logo Silvarium tisk

Název: Národní lesnický program
Zdroj: ČT 24
Datum: 07.08.2007
Moderátor: Daniela Písařovicová
Relace: Ekonomika ČT24

 

Moderátor (Daniela Písařovicová):
Zlepšit fungování v českých lesích a jasně vymezit kompetence lesníků, ekologů nebo myslivců. To si klade za cíl takzvaný Národní lesnický program, který dnes představili zástupci všech zúčastněných skupin. Plán má určit, jakým směrem se bude ubírat hospodaření v lesích do roku 2013.

Redaktor:
Sjednotit různé zájmy, to je hlavním cílem Národního lesnického plánu. O něm jednali hlavně podnikatelé, ekologové a vědci.

Host (Jan Řezáč, nadace Dřevo pro život):
Ekonomický pilíř byl brán jako základ pro to, co si můžeme dovolit v té oblasti ekologické a sociální.

Redaktor:
Na definitivní verzi se nakonec všichni shodli, přesto se priority různí.

Host (Jaromír Bláha, Hnutí Duha):
Pakliže z lesa něco bereme, například dřevo, musíme do něj něco vrátit, čili některé stromy je potřeba nechat zestárnout a zetlít, aby se živiny vrátily zpátky do půdy.

Host (Ctibor Záruba, Sdružení vlastníků obecných a soukromých lesů ČR):
Tlak ze strany ekologických organizací a iniciativ na naše lesy a na nás vlastníky je velice silný, myslím, že podstatně silnější než v okolních zemích.

Redaktor:
Pro Lesy České republiky je nejdůležitější právní jistota.

Host (Jiří Holický, generální ředitel, Lesy ČR):
Lesy České republiky stále ve svém vlastnictví spravují majetky, které se týkají problematiky církví, není to doposud vypořádáno.

Redaktor:
Prioritou je zachování tržního hospodářství v oboru. Na rozdíl od zemědělců mají lesníci jen minimální dotace a ty stále klesají. Konkrétní ekonomické dopady plánu se ale zatím vyčíslit nedají.

Host (Jan Řezáč, nadace Dřevo pro život):
V případě, že hlavním zdrojem lesnictví zůstanou výnosy ze dřeva, bude samozřejmě tlak na to, aby cena dřeva šla nahoru.

Redaktor:
Uvažuje se ale i o jiných zdrojích příjmů, například zpoplatnit sběr hub nebo prodej vody vodohospodářským společnostem.

Host (Jan Řezáč, nadace Dřevo pro život):
My jsme schopni lesnickými zásahy nebo lesnickými způsoby hospodaření ovlivnit významně kvalitu vodu a každý si může spočítat, že dodávka kvalitní vody z lesa je vždycky levnější než její nákladná úprava v nějakém technickém zařízení.

Redaktor:
Národní lesnický plán ještě posoudí ministerstva zemědělství a životního prostředí. Definitivně rozhodne vláda, zřejmě v prosinci letošního roku.

Moderátor (Daniela Písařovicová):
A lesy teď ještě podrobněji. Na hlavní problémy tohoto oboru jsme se zeptali Jaromíra Vašíčka z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.

Host (Jaromír Vašíček, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů):
Tak problémy v lesích samozřejmě existují, je to především určitá snížená odolnost lesních porostů vlivem přetrvávajících imisí, zejména dusíku, to znamená imisí z dopravy. Potom je to v některých oblastech přemnožená spárkatá zvěř, můžeme mluvit o snížené biodiverzitě, která je, bych řekl, výsledkem minulého hospodaření a kterou postupně napravujeme. To jsou ty hlavní problémy.

Moderátor (Daniela Písařovicová):
A z ekonomického pohledu?

Host (Jaromír Vašíček, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů):
Z ekonomického pohledu lesní hospodářství je v oblasti černých čísel jako celek, přispívá do státního rozpočtu částkou mezi 20 a 30 miliardami. Má samozřejmě ekonomické problémy zejména v oblastech, které jsou méně výnosové.

Moderátor (Daniela Písařovicová):
Co tedy budete řešit? Jakým způsobem budete tuto situaci řešit, když jste zde shrnul nějaké ty problémy?

Host (Jaromír Vašíček, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů):
Tak především Národní lesnický program, který byl dneska představen, jeho první etapa, má ve svých závěrech 17 dlouhodobých cílů, které respektují principy evropské lesnické politiky, která byla zakotvena do Akčního plánu pro lesy Evropské unie a dále respektuje principy, které přijaly státy Evropy v takzvaném panevropském procesu, který byl podepsán na 4 ministerských konferencích. Konkrétně to znamená to, že se obhospodařování lesů více než v minulosti přiblíží k přírodě blízkým postupům, přírodě blízkým způsobům, tak, aby se minimalizovaly ekonomické vstupy do obhospodařování lesů a ve větší míře se využily takzvané síly přírody, které nevyžadují tolik finančních prostředků.

Moderátor (Daniela Písařovicová):
Budete také žádat větší dotace do lesů na různé škody, na těžbu nebo na rozvoj lesů?

Host (Jaromír Vašíček, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů):
Já si myslím, že na těžbu, na to vlastní hospodaření dotace by nebyly tou nejsprávnější cestou, ale naopak dotace a podpory by se měly věnovat především tam, kde vlastníci lesů poskytují společnosti, veřejnosti nějaké pozitivní další funkce, říkáme tomu kladné externality. Mám na mysli volný vstup do lesů, mám na mysli ochranu přírody, opečovávání nějakých vzácných druhů rostlin nebo živočichů a to samozřejmě vlastníkovi způsobuje určitou ekonomickou újmu a kompenzace této újmy, to je ta cesta, kterou by měl stát podporovat vlastníky lesů v jejich pozitivní činnosti.

Moderátor (Daniela Písařovicová):
Já vám teď prozatím děkuju. Po telefonu zdravím generálního ředitele Lesů České republiky, Jiřího Holického, i vám pěkný den.

Host (Jiří Holický, generální ředitel, Lesy ČR):
Dobrý den.

Moderátor (Daniela Písařovicová):
Pane řediteli, Lesy České republiky vyhlásily před týdnem druhou část tenderu na práce v lesích a obchod se dřevem pro roky 2008 až 10. Budou se na základě této koncepce nějak měnit?

Host (Jiří Holický, generální ředitel, Lesy ČR):
Lesy České republiky dlouhodobě zastávají koncepci takzvaného trvale udržitelného hospodaření a my nepředpokládáme, že i při schválení Národního lesnického programu dojde k výraznému ovlivnění našich zakázek.

Moderátor (Daniela Písařovicová):
Co bude potom, po roce 2010? Uvažujete třeba o privatizaci, je to také součást strategického uvažování?

Host (Jiří Holický, generální ředitel, Lesy ČR):
Privatizaci jako takovou z pohledu toho, že les je národní bohatství, bychom jako lesníci viděli velmi neradi, protože pro nás les a lesní ekosystém nejenom jako zdroj strategické suroviny, ať už je to dřevo nebo voda, tak je to zároveň i prostor pro naši veřejnost.

Moderátor (Daniela Písařovicová):
Pane Holický, já vám prozatím děkuju. My jsme zde mluvili o dotacích. S jakou výší dotací z Evropské unie byste byli spokojeni?

Host (Jaromír Vašíček, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů):
To se dá takto těžko říci, každopádně Evropská unie počítá s podporami vlastníků lesů v takových dvou základních směrem. Je to do té ekonomiky, to znamená podpora nejrůznějších ekonomických aktivit, to je v rámci té první osy, toho programu rozvoje venkova a v rámci druhé osy je to podpora nejrůznějších ekologických aktivit, jako například ponechání mrtvého dříví, ponechání části lesů přirozenému vývoji a mluvíme tady zejména o oblastech, které dneska patří do lokalit Natura 2000.

Moderátor (Daniela Písařovicová):
V tom vašem plánu taky zaznívají, že byste chtěli větší spojení s průmyslem. S jakými odvětvími?

Host (Jaromír Vašíček, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů):
Samozřejmě s odvětvími navazujícími, mluvíme tady o určitých klastrech, to znamená propojení všech těch zpracovatelů, prvovýrobců a zpracovatelů v té logické vertikále, která je s dřívím a jeho pěstováním a zpracováním spojena. Jenom pro zajímavost, když bychom to vyjádřili ekonomicky, tak samo lesní hospodářství má velmi malý podíl na HDP České republiky, ale právě ve spojení s těmi zpracovatelskými odvětvími, jako je papírenský průmysl, dřevozpracující průmysl a další, všechny tedy, které zpracovávají domácí surovinu, tak se ten podíl hrubého domácího produktu pohybuje okolo 6 procent, což už je i z hlediska jaksi síly toho odvětví velmi významné číslo.

Moderátor (Daniela Písařovicová):
Poslední věc, prosím už velice stručně. Velká část dřeva jde na vývoz. Bude se v tom něco měnit?

Host (Jaromír Vašíček, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů):
To, že jde dřevo na vývoz, je především nedostatek poptávky v rámci České republiky, to znamená, bylo by potřeba posílit spotřebu dříví ve společnosti tak, aby vlastně ta domácí surovina byla jednak zpracována a dále samozřejmě využita ve společnosti k jejímu prospěchu.


Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Jaký podíl na obnově u vás tvoří přirozená obnova?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě