Přihlásit

Hnutí Duha žaluje Lesy ČR kvůli těžbě kůrovcového dříví

Doplněno o stanovisko LDK (11. 4.). Hnutí Duha podalo žalobu na Lesy ČR, s. p. Ta se týká neposkytnutí informací o pokutách smluvním partnerům „za šíření kůrovce". Aktivisté se totiž domnívají, že lesnické firmy, pracující pro Lesy ČR, umožnily šíření kůrovce a žádají po státním podniku informace o pokutách těžařským firmám za toto jednání. Lesy ČR uvádějí, že nedisponují daty ve struktuře požadované aktivisty a nejsou si vědomy, že by dodavatelé prací nechávali kdekoli záměrně šířit kůrovce.

Doporučený Hnutí Duha žaluje Lesy ČR kvůli těžbě kůrovcového dříví

Jaromír Bláha z Hnutí Duha uvádí v tiskové zprávě, že státní podnik nechce poskytnout informace podle zákona o tom, jaké firmy, kde a v jaké výši dostaly pokutu. "Jestli se tak dělo ve větším měřítku a Lesy ČR takovým firmám nevypověděly smlouvy, tak za tento příspěvek ke kůrovcové kalamitě přebírají plnou odpovědnost," uvedl.

Hnutí DUHA dlouhodobě kritizuje systém zadávání veřejných zakázek ve státních lesích. Ty podle něj mají lesy mají nyní po velkých územích rozparcelované velké firmy. Těmto těžebním firmám se podle Jaromíra Bláhy v době dostatečné poptávky vyplatí stromy napadené kůrovcem včas nezpracovávat a zaplatit raději Lesům ČR pokutu za nedodržení termínu. Nechají-li kůrovce rozšířit tak, aby objem kůrovcové těžby narostl, získají mnohem více dřeva a mohou pak na těžbu nasadit harvestory. Nemohly ale podle Hnutí Duha v předchozích letech počítat s tím, že dojde k tak velkému suchu a následné masivní expanzi kůrovce do té míry, že dojde k poklesu ceny dřeva.

Systém je však podle Lesů ČR nastaven tak, aby bylo možné účinně vymáhat zpracování kůrovci ohroženého dřeva a LČR jej důsledně využívají. "Nelze spekulovat na vytěžení většího objemu dříví tím, že dojde k namnožení kůrovce a to proto, že zakázka je ukončena v okamžiku jejího finančního naplnění – tzn., že např. za 3 roky místo původně plánovaného období 5 let; kromě toho LČR uplatňují sankce a nezpracování zadané těžby může být výpovědním důvodem," uvedl pro Silvarium.cz Daniel Szórád, generální ředitel státních lesů.

"Prakticky všechny firmy v tzv. kalamitních oblastech zpracovaly výrazně více (o desítky procent až násobky) dřevní hmoty než by byla rovnoměrná bilance soutěženého objemu a postihne je dřívější ukončení smlouvy – což je pro ony firmy přirozeně nepříjemné, nicméně systém musí akceptovat. LČR uplatnily bez pardonu sankce v případech, kdy nebyl dodržen stanovený termín pro zpracování kůrovcem ohroženého dříví. Sankce za šíření kůrovce neznáme a ani nikdo kůrovce záměrně nešířil," dodal Szórád.

"Všechny smlouvy jsou zveřejněné na webu Lesů ČR (www.lesycr.cz), není, co zatajovat. Již nyní LČR zveřejňují smlouvy nad rámec zákonných povinností. Žádost Hnutí Duha se netýkala konkrétních smluv, ale parametrů jejich plnění. Informace v požadovaném členění a struktuře nemáme k dispozici," řekla mluvčí státního podniku Eva Jouklová.

"Informace o tom, že by konkrétní firmy záměrně netěžily kůrovcové dříví, a nechávaly tak šířit kůrovce, nemáme. Za práce firem v lesích jiných vlastníků, kde je situace rovněž kalamitní, mluvit nemůžeme. Kůrovcovou kalamitu způsobilo loňské naprosto mimořádné sucho a teplo. To vyvolalo potřebu zpracovávat extrémní množství odumírajících stromů. Případné neplnění termínů je třeba přičíst extrémnímu rozsahu prací, který musí smluvní partneři zvládnout v poměrně krátkém čase. S tím souvisí i přemísťování zpracovatelských kapacit do lokalit s největším objemem prací, což může vyvolat i dočasný nedostatek zpracovatelských kapacit v oblastech s menším zatížením. Uplatňované smluvní sankce bereme jako součást prevence i motivace, aby smluvní partneři udělali maximum pro zajištění kapacit, což se děje," řekl dále D. Szórád.

Smlouvy na dodávku lesnických činností obsahují řadu smluvních sankcí a „Smluvní sankce za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo asanováno v souladu s příslušným článkem smlouvy" jsou podle Lesů ČR jen některými z řady sankcí, které mají za cíl nastavit požadovaný standard dodávky lesnických činností. Porušením příslušného ustanovení, které je pod zmíněnou smluvní sankcí, tak podle vedení státních lesů není vyjádřeno porušení zákonných povinností vlastníka lesa ve vztahu k ochraně lesa proti kalamitním škůdcům.

Lesy ČR v roce 2015 vyčíslily sankce za porušení zákonných povinností vlastníka lesa ve vztahu k ochraně lesa proti kalamitním škůdcům na 11 897 121 Kč. 

Příklady sankcí udělených Lesy ČR smluvním partnerům v roce 2015

Kloboucká lesní s.r.o. - 5 864 378 Kč

Opavská lesní a.s. - 1 742 351 Kč

PETRA spol. s r.o. - 1 556 248 Kč

UNILES, a.s. - 125 245 Kč


Přehled těžeb u Lesů ČR v letech 2013-2015

Zdroj: Lesy ČR

 

Zdroj: Intersucho.cz

„Je nepochopitelné, že by někdo chtěl šířit kůrovce způsobem, který je uveden v tiskové zprávě Hnutí DUHA. Byl by sám proti sobě. Cena napadeného dříví klesá cca o 20-25 %, takže by sám sebe okrádal," uvedl pro Silvarium.cz odborník na ochranu lesa Petr Zahradník z Lesní ochranné služby VÚLHM, v. v. i. Ve zprávě také není vůbec zohledněno to, že suché počasí bylo příčinou prudkého nárůstu gradace kůrovce. Nebo si Hnutí Duha myslí, že si takto namnožili kůrovce i v okolních zemích? Např. V Rakousku se objem kůrovcového dříví zvedl téměř 3x. Obdobně je tomu i v dalších zemích. Kůrovec se objevoval tak rychle a v takovém objemu, že byla místy reakce z objektivních příčin velmi obtížná. To je nesporný fakt," dodává Zahradník.

Loni se podle údajů Lesní ochranné služby kvůli suchu, polomům a kůrovci meziročně zvýšila tzv. nahodilá těžba dřeva o polovinu na sedm milionů metrů krychlových. Letos by kůrovcová kalamita mohla být ještě zhorší. Za letošní první čtvrtletí se kůrovcového a kalamitního dříví vytěžilo 866 000 kubických metrů.

Stanovisko Lesnicko-dřevařské komory ČR při Agrární komoře ČR

Lesnicko-dřevařská komora ČR ( LDK) se seznámila s výše uvedenou TZ Hnutí DUHA a konstatuje, že zpráva obsahuje některé nepravdivé informace a dedukce. LDK věnuje problematice kůrovcové kalamity trvalou pozornost (viz její poslední únorová tisková zpráva), prostřednictvím svých odborníků jak z provozní praxe, tak i výzkumných institucí a má zájem na pravdivém informování odborné i laické veřejnosti v celé záležitosti. Proto vyjadřuje nesouhlas s některými pasážemi tiskové zprávy Hnutí Duha a upřesňuje je do pravdivého znění:

a) Není pravda, že se na kůrovcové kalamitě spolupodílel způsob hospodaření státního podniku Lesy ČR, spočívající v zadávání pětiletých veřejných zakázek na komplexní obhospodařování smluvních územních jednotek. Kůrovcová kalamita postihla všechny české vlastníky lesů bez ohledu na jejich způsob hospodaření a postihla i smrkové porosty v okolních středoevropských zemích. Hlavní příčinou takto masivní kalamity je evidentně extrémní sucho roku 2015, které oslabilo obranyschopnost vzrostlých lesních porostů vůči hmyzím škůdcům a zároveň vytvořilo ideální prostředí pro intenzivní množení těchto škůdců. Dokladem extrémního sucha je i vysoký výskyt souší nenapadených biotickými škůdci.

b) Není pravda, že by se vlastníkům lesů nebo lesnickým firmám vyplatilo „kůrovce nezpracovávat a nechat ho rozšířit". Kůrovcem napadené dříví ztrácí kvalitu a tím i hodnotu na trhu, dvojnásob to platí pro poslední dva roky 2015 a 2016, kdy je český i středoevropský trh přesycen kůrovcovým dřívím a jeho ceny dramaticky klesají a u některých sortimentů smrkového dříví hrozí praktická neprodejnost (např. u vlákniny).

c) Každý vlastník lesa je povinen kůrovcem napadené dříví přednostně a urychleně vytěžit a asanovat. Rychlost tohoto zpracování je dána dostatkem těžebních kapacit a množstvím nalezených napadených stromů. Je nutnou provozní skutečností, že lhůta zpracování nalezeného kůrovcového dříví se i přes dostatečné těžební kapacity může prodloužit v situaci, kdy je najednou nalezeno a předáno k těžbě velké množství napadených stromů rozmístěných roztroušeně na větším území. Lesy ČR motivují lesnické firmy k rychlému zpracování smluvním závazkem velmi krátkých lhůt od předání napadeného stromu po jeho asanaci s tím, že při nedodržení této lhůty účtují „smluvní pokutu". LDK nemá bližší informace k uděleným smluvním pokutám v této věci od Lesů ČR, ale konstatuje, že dodržení velmi krátkých smluvních lhůt v intenzivně napadených porostech není technologicky ve všech případech možné, což platí i pro ostatní vlastníky lesů hospodařící v jiném než smluvním režimu. LDK také konstatuje, že krátkodobé překročení přísných smluvních lhůt u Lesů ČR neznamená automaticky „rozšiřování kůrovce a spoluzavinění kůrovcové kalamity".

d) LDK konstatuje, že má trvalý problém s aktivitami Hnutí DUHA zaměřenými na neustálé zvětšování výměry národních parků a přírodních rezervací – viz zmínka, že „jejich rozloha je v České republice velmi malá", a to pod heslem „zdravé prostředí pro život, pestrá příroda a chytrá ekonomika." LDK vidí naplňování tohoto ekologického hesla jinde než v dalším rozšiřování bezzásahových území pralesů. LDK pod tímto heslem vidí trvale udržitelné hospodaření v českých lesích, jehož nedílnou součástí je rozumná produkce ekologické dřevní hmoty s podporou jejího využití jakožto obnovitelné suroviny pro náhradu ostatních umělých a neekologických materiálů.

red.

 

Naposledy změněno: pondělí, 11 duben 2016 18:12

(0 hlasů)

Komentáře   

+29 # juraczech 2016-04-09 09:17
Již vícekrát jsem přemýšlel, jak vhodně a výstižně nazvat aktivity hnutí Duha, které se týkají lesnictví. Jediné slovo, které mě napadá je diletantství. Absolutně nechápu, jak se stát nechal ovlivňovat hnutím Duha při bezprecedentní likvidaci Šumavy? Ti, kdo stojí za totálním ekologickým rozvratem Šumavy, s vzniklou škodou, která není ani vyčíslitelná mají tu drzost žalovat LČR za šíření kůrovce??? Je několik cest, jak toto jednání posuzovat - buď jde o nejapný vtípek, nebo výkřik do tmy stárnoucího nestora hnutí Duha, nebo neskutečnou a do nebe volající drzost celého tohoto barevného pseudohnutí??? Doufám, že právní oddělení LČR v brzké době podá žalobu na hnutí Duha za pomluvu a poškození dobré pověsti právnické osoby, protože zlu je třeba postavit se čelem!
+53 # pkarm 2016-04-08 12:23
Bravo Hnutí duha!
Konečně někdo přišel na pravý důvod kůrovcové kalamity. Věřím, že nezůstane jen u LČR, ale, že Hnutí duha odhalí i další skandální komploty těžařských firem a vlastníků lesů. Podle dosud tajných informací, hrozí kůrovcová kalamita i v lesích obecních, vojenských, církevních, ale i soukromých!! Skandál se šířením kůrovce, sahá až do vládních kruhů.Podle dosud nezveřejněných informací, sloužilo "Čapí hnízdo" jistého nejmenovaného politika, jako množírenské centrum kůrovců pod širým nebem. V poslední době bylo v tomto centru ubytováno mnoho majitelů těžařských firem a byl jim zde velmi intenzivně "vymýván mozek". Existují důkazy, že se po týdenním školení vraceli ke svým harvestorům s divnými bzučícími krabicemi a před započetím devastující těžby tyto krabice otevírali a se slovy kšá, kšá z nich něco sypali. Proč ale zůstávat na domácím písečku! Okolní evropské státy hlásí také problémy s kůrovcem. Toto je jasný důkaz, že se jedná o mezinárodní komplot nadnárodních těžařských firem. Až se Hnutí duha podaří rozplést všechny nitky v pozadí, bude možná za šířením kůrovce židozednářská lobby, nebo CIA, KGB, či Jihočeské matky.
Takže pane Bláho, hodně zdaru a velmi vám fandím.
Váš věrný obdivovatel, pavilon A Bohnice.
+43 # vozka 2016-04-07 20:52
Pan Bláha potřebuje akutně péči psychiatra a ještě stíhání za potulku.Pane Bláha,a co tak zkusit pracovat,ee ?
+47 # lesnice 2016-04-07 18:22
Tak to bychom měli v první řadě pokutovat ochranáře, že díky bezzásahovým územím nechali kůrovce pěkně namnožit :P , kdy už tenhle ochranářský diletantismus skončí, to už opravdu vymizel zdravý rozum?

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

CZECH FOREST zveřejnil prognózu vývoje lesnicko-dřevařského sektoru

CZECH FOREST zveřejnil prognózu vývoje lesnicko-dřevařského sektoru

Lesnictví

Členové CZECH FOREST think tank zveřejnili prognózu vývoje lesnicko-dřevařského sektoru od roku 2020. Pokud bude pokračovat trend posledních let, bude podle této prognózy v roce...

Orkán Sabine poničil v ČR přes milion kubíků dřeva, nejhorší situace je na Šumavě

Orkán Sabine poničil v ČR přes milion kubíků dřeva, nejhorší situace je…

Lesnictví

Aktualizováno 14. 2. Orkán Sabine v lesích státního podniku Lesy České republiky (LČR) podle zpřesněných odhadů poničil asi 950 tisíc metrů krychlových dřeva. Finančně jde o...

ALDP vyzývá ministerstva k předložení návrhů řešení kůrovcové situace

ALDP vyzývá ministerstva k předložení návrhů řešení kůrovcové situace

Lesnictví

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) ve svém tiskovém vyjádření vyzvala k zahájení okamžité odborné diskuse k hrozící devastaci ekosystému a celého lesnicko-dřevařského sektoru. Žádá...

MZe spustilo program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny

MZe spustilo program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny

Lesnictví

Téma nedostatku pracovníků se v řadě oborů řeší již delší dobu a u některých činností se stává limitujícím faktorem. Cílem nově vyhlášeného programu Ministerstva zemědělství...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby