Přihlásit

Lesnicko-typologické vymezení, struktura a management přirozených borů a borových doubrav v ČR (M. Mikeska, S. Vacek a kol.)

Tisk
448 stran, formát 180x255 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, barevné fotografie, tabulky, grafy, přílohy. V r. 2008 vydalo nakladatelství Lesnická práce, cena 499 Kč.
d7684aeb622f542f9c858ea93ec014d9.jpgd7684aeb622f542f9c858ea93ec014d9.jpg

Původní cena: 499 Kč
Sleva: -349 Kč
Cena:150 Kč
Cena bez DPH: 136 Kč
DPH:14 Kč
Popis produktu

Krácená recenze Ing. Jaromíra Macků, Ph.D. 
Publikace má 448 stran,  10 systematicky uspořádaných kapitol a 8 příloh.
V kapitole Rozbor problematiky je analyzováno rozšíření borů ve světě, v Evropě a v ČR. Je diskutováno pojetí borů a borových doubrav na úrovni fytocenologického a geobiocenologického pojetí. Detailně je dokladováno zařazení borů a borových doubrav v klasifikačním systému biotopů ČR a porovnání s ostatními klasifikacemi.
V metodické části je prezentován studovaný materiál – 13 maloplošných zvláště chráněných území, Národní park České Švýcarsko a 4 lokality v PLO 15a, 17 a 18a. Vlastní metodika se opírá o Typologický systém (ÚHÚL Brandýs n. L.). Metodika práce využívá všech dostupných technologií uplatňovaných v lesnicko-typologickém průzkumu ÚHÚL. Dále se uvádí výsledky jednofaktorové analýzy a modelování struktury a vývoje porostů pomocí růstového simulátoru SYBILA. Metodicky jsou použité postupy v souladu s novými poznatky uplatňovanými v lesnické typologii. Přínosem je též podkapitola Biodindikace imisní zátěže pomocí lišejníků.
Diskutabilní je použití tzv. „podsouborů lesních typů“, které v současné době nejsou součástí Typologického systému ÚHÚL. Tyto „subkategorie“ edafických kategorií jsou totiž jen obtížně prokazatelné. V podstatě se jedná o odklon od klasického pojetí lesního typu.
V kapitole Výsledky jsou prezentovány analýzy 2230 fytocenologických snímků borů a 139 snímků borových doubrav. Dokladovány jsou klasifikace borů různými metodami a techniky mapování. Podrobně jsou na 4 vybraných lokalitách (Třebechovicko, Adršpašsko-teplické skály, CHKO Žďárské vrchy, Třeboňská pánev) prezentovány stanovištní poměry, struktura a vývoj porostů borů a borových doubrav.
Součástí monografie jsou zásady managementu a ochrany přírody v borech. Vedle teoretických poznatků je uveden modelový příklad managementu pro NPR Adršpašsko-teplické skály.
V kapitole Závěr je diskutováno pojetí měřítka lesnicko-typologického mapování a jeho úskalí zejména při mapování borů v členitém terénu pískovcových skal. Podrobně jsou rozebírána kritéria členění borů a borových doubrav. Monografie rovněž upozorňuje na absenci některých typologických jednotek např. v rámci borových bukových doubrav, borových bučin případně borových jedlin až smrčin.
Předností práce je detailní rozbor úskalí mapování segmentů ve skalních městech. Zdůrazňuje se hledisko edafické a fyziognomické. Komplexnost práce dokladují návrhy opatření pomocí modelové predikce porostů ve vazbě na management chráněných území. Využívá se standardních pedologických, fytocenologických a typologických metod včetně aplikace růstového simulátoru jako podkladu pro analýzu vývoje porostů a tvorbu rámcových zásad jejich managementu.
Uvedená monografie představuje práci širokého záběru od analýz konkrétních lokalit k metodickým postupům a návrhům managementu včetně případové studie. K dispozici jsou v přílohách podrobné charakteristiky lesních typů s bohatou fotodokumentací a ukázkami mapové dokumentace. Vlastní výstupy pro lesnickou typologii a praktická doporučení pro ochranu přírody jsou formulovány jasně s reálným předpokladem uplatnění.
Monografie tak splňuje všechny předpoklady stát se dobře využitelnou pomůckou pro lesnickou a ochranářskou praxi i v procesu vzdělávání.

448 stran, formát 180x255 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, barevné fotografie, tabulky, grafy, přílohy. V r. 2008 vydalo nakladatelství Lesnická práce, cena 499 Kč.

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby