Přihlásit

ANALÝZA: Trvale neudržitelná ochrana přírody (neviditelnypes.cz)

Ministerstvo životního prostředí bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990, jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí, a současný ministr Mgr. Richard Brabec je sedmnáctý v pořadí.

V § 6 uvádí Zákon č. 17/1992 Sb. z 5. prosince 1991 o životním prostředí: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů." Ze srovnání praxe s dikcí paragrafu vyplývá, že soudobá ochrana přírody je trvale neudržitelná. Prosazováním skupinových zájmů omezuje tradiční formy využívání krajiny a vlastnická práva bez respektování principu omezení práv vlastníka na základě zákona a za náhradu. Zneužíváním vágně formulovaného zákona o ochraně přírody vznikají rozsáhlé, ale popírané či bagatelizované škody na složkách životního prostředí (i ekonomicky vyčíslitelné) a v kontrastu s násilnou změnou přirozených funkcí ekosystémů šumavských lesů jejich vynuceným rozpadem jsou další ultimativní požadavky ochránců přírody obludné. Nastal čas, aby ochrana přírody plnila vlastní pravidla, byla trvale udržitelná, měla jasná pravidla a nástroje na jejich dodržování, byla převážně výsledkem konsensu a nikoliv diktátu a spočívala na aktivním přístupu vlastníků a správců pozemků.

Současnost a minulost ochrany přírody

Ministerstvo životního prostředí bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990, jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí, a současný ministr Mgr. Richard Brabec je sedmnáctý v pořadí. Při konzervaci stavu „čehokoliv" argumentují představitelé resortu a ochranářských uskupení tím, že naše příroda si zachovala vysokou míru přirozenosti, kterou je třeba udržet. Zamlčují skutečnost, že nynější zachovalost přírody není výsledek jejich konzervativního působení, ale rozumného hospodářského využívání krajiny předchozími generacemi.

Jaká je lesnická a ochranářská kvalifikace?

Mezníkem ve státní správě lesů bylo nařízení císařovny Marie Terezie z roku 1773 o imatrikulaci hospodářských úředníků u Hospodářské společnosti v Čechách, kategorizující lesní úředníky a upřesňující jim podmínky pro povinné vykonání lesnických zkoušek. Před 245 lety tak stát formuloval, „co má znát" úředník vykonávající státní dohled nad lesy. Požadavek na lesnickou odbornost vznikl poté, kdy ji bylo možné získat. Roku 1762 založila Marie Terezie Banskou akadémiu v Banskej Štiavnici (Selmecbanya), na které vznikl roku 1973 Lesnícky ústav (Forstinstitut). Jednoletou lesnickou školu s vyučovacím jazykem německým, „Meisterschule" založil roku 1773 lesmistr Jan Ingác Ehrenwerth v Blatně u Chomutova. První napsal pro myslivecké mládence odbornou knihu jako německo-česká bilingva Zkušené naučení k velmi potřebnému již za našich časů osetí lesův, k němuž ještě jiná velmi užitečná naučení o povinnostech myslivce lesův dle zkušenosti dokonále hledícího přidána jsou v roce 1793 inspektor lichtenštejnských lesů v Čechách Václav Eliáš Lenhart. O podobné historii ochranářského vzdělávání a prokazování kvalifikace nevím.

Lesník nemůže být škůdcem lesa

Středoevropské lesnictví je trvale udržitelným využíváním lesů, což dokládá už několik století trvající stabilita a zachovalost lesních společenstev, doložitelná srovnáním katastrálních map vedených po několik století. Z nich je zřejmé, že les má největší stabilitu ze všech kultur, a že žádný lesník nezničil svěřený les, přestože žádní ochránci přírody nebyli. Naši předkové lesy neničili, protože si nikdo neničí to, co jej živí, a hospodařili v lesích tak, že jich neubývalo, ale přibývalo. Princip udržitelnosti byl vyjádřen jednoduchým sloganem „Vykácet můžeš jen tolik, kolik přiroste." Na rozdíl od lesníků chybí ministerstvu životního prostředí a ochranářským aktivitám důkaz, že své zájmy prosazují udržitelným způsobem. O nutnosti ochrany přírody nepochybuje žádný soudný člověk, ale posláním orgánů ochrany přírody má být systémové řešení ochrany přírody a ne zákazy a omezování činností v krajině motivované skupinovými dojmy a pocity. Následkem emotivního řízení ochrany přírody nemá současný rozsah a intenzita omezení hospodaření v lese a krajině kladný, ale záporný efekt na předmět ochrany.

Bezzásahovost nemá ve většině případů opodstatnění

Prostřednictvím disciplíny ochrana lesů minimalizuje středoevropské lesnictví negativní vliv škodlivých činitelů, sněhu, větru, hmyzu i člověka na les, a pokud přesto k poškození lesa dojde, zhodnocuje nahodilými těžbami vše, co se ještě dá, a následným zalesněním obnovuje potenciál lesa. Tak je chráněno to, co chráněno být má – les! Proč tomu má být nadřazena, a v čím zájmu, bezzásahovost? Komu a proč vadí nový les vznikající za přispění člověka, když bude nadále plnit všechny funkce lesa pro vlastníka, veřejnost a přírodu?

V důsledku takových pochybností vnímá lesník Šumavu bez lesů jako výsledek patologického uplatnění bezzásahového režimu zakazujícího vykonat jakákoliv opatření proti negativnímu působení škodlivých činitelů na les, a zakazujícího dokonce zabránit zániku lesa, který měl být primárním předmětem ochrany. Proto se lesník zdráhá respektovat ochranu procesů vedoucích k rozvratu a destrukci lesa jako přírodního prostředí a logicky si klade otázky, zda se bude někdo někdy zodpovídat za škody vzniklé zákazem vyčistit koryta vodotečí od vyvrácených stromů, za zákaz obnovit objekty hrazení bystřin, „ochranu" kůrovce a vytrhání kleče. Hospodářský les, jako všechny umělé ekosystémy, není a priori úplně stabilní, a proto musí být udržován v kvazistacionárním stavu lesnickými opatřeními. Nestabilní jsou ale všechny ekosystémy nějak ovlivněné člověkem, což jsou v Evropě prakticky všechny, a proto i ony vyžadují určitou míru lidské intervence. Bezzásahovost je vhodná pouze v rezervacích určených ke studiu sukcesního vývoje ekosystému bez ovlivňování člověkem, ale v ostatních případech nevede k žádoucímu výsledku.

Lesnický, a ochranářský přístup k obhospodařování lesů?

Ochránci přírody používají termín lesnický a ochranářský přístup k obhospodařování lesů, což je tendenční a nebezpečné, protože lesnictví je historicky multifunkční a vychází z principu trvalé udržitelnosti hospodaření, možného jen při vyváženém plnění environmentálních, sociálních a ekonomických funkcí. Ochranářská terminologie je nevhodná a naznačuje záměr zneužít význam lesů k povýšení zájmu „elitní" skupiny nad stabilizaci venkovské krajiny. Obyvatelé venkova a vlastníci lesů se dlouhodobě plynule vyrovnávají s omezeními vyplývajícími z mnohostranných funkcí lesa (půdoochranné, vodoochranné, klimatické, zdravotní, kulturní, rekreační, přirodoochranné) a důvodně váhají respektovat požadavky nad tento rámec. Je málo, že všichni občané mohou využívat všech funkcí lesa? Je další omezování vlastnických práv nezbytné? Zdánlivě samostatným problémem je „jakoby" podmíněná platnost Lesních hospodářských plánů. Všechny LHP vznikají za součinnosti s orgány ochrany přírody, což by mělo dávat vlastníkům lesa jistotu, že se v průběhu jejich platnosti neobjeví další věcné, časové a územní požadavky. Tak tomu ale není a ochrana přírody může kdykoliv uplatnit svoji dominanci.

Současné pojetí ochrany přírody má imperiální podstatu

Každý určitě zná rezervaci vyhlášenou z důvodu ochrany nějakého fenoménu, který však v ní s odstupem let nenajde, protože vývojem ekosystému zanikly podmínky jeho existence. To jsou orchidejové louky, na kterých se přestalo sklízet seno, a chráněné rostliny vymizely, nebo degenerované horské louky na kterých byla zakázána pastva. Podobný osud hrozí ochranným lesům, ve kterých bylo s cílem jejich ochrany omezeno lesnické hospodaření, a protože v nich nevznikají ohniska obnovy těžbou, porosty se po dosažení fyziologické životnosti plošně rozpadnou, aniž budou nahrazeny následnými porosty přejímajícími jejich funkce. Nekonečná existence rezervací bez deklarovaného chráněného fenoménu je spíše projevem imperiální politiky (okupační správy na dobytých územích), než reálné snahy o zachování určitých fenoménů. Bezduchá konzervační ochrana území bez cílené podpory chráněného fenoménu tak připomíná slovní hříčku „Hladit, až do úplného vyhlazení".

Ovlivňování veřejnosti

Ochranářské aktivity se začaly výrazněji objevovat v 80. letech, kdy měly svým způsobem rys protirežimních protestů. Dnes se objeví aktivita ochránců přírody vždy tam, kde lze čerpat prostředky z veřejných zdrojů, což budí dojem, že jde především o peníze a že prosazování nezdůvodněných požadavků má jediný cíl - prokázat oprávněnost existence subjektů, které je navrhují. Stalo se českým folklórem, že „nejcennější fragmenty zachovalé přírody" se vždy najdou tam, kde se má pro občany něco udělat, třeba obchvat města, a to by v tom byl čert, aby se na trase nenašel aspoň jeden křeček! A na toto kverulantství společnost štědře přispívá. Není výjimkou, že se prosadí i opatření nemající žádnou vazbu na programy péče o chráněná území. Např. v přírodní rezervaci Milovice budou pobíhat divocí koně, zubři i zpětně šlechtění pratuři. Návrat bobra a velkých šelem do české přírody není zásluha ochránců, ale důsledek záměrného utlumení zemědělské a lesnické produkce (v zemědělství vyplácením dotací za „neprodukci"), protože plachá zvířata se vracejí do krajiny, ve které nepotkávají pracujícího člověka. Těmto excesům by bylo možné zamezit, pokud by bylo financování ochrany přírody systémové a stabilní a nikoliv nahodilé – grantové.

Hůře řešitelný je fakt, že se do podpory demagogie zelených organizací zapojili vědci. Čítankovým příkladem je formulace z šumavského výzkumu: „Kůrovec šumavským vodám a půdám hodně pomohl. Měl katastrofální dopad na stromy, ale les nejsou jen stromy." Nelze konstatovat nic jiného, než že zelená ideologie nevyžaduje znalosti, ale slepou víru. Po takové ideologické masáži se nelze divit tomu, že části naivních (či slabomyslných) občanů působí zkáza Šumavy čirou radost. V takovém duchu se konal ve Frantolech u Prachatic 2. září 2017 už devátý „Koncert pro šumavskou divočinu", na kterém účastníci vítali letošní kalamitu jako nástroj přeměny nenáviděných šumavských lesů na divočinu. Nikdo jim totiž nedokáže vysvětlit, že záměrným zpustnutím Šumavy nevznikne divočina, ale jen totálně zdevastovaná bývalá kulturní krajina.

Jak dál?

Cílem ochrany přírody nesmí být absolutní ochrana přírodních procesů vedoucích až k zániku chráněného fenoménu, ale ochrana přírody zachovávající přírodní dědictví a vyváženě plnící sociální, environmentální i ekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje venkova. Protože lesníci jsou z podstaty profese reálnými ochránci přírody, měli by v obrodném procesu ochrany přírody sehrát rozhodující roli.

Vladimír Simanov

Komentáře   

+19 # zelení hájové 2018-03-30 23:54
Tolik cizích slov a našim předkům stačil selský rozum. Ale ryba smrdí od hlavy, není vůle, není selský rozum, je jen korupce a při tom jak se rabují státní lesy, není divu, že generacemi vychovaná - přírodě blízká sorta lesníků to již vzdala - v provozu zůstávají převážně "přizpůsobiví jedinci" :cry: Lesu zdar ! :cry:
+37 # hirschmann 2018-03-26 14:07
Lesu zdar pane profesore..toto jsou bohužel,argumenty,kt eré tito "poblouzněnci" nechtějí přijmout.Kdo je lesník, je dřevožrout atd...a bohužel, těmto lidem je dán prostor v mediích. Bohužel aktivně hospodařící lesníci se svezou s leckdy "drancujícími" a.s. podnikajícími na PUPFLu. Nikde nehovoří o produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa. A MŽP tj neštěstí samo o sobě.Ale příroda je mocná,a snad toto zvládne.Když sedlák blbě zaseje,tak to zaorá, u lesa je to min sto let..S pozdravem Straka Antonín
+35 # najše 2018-03-26 14:13
Klobouk dolů před panem Simanovem a do zadku nakopat Bláhu a spol.

Ale pozor, problém je hlubší, na druhé straně nejsou jenom nějací nepoučení ochránci nebo nelesníci. Podívejte se na ty tituly a predikáty to nejsou omezenci ve smyslu menších duševních schopností, je to veskrze hlubší kulturní a snad dokonce i náboženský problém. Však přeci: prof. Fanta, prof. Kindlmann, prof.Hruška, prof. Turčáni (děkan LF), prof. Svoboda, prof. Šantrůčková, Doc. Vrba, Doc. Vrška a další a další a další akademici a vědátoři.

Pán Bůh s námi a s našimi lesy kolegové !!!
+36 # hirschmann 2018-03-26 14:42
Bohužel..tito po-učenci jsou tzv od "zeleného stolu" nebo je jejich jediná možnost se zviditelnit přes eko-aktivity..A to že dnes mají tituly ..to nic neznamená...viz plzenská práva...a co tito pánové poučenci předvedli v lesnické praxi??? v minulosti děkan LF Podrázský neprojevoval náklonnost ekoteroristům a už není...je to i politické zadání...
Bůh opatruj naše lesy.... :-x
-40 # Highlander 2018-03-28 02:04
Vážení, jste vedle jak ta jedle. Souhlasím se stanoviskem vědců včetně děkana FLD prof. Turčániho. Zřejmě nic nevíte o ekologii lesa, přirozených disturbancích a velkoplošném rozpadu lesa. To, k čemu došlo na Šumavě, je zcela v pořádku a v podmínkách národního parku je to žádoucí jev. Les opravdu nejsou jen stromy. Tzv. sanitární těžby v chráněných územích jsou nepřípustné a v civilizovaných zemích se od nich upustilo. Disturbance zvýší biodiverzitu. Poznatky lesáků ze staré školy zde neplatí a tito lesáci sto let za opicema budou muset přenechat místo novým, kteří budou respektovat nejnovější vědecké poznatky z ekologie lesa.
+24 # najše 2018-03-28 07:23
Víš, Tvoje označení, že jsem "vedle jak ta jedle" se mě nemůže dotknout, protože Abies alba Mill. je moje milovaná dřevina.

Ostatní Tvoje slova jsou směsicí módních termínů, kterých má plná ústa každý průměrný student. Vážně pochybuji, že jsi někdy na vlastní oči viděl kůrovce, natož abys ho detailněji studoval. Připomíná mi to RNDr. Mojmíra Vlašína, který se sice urputně přivazoval na Ztraceném, aby zabránil asanaci kůrovcem napadených stromů, ale na mojí přímou otázku, jak je Ips typographus L. veliký, odpověděl, že pouze 3 mm. Za tak kvalitní znalosti by ovšem byl vyhozen od zkoušky pravděpodobně už na lesnickém učilišti, natož na střední nebo vysoké škole.

Prostor v hlavě, který není naplněn vědomostmi, může být ovšem zaplněn nadutostí a drzostí, což je Bohužel zřejmě i Tvůj případ. Používání několika odborných výrazů (disturbance, biodiverzita, ekologie) z Tebe odborníka neudělá. Já mám na Šumavě nějaký výzkum už hotový. Ty taky, jaký ??
-36 # Highlander 2018-03-28 14:04
To bych chtěl vidět ten tvůj výzkum. Já mám doktorát z FLD, jaké vzdělání máš ty? Sleduju nejnovější poznatky z výzkumu.
+24 # hirschmann 2018-03-29 11:10
Bohužel..za ta léta v praxi mám s chlapci s "doktoráty" tu nejhorší zkušenost..a je vidět, že se oháníš jen "papírem" a ne zkušenostmi..to hovoří za vše....jakýsi lesnický "dr.Cvach"
+10 # najše 2018-03-31 23:03
Ty jsi David Sadecký?? - doktorand Ekonomiky na LDF, neděláš tedy ani Ochranu lesa ani jinou blízkou disciplínu, nebo jako ekonom rozumíš všemu? :-)

Já (Martin Klewar) studuji Ekofyziologii u pana prof.J.Čermáka. Dělám 17 na UHUL z toho 13 let Ochranu lesa. Výsledky výzkumu dostupné zde:www.hnutizivot.cz/download1/uhul_02.pdf
www.hnutizivot.cz/download1/uhul_01.pdf

Svoje výzkumy týkající se Šumavy můžeš uvést rovněž zde, popřípadě pošli e-mailem (adresu si snadno najdeš).
+23 # hirschmann 2018-03-28 14:42
Chraň pán Bůh naše lesy před novými "poučenci" - to co bylo po staletí funkční,tak pod novým "vedením" nějak nefunguje...ale mýliti se je lidské..a musí se to přiznat ..co??? chlapci od "zeleného" stolu....středoevrop sky model v lesnictví praktikují i v Rakousku,Německu a je to funkční.....ale tam mají bezzásahové území v řádech stovek hektarů a ne půl Šumavy..Nehledě na to,že v lokalitách s úplně jiným zastoupením dřevin - smrk do 20% ;-)
-2 # lesnar 2018-06-17 17:28
A voni, pane Straka? Myslej stejného Boha jako pán výše?
-2 # lesnar 2018-06-17 17:27
A jakého Pána Boha voni myslej, pane Najše? To by mne vážně zajímalo. Velmi vážně.....
0 # najše 2018-06-17 22:11
to má být jako výzva k náboženské nesnášenlivosti, nebo co pane lesnare??

Já chodím v neděli do kostela místo do supermarketu, stačí Vám to takhle? Něco můžu připsat, ale pokud Vy chodíte v neděli raději do supermarketu než do kostela, tak mně asi nepochopíte.
0 # lesnar 2018-06-18 15:48
Právěže naopak, pochopím, i když do toho supermarketu musím. Vlastně spíš hypermarketu nebo diskontu. A budeme-li přesnější, pak rád vypustíte slovo "raději".

Takhle nějak jsem to tušil, podobá-li se "Hnutí život" názvem "Hnutí pro život". Tušil jsem, že svůj zápal asi stavíte na konceptu "správcovství" a proto Vám konvenuje argumentační stavba p. prof. Simanova v tomto článku. Ten jeho další článek z Neviditelného psa jste nekomentoval....

Ale pokud můžete a chcete, napište. Mail je zveřejněn.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Generální ředitel Lesů SR byl nečekaně odvolán

Generální ředitel Lesů SR byl nečekaně odvolán

Lesnictví

Slovenský ministr zemědělství a rozvoje venkova Ján Mičovský v pátek 27. 11. nečekaně odvolal generálního ředitele státního podniku Lesy SR Mateje Vigodu. Dočasně pověřeným generálním ředitelem...

10 tipů na skvělé vánoční dárky z Lesnické práce!

10 tipů na skvělé vánoční dárky z Lesnické práce!

Lesnictví

Vše nasvědčuje tomu, že letošní Vánoce všichni prožijeme možná trochu netradičně. Shánění vánočních dárků ale nemusí být důvod k obavám. Online nákupy nám budou zřejmě...

Lesy ČR se v Soutoku dohodly s ochranou přírody na dalším hospodaření

Lesy ČR se v Soutoku dohodly s ochranou přírody na dalším hospodaření

Lesnictví

Lesy ČR se dohodly s AOPK ČR na způsobu obnovy porostů v evropsky významné lokalitě Soutok. Velmi staré lesy s vysokým zastoupením dubu letního lesníci...

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond

Lesnictví

Po letech diskuzí nad vznikem Lesnicko-dřevařského fondu došlo k významnému posunu a 22. října 2020 valná hromada Lesnicko-dřevařské komory v České republice schválila statut Lesnicko-dřevařského...

Populární zprávy

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Lesnictví

Zobrazeno:5078

Letová aktivita kůrovců skončila, kalamita ale pokračuje. Podle vyjádření Lesů ČR je zvládnutí kalamity pro podnik prioritou. Postupně se to daří na Moravě, situace se...

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:4786

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Lesnictví

Zobrazeno:4500

SVOL s hlubokým zármutkem v pátek 16. 10. 2020 oznámil, že náhle podlehl nemoci František Kučera. „Ztratili jsme vzácného kolegu a přítele, lesnictví pak velkého...

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Lesnictví

Zobrazeno:4077

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytuje finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Za rok 2019 měla činit sazba finančního příspěvku 398 Kč/m3. Přijato bylo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby