Přihlásit

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Nová anketa! Aktualizováno 19. 6. Předseda sdružení Pro Silva Bohemica Milan Hron zaslal 11. 6. 2019 otevřený dopis ministru zemědělství, ve kterém jej žádá jménem Pro Silva Bohemica, pobočného spolku ČLS, o řešení neúnosných škod působených býložravou zvěří v lesích.

Doporučený Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Ilustrační foto: archiv Pro Silva Bohemica

"Jako profesní spolek lesníků hospodařících přírodě blízkým způsobem upozorňujeme na naléhavou potřebu řešit problematiku neúnosných škod působených býložravou zvěří v lesích, a to alespoň drobnou novelou zákona o myslivosti. Důsledky aktuálně probíhajícího velkoplošného rozpadu lesních ekosystémů již nelze řešit pouze umělou obnovou cílových dřevin. Je nezbytné zvýšit stabilitu lesů rozmanitější dřevinnou skladbou v naději, že alespoň některé z dřevin v budoucnu obstojí," píše Milan Hron v dopise.

Jak uvádí dále, početní stavy býložravé zvěře i škody na lesích narůstají po celou dobu účinnosti platného zákona o myslivosti, a to bez ohledu na několik metodických pokynů ministerstva. To vedle mysliveckých statistik dokazují i inventarizace škod zvěří a výstupy národní inventarizace lesů (NIL). Pro Silva Bohemica ministra žádá, aby se zasadil o nahrazení současného způsobu plánování lovu dle sčítání zvěře, který je podle sdružení pouze hrou s čísly a kolonkami ve formulářích, systémem plánování lovu dle stavu ekosystému.

"Velice bychom uvítali, kdyby se naše generace myslivců a lesníků nemusela před svými potomky stydět za výsledky své činnosti v krajině," píše M. Hron ministru zemědelství.

Celý dopis si můžete stáhnout zde.

Jak uvedl Libor Janda z Pro Silva Bohemica, vážnost situace si uvědomuje také skupina poslanců PČR, kteří dne 12. 06. 2019 předložili do prvního čtení v Zemědělském výboru a výboru pro ŽP návrh změny zákona o myslivosti v rámci nového zákona o lesích. "Bohužel ani tento, jako spoustu jiných, konstruktivních návrhů na řešení problematiky myslivosti MZe nepodpořilo a tento návrh nakonec nebyl přijat," řekl Janda.

Poslanecký návrh přenáší konečnou zodpovědnost za stanovení plánu mysliveckého hospodaření na orgán státní správy myslivosti. Principem návrhu je stanovení plánu lovu podle vlivu zvěře na lesní ekosystém. Předpokládá se využití již deset let staré metodiky vypracované ÚHULem, která prošla oponenturou MZe i MŽP. Návrh dále určuje kompetence orgánu státní správy myslivosti provádět změny plánu mysliveckého hospodaření a kontrolovat plnění plánu lovu. Za tímto účelem zavádí povinné předkládání markantů u veškeré spárkaté zvěře. Bez kontroly skutečného provedení lovu není vyloučeno pouze administrativní vykazování i neulovených kusů. Za nejvhodnější se jeví předkládání slechů orgánům státní správy myslivosti ke znehodnocení.

Pociťujete při své práci v lesnictví komplikace kvůli koronavirové epidemii?

Vůbec ne - 21.9%
Částečně - 35%
Výrazně - 43.1%

Celkem hlasů: 448
Hlasování v této anketě bylo ukončeno na: 30 dub 2020 - 07:39

Předložený návrh je podle Jandy v souladu s Národním lesnickým programem II a Národním akčním plánem adaptace na změny klimatu: „V rámci myslivecké legislativy vytvořit podmínky pro dosažení únosných stavů spárkaté zvěře. Výši lovu odvozovat od stavu lesních ekosystémů a zajistit jejich vykonavatelnost".

Celé znění návrhu změny mysliveckého zákona v rámci nového zákona o lesích najdete zde.

Red.

 

 

 

Podle TZ Pro Silva, red.

Naposledy změněno: středa, 19 červen 2019 14:22

(0 hlasů)

Komentáře   

+10 # Pavel Boucký 2019-07-04 07:13
A není náhodou špatně celé naše vnímání myslivosti? Z historických kořenů mnoho nezbývá. Drobná zvěř, která byla základem české myslivosti, skoro žádná není. A spárkatá? Přemnoženo, samozřejmě(nájmy jsou velké, tak chci hodně zvěře). Černá zvěř všude možně i když naši předkové dobře věděli, proč ji uzavřeli do obor. A lov? Nikoliv nějaký rovnocenný souboj lovce proti lepším smyslům zvířete. Spíše technicistní disciplína s využitím nočního vidění, infrakamer a fotopastí nebo čím dále dokonalejší optiky. Co je ještě mysliveckého na obeznávání zvěře někde v chatě u počítače díky přenosu od kamery v lese, čehož jsem byl bohužel svědkem?
Je vůbec činnost, jejímž konečným cílem je usmrcení zvířete, ještě zábavou odpovídající dnešní době? Není to stejný přežitek jako třeba dnes odmítané psí či kohoutí zápasy, starověké zápasy gladiátorů a podobné kratochvíle? A jak se rituály k uctění ulovené zvěře srovnávají s použitými technickými prostředky, které zvěři moc šancí nedávají? Jak zajistit skutečně efektivní udržování optimálních stavů zvěře ne jako formu zábavy, ale jako prostou nutnost, prováděnou nezávisle a profesionálně?
+15 # RichardPodstatzky 2019-06-23 10:18
Zákon o myslivosti je potřeba změnit celý, ne jen novelizovat, ale předložit zcela nový zákon, který bude především chránit vlastnická práva k honebním pozemkům. Majitel lesních i zemědělských pozemků musí mít právo a možnost řešit škody způsobené na porostech. A to jak vlastním mysliveckým hospodařením nebo vhodným pronájmem pozemků. S přenášením práva k plánování na orgán státní správy myslivosti nesouhlasím! Jsou to jen další opatření k zamezení užívání vlastnických práv k pozemkům. Hlavně je třeba změnit zabetonovaný stav při tvorbě honiteb! Změnit minimální výměru honiteb vlastních! A umožnit majitelům pozemků hospodařit se zvěří! Je na majitely pozemku zda chce stavy vyšší nebo nižší, zodpovědnost za stav krajiny nenenese žádná hobby skupina ale ten kdo platí daně z nemovitostí! Předkládání markantů je nesmysl a už tu několikrát byl v podobě předkládání spodních čelistí, návrh na uřezávání slechů považuji za nepraktický! Jsem zvědav co budou dělat na obci s rozšířenou působností s hromadou slechů plných červů s masařkami. Věcí potřebných k změně je mnoho a novela nestačí! Poslední zákon o myslivosti ukázal, že ke zlepšení situace se škody nedošlo.
+5 # Starý 2019-06-23 13:23
Ano, ale s tou změnou je třeba začít nahoře u naší vrchnosti a ta zatím žádné podstatné změny v podvádění a dehonestaci vlastníků pozemků a lesů nepřipouští...

Opět zářný příklad demokracie po "česku".

Vládnou zájmové skupiny....neříkejme jim po staru komu..sti, ale po novu mysli..i !!!!
+3 # Jan-Duda 2019-06-25 19:14
Volně žijící zvěř coby součást ekosystému není možné vztáhnout ke konkrétnímu pozemku a zpravidla ani k pozemkům jednoho majitele. Důvodem je právě ona volnost pohybu zvěře. Její domovské okrsky a migrace nejsou s majetkovými hranicemi totožné.

Vámi zmiňovanou volbu majitele chovat vyšší nebo nižší stavy zvěře by bylo možné akceptovat jen v uzavřených oborních chovech.

Předpokládám, že byste ani vy nechtěl mít pozemky v sousedství vlastníka, který by se orientoval např. na chov jelenů sika a udržoval jejich nadměrné početní stavy. V takovém případě by vznikaly vysoké škody i ve vašich lesích, a musel byste věnovat buď enormní úsilí redukci početních stavů zvěře trvale se k vám šířící nebo platit drahou ochranu před škodami. A k jakému výsledku bychom se dostali, pokud by převládli vlastníci se zájmem na chovu vysokých stavů býložravé zvěře je snadné domyslet...

Podstatné je, že existuje nepopiratelný veřejný zájem na stavu ekosystémů - našeho životního prostředí. Tento veřejný zájem je, myslím zcela správně, vyjádřen slovem rovnováha. Ta však v současném zákoně o myslivosti postrádá funkční a ověřitelnou definici. Proto Pro Silva Bohemica navrhuje a podporuje odvozování výše lovu od stavu prostředí.

Předkládání slechů jako markantů nemusí vůbec vypadat tak, jak popisujete. Představte si tento postup: Uživatel honitby spolu s měsíčním hlášením o provedeném lovu přiveze bednu se zamraženými slechy, které předloží (nikoli odevzdá) na ORP ke kontrole a znehodnocení. Po kontrole a odsouhlasení na vykázaný lov je pracovník ORP znehodnotí (např. procvaknutím nebo odstřižením špiček) aby je nebylo možné předkládat opakovaně. Vše se může odehrát přímo na parkovišti ORP a není potřeba markanty ani nikam nosit. Poté si je uživatel odváží zpět a zlikviduje stejně jako např. vývrhy.
+3 # IPS 2019-06-25 22:58
Příspěvek Ing. Dudy bych podepsal. Dovolím si také připomenout, že v letech 2000 a 2001, kdy probíhala svízelná diskuze nad podobou nového zákona o myslivosti, argumentovali vlastníci pozemků tím, že státní správa myslivosti je nekompetentní, a že nejlepší bude přenos pravomoci ke schvalování plánů mysliveckého hospodaření na vlastníky pozemků (držitele honiteb). Toto se následně stalo realitou. Máte pocit, že tato změna přinesla očekávaná pozitiva? Máme stavy zvěře pod kontrolou? Pokud jde o předkládání markantů, tak zde vzniká problém u dermoplastických preparátů, ale to by šlo vyřešit jinou vhodnou částí těla (pírko, kelka).
+11 # bergfreund 2019-06-27 11:16
Lesu zdar..jsem lesník..33 let praxe, jelení oblast....zeptám se jinak..co my děláme proto, aby zvěř neškodila...nedávno jsem měl možnost navštívit lesy města Plzně...tam oplocenky plné zvěře..absolutně nefunkční../ za 100tis kč/ a ještě tam provedený nátěr..dnes v každé lesní cestě turistická trasa s cyklo,turisté,běžkař i, žádné klidové zony,a naši drazí "velkozemědělci" sousedící s lesy...řepka,kukuřic e ...absolutně chybí políčka pro zvěř,okusové dřeviny,a hromadné vybíjení jsem zažil v 90 letech...a mělo to pouze krátkodobý charakter..zvěř přišla z vedlejších honiteb...došlo to tak daleko,že za 10 vycházek jsem nepotkal kus zvěře...myslím,že to není jen věc myslivců...a samozřejmě když mám platit nájem ve statisících ročně,tak chci mít zvěř..chovat,lovit.. .a ted do vlastního hnízda..co škody harvestry,proředěné porosty, zanedbaný kúrovec....špatná dřev skladba atd.....
+13 # ToPi 2019-06-21 11:40
Zákon o myslivosti nahrává jednostranně myslivcům na úkor vlastníků honebních pozemků. Myslivci chtějí zvěř a pak když je problém se škodami s oblibou všichni myslivci chybně říkají, že je zvěř státu a stát zase říká, že zvěř je ničí, aby za škody zvěří neodpovídal. Přijde vám to normální ve 21. století? Je to pořád komunistická právní úprava. Pokud tedy zvěř ANO, musí myslivci odpovídat za škody způsobené zvěří v plné výši a ručit celým svým majetkem. Nevim, proč by vlastník lesa měl za své dělat opatření proti škodám zvěří, když z toho nic nemá. Honební společenstvo mi platí 10 Kč/ha/rok nájem a za opatření proti škodám zvěří a výsadbu spasených stromků ročně zaplatím 10 000 Kč/ha/rok a to můj les plní celospolečenské veřejné funkce a zvěř páchá pouze škody.
+1 # lesmistr 2019-06-21 23:02
Zákon, pokud se bude dodržovat ( a samozřejmě i nájemní smlouvy), by měl mít efekt.
Držitel s dohledem OSSM provedou objektivní sčítání zvěře, upraví plány lovu a budou tvrdě vyžadovat plnění plánu lovu a náhrady škod. Pokud toto nebude splněno, škody vyžadovat soudně a budou jasné podmínky ve smlouvě o pronájmu honitby, okamžitě ji vypovědět. Pokud bude pravda, že jsou vysoké stavy zvěře, nový uživatel, který bude mít snahu a zájem lovit se pro "přezvěřenou" honitbu najde. Žádná obava.

Jenomže k výše uvedeným krokům NENÍ vůle.
Kde je ten zakopaný pes, to je známé.

Proto jsou jakékoli návrhy z různých odborů MZe
falešné sliby. Spíš to vypadá, že se jedná
o spokojenost odpovědných lidí se současným stavem. Že by se jednalo o řízenou nečinnost, to snad ne. Ale jistý úmysl v tom vidět lze.
+1 # lesmistr 2019-06-21 23:12
ToPi, nebuďte tak přísný. Když uvážíte, kolik lidí takové ministerstvo zaměstnává, tak se mezi nimi alespoň několik ( kdyby 4-5) odborníků najde. Napsat, že tam nejsou "žádní odborníci" (rozuměj ANI JEDEN), tomu nevěřím. Vaši poznámku o tom, že sledují "jenom vlastní prospěch", nedokážu posoudit. To záleží na funkci, jakou tam kdo zastává. Je jisté, že čím vyšší, tím to bude finančně zajímavější pracovní příležitost. Ale za to úsilí to přeci stojí, že ano?
+13 # ToPi 2019-06-24 09:57
Omlouvám se za přísnost, byl jsem nasupený na lesnickou sekci na MZe. Je to dlouhodobá záležitost, není je prostě moc vidět.O kůrovci všichni věděli a nikdo nic nedělal. Szoráda vyhodili a na MZe je klídek.Jinak když porovnám co mají z MZe zemědělci a co lesáci, tak je to výsměch.Minimálně náměstek a ředitelé odborů (co jsou tam od doby gradace kůrovce) by měli sebekriticky zhodnotit, zda jsou na svém místě, omluvit se vlastníkům lesů a přenechat místo ve veřejném zájmu schopnějším.Já vim, jsou tam odborníci, ale není je na nižších postech ani vidět ani slyšet.Sekce LH musí projít reformou, musí být pod jedním ministerstvem a plnit svou úlohu s ohledem na požadavky 21. století.
+5 # Rensa 2019-06-24 13:48
Jak pod jedním ministerstvem?
+8 # Starý 2019-06-24 14:12
Kolega jistě myslel "Ministerstvo lesního a vodního hospodářství", a hájit řádně zájmy lesů !!!!
Ve své době to fungovalo, nebo máte jiný názor?
+5 # Rensa 2019-06-25 11:17
Jak správně říkáte, ve své době, převážně době normalizace (1968? - 1990). Kdy řídilo výrobu, ekonomiku i plánování a z části suplovalo to, co dnes vykonává MŽP.
Když se podíváte do dnešního zákona (zákonů), co je tam kompetencí pro ministerstvo (nic jiného by dělat nemělo), kolik lidí by to mělo zvládat? Včetně vody?
Jsou to maximálně desítky, určitě ne stovky lidí. Myslíte, že kvůli tomu bude někdo zakládat novou instituci a hledat budovu, kde ji umístit?
Obávám se ale, že kolega neměl nostalgicky na mysli ministerstvo lesů, vod a strání, nýbrž převedení pod MŽP, úvahy o čemž prosakují již delší dobu, a s kůrovcovou kalamitou (podle mne řízeně rozvíjenou) jsou stále hlasitější (aby bylo možné na ty hajzlíky majitele lesů snáz "zakleknout").
+5 # ToPi 2019-06-25 13:23
Dobrý den, je to přesně tak. Je třeba svěřit veškerou odpovědnost za lesy jednomu ministerstvu a je mi jedno jestli to bude MŽP nebo MZe, včetně odpovědnosti za LČR a VLS. Prostě budou jasně dané kompetence.N-kolejno st státní správy žádnou logiku nemá a je to pro stát navíc moc drahé a neefektivní. Osobně jsem spíš zastáncem snížení počtu ministerstev, než pro vznik nového. Už je třeba velké reformy zemědělství, státní správy lesů, myslivosti, rybářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny na všech úrovních řízení tak, aby byla jasně definovaná a kontrolovatelná dlouhodobá strategie péče o životní prostředí a resorty a zájmové skupiny mezi sebou nesoupeřily kdo je hloupější.Jsme už v 21. století, to by si všichni měli uvědomit a chovat se ohleduplně ve prospěch této země.
+5 # Rensa 2019-06-27 07:00
Ale ona veškerá zodpovědnost za lesy je svěřena jednomu ministerstvu - MZe. MŽP má pouze vrchní státní dozor, bez možností ukládání sankcí.
A pokud se týká Inspekce, podle mého názoru její působnosti v ochraně lesa skončila přijetím zákona o lesích k 1.1.1996. Že si lesáci a majitelé lesů nechají od ní kálet na hlavu a nevypráskali ji z lesa, je tristní.
+10 # Starý 2019-06-27 13:16
Mně je vcelku jedno, kdo je u kormidla, ale za stav lesů, což mi zas tak jedno není, může jednoznačně dnešní politická reprezentace a řízení tohoto státu v posledních 20 letech, včetně Mze.
Nebo jste snad postřehl, že by tak zoufalé hospodaření probíhalo někdy v minulém století a to jej jistě jako já pamatujete?
Kdo tomu bude velet ? Které ministerstvo, je už také jedno, ale je důležité, aby už se konečně něco dělo a nečekalo, že to opět vyřeší čas. No a na to dle mého nemá ani Mze a ani Mžp.
+11 # bergfreund 2019-06-27 11:28
a co třeba tento pohled...žádné zvíře si nezničí svoje teritorium...na rozdíl od člověka...člověk svým pusobením vytlačil zvěř do lokalit pro ní málo vhodné..ona se přizpusobila.... tis ha repky,kukuřic a monokul lesů....a většina druhů zvěře zde byla dřív než Homo...proč zemědělci jen pláčou..jednou sucho,pak zase mráz,a moc vody,a nedávno jsem slyšel,že dešt jim poničil třešně..tak budou žádat kompenzace..a proč??? v první řadě zrušit dotace na zemědělství...a co povinnost zadržet vodu v krajině, kdy jim dají obce učet za špatné hospodaření s pudou při vyplavených obcích a městech...stejné jako myslivcům za pár okousaných stromu...ve finále to je stejné....
+8 # lesmistr 2019-06-21 11:12
Současný zákon nikdo měnit nebude. Na to nemají odpovědní lidé KOULE. Maximálně úprava doby lovu dalších druhů zvěře vyhláškou. Při řádném dodržování současného zákona by se měly dát stavy býložravé zvěře zvládnout. Jenomže to v současné době nejspíš není žádoucí.

1. Kdo by pronajal od LČR honitbu
za 300-600.000 Kč/rok, kde bude
skutečný stav spárkaté zvěře blížící se stavům
normovaným, například 1-2 kusy vysoké
na 100 ha lesa? Tím myslím stavy prokázané kontrolami vlastníka lesa a OSSM.

2. Jak to vychází při ekonomickém srovnání, tzn.
zisk z pronájmu (+někde náhrada škody uživatelem) versus škody zvěří na porostech, které budou opakovaně vyžadovat další zásahy včetně dosázení nových stromků, to přeci lze velice snadno spočítat a podle výsledku se zachovat.

Je to tedy na zákonodárcích, jak rozhodnou.
Za sebe tvrdím, že se zákon o myslivosti během 5-10 roků měnit nebude. To by totiž nezůstalo jenom téma škody zvěří, ale další a téměř stejně důležitá témata. A do toho by se někomu setsakra nechtělo, že ano?
+31 # Lynx 2019-06-12 16:30
Žába na prameni (ředitel odboru) je zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/kontakty/organizace/100027032.html

Roky keců, slibů, papírů a stavy zvěře ke spokojenosti myslivců utěšeně narůstají. Není nad falešnou profesní solidaritu. Von si každý zainteresovaný poslaneček, lobista či jiná figurka, rád střelí kus spárkaté. Dyť příští rok bude zase jaro a příroda se opět zazelená, byť to budou jen boční boční větve. Ty sežrané terminály po čase obrazí, palivo z toho nějaké v budoucnu bude, tak vo co jde.
Hlavně být přisátý roky u státního vemene, markýrovat činnost a skutek utek.
Těšnov umí zkrátka potěšit. :-x
+37 # Starý 2019-06-12 12:55
Konečně věc hodná podpory.
A pro pány papaláše z Mze, prosím už nám nelžete, či nemlžte na úkor lesů !!!

Nebo se vrhneme na sociální sítě a také vyvoláme demonstrace na podporu takovýchto návrhů řešení!!!
+16 # ToPi 2019-06-21 12:40
Na MZe nejsou žádní odborníci, ani lidé se smyslem pro zodpovědnost. Kdyby tam byli, už by se museli dávno zastřelit.Prostě jsou to lidé, kteří sledují jen vlastní prospěch a je jim jedno kde jsou.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Lesnictví

Podívejte se na aktuální letecké záběry českých lesů ze dne 22. srpna 2020 nad středními, částečně i jižními Čechami, Vysočinou a Podkrkonoším.

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesnictví

Den za obnovu lesa, největší celostátní akci na podporu obnovy české a moravské krajiny, pořádají v sobotu 17. října od 10 do 16 hodin ve...

Rok 2019: Rekordní těžba, extrémní propad ceny dřeva, tisíce hektarů vysazených lesů

Rok 2019: Rekordní těžba, extrémní propad ceny dřeva, tisíce hektarů vysazených lesů

Lesnictví

Pokračující kůrovcová kalamita je jednou z hlavních příčin rekordní těžby dřeva v roce 2019. Celkem se v lesích v České republice vytěžilo 32,58 milionu m3...

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:11015

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:8411

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:7283

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Zobrazeno:5111

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby