“, tedy komplexní zakázku včetně prodeje dříví při pni smluvnímu partnerovi, kterou vyhodnotila jako nejvýhodnější expertní skupina jmenovaná Ministerstvem zemědělství ČR. Jedná se o obchodní model, který je v České republice uplatňován nepřetržitě od roku 1992 a jehož výhodnost je dlouhodobě prověřena. Lesy ČR si s vítězi veřejných zakázek smluvně ošetří jejich povinnost nabídnout minimálně 20 % objemu vytěžené dřevní hmoty na veřejné trhy. Důvodem obchodování na veřejných trzích je umožnit přístup k dřevní hmotě všem zájemcům za rovných podmínek. Za otevřené trhy jsou zde považovány komoditní burzy s licencí na obchodování s dřívím.

Jediným hodnotícím kritériem zadávacího řízení bude cena, respektive soutěžené saldo mezi cenou služeb a cenou dříví. Tato skutečnost s sebou přinese zejména nastavení standardních tržních obchodních vztahů mezi Lesy ČR a firmami podnikajícími v oblasti lesního hospodářství. Plný přechod k obchodnímu modelu „P“ je tak nedílnou součástí restrukturalizace podniku Lesy ČR, jejímž cílem je snížení provozních nákladů podniku i zvýšení jeho příjmů. Nedílnou součástí veřejné zakázky bude požadavek bankovní záruky. Podle pravidel tendru budou uchazeči muset bankovní garancí ve výši dvou procent pokrýt hodnoty příslušných faktur se splatností 45 dní, což má ochránit Lesy ČR před případným krachem lesnických firem. Uchazeči budou mít po uveřejnění zadávací dokumentace na centrální adrese 40 dní na to, aby se do tendru přihlásili.

Indexace cen bude zachována ve stejné podobě jako v tendrech pro lokalitu P na období 2008–2010.

„Praxe, kdy se dřevozpracující a lesnické firmy opakovaně, nevybíravě a často i velmi protichůdně snažily ovlivňovat veřejné zakázky Lesů ČR, definitivně skončila. Vyhlášení tendrů na příští rok je začátkem zcela nové etapy, v níž budeme dbát především na zájmy podniku a státu. Tlakům soukromých lesnických a dřevozpracujících firem, sledujících jen vlastní zisky, nebudeme v žádném případě podléhat. To se projeví nejen v řádné péči o státní lesy, ale rovněž na ekonomických výsledcích Lesů ČR. Pozitivní dopad předpokládám v řádu stovek milionů korun ročně,“ doplnil Svatopluk Sýkora.

Vedení Lesů ČR zajistí kontinuální pokračování lesnických činností a tedy i dodávek dřevní hmoty pro její zpracovatele.

Tendry od roku 2012

Na základě Vládou České republiky projednané aktualizace střednědobé a dlouhodobé koncepce hospodaření v podniku Lesy ČR, jejíž součástí bude i způsob zajištění lesnických prací a dodávek dříví, pak bude připravena konkrétní charakteristika veřejné zakázky na období od 1. ledna 2012.

Tendry Lesů ČR pro těžbu od roku 2012 by Lesy ČR podle Svatopluka Sýkory rády vypsaly na delší období a zakázka by měla být vyhlášena na přelomu února a března 2011.

Reakce Asociace dřevozpracujících podniků (ADP)

Asociace dřevozpracujících podniků (dále ADP) shledává vyhlášení tendrů státním podnikem Lesy České republiky (dále LČR)na provádění prací v lesích ve vlastnictví státu jako v dané situaci nezbytný krok k zajištění kontinuity prací v lesích ve vlastnictví státu po 1. 1. 2011 a klíčovou podmínku funkčnosti lesnicko-dřevařského sektoru.

ADP se zároveň odmítá tvrzení, že se do časové tísně při vyhlašování tendrů LČR dostaly z důvodu vměšování třetích stran. Je nutno konstatovat, že tendry byly zrušeny na základě vlastního rozhodnutí LČR, nikoliv ze strany exekutivních orgánů.

Z doposud známých informací vycházejících z tiskové správy LČR vyplývá, že LČR zvolily prodej dříví způsobem „při pni“ se smluvní povinností partnera uvést 20 % takto získaného dříví na trh prostřednictvím tzv. veřejných trhů. Za veřejné trhy lze považovat komoditní burzy popř. veřejné aukce a dražby. Jakkoliv je tento způsob prodeje dřeva legitimním, rozhodně nepřispěje k deklarované lepší dostupnosti suroviny pro zpracovatele. Veřejný trh bude s největší pravděpodobností plnit funkci spotového trhu pro okolní trhy se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

ADP jednoznačně odmítá prohlášení generálního ředitele LČR o údajné praxi, kdy se dřevozpracující a lesnické firmy opakovaně a nevybíravě snažily ovlivňovat veřejné zakázky. ADP považuje naopak za velmi nešťastné, že komunikace současného vedení LČR se zájmovými organizacemi byla velmi sporadická a nedostatečná. Vzájemnou otevřenou komunikací se jednoznačně mohlo předejít mnoha nedorozuměním a konfliktním situacím.

ADP bude nadále pečlivě sledovat vývoj kolem veřejné zakázky, neboť ani dosavadní dostupné informace nevyvrací obavy o prodlevě v začátku prací v lesích ve vlastnictví státu po 1. 1. 2011.

Asociace dřevozpracujících podniků sdružuje klíčové zpracovatele dřevní hmoty v České republice s ročním obratem okolo 25 miliard Kč a zaměstnávající v přímém pracovním poměru okolo 2,5 tisíce pracovníků.

Tiskové prohlášení Asociace dřevozpracujících podniků (ADP) k tiskové konferenci Lesů České republiky k vyhlášení výběrového řízení na lesnické činnosti v roce 2011 z 16. 9. 2010

Asociace dřevozpracujících podniků sdružuje klíčové zpracovatele dřevní hmoty v České republice s ročním obratem okolo 25 miliard Kč a zaměstnávající v přímém pracovním poměru okolo 2,5 tisíce pracovníků. Zakládajícími členy jsou: Biocel Paskov, Kronospan Jihlava, Mayer Melnhof Holz Paskov, Mondi Štětí, Stora Enso.

Reakce Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů (KLDS)

KLDS nesouhlasí s jednoročními tendry na práce v lesích tak, jak je formuloval vyhlašovatel, tedy Lesy České republiky s.p. (LČR s.p.).

V závazném objemu dříví jež je nabízeno odběratelům není specifikováno a rozlišeno o jaké dříví se jedná, zda o jehličnaté anebo listnaté. Zároveň LČR s.p. nevymezily dobře dodací podmínky (parita prodeje dle Incoterms 2000).

Jednoroční tendry omezují regionální odběratele z pohledů dodávek v okolí provozovny. LČR s.p. nevymínily bližší specifikaci prodeje (třeba SÚJ), aby bylo pro zájemce patrné odkud je dřevo draženo, jelikož cena dopravy poté výrazně ovlivní vydraženou cenu. Menší regionální zpracovatel tak potřebuje nakupovat dříví z okolí své provozovny a ne z celé ČR. Objem nabízených dodávek na burzách opětovně nevyhovuje malým dřevozpracujícím podnikům, vzhledem k faktu, že mnoho z nich má další technické požadavky, délky, čepy, rozšíření přípustných vad či naopak, tudíž objem je pro ně vysokým (1000m3). Znamená to, že se bude nabízet dřevo k hranici maxima s ohledem na burzovní poplatky, a poplatky sjednanému dohodci, jež jsou odvislé od množství obchodovaného dřeva. Prapodivné jsou od Lesů ČR s.p. dle SÚJ také požadované bankovní garance  cca ve výši 300 Kč/m3. Tyto garance budou dodavatele stát asi 1,5 % až 2 % sjednaného poplatku za poskytnutý úvěr od bankovního ústavu té které firmy. Je předpoklad, že to bude každého dodavatele stát cca 10 Kč na těžený m3. Pokud bude např. zakázka na více jak 7,2 miliónů m3, tak mimo lesnický sektor bude vyvedeno asi 73 mil. Kč na poplatcích za garance.

Reakce Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR (SDP)

SDP jako člen KLDS zásadně nesouhlasí s tím, že by mimořádnou situaci, která vznikla neschopností LČR s.p. včas a řádně tendry vyhlásit, zavinily představitelé firem sdružených  v KLDS (SDP).

Tím, že LČR s.p. hodlá umístit 20 % dřevní hmoty na veřejných trzích, neplní LČR s.p. veřejné vyhlášení ministra zemědělství ze dne 18.08.2010, že „část vytěženého dřeva bude smluvně blokována pro menší regionální zpracovatele.“

Naopak tímto postupem umožní firmám, které nezaměstnávají žádné pracovníky v ČR ani zde neplatí daně, bezproblémově surovinu, kterou by bylo možné zpracovat v ČR, vyvézt do zahraničí.

Takovýmto postupem se sníží zaměstnanost zejména v chudších regionech a rozhodně to neprospěje k udržení zaměstnanosti v lesnicko-dřevařském odvětví – jak uvádí GŘ LČR s.p.

Není tedy pravda, jak tvrdí LČR s.p., že zajistí pokračování dodávek dřevní hmoty pro její zpracovatele.

SDP zásadně nesouhlasí s takovýmto vyhlášením tendrů a žádá, aby byly naplněny přísliby MZE a i LČR s.p. o zajištění pokračování dlouhodobých dodávek pro regionální zpracovatele formou smluvní blokace.

Podle tiskových zpráv jednotlivých subjektů, red.
Naposledy změněno: středa, 27 říjen 2010 08:54

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Veletrh WOODTEC se letos konat nebude

Veletrh WOODTEC se letos konat nebude

Komerční zpráva

Šestnáctý ročník veletrhu WOODTEC, který se měl uskutečnit od 21. do 23. října 2020 na brněnském výstavišti, se v letošním roce konat nebude. Na zrušení...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Kůrovcová kalamita a české lesy byly tématem Otázek Václava Moravce

Kůrovcová kalamita a české lesy byly tématem Otázek Václava Moravce

Lesnictví

Je příliš pomalá proměna smrkových monokultur hlavním důvodem, proč stále bojujeme s kůrovcem? Hlavními hosty diskusního pořadu České televize Otázky Václava Moravce na toto téma...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR DECATHLON

Naše další weby