logo Silvarium tisk

Evropská unie ocenila způsob, jakým Vojenské lesy a statky ČR (VLS) hospodaří ve středočeských Brdech, a zařadila je letos v rámci adaptace krajiny na klimatickou změnu jako jedinou lesnickou oblast z České republiky do mezinárodního projektu LIFE zaměřeného na udržení pestré krajiny přírodě blízkými, tradičními způsoby péče. „Ocenění vnímáme jako obrovskou poctu, které se našemu podniku a především brdským vojenským lesníkům dostalo,“ uvedl ředitel VLS Roman Vohradský.

„Děláme co je v našich silách, abychom uchovali unikátní brdskou krajinu v takovém stavu, v jakém nám ji předali naši předkové. Jednoznačně preferujeme přírodě šetrné způsoby hospodaření, péče o les i krajinu, přirozenou obnovu lesních porostů před umělou po kůrovcové kalamitě, která Brdy sice postihla, ale díky nasazení našich lidí zatím ne v takové míře jako jiné oblasti republiky. Podpora projektu LIFE nám umožní ještě více prohloubit úsilí o zavádění tradičních lesnických postupů a jít ve změně druhové skladby ještě dál, včetně vysazování lesních odrůd ovocných strom, kterými krajinu zpestříme a ekologicky ještě více stabilizujeme. Chceme například rozšířit volnou pastvu dobytka na Padrťských pláních a dalších k tomu vhodných loukách. V brdských rybnících pokračuje výzkumný projekt přírodě blízkého chovu ryb bez umělého přikrmování, při dodržení nejpřísnějších zásad biologických chovů,“ dodal ředitel VLS.

Na projektu LIFE spolupracují VLS s vědci z České zemědělské univerzity a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno. Významným zahraničním partnerem jsou Saské státní lesy, které hospodaří především v Krušných horách na straně SRN přírodě blízkým způsobem již více než 30 let.

LIFE je program Evropské unie na podporu vybraných špičkových projektů v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu. Jeho cílem je přispět k přechodu na udržitelné hospodářství, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody i půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, stejně jako k řešení degradace ekosystémů.

Co je program LIFE ADAPT BRDY?
Místo stejně starých pásů monokultur druhově i věkově pestré lesy. A místo holosečných těžeb, kterými v lesích vznikají paseky, podrostní způsoby hospodaření, kde se těžebními zásahy podporuje vnitřní dynamika lesních porostů a dává se tak prostor nové generaci lesa bez nutnosti celoplošného odtěžení mateřského porostu. To je moderní lesnický model, který spistily Vojenské lesy a statky ČR (VLS) v Brdech a následně na něj chtějí přejít i v dalších lokalitách ve své správě.

Podporu z evropského programu LIFE, který financuje ochranu přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu, lesníci využijí ke skokovému přechodu od klasického holosečného hospodaření k metodám, které jsou přírodě daleko bližší. Strategie přírodě blízkého hospodaření Vojenských lesů na Brdech se tak zařadí mezi špičkové evropské projekty v oblasti ochrany přírody a klimatu, které byly do programu LIFE vybrány.

Vojenské lesy tak v rámci projektu LIFE ADAPT Brdy investují do adaptace ekosystémů na klimatickou změnu v Brdech přes 120 milionů korun.
V brdských lesích budou VLS uplatňovat specifický způsob hospodaření s maximální podporou přirozených přírodních procesů, při kterém vznikají prostorově, výškově i věkově pestré lesní porosty, zcela odlišné od lesů vzniklých klasickým po staletí aplikovaným hospodařením podle věkových tříd. Přírodní procesy chtějí lesníci z resortu obrany využívat v maximální možné míře, která jim zároveň zajistí trvalé zachování produkčních funkcí..
Změna je během na dlouhou trať, na tváři Brdech se projeví postupně v řádu desetiletí. Již nyní zde ale lesníci VLS plánované těžby provádějí výběrným hospodářským způsobem. Na celém území „vojenských Brd" o rozloze více než 22 tisíc hektarů, pak budou prováděny obnovní zásahy na podporu přirozené obnovy pod porostem nebo umělé podsadby, které do lesů vnesou jiné než aktuálně zastoupené dřeviny pro zvýšení druhové rozmanitosti porostů. Jedním z cílů je eliminace holin, které vznikají a budou vznikat jen jako důsledek případných kalamitních stavů.

Aplikace nových principů na Brdech je pro Vojenské lesy pilotní fází, postupně chce státní podnik na podrostní způsob obnovy lesů plošně přejít i v dalších pěti lokalitách ve své správě – na Šumavě, v Doupovských horách, v Ralsku i na Moravě v Drahanské vrchovině a Oderských vrších.
Přírodě blízké hospodaření v lesích usiluje o zvýšení stability a odolnosti lesů v míře, která v lesním hospodaření umožňuje zachovat ekonomickou logiku při jeho správě. Na rozdíl od tzv. pasečného hospodaření, kdy vznikají věkově a často i druhově unifikované porosty, zde těžby probíhají podrostním nebo výběrným hospodářským způsobem a jejich vyšší náročnost, i ekonomická, je kompenzována díky přírodním procesům menší finanční náročnosti na obnovu lesních porostů.

Vojenské lesy a statky ČR jsou státní podnik s téměř stoletou historií, který hospodaří na asi 140 tisících hektarech ve vojenských újezdech a dalších lokalitách se strategickým významem pro obranu státu. Spravuje šest rozsáhlých přírodních lokalit na Šumavě (vojenský újezd Boletice), v Brdech (Posádkové cvičiště Jince a CHKO Brdy), v Doupovských horách na Karlovarsku (VÚ Hradiště), v Ralsku a Mladé, na Drahanské vrchovině na Vyškovsku (VÚ Březina) a v Oderských vrších na Olomoucku (VÚ Libavá). Přírodní lokality v jeho správě patří k nejzachovalejším lesním celkům nejen v Česku, ale v rámci celé Evropy. Vedle lesnictví a myslivosti se VLS věnují také ekologickému zemědělství a rybářství, podnik navíc pro resort obrany zajišťuje ostrahu a úklid objektů i další servisní služby ozbrojeným složkám.

TZ VLS

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě