Přihlásit

Stanovisko Lesnického odboru, České akademie zemědělských věd, ke stavu přemnožení kůrovce v NPŠ

Stanovisko Lesnického odboru, České akademie zemědělských věd, ke stavu přemnožení kůrovce v Národním parku Šumava a možným rizikům pro krajinu a obyvatelstvo

Diskuse o managementu ochrany přírody v NPŠ jsou v odborných kruzích lesnických i ochranářských dlouhodobé a nevyúsťují v kompromis nebo alespoň reflexi připomínek a kvalifikovanou diskusi. Do této diskuse spadá i problematika ohrožení smrkových lesů (ale též krajinného prostředí v širším měřítku) v důsledku přemnožení lýkožrouta smrkového. Jak je patrno z přiloženého satelitního snímku, přemnožení tohoto kůrovce se postupně a nekontrolovatelně zvětšuje. Jde o důsledek ponechávání, zprvu malého počtu napadených stromů, nyní ale navíc značné části polomů po vichřicí Kyrill, které byly kůrovcem okamžitě napadeny. Je již zcela zřejmé, že v NPŠ vzniká pandemie, která nejenže ohrozí přírodní hodnoty NPŠ, ale také lesy okolních vlastníků i v zahraničí. Navíc lze očekávat ohrožení krajinného prostředí a veřejně prospěšných enviromentálních funkcí lesa.

Je bohužel skutečností, že směrování Národního parku, prosazované Správou NPŠ a tím i management kůrovce je zcela ovlivněn politicky a mediálně, s podporou části odborné veřejnosti a některých NGO. Je třeba ale konstatovat, že tzv. „nové směřování NPŠ“, tj. ideologie „nezasahování“ a „ochrany přírodních procesů“ jako koncept ochrany přírody nebyla nikdy odborně zdůvodněna a je prosazována zcela dogmaticky. Zadání, týkající se analýzy současného stavu, plánu péče, zonace, možných rizik i dalších problémů jejichž plnění Správa NPŠ konkrétně termínovala, nebyla v naprosto převážné míře splněna. Například provedená „Analýza vývoje NPŠ za posledních 15 let (zpracovatel UK Praha, přírodovědecká fakulta, byla expertní komisí (NUTS II) dotčených Krajů zcela odmítnuta. Správa NPŠ zcela ignoruje dosud platný Plán péče NPŠ (2001-2010) a bez odborného zdůvodnění a zejména bez zohlednění rizik pro lesnatou krajinu Šumavy, aronduje a chaoticky rozšiřuje bezzásahové zóny, nechává množit kůrovce na polomovém dříví, to vše pouze na základě dogma „nechme přírodu přírodě …“. Správa NPŠ odborně paralyzovala svoje lesnické oddělení a tím i možnost objektivnější evidence rozvíjejícího se přemnožení a účinné obrany proti kůrovcům. Proto jsou vykazované údaje o rozsahu kalamity zcela nevěrohodné a je nezbytné je objektivizovat nezávislou organizací. Měřítkem úspěšnosti obrany totiž není rozsah aplikovaných obranných opatření, ale to, zda se přemnožení kůrovce daří lokalizovat nebo ne. Jako příklad neseriozního postupu mohou sloužit mediálně bombasticky šířené zprávy o použití entomofágních hub, antiferomonů apod., tj. metod neověřených, v praxi nevyzkoušených a ani v NPŠ nevyhodnocených.

Je celá řada aspektů, které nejsou brány v úvahu jak Správou NPŠ, potažmo i MŽP a dalšími protagonisty ideologie „ochrany Přírody pro ni samu …“. Tento přístup zcela ignoruje tradovaný způsob ochrany , který za předmět ochrany považoval vždy lesní společenstva blízká původnímu stavu, která se ale bohužel zachovala obvykle pouze na malých územích a to i na Šumavě, V případě NPŠ bylo proto adekvátní tato zachovalá území postupně rozšiřovat a tak přírodní stav v příslušných zónách teprve nastolit – jak jinak než cílenou a odborně vedenou iniciací a dále samozřejmě ponechat přírodním procesům Člověk lesy na Šumavě zcela změnil a může to být opět jenom člověk, který neblahý stav napraví a to bez velkoplošných destrukcí lesa a narušení krajiny. Zastánci „Přírodního vývoje“ si neuvědomují, že následky jejich úsilí jsou pouze dalším antropickým působením a v konečném důsledku povedou k setrvání, z větší části opět smrkového, tolik kritizovaného labilního stavu lesa. Na regionální úrovni má současný management NPŠ negativní dopady nejen ekologické, ale dochází rovněž k zásadní změně tolik ochraňovaného krajinného rázu, postiženy budou enviromentální funkce lesů na úkor prosazované, ale diskutabilní, funkce „ochrany přírody“, v osobitém pojetí. Nehledě na to je Šumava, včetně území NPŠ, středoevropskou obývanou kulturní krajinou a je proto třeba souhlasit s aktivitami zdejších starostů a Krajských orgánů, kteří se snaží zachovat lesnatý ráz a přijatelné socio-ekonomické podmínky pro obyvatele.

V neposlední řadě ohrožuje kůrovcová kalamita v NPŠ také lesy v zahraničí. V Rakousku jde např. o lesy kláštera Schlägl, při státní hranici s ČR, kde v oblasti Plechého bylo ke konci září 2008 kůrovcem silně poškozeno cca 90 ha lesa, tj. přibližně dvakrát více než v loňském roce. Podle nadlesního Ing. Johannese Wohlmachera činí přímá škoda na lesních porostech kláštera Schlägl, vzniklá v důsledku uhynutí lesů migrujícím kůrovcem z NPŠ, více než 1 000 000 EUR. Z důvodů dlouhodobého masivního šíření kůrovce z Národního parku Šumava do Rakouska a Bavorska tak obě tyto země hledají pomoc a nápravu na evropské úrovni. Bohužel Ministerstvo životního prostředí v Praze tuto situaci neřeší a nereaguje na jejich četné výzvy.

Doporučujeme proto v prvé řadě nestranně vyhodnotit rozsah napadeného území kůrovcem (dálkový průzkum) a objektivně posoudit úspěšnost nebo nedostatečnost opatření, prováděných Správou NPŠ. Dále je třeba bez politického a mediálního vlivu kriticky přehodnotit současný management ochrany přírody v NPŠ, včetně postupů při regulaci početnosti kůrovců a zabránit jeho šíření mimo vymezené zóny. Je třeba vzít v úvahu, že těžba napadených porostů a vytváření nežádoucích holin bude za čas nevyhnutelná a to minimálně tehdy, až hynutí smrčin dorazí k hranicím NPŠ. Upozorňujeme na oprávněnost požadavků obyvatel, žijících v této oblasti, které obsahuje Petice „Zachraňme Šumavu“, kterou inicioval Svaz obcí NPŠ. Souhlasíme také s věcnými argumenty, které obsahuje Otevřený dopis České lesnické společnosti ministru RNDr. M. Bursíkovi ze dne 3. 9. 2008.

Za Odbor lesnický ČAZV: Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. Za Komisi ochrany lesa: Prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Lesnictví

I letos poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) vlastníkům lesů dotace na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity. MZe tak podporuje...

Chystaná CHKO Soutok bude mít kolem 12 tisíc hektarů, předjednávají ji ochranáři

Chystaná CHKO Soutok bude mít kolem 12 tisíc hektarů, předjednávají ji ochranáři

Lesnictví

Chystaná Chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok u soutoku Moravy a Dyje na Břeclavsku by měla mít kolem 12 000 hektarů. Agentura ochrany přírody a krajiny...

Ministr životního prostředí s generálem HZS ČR jednali v Českém Švýcarsku o přípravě protipožární prevence

Ministr životního prostředí s generálem HZS ČR jednali v Českém Švýcarsku o…

Lesnictví

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v rámci výjezdu do Ústeckého kraje navštívil Národní park České Švýcarsko. Nad požárem zasaženým územím se setkal se šéfem...

Školní lesní podnik Křtiny v krátkých videích představuje svá polesí

Školní lesní podnik Křtiny v krátkých videích představuje svá polesí

Lesnictví

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v roce 2023 slaví 100 let od svého vzniku, 100 let kontinuální péče o lesy Mendelovy univerzity. Při této...

Populární zprávy

Novela zákona o myslivosti má zavést plány lovu podle míry poškození lesů

Novela zákona o myslivosti má zavést plány lovu podle míry poškození lesů

Lesnictví

Zobrazeno:5369

Aktualizováno o vyjádření ČLS. Novela zákona o myslivosti, kterou nyní připravuje ministerstvo zemědělství (MZe), by měla zavést plánování lovu v honitbách podle poškození lesů. Hlavním...

Ředitelem Lesní správy Lány se stal Pavel Rus

Ředitelem Lesní správy Lány se stal Pavel Rus

Lesnictví

Zobrazeno:3833

Novým ředitelem Lesní správy Lány se stal Pavel Rus. Do funkce ho k 2. lednu jmenoval na základě doporučení výběrové komise prezidentův kancléř Vratislav Mynář...

Pokuta 550 tisíc za nedostatečnou péči o kůrovcem napadený les

Pokuta 550 tisíc za nedostatečnou péči o kůrovcem napadený les

Lesnictví

Zobrazeno:3819

Česká inspekce životního prostředí uložila obci Hodonín u Nasavrk pokutu ve výši 550 tisíc korun za to, že jako vlastník lesa významně zanedbala ochranu lesního...

Lesy ČR vyhlásily výběrová řízení na pronájem honiteb

Lesy ČR vyhlásily výběrová řízení na pronájem honiteb

Lesnictví

Zobrazeno:3180

Aktualizováno. Výběrová řízení na desetiletý pronájem padesáti honiteb vyhlásily 13. 2. 2023 Lesy České republiky. Noví nájemci začnou plnit smlouvy po ukončení účinnosti aktuálně platných...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby