logo Silvarium tisk

V Ý Z V A

Hnutí Život z. s. vyzývá k přijetí mimořádných opatření a stanovení odpovědnosti konkrétních osob

Prezidenta ČR
Předsedu Vlády ČR
Předsedu Parlamentu ČR
Předsedu Senátu ČR
Prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

ve věci kůrovcové kalamity, která postihuje lesy ČR se vznikem historicky největší ekologické katastrofy v lesích na našem území.

Nařízením vlády ze dne 20. března č. 163/1991 Sb., byl vyhlášen Národní park Šumava (dále jen NP Šumava), kde v § 2 odst. 1 je mj. uvedeno, že posláním NP Šumava je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí a zachování typického vzhledu krajiny.

Po vzniku NP Šumava v důsledku bezzásahovosti a neplněním povinností v ochraně lesa byla nastartována kůrovcová kalamita.

Již v roce 2008 byla znaleckým posudkem vyčíslena škoda na funkcích lesa jako složce životního prostředí v lesích NP Šumava v celkové výši 32,725 miliard Kč (např. škoda na hydricko–vodohospodářské funkci lesa byla vyčíslena na 6,512 miliard Kč).

V roce 2017 lze odhadnout škodu na funkcích lesa jako složce životního prostředí v lesích NP Šumava ve výši přibližně 180 miliard Kč, jako důsledek rozšiřování bezzásahovosti se vznikem odumřelým lesních porostů, holin a ploch po kůrovcových těžbách na ploše větší než 25.000 ha NP Šumava (viz publikovaný údaj).

Např. lze odhadnout škodu na produkci kyslíku pouze za rok 2017 v NP Šumava ve výši přibližně 4 miliardy Kč.

Na rozsáhlých plochách odumřelých lesů a vzniklých holinách po kůrovcových těžbách došlo ke snížení retenční schopnosti daného území a k negativnímu dopadu na odtokový režim vodních toků – Vltavy a Otavy.

Lesy NP Šumava jsou lesy zvláštního určení, v § 8 lesního zákona je mj. uvedeno, že u lesů zvláštního určení je veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí.

Hnutí Život z.s. je názoru, že ve veřejném zájmu nejsou škody na životním prostředí (funkcích lesa jako složce životního prostředí) ve výši přibližně 180 miliard Kč v lesích NP Šumava. Zároveň, dle našeho názoru, není ve veřejném zájmu, aby tyto škody byly zároveň dotovány miliardami Kč z veřejných finančních prostředků.

Dřívější lesnické subjekty, které předaly šumavské lesy do péče NP Šumava byly ziskové. Zejména předaly lesy lesnicky obhospodařované a chráněné, kdy tyto lesy byly relativně zdravé a byly součástí nejrozsáhlejšího středoevropského lesního komplexu (Zelené plíce střední Evropy). Součástí lesů byla chráněná území (Trojmezná, Prameny Vltavy a další), kde se nacházely nesmírně cenné lesní ekosystémy (lesní porosty ve věku 200 až 400 let). Předané lesy v roce 1991 NP Šumava byly nejzachovalejší částí krajiny nejen v České republice, ale i ve střední Evropě a to zásluhou generacemi lesníků a dodržováním zásad ochrany lesa.

Kůrovcová kalamita v posledních letech v ostatních lesích ČR má v současné době mnohonásobně větší rozsah než v NP Šumava (viz publikované informace).

Hnutí Život z. s je názoru, že škody na životním prostředí (funkcích lesa jako složce životního prostředí) lze odhadnout až na 2 bilióny Kč (např. škoda na hydricko–vodohospodářské funkci lesa je možno odhadnout, že bude vyšší než 50 miliard Kč a škoda na produkci kyslíku jen za rok 2018 bude pravděpodobně až 30 miliard Kč).

Na rozsáhlých plochách odumřelých lesů a vzniklých holinách po kůrovcových těžbách, zejména oblasti Moravy, dojde ke snížení retenční schopnosti daného území a k negativnímu dopadu na odtokový režim vodních toků atd...(viz Kvantifikace a hodnocení funkce lesů České republiky – Prof. I. Vyskot a kol.).

Dochází i ke škodám při prodeji kůrovcového dřeva z důvodu významně nižší ceny za 1 m3. Tato kůrovcová kalamita ovlivní i budoucí zvýšení dotací při obnově lesů, ale i do samotného lesního hospodářství v postižených oblastech.

K největším škodám došlo na lesích státu, kdy odborní pracovníci, odborní lesní hospodáři a zaměstnanci státní správy lesů důsledně nedodržovali zákonné povinnosti v ochraně lesa.

Hnutí Život z. s. je názoru, že spoluodpovědnost za ekologickou katastrofu v lesích ČR nesou pracovníci ministerstev životního prostředí a zemědělství, kteří neplnili zákonem uložené povinnosti, uvedené zejména:
- v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, povinnosti při ochraně životního prostředí.
- v zákoně č. 289/1995 Sb., v platném znění (zákon o lesích), zejména § 1, § 11, § 32, vyhlášce č. 101/1996 Sb., a vyhlášce č. 76/2018 Sb.
- dále povinnosti vyplývající z téhož zákona uvedené v § 50 – povinnosti vrchního státního dozoru Ministerstva životního prostředí,
- povinnosti vyplývající z § 51, 52 povinnosti Ministerstva zemědělství
- povinnosti vyplývající z § 57, kdy ani v současné době není vyhlášen mimořádný stav a nejsou přijatá mimořádná opatření.
- povinnosti uvedené v zákoně České národní rady č. 282/1991 Sb., v platném znění ze dne 19. června 1991 o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

Dovolujeme si uvést, že lesy jsou základem života na Zemi. Budeme-li trvale udržovat lesy, udržíme trvalý život.

Společenský význam lesa (H. Weidingera, Forstamt der Stadt Wien):
Lesy jsou skutečným produkčním zázrakem. Zvláštní význam nabývají jejich obecně prospěšné funkce. Lesy to jsou zelené plíce a vynikající regulátor klimatu. Ze vzduchu filtrují prach a škodlivé látky, zpomalují proudění vzduchu a působí na vyrovnávání teploty. Lesy jsou ale také zdrojem čisté, pitné vody, hromadí a čistí velká množství srážek a regulují oběh vody daleko za hranicemi svého ekosystému."

V § 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích je uvedeno, že účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Kůrovcová kalamita přerostla v ekologickou katastrofu v důsledku odumření lesních porostů na rozsáhlých územích, jejímž důsledkem dochází i k porušení Čl. 35 Listiny základních práv a svobod (zvýšené škody v období povodní, eroze, nedostatek vody v období sucha ....).

Hnutí Život z. s.

 

 

Psaní komentářů k článkům na serveru Silvarium.cz zůstává přístupné pro všechny čtenáře. Pro vkládání komentářů je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Souhlasíte s pokutami pro myslivce za nesplnění minimální hranice lovu určené státem?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě