Přihlásit

Těžba dřeva v roce 2009

Každoročně se Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem věnuje vyhodnocení výše těžby dříví v uplynulém roce. Tržby za vytěžené dříví jsou stále hlavním zdrojem příjmů vlastníků lesů. Objem vytěženého dříví je předmětem mnoha zkoumání a diskusí. Rádi bychom k této diskusi opět přispěli řečí čísel.

Jaromír Vašíček, Jan Hána (Lesnická práce 9/2009)
Foto: Helimonitoring.cz

 Tento článek byl publikován v LP 9/2010. V grafu č. 3 došlo grafickým zpracováním k chybnému barevnému popisu jednotlivých křivek. Za tuto chybu se autorovi a čtenářům omlouváme. red. 

Těžba dříví

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se v roce 2009 vytěžilo z našich lesů 15,50 mil. m3 dříví. K této hodnotě došel ČSÚ tak, že zpracoval dotazníky ČSÚ číslo LES P8-01 a dopočítal je k celkové ploše. Výše těžby v roce 2008 je o 0,69 mil. m3 nižší než v roce 2008. Nahodilá těžba činila v roce 2009 celkem 6,63 mil. m3 oproti 10,75 mil. m3 v roce 2008.

Uskutečněná těžba v roce 2009 ve výši 15,50 mil m3 poklesla ve srovnání s předchozími třemi roky. Jedná se o snížení očekávané, vzhledem k rokům 2006 a 2007, ve kterých se projevil dopad nahodilých těžeb. Výše těžby poklesla na úroveň let 2003–2005.

Graf 1: Těžba dřeva v ČR (1961–2009)

graf1

I přes pokles oproti minulým letům se naskýtá otázka, zda jde o těžbu únosnou. ÚHÚL nemá k dispozici výsledky lesní hospodářské evidence, a proto je při posuzování únosnosti celkové výše těžeb v ČR odkázán na model, který porovnává s roční výší těžby. Pomocným nástrojem je celkový průměrný přírůst CPP, což je roční přírůst vztažený k objemu porostu hlavního i vedlejšího v době obmýtí. Tento pomocný parametr je ukazatelem potenciální produkce a lze jej stanovit podle růstových tabulek. Z grafu 2 je patrné, jak velký podíl této potenciální produkce byl v letech 1990–2009 čerpán.

Porovnáním obou parametrů s uskutečněnou výší těžby zjistíme, že těžba v roce 2009 nepřekročila křivku modelu (graf 2), a ani celkový průměrný přírůst (graf 3).

Graf 2: Porovnání modelu těžebních možností a uskutečněné těžby

graf2

Graf 3: Porovnání celkové těžby s celkovým běžným přírůstem (CBP) a celkovým průměrným přírůstem (CPP)

graf3

Při komentování celkové výše těžby se naskýtá otázka, jaký je její podíl z CPP, jinými slovy jak intenzivně je celkový průměrný přírůst těžen. O této skutečnosti vypovídá názorně graf č. 4.

Graf č. 4: Podíl celkové roční těžby na (CPP) v letech 1990–2009

graf4

Výše těžeb

Publikované výsledky Národní inventarizace lesů (ÚHÚL 2007) uvádějí vyšší zásoby dříví v lesních porostech. S tím vzniká otázka, zda při současném legislativním postupu výpočtu závazného ustanovení LHP „maximální celková výše těžeb“ lze těžit více.

Při deduktivním stanovení maximální celkové výše těžby se toto ustanovení vypočítává ze zásob a z těžebního procenta u mýtních těžeb a v případě předmýtních těžeb ze zásob a probírkové intenzity. Výši těžby tedy zásadním způsobem ovlivňuje objektivita zjištění zásob dříví v lesních porostech, které do výpočtu závazného ustanovení LHP jako nástroje vlastníka vstupují. O případných úpravách legislativně nastavených parametrů výpočtu lze seriozně diskutovat až po uskutečněném druhém cyklu Národní inventarizace lesů.

Export dříví

Otázkou ale stále zůstává, zda takové navýšení těžeb má smysl. Při pohledu na grafy 5 a 6 zjistíme, že jednu třetinu vytěženého dříví ČR vyvezla v surovém stavu. Na tomto vývozu se nejvíce podílejí dva sortimenty, a to jehličnatá vláknina a kulatina. Další poměrně významný podíl dříví odchází z ČR v nízkém stupni opracování v podobě řeziva. Důvody vývozu a dovozu jsou logické tehdy, kdy si zpracovatelé hledají na společném evropském trhu (při neexistenci celních bariér) optimální logistiku.

Export je nepochybně vítán v době kalamit, kdy je pro vlastníky lesů poměrně obtížné uplatnit vytěžené dříví na trhu, a to i při jeho obvykle nízké ceně. Avšak v letech, kdy je výše těžby v „normálu“, znamenají vývozy dříví nevyužitou příležitost pro vyprodukování přidané hodnoty, neboť nízký stupeň opracování znamená i nízkou přidanou hodnotu k této surovině.

Zdroj: ČSÚ

Graf č. 5 Vývoz a dovoz jehličnatého a listnatého dříví celkem

graf5

Graf č. 6 Export a import jehličnaté kulatiny a vlákniny

graf6

Zásoby dříví

V ČR se v lesích k 31. 12. 2009 podle dat LHP, LHO nacházelo 678 mil. m3 dříví. Při propočítání rozdílů růstu zásob v jednotlivých letech zjistíme, že dynamika zvyšování zásob ve srovnání s předchozím obdobím opět poklesla.

K tomuto komentáři je nutno dodat, že jde o zásoby dříví zjišťované při popisu porostů, které mohou být zatíženy subjektivními chybami, a dále je vhodné uvést i skutečnost, že se od roku 1930 měnily i metody zjišťování zásob dříví v lesních porostech. Podle propočtů vycházejících z dat LHP a LHO lze tedy konstatovat, že zásoby dále vzrůstají, nicméně se stále se snižující dynamikou.

Pro srovnání uvádíme, že v roce 1960 činily zásoby dříví v lesních porostech 348 mil. m3 a výše celkové těžby dosáhla 8,55 mil. m3. V roce 2009 jsou zásoby ve výši 678 mil. m3 a celková těžba je na úrovni 15,50 mil. m3. Objem vytěženého dříví z jednoho hektaru, tzv. těžební intenzita, vzrostla z 3,32 m3/ha v roce 1961 na 5,84 m3/ha v roce 2009. Lze tedy konstatovat, že všechny tři uvedené parametry od roku 1961 do současnosti svoji hodnotu prakticky zdvojnásobily. 

ÚHÚL opakovaně upozorňuje na skutečnost, že do výpočtu výše závazného ustanovení vstupuje objem zásob zjištěných v porostech starších 120 let. Vypočtený objem těžby je však většinou vytěžen v mladších věkových stupních a přestárlé porosty se nechávají stát. Důvody mohou být různé (vysoké náklady na soustřeďování a dopravu, přesílené stromy, vysoký podíl dříví poškozeného hnilobou, omezení z titulu ochrany přírody, špatné zpřístupnění atd.). Tato skutečnost se projevuje stálým nárůstem podílu porostů s věkem vyšším, než je 120 let (graf. 7). Nárůst výměry těchto porostů svědčí o skutečnosti, že se problém dlouhodobě nedaří řešit.

Graf č. 7: Vývoj zastoupení porostů VI a VII+ věkové třídy

graf7

Zhodnocení dat

- V roce 2009 se vytěžilo z našich lesů 15,50 tis. m3 dříví. Výše těžby v roce 2009 je o 0,69 mil. m3 nižší než v roce 2008.

- Porovnáme-li model vypočítaný v ÚHÚL se skutečnou výší těžby, lze konstatovat, že v roce 2009 nastal pokles výše uskutečněné těžby oproti modelu o 3,03 mil. m3.

- Výše kalamitní těžby v roce 2009 činila 6,63 mil. m3.

- Skutečná výše těžby v roce 2009 je nižší o 1,70 mil. m3 než celkový průměrný přírůst, který vyjadřuje produkční potenciál.

- Celkový průměrný přírůst poklesl o 0,5 mil. m3.

 

Autoři:

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.

Ing. Jan Hána

ÚHÚL Brandýs nad Labem

E-maily: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj použitých dat: ÚHÚL, ČSÚ

Odůvodnění změn při výpočtu přírůstů pro LHP platné v roce 2009

Pro minulá období se z platných růstových tabulek (dále jen RT) využívaly k výpočtům pouze zásoby hlavního porostu a to pro skupiny dřevin sm, bo, db, bk. Ostatní potřebné údaje se přebíraly z jiných zdrojů. Bylo to z důvodů, že z potřebných údajů platných RT byly ve formě vhodné pro počítačové zpracování k dispozici pouze zásoby hlavního porostu.

Původní postup

1. PMP se odvodil ze zásoby hlavního porostu uváděné v platných RT.

2. CBP a CPP se počítaly ze zásob hlavního porostu podle RT a z probírkových procent stanovených vyhláškou.

3. Pro skupiny dřevin, ke kterým nejsou růstové tabulky (ostatní mimo sm, bo, bk, db), se použily staré tabulky přírůstů odvozené ze Schwappachových růstových tabulek.

Současný postup

1. Všechny dřeviny jsou zatříděny do skupin 4 tabulkových dřevin (sm, bo, bk, db).

2. PMP se odvodí z tabulkové zásoby hlavního porostu podle RT.

3. CBP se určuje z RT pomocí predikované tabulkové zásoby sdruženého porostu po pěti letech a počáteční zásoby hlavního porostu stávajícího věku.

4. CPP se počítá z celkové produkce v RT.


Naposledy změněno: čtvrtek, 21 říjen 2010 14:29

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Trubači Markazíni popřáli k výročí Lesnické práce

Trubači Markazíni popřáli k výročí Lesnické práce

Lesnictví

Video uvnitř článku! Ke 100. výročí časopisu Lesnická práce ve druhém ze série videí tentokrát svou zdravicí přispěli trubači Markazíni, kteří všem pro radost a zamyšlení nad...

Veletrhy SILVA REGINA, TECHAGRO a BIOMASA se přesouvají na rok 2022

Veletrhy SILVA REGINA, TECHAGRO a BIOMASA se přesouvají na rok 2022

Lesnictví

V důsledku nepříznivé epidemické situace a vládních opatření, která neumožňují realizaci plnohodnotného veletrhu, a přetrvávající nejistotě dalšího vývoje se vedení Veletrhů Brno a.s. dohodlo s...

Lesnické práci přejí: A. Pondělíčková a F. Morávek, M. Flora, J. Kozel, J. Mičánek, P. Gogola

Lesnické práci přejí: A. Pondělíčková a F. Morávek, M. Flora, J. Kozel…

Lesnictví

Video uvnitř článku! Časopis Lesnická práce vstoupil do roku 2021 svým 100. ročníkem. Redakce Lesnické práce požádala kolegyně a kolegy lesníky o videopřání k tomuto...

LČR připravily z úrody dřevin osivo pro vypěstování až 180 milionů sazenic

LČR připravily z úrody dřevin osivo pro vypěstování až 180 milionů sazenic

Lesnictví

Až 180 milionů sazenic lesních dřevin bude možné vypěstovat z plodů a semen lesních dřevin vytříděných, vyluštěných a uskladněných během loňského roku v Semenářském závodě...

Populární zprávy

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Lesnictví

Zobrazeno:6037

Letová aktivita kůrovců skončila, kalamita ale pokračuje. Podle vyjádření Lesů ČR je zvládnutí kalamity pro podnik prioritou. Postupně se to daří na Moravě, situace se...

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Lesnictví

Zobrazeno:4330

V posledních několika letech se v důsledku kůrovcové kalamity lesníci potýkají s bezprecedentním nárůstem holin a klimatická změna s sebou nese nutnost přechodu k pestřejším...

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Lesnictví

Zobrazeno:4190

Na základě rozdílové analýzy satelitních snímků bylo detekováno cca 8 100 ha těžeb převážně jehličnatých porostů v období od července 2020 do září 2020, dále...

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:3512

Aktualizováno Lesy ČR uzavřely podpisem posledních čtyř smluv miliardový lesnický tendr. Vítězem pětimiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby