Přihlásit

Kalendář ochrany lesa - červen

Obecně

 • aktuálně se podle potřeby doplňují POR

Podkorní, dřevokazný a kortikolní hmyz

 • intenzivně se vyhledávají a asanují stromy napadené kůrovci v porostech všech dřevin, dokončuje se zpracování polomů ze zimního období
 • provádí se asanace smrkových lapáků a podle stupně napadení se pokládají další lapáky
 • pokračuje se s odběry brouků z feromonových lapačů navnaděných na lýkožrouta smrkového, l. lesklého a l. severského
 • asanují se borové lapáky
 • dokončuje se kontrola feromonových lapačů na dřevokaza čárkovaného
 • ve výsadbách se pokračuje s kontrolou klikoroha borového, případně se provádí kurativní ošetření
 • kontroluje se funkčnost instalovaných insekticidních sítí

Listožravý hmyz

 • kontroluje se kladení vajíček ploskohřbetek na smrku a míra jejich parazitace; v případě potřeby se provádí ošetření insekticidy (při letecké aplikaci je nutné udělení výjimky ÚKZÚZ)
 • kontroluje se žír housenek bekyně mnišky trusinkovou metodou
 • v horských oblastech  se kontroluje smrková forma obaleče modřínového prostřednictvím stop po žíru housenek na letorostech
 • kontrolují se další defoliátoři, zejména v mladších porostech nebo specifických porostech (genové základny apod.); v případě potřeby se realizují pozemní obranné zásahy insekticidy (v případě letecké aplikace je nutné udělení výjimky ÚKZÚZ)
 • monitoruje se defoliace mladých smrkových porostů pilatkami

Zvěř a hlodavci

 • kontroluje se účinnost obranných opatření proti letnímu okusu zvěří; v případě nutnosti se aplikují další repelenty nebo se provádí mechanická ochrana – individuální i plošná (oplocenky)
 • dokončuje se inventarizace škod zvěří na lesních porostech za uplynulý rok a jejich vyčíslení pro potřeby uplatnění u uživatele honitby

Houbové choroby

 • sleduje se zdravotní stav vzcházejících síjí, v případě potřeby se uplatňuje chemické ošetření
 • v případě silného výskytu plísně šedé se přistupuje k ošetření fungicidními přípravky
 • v případě rizika výskytu padlí se začíná s preventivní aplikací vhodných fungicidů
 • pro posílení vitality semenáčků a sazenic se při aplikaci fungicidů v lesních školkách doplňují mikroprvky (hnojení na list)

Plevele a buřeň

 • intenzivně se provádí mechanické hubení buřeně (ožínání, ošlapávání)
 • ve výsadbách se provádí aplikace herbicidů s kryty pro hubení dvouděložné buřeně
 • začíná se s chemickou přípravou půdy na plochách s převažující travní buření nebo se provádí první ošetření na plochách s dělenou přípravou půdy

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby