Přihlásit

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Nová anketa! Aktualizováno 19. 6. Předseda sdružení Pro Silva Bohemica Milan Hron zaslal 11. 6. 2019 otevřený dopis ministru zemědělství, ve kterém jej žádá jménem Pro Silva Bohemica, pobočného spolku ČLS, o řešení neúnosných škod působených býložravou zvěří v lesích.

Doporučený Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Ilustrační foto: archiv Pro Silva Bohemica

"Jako profesní spolek lesníků hospodařících přírodě blízkým způsobem upozorňujeme na naléhavou potřebu řešit problematiku neúnosných škod působených býložravou zvěří v lesích, a to alespoň drobnou novelou zákona o myslivosti. Důsledky aktuálně probíhajícího velkoplošného rozpadu lesních ekosystémů již nelze řešit pouze umělou obnovou cílových dřevin. Je nezbytné zvýšit stabilitu lesů rozmanitější dřevinnou skladbou v naději, že alespoň některé z dřevin v budoucnu obstojí," píše Milan Hron v dopise.

Jak uvádí dále, početní stavy býložravé zvěře i škody na lesích narůstají po celou dobu účinnosti platného zákona o myslivosti, a to bez ohledu na několik metodických pokynů ministerstva. To vedle mysliveckých statistik dokazují i inventarizace škod zvěří a výstupy národní inventarizace lesů (NIL). Pro Silva Bohemica ministra žádá, aby se zasadil o nahrazení současného způsobu plánování lovu dle sčítání zvěře, který je podle sdružení pouze hrou s čísly a kolonkami ve formulářích, systémem plánování lovu dle stavu ekosystému.

"Velice bychom uvítali, kdyby se naše generace myslivců a lesníků nemusela před svými potomky stydět za výsledky své činnosti v krajině," píše M. Hron ministru zemědelství.

Celý dopis si můžete stáhnout zde.

Jak uvedl Libor Janda z Pro Silva Bohemica, vážnost situace si uvědomuje také skupina poslanců PČR, kteří dne 12. 06. 2019 předložili do prvního čtení v Zemědělském výboru a výboru pro ŽP návrh změny zákona o myslivosti v rámci nového zákona o lesích. "Bohužel ani tento, jako spoustu jiných, konstruktivních návrhů na řešení problematiky myslivosti MZe nepodpořilo a tento návrh nakonec nebyl přijat," řekl Janda.

Poslanecký návrh přenáší konečnou zodpovědnost za stanovení plánu mysliveckého hospodaření na orgán státní správy myslivosti. Principem návrhu je stanovení plánu lovu podle vlivu zvěře na lesní ekosystém. Předpokládá se využití již deset let staré metodiky vypracované ÚHULem, která prošla oponenturou MZe i MŽP. Návrh dále určuje kompetence orgánu státní správy myslivosti provádět změny plánu mysliveckého hospodaření a kontrolovat plnění plánu lovu. Za tímto účelem zavádí povinné předkládání markantů u veškeré spárkaté zvěře. Bez kontroly skutečného provedení lovu není vyloučeno pouze administrativní vykazování i neulovených kusů. Za nejvhodnější se jeví předkládání slechů orgánům státní správy myslivosti ke znehodnocení.

Podpořili byste vy osobně návrh změny mysliveckého zákona, podporovaný sdružením Pro Silva Bohemica?

Předložený návrh je podle Jandy v souladu s Národním lesnickým programem II a Národním akčním plánem adaptace na změny klimatu: „V rámci myslivecké legislativy vytvořit podmínky pro dosažení únosných stavů spárkaté zvěře. Výši lovu odvozovat od stavu lesních ekosystémů a zajistit jejich vykonavatelnost".

Celé znění návrhu změny mysliveckého zákona v rámci nového zákona o lesích najdete zde.

Red.

 

 

 

Podle TZ Pro Silva, red.

Naposledy změněno: středa, 19 červen 2019 14:22

(0 hlasů)

Komentáře   

+9 # RichardPodstatzky 2019-06-23 10:18
Zákon o myslivosti je potřeba změnit celý, ne jen novelizovat, ale předložit zcela nový zákon, který bude především chránit vlastnická práva k honebním pozemkům. Majitel lesních i zemědělských pozemků musí mít právo a možnost řešit škody způsobené na porostech. A to jak vlastním mysliveckým hospodařením nebo vhodným pronájmem pozemků. S přenášením práva k plánování na orgán státní správy myslivosti nesouhlasím! Jsou to jen další opatření k zamezení užívání vlastnických práv k pozemkům. Hlavně je třeba změnit zabetonovaný stav při tvorbě honiteb! Změnit minimální výměru honiteb vlastních! A umožnit majitelům pozemků hospodařit se zvěří! Je na majitely pozemku zda chce stavy vyšší nebo nižší, zodpovědnost za stav krajiny nenenese žádná hobby skupina ale ten kdo platí daně z nemovitostí! Předkládání markantů je nesmysl a už tu několikrát byl v podobě předkládání spodních čelistí, návrh na uřezávání slechů považuji za nepraktický! Jsem zvědav co budou dělat na obci s rozšířenou působností s hromadou slechů plných červů s masařkami. Věcí potřebných k změně je mnoho a novela nestačí! Poslední zákon o myslivosti ukázal, že ke zlepšení situace se škody nedošlo.
0 # Starý 2019-06-23 13:23
Ano, ale s tou změnou je třeba začít nahoře u naší vrchnosti a ta zatím žádné podstatné změny v podvádění a dehonestaci vlastníků pozemků a lesů nepřipouští...

Opět zářný příklad demokracie po "česku".

Vládnou zájmové skupiny....neříkejme jim po staru komu..sti, ale po novu mysli..i !!!!
+3 # Jan-Duda 2019-06-25 19:14
Volně žijící zvěř coby součást ekosystému není možné vztáhnout ke konkrétnímu pozemku a zpravidla ani k pozemkům jednoho majitele. Důvodem je právě ona volnost pohybu zvěře. Její domovské okrsky a migrace nejsou s majetkovými hranicemi totožné.

Vámi zmiňovanou volbu majitele chovat vyšší nebo nižší stavy zvěře by bylo možné akceptovat jen v uzavřených oborních chovech.

Předpokládám, že byste ani vy nechtěl mít pozemky v sousedství vlastníka, který by se orientoval např. na chov jelenů sika a udržoval jejich nadměrné početní stavy. V takovém případě by vznikaly vysoké škody i ve vašich lesích, a musel byste věnovat buď enormní úsilí redukci početních stavů zvěře trvale se k vám šířící nebo platit drahou ochranu před škodami. A k jakému výsledku bychom se dostali, pokud by převládli vlastníci se zájmem na chovu vysokých stavů býložravé zvěře je snadné domyslet...

Podstatné je, že existuje nepopiratelný veřejný zájem na stavu ekosystémů - našeho životního prostředí. Tento veřejný zájem je, myslím zcela správně, vyjádřen slovem rovnováha. Ta však v současném zákoně o myslivosti postrádá funkční a ověřitelnou definici. Proto Pro Silva Bohemica navrhuje a podporuje odvozování výše lovu od stavu prostředí.

Předkládání slechů jako markantů nemusí vůbec vypadat tak, jak popisujete. Představte si tento postup: Uživatel honitby spolu s měsíčním hlášením o provedeném lovu přiveze bednu se zamraženými slechy, které předloží (nikoli odevzdá) na ORP ke kontrole a znehodnocení. Po kontrole a odsouhlasení na vykázaný lov je pracovník ORP znehodnotí (např. procvaknutím nebo odstřižením špiček) aby je nebylo možné předkládat opakovaně. Vše se může odehrát přímo na parkovišti ORP a není potřeba markanty ani nikam nosit. Poté si je uživatel odváží zpět a zlikviduje stejně jako např. vývrhy.
+2 # IPS 2019-06-25 22:58
Příspěvek Ing. Dudy bych podepsal. Dovolím si také připomenout, že v letech 2000 a 2001, kdy probíhala svízelná diskuze nad podobou nového zákona o myslivosti, argumentovali vlastníci pozemků tím, že státní správa myslivosti je nekompetentní, a že nejlepší bude přenos pravomoci ke schvalování plánů mysliveckého hospodaření na vlastníky pozemků (držitele honiteb). Toto se následně stalo realitou. Máte pocit, že tato změna přinesla očekávaná pozitiva? Máme stavy zvěře pod kontrolou? Pokud jde o předkládání markantů, tak zde vzniká problém u dermoplastických preparátů, ale to by šlo vyřešit jinou vhodnou částí těla (pírko, kelka).
+14 # ToPi 2019-06-21 11:40
Zákon o myslivosti nahrává jednostranně myslivcům na úkor vlastníků honebních pozemků. Myslivci chtějí zvěř a pak když je problém se škodami s oblibou všichni myslivci chybně říkají, že je zvěř státu a stát zase říká, že zvěř je ničí, aby za škody zvěří neodpovídal. Přijde vám to normální ve 21. století? Je to pořád komunistická právní úprava. Pokud tedy zvěř ANO, musí myslivci odpovídat za škody způsobené zvěří v plné výši a ručit celým svým majetkem. Nevim, proč by vlastník lesa měl za své dělat opatření proti škodám zvěří, když z toho nic nemá. Honební společenstvo mi platí 10 Kč/ha/rok nájem a za opatření proti škodám zvěří a výsadbu spasených stromků ročně zaplatím 10 000 Kč/ha/rok a to můj les plní celospolečenské veřejné funkce a zvěř páchá pouze škody.
+2 # lesmistr 2019-06-21 23:02
Zákon, pokud se bude dodržovat ( a samozřejmě i nájemní smlouvy), by měl mít efekt.
Držitel s dohledem OSSM provedou objektivní sčítání zvěře, upraví plány lovu a budou tvrdě vyžadovat plnění plánu lovu a náhrady škod. Pokud toto nebude splněno, škody vyžadovat soudně a budou jasné podmínky ve smlouvě o pronájmu honitby, okamžitě ji vypovědět. Pokud bude pravda, že jsou vysoké stavy zvěře, nový uživatel, který bude mít snahu a zájem lovit se pro "přezvěřenou" honitbu najde. Žádná obava.

Jenomže k výše uvedeným krokům NENÍ vůle.
Kde je ten zakopaný pes, to je známé.

Proto jsou jakékoli návrhy z různých odborů MZe
falešné sliby. Spíš to vypadá, že se jedná
o spokojenost odpovědných lidí se současným stavem. Že by se jednalo o řízenou nečinnost, to snad ne. Ale jistý úmysl v tom vidět lze.
+3 # lesmistr 2019-06-21 23:12
ToPi, nebuďte tak přísný. Když uvážíte, kolik lidí takové ministerstvo zaměstnává, tak se mezi nimi alespoň několik ( kdyby 4-5) odborníků najde. Napsat, že tam nejsou "žádní odborníci" (rozuměj ANI JEDEN), tomu nevěřím. Vaši poznámku o tom, že sledují "jenom vlastní prospěch", nedokážu posoudit. To záleží na funkci, jakou tam kdo zastává. Je jisté, že čím vyšší, tím to bude finančně zajímavější pracovní příležitost. Ale za to úsilí to přeci stojí, že ano?
+11 # ToPi 2019-06-24 09:57
Omlouvám se za přísnost, byl jsem nasupený na lesnickou sekci na MZe. Je to dlouhodobá záležitost, není je prostě moc vidět.O kůrovci všichni věděli a nikdo nic nedělal. Szoráda vyhodili a na MZe je klídek.Jinak když porovnám co mají z MZe zemědělci a co lesáci, tak je to výsměch.Minimálně náměstek a ředitelé odborů (co jsou tam od doby gradace kůrovce) by měli sebekriticky zhodnotit, zda jsou na svém místě, omluvit se vlastníkům lesů a přenechat místo ve veřejném zájmu schopnějším.Já vim, jsou tam odborníci, ale není je na nižších postech ani vidět ani slyšet.Sekce LH musí projít reformou, musí být pod jedním ministerstvem a plnit svou úlohu s ohledem na požadavky 21. století.
0 # Rensa 2019-06-24 13:48
Jak pod jedním ministerstvem?
+3 # Starý 2019-06-24 14:12
Kolega jistě myslel "Ministerstvo lesního a vodního hospodářství", a hájit řádně zájmy lesů !!!!
Ve své době to fungovalo, nebo máte jiný názor?
+1 # Rensa 2019-06-25 11:17
Jak správně říkáte, ve své době, převážně době normalizace (1968? - 1990). Kdy řídilo výrobu, ekonomiku i plánování a z části suplovalo to, co dnes vykonává MŽP.
Když se podíváte do dnešního zákona (zákonů), co je tam kompetencí pro ministerstvo (nic jiného by dělat nemělo), kolik lidí by to mělo zvládat? Včetně vody?
Jsou to maximálně desítky, určitě ne stovky lidí. Myslíte, že kvůli tomu bude někdo zakládat novou instituci a hledat budovu, kde ji umístit?
Obávám se ale, že kolega neměl nostalgicky na mysli ministerstvo lesů, vod a strání, nýbrž převedení pod MŽP, úvahy o čemž prosakují již delší dobu, a s kůrovcovou kalamitou (podle mne řízeně rozvíjenou) jsou stále hlasitější (aby bylo možné na ty hajzlíky majitele lesů snáz "zakleknout").
+3 # ToPi 2019-06-25 13:23
Dobrý den, je to přesně tak. Je třeba svěřit veškerou odpovědnost za lesy jednomu ministerstvu a je mi jedno jestli to bude MŽP nebo MZe, včetně odpovědnosti za LČR a VLS. Prostě budou jasně dané kompetence.N-kolejno st státní správy žádnou logiku nemá a je to pro stát navíc moc drahé a neefektivní. Osobně jsem spíš zastáncem snížení počtu ministerstev, než pro vznik nového. Už je třeba velké reformy zemědělství, státní správy lesů, myslivosti, rybářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny na všech úrovních řízení tak, aby byla jasně definovaná a kontrolovatelná dlouhodobá strategie péče o životní prostředí a resorty a zájmové skupiny mezi sebou nesoupeřily kdo je hloupější.Jsme už v 21. století, to by si všichni měli uvědomit a chovat se ohleduplně ve prospěch této země.
+8 # lesmistr 2019-06-21 11:12
Současný zákon nikdo měnit nebude. Na to nemají odpovědní lidé KOULE. Maximálně úprava doby lovu dalších druhů zvěře vyhláškou. Při řádném dodržování současného zákona by se měly dát stavy býložravé zvěře zvládnout. Jenomže to v současné době nejspíš není žádoucí.

1. Kdo by pronajal od LČR honitbu
za 300-600.000 Kč/rok, kde bude
skutečný stav spárkaté zvěře blížící se stavům
normovaným, například 1-2 kusy vysoké
na 100 ha lesa? Tím myslím stavy prokázané kontrolami vlastníka lesa a OSSM.

2. Jak to vychází při ekonomickém srovnání, tzn.
zisk z pronájmu (+někde náhrada škody uživatelem) versus škody zvěří na porostech, které budou opakovaně vyžadovat další zásahy včetně dosázení nových stromků, to přeci lze velice snadno spočítat a podle výsledku se zachovat.

Je to tedy na zákonodárcích, jak rozhodnou.
Za sebe tvrdím, že se zákon o myslivosti během 5-10 roků měnit nebude. To by totiž nezůstalo jenom téma škody zvěří, ale další a téměř stejně důležitá témata. A do toho by se někomu setsakra nechtělo, že ano?
+32 # Lynx 2019-06-12 16:30
Žába na prameni (ředitel odboru) je zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/kontakty/organizace/100027032.html

Roky keců, slibů, papírů a stavy zvěře ke spokojenosti myslivců utěšeně narůstají. Není nad falešnou profesní solidaritu. Von si každý zainteresovaný poslaneček, lobista či jiná figurka, rád střelí kus spárkaté. Dyť příští rok bude zase jaro a příroda se opět zazelená, byť to budou jen boční boční větve. Ty sežrané terminály po čase obrazí, palivo z toho nějaké v budoucnu bude, tak vo co jde.
Hlavně být přisátý roky u státního vemene, markýrovat činnost a skutek utek.
Těšnov umí zkrátka potěšit. :-x
+31 # Starý 2019-06-12 12:55
Konečně věc hodná podpory.
A pro pány papaláše z Mze, prosím už nám nelžete, či nemlžte na úkor lesů !!!

Nebo se vrhneme na sociální sítě a také vyvoláme demonstrace na podporu takovýchto návrhů řešení!!!
+13 # ToPi 2019-06-21 12:40
Na MZe nejsou žádní odborníci, ani lidé se smyslem pro zodpovědnost. Kdyby tam byli, už by se museli dávno zastřelit.Prostě jsou to lidé, kteří sledují jen vlastní prospěch a je jim jedno kde jsou.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Cisterciáci musí vrátit lesy, o práci mohou přijít desítky lidí

Cisterciáci musí vrátit lesy, o práci mohou přijít desítky lidí

Lesnictví

Klášter cisterciáků ve Vyšším Brodě musí Lesům ČR vrátit přes 2 000 hektarů lesa získaných v restituci. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, řád...

Technologie MERCATA  je zapsána jako užitný vzor

Technologie MERCATA je zapsána jako užitný vzor

Lesnictví

Technologie MERCATA je reakcí na rozvoj kůrovcové kalamity a slouží k asanaci skládek výřezů o různých délkách. Od 28. 5. 2019 je tato metoda chráněna...

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Lesnictví

Nová anketa! Aktualizováno 19. 6. Předseda sdružení Pro Silva Bohemica Milan Hron zaslal 11. 6. 2019 otevřený dopis ministru zemědělství, ve kterém jej žádá jménem Pro...

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Lesnictví

Aktualizováno. Vláda zřejmě brzy projedná návrh na vyčlenění tří miliard korun na boj s kůrovcovou kalamitou. V dalších letech by mohl být objem dotací vlastníkům...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby