Přihlásit

Skupina poslanců předložila pozměňovací návrhy k lesnímu zákonu, lesníci mají výhrady

Aktualizováno 10. 9. Přijetí pozměňovacích návrhů poslanců TOP 09, Pirátů a ANO k novele lesního zákona požaduje i seskupení Vědci pro les. 11. září 2019 by novelu měla schvalovat Sněmovna. Zakomponování návrhů by podle Vědců znamenalo například důslednější změnu dosud nevhodné druhové skladby lesů, omezení úmyslných holosečí nebo zajištění plánování a kontroly lovu zvěře tak, aby mohly odrůstat mladé vysazené listnáče a jedle. Profesní lesnické organizace varují před nepromyšlenými kroky, myslivci jsou ještě skeptičtější.

Doporučený Skupina poslanců předložila pozměňovací návrhy k lesnímu zákonu, lesníci mají výhrady

Zástupci této skupiny odborníků o tom informovali na tiskové konferenci Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.

Pozměňovací návrhy připravili Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Eva Fialová (ANO) a Radek Holomčík (Piráti). Chtějí v novele zpřesnit povinnosti vlastníků, obnovovat les dřevinami ekologicky a klimaticky vhodnými. Chtějí tím rozšířit možnost vlastníka zvolit si odpovídající dřeviny. Navrhují také, aby bylo v lesích ponecháno určité množství suchých a tlejících stromů na podporu biodiverzity.

Tématu se věnovala ČT24 9. 9. Záznam pořadu najdete zde.

Podle těchto odborných pracovníků by návrhy usnadnily lesníkům hospodaření šetrnými postupy nebo zjednodušily vlastníkům lesů zásah proti škůdcům. Zrušily by také proplácení tzv. újmy za ochranu přírody Agenturou ochrany přírody a krajiny ze státního rozpočtu státnímu podniku Lesy ČR.

Dosavadní lesní zákon podle vědců upřednostňuje stejnověké lesy. Opakované pěstování monokultur vyčerpalo půdu, kvůli holosečím z půdy mizí voda a krajina je ohrožena chemií a oteplováním, míní. "Již nyní panuje široká shoda na tom, že dosavadní přístup nás dovede k nedostatku dřeva a vysokým finančním ztrátám. Ekonomický kolaps lesnického sektoru již nadále nelze napravovat tím, že se bude miliardami korun dotovat přírodně i ekonomicky neudržitelný způsob hospodaření," uvedli vědci a odborníci v prohlášení na podporu pozměňovacích návrhů. Podepsalo se jich pod něj zhruba 360.

Čtěte také: Hnutí Duha chce přesvědčit poslance, aby změnili novelu zákona o lesích

"Nápadná je především výhradně ekonomicky pojatá koncepce české státní lesnické politiky. Ve své podstatě nebere ohled na měnící se přírodní podmínky a řízení sektoru a výkon hospodaření podřizuje výhradně ekonomickým zájmům," řekl Josef Fanta, lesník a emeritní profesor univerzit ve Wageningenu a Amsterdamu. Současný lesní zákon podle něj obsahuje řadu zastaralých ustanovení a nepodporuje inovace, které vyplývají z politických, ekonomických a ekologických změn.

Fanta dále uvedl, že jednotlivé sektory zemědělství nespolupracují. Český lesnický sektor podle něj nemá zájem o výsledky soudobé lesnické vědy a výzkumu. "Zatímco v jiných evropských zemích se lesnická politika zabývá touto problematikou už více než 30 let, vedení českého lesnického sektoru se věcí zabývá teprve asi poslední tři roky," poznamenal Fanta.

Podle Jana Farkače z České zemědělské univerzity v Praze bez pozměňovacích návrhů novela v podstatě nedává smysl. Za nutné považuje udržovat v lesích druhovou pestrost podle nadmořské výšky a původní vegetace nebo to, aby v lesích zůstávalo dřevo k samovolnému rozpadu, aby umožnilo drobným bezobratlým živočichům podílet se na tvorbě půdy. Zásadní je podle něj také snížit počet spárkaté zvěře.

Stanovisko SVOL k vládnímu návrhu novely zákona o lesích

SVOL jednoznačně podporuje pozměňovací návrhy, které upřesňují nebo doplňují novelou navržené změny, byly projednány s lesnickými odborníky i majiteli lesů a které umožní vyplácení finančních příspěvků na zvládání mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích vlastníkům nestátních lesů.

SVOL vítá usnesení garančního Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR ze dne 4. září 2019. K níže uvedeným pozměňovacím návrhům však zastává odlišné stanovisko.

Vzhledem k tomu, že běžnou součástí současné lesnické praxe je ponechávání těžebních zbytků v lese a stromů či jejich částí na dožití a k zetlení, považuje SVOL za vhodnější postupovat spíše motivačně pozitivní cestou než novou zákonnou povinností, jak navrhují pozměňovací návrhy G.6. Navrhovaná paušální opatření zvyšují riziko vzniku škod na životech a zdraví návštěvníků lesů, za kterou podle dosavadní rozhodovací praxe soudů odpovídají vlastníci lesů. V některých případech by byla navrhovaná opatření dokonce v rozporu s ochranou lesa a mohla by se stát zdrojem škodlivých činitelů ohrožujících okolní porosty.

Za nepříliš šťastné považuje SVOL řešit novelou zákona o lesích změnu zákona o myslivosti (pozměňovací návrhy G.7.), jakkoliv je nutná a žádáme ji. Ministerstvo zemědělství připravuje cílenou novelu zákona o myslivosti, která bude v nejbližší době předložena do vnějšího připomínkového řízení a potřebné změny by měla řešit systémově a komplexně s ohledem na stav lesních ekosystémů, ale zároveň i práva vlastníků honebních pozemků a reálné možnosti státní správy myslivosti.

Stávající zákon o lesích je v mnoha ohledech překonaný, jeho rozsáhlejší novela či návrh nového zákona o lesích jsou podle názoru SVOL nevyhnutelné. Vzhledem k tomu, že aktuálně probíhají práce na přípravě Koncepce lesního hospodářství v ČR na dalších 15 let za účasti majitelů lesů a dalších dotčených stran, považuje SVOL za vhodnější přijetí aktuální novely zákona, která řeší nejnaléhavější problémy, vytvoří podmínky pro bezodkladnou pomoc vlastníkům lesů při obnově lesa a zároveň vytvoří prostor pro odbornou diskusi a přijetí nutných změn lesnického zákonodárství.

Podle TZ SVOL, red.

Změny, které navrhla TOP 09

Krátkodobá opatření proti kůrovci spočívají podle TOP 09 ve čtyřech základních krocích. Stát by měl podpořit budování mokrých skládek dřeva, zrušit povinnost kácet kůrovcové souše, prodloužit dobu zalesnění na pět let a podpořit nákup techniky, která může zabránit šíření kůrovce, například odkorňovačů. „Dosavadní konzervativní lesnictví je vedle nepřízně počasí hlavní příčinou současné historické kůrovcové kalamity. Proto je nutné některé věci změnit. Pěstování smrkových monokultur definitivně odzvonilo. Naše lesy mají být smíšené. Tam, kde je to možné, chceme hospodařit bez holosečí. Je třeba neodkladně konat v legislativě, která vůbec neodpovídá dnešní době," uvedl profesor enviromentálních věd Univerzity Karlovy a člen expertní komise TOP 09 pro životní prostředí Jakub Hruška.

Změny mají vést k tomu, že vlastníci budou pěstovat les přírodě blízkým způsobem a v případě kalamit se bude pracovat operativně. „Chceme, aby Lesy ČR hospodařily opravdu dobře a nesoustředily se jen na neustálé zvyšování zisku. Navrhujeme, aby odváděly státu místo něj finanční rentu. Bude nutné oddělit prodej od těžby dřeva a změnit zadávání zakázek. Místo megatendrů velkým firmám by stát měl upřednostnit transparentní malé zakázky přístupné i pro malé místní podnikatele a živnostníky," uvádí na webu strany předseda programové rady TOP 09 Michal Kučera.

Experti TOP 09 považují za důležité také vytvořit podmínky pro práci revírníků, aby se mohli daleko více věnovat péči o lesy, zadávání a kontrole práce dodavatelských firem a zaměstnanců. „Chceme zavést operativní rozhodování při kalamitách. Je nutné umožnit správcům nezasahovat tam, kde by jakýkoliv zásah nebyl efektivní. Současné postupy, které praktikují státní lesy, ohrožují další vlastníky lesů. Stát musí spolupracovat v boji s kůrovcem také se zkušenými lesníky z nestátního sektoru," uvedl senátor Tomáš Czernin (TOP 09), který je soukromým vlastníkem lesů.

Konkrétní poslanecké návrhy k novele Lesního zákona naleznete zde.

Návrhy TOP 09 pak najdete tady.

ČMMJ s návrhy Pirátů a TOP 09 nesouhlasí

Pirátští zákonodárci spolu s TOP 09 rovněž navrhují změny v mysliveckém zákoně. Podle odborníků z Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR by znamenaly například kontrolu lovu zvěře tak, aby mohly odrůstat mladé vysazené listnáče a jedle.

"V průběhu projednávání novely lesního zákona předložila skupina poslanců až do třetího čtení pozměňovací návrh zákona o myslivosti, který nechvalně známou formou tzv. přílepku mění princip fungování myslivosti, který v Česku existuje téměř dvacet let, vytváří stamilionové náklady pro stát a nepřijatelně omezuje práva vlastníků pozemků a osob vykonávajících na nich myslivost. O chovech zvěře nemají rozhodovat vlastníci pozemků a myslivci, ale státní úředníci tzv. od stolu," uvedl předseda myslivecké jednoty Jiří Janota. Nesouhlasí s návrhy TOP 09 a Pirátů, podle kterého by měl plánovat hospodaření se zvěří stát místo uživatelů honiteb.

Podle jednoty jde o nejvýznamnější změnu pojetí myslivosti v ČR za posledních skoro 20 let, která nebyla s veřejností prodiskutovaná. "Pokud stát má nést rozhodovací pravomoc při stanovování plánů hospodaření se zvěří, musí také nést odpovědnost za případné neúspěchy. Pokud myslivci plán dodrží, neměli by nadále vlastníkům lesů a zemědělcům nahrazovat škody způsobené zvěří. S mocí rozhodovat je spojena i odpovědnost za tato rozhodnutí," dodal Janota.

Naopak SVOL změny v zákoně o myslivosti žádá, ale ne v podobě poslaneckých pozměňovacích návrhů. Vládní novelu podporuje. "Ministerstvo zemědělství připravuje cílenou novelu zákona o myslivosti, která bude v nejbližší době předložena do vnějšího připomínkového řízení a potřebné změny by měla řešit systémově a komplexně s ohledem na stav lesních ekosystémů, ale zároveň i práva vlastníků honebních pozemků a reálné možnosti státní správy myslivosti," uvedlo sdružení.

Společné prohlášení ČLS, ČAZV a CZECH FOREST think tank k novele zákona o lesích

Předloženou vládní novelu Zákona o lesích včetně ministerstvem zemědělství podporovaných pozměňovacích návrhů, chápeme jako signatáři tohoto prohlášení v kontextu kritické situace v lesích jako krok, který má primárně pomoci vlastníkům lesů a lesním hospodářům. „Novelu ovšem nelze vnímat jako koncepční návrh, který by mohl řešit komplexně legislativu v nových podmínkách lesního hospodářství," uvádí Pavel Draštík, předseda největší lesnické stavovské organizace – České lesnické společnosti.

Proto v předložené novele zákona o lesích podporujeme a vítáme opatření, která mohou skutečně účinně a rychle pomoci. „Za krok správným směrem považuji rozšíření možností poskytnutí příspěvku v případech mimořádných okolností, upřesnění úpravy vstupu do lesa na vlastní nebezpečí, opatření vedoucí ke snížení škod zvěří nebo rozšíření možností přenosu a využití reprodukčního materiálu lesních dřevin v případě naléhavé potřeby," říká Pavel Draštík.

Na druhou stranu však varujeme před některými pozměňovacími návrhy skupiny poslanců z TOP 09, Pirátů a ANO, které aktuální problémy neřeší a případně zavádějí zcela nové, nevysvětlené a s odbornou veřejností nediskutované pojmy, které mohou být zdrojem nejednotnosti výkladu.

Například navržená změna v přístupu k druhové skladbě budoucích lesů je nekoncepční, vyvolala by nutnost dalších legislativních kroků a v důsledku by situaci vlastníků lesů spíše zkomplikovala. Podobně vnímáme i snahu snížit maximální velikost holých sečí na polovinu současného stavu bez ohledu na stanovištní podmínky a pěstební nároky jednotlivých dřevin," komentuje vybrané návrhy Vilém Podrázský, místopředseda České akademie zemědělských věd. Další restriktivní omezení nepovažujeme v současné době vrcholící kůrovcové kalamity za aktuální ani potřebné. Ze statistických údajů vyplývá, že průměrná velikost holé seče se v normálních podmínkách hospodaření v posledních letech snížila na cca 0,35 ha a péče o české lesy a jejich obnovu čekají podstatně zásadnější úkoly, než diskuze o velikosti holé seče.

Rozumíme snahám prodloužit lhůty pro zalesnění, které již nyní vydaná legislativní opatření umožňují a tak mohou vlastníkům lesů v současné krizové situaci pomoci. Současně upozorňujeme na to, že je třeba motivovat vlastníky lesů a lesní hospodáře k tomu, aby na plochách vzniklých po odtěžení lesních porostů co nejdříve zajistili plnění funkcí lesa, a to především s ohledem na současný trend oteplování a vysušování krajiny.

Umožnit ponechání rozsáhlejších ploch dlouhodobě bez obnovy, obzvlášť v místech, kde se neobjevuje přirozená obnova se z pohledu rychlosti průběhu klimatických změn, jeví jako značně rizikové a pro krajinu i konkurenceschopnost lesnictví v budoucnosti také potenciálně nebezpečné," dodává Vilém Podrázský.

Přesto je třeba konstatovat, že se novela zásadním problémům, s nimiž se vlastníci lesů musí potýkat, vyhýbá a rozhodně se nejedná o právní úpravu, která by mohla být vydávána za nástroj záchrany českých lesů.

Je velmi dobře, že se politici začínají o situaci v lesnictví zajímat. Skutečně komplexní novela lesního zákona by ovšem měla zohledňovat vývoj kůrovcové kalamity, prognózy klimatických změn a v neposlední řadě také to, že lesy mají své vlastníky a správce, kteří za lesy nesou zodpovědnost, a tudíž by měli být silným spolutvůrcem nové legislativy. Nyní ovšem není čas na komplexní novely, ale je třeba razantních krizových opatření, kterými se Česká republika pokusí zastavit nebo alespoň zpomalit kalamitu v lokalitách s perspektivou úspěšného pěstování porostů se zastoupením smrku," uzavírá Jan Příhoda, předseda lesnického think tanku CZECH FOREST.

Zdroj: společná tisková zpráva výše uvedených institucí

Stanovisko Agrární a Lesnicko-dřevařské komory ČR k vládní novele zákona o lesích

Předloženou vládní novelu zákona o lesích považujeme v současné situaci za velmi potřebnou. Upravuje orgánům státní správy lesů možnost vydávat opatření obecné povahy a zpřesňuje výčet povinností odborných lesních hospodářů i podmínky k vydání licencí pro tuto činnost. Novela dále obsahuje zmocnění k vydání vyhlášky o lesní hospodářské evidenci.

Z projednávaných pozměňovacích návrhů vítáme a podporujeme nejen úpravy směřující k posílení ochrany státního vlastnictví lesa před zcizením, ale i opatření, která souvisí s možností vyplácet vlastníkům lesů finanční příspěvky na zvládání mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích. Otevření cesty k mimořádným kompenzacím škod považujeme v současné tíživé ekonomické situaci řady vlastníků za klíčové.

Podporujeme probíhající diskuze na odborných fórech, směřující k budoucí potřebě hlubší a komplexnější úpravy stávající legislativy. Agrární komora se prostřednictvím svých členů mimo jiné aktivně podílí na tvorbě Koncepce lesního hospodářství ČR. Věříme, že tato odborná diskuze bude kvalitním východiskem pro případné další legislativní kroky.

Kritická situace v lesnictví se každodenně prohlubuje, a proto je nyní potřebné co nejrychlejší schválení stávající podoby bez dalších úprav a ambicí, jdoucích nad rámec a účel projednávané novely.

Za Agrární komoru ČR
Zdeněk Jandejsek
prezident AK ČR

Za Lesnicko-dřevařskou komoru ČR
Jan Václavík
předseda LDK ČR

 

Podle ČTK, red.

Naposledy změněno: středa, 11 září 2019 15:09

(0 hlasů)

Komentáře   

+14 # Bitterlich 01 2019-09-10 12:27
Není možné dále dotovat nevhodné hospodaření v lesích? Kromě podpory v MZD, které se tu sází od 92.r jsem teda těch dotací moc nezaznamenal.
+18 # Starý 2019-09-09 20:33
Zelených je tam asi dost, ale asi málo lesáků a lidí kteří vědí co les znamená.
Holt národní bohatství nikoho nezajímá a ani ti slavní uvazovači se neozývají, asi jejich účel už předčil očekávání …

Všichni mluví o strojích, který malý vlastník má jaký stroj do lesa na dotace?
Který malý vlastník ovlivní stavy přemnožené spárkaté zvěře a jak, když státní orgány hromadně tolerují podvádění.?
+13 # Hroch 2019-09-09 19:56
Zdá se, že těch ,,zelených " stran už je v PS příliš...

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Rok 2020: Kůrovcová kalamita v době covidové (Anketa Lesnické práce)

Rok 2020: Kůrovcová kalamita v době covidové (Anketa Lesnické práce)

Lesnictví

V anketě lednového čísla Lesnické práce významní představitelé lesnicko-dřevařského oboru komentovali uplynulý rok 2020. Přinášíme čtenářům Silvaria anketní odpovědi zástupců státních lesů – Josefa Vojáčka...

Lesnické práci popřáli: P. Zahradník, P. Češka, PEFC ČR, J. Pohan a M. Třeštík

Lesnické práci popřáli: P. Zahradník, P. Češka, PEFC ČR, J. Pohan a…

Lesnictví

Video uvnitř článku! Podívejte se, co kolegyně a kolegové lesníci popřáli ve třetím ze série videopřání Lesnické práci, která letos slaví jubilejní 100. vydání!

Chladné počasí loni pomohlo ALSOL snížit objem kůrovcových těžeb

Chladné počasí loni pomohlo ALSOL snížit objem kůrovcových těžeb

Lesnictví

Pracovníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL) loni díky chladnějšímu a deštivému počasí vytěžili o téměř 90 000 metrů krychlových kůrovcového dříví méně, než původně...

Trubači Markazíni popřáli k výročí Lesnické práce

Trubači Markazíni popřáli k výročí Lesnické práce

Lesnictví

Video uvnitř článku! Ke 100. výročí časopisu Lesnická práce ve druhém ze série videí tentokrát svou zdravicí přispěli trubači Markazíni, kteří všem pro radost a zamyšlení nad...

Populární zprávy

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Lesnictví

Zobrazeno:6146

Letová aktivita kůrovců skončila, kalamita ale pokračuje. Podle vyjádření Lesů ČR je zvládnutí kalamity pro podnik prioritou. Postupně se to daří na Moravě, situace se...

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Lesnictví

Zobrazeno:4660

V posledních několika letech se v důsledku kůrovcové kalamity lesníci potýkají s bezprecedentním nárůstem holin a klimatická změna s sebou nese nutnost přechodu k pestřejším...

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Lesnictví

Zobrazeno:4344

Na základě rozdílové analýzy satelitních snímků bylo detekováno cca 8 100 ha těžeb převážně jehličnatých porostů v období od července 2020 do září 2020, dále...

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:3644

Aktualizováno Lesy ČR uzavřely podpisem posledních čtyř smluv miliardový lesnický tendr. Vítězem pětimiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby