logo Silvarium tisk

Anketa Lesnické práce: Dopady nouzového stavu na lesnicko-dřevařský sektor

V průběhu března 2020 se i v České republice začal šířit nový typ koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2, způsobující nemoc COVID-19. Po zkušenostech z jiných zemí přistoupila vláda ČR a příslušná ministerstva k mnoha zásadním a často bezprecedentním opatřením, která vycházejí z vyhlášení nouzového stavu dle zákona o krizovém řízení. I když je zřejmé, že se situace mění ze dne na den, přesto redakce Lesnické práce zástupce jednotlivých částí lesnicko-dřevařského sektoru požádala o zamyšlení nad dopady aktuálních doposud platných opatření související s pandemií COVID-19.

Celou anketu včetně odpovědí týkajících se odhadu možných budoucích dopadů protiepidemických opatření si můžete přečíst v aktuálním dubnovém vydání Lesnické práce.

Mgr. Patrik Mlynář
Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR

Vyhlášení nouzového stavu v ČR spojeného s řadou opatření v rámci karanténních omezení přineslo změnu priorit úkolů na Sekci lesního hospodářství MZe. V současnosti se přednostně věnujeme komunikaci s krizovým štábem vlády ČR, kterému připravujeme podklady pro řešení karanténou vzniklých problémů v lesním hospodářství. Podařilo se například zajistit prodloužení platných pracovních víz pro cizince. Zároveň se intenzivně věnujeme hledání finančních zdrojů a nástrojů pro zajištění nezbytných činností lesního hospodářství v takto změněných podmínkách. Především se snažíme urychleně vyplatit finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za první etapu od 4. čtvrtletí 2017 do konce roku 2018, a to v plné výši 2,8 mld. Kč, o které si vlastníci lesů požádali. Co se týče příspěvků na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014, byl již vydán pokyn krajským úřadům, aby zahájily vydávání rozhodnutí o žádostech za 2. pololetí 2019 ve 100% výši.

Ministerstvo zemědělství si uvědomuje, že současná krize způsobená šířením onemocnění COVID-19 se dotýká všech vlastníků lesů a podnikatelů v lesním hospodářství, a připravuje i jiné formy dotací. Ve spolupráci s PGRLF již vzniká nový program „Provoz 2020", tedy provozní podpora ve formě finančních prostředků určených na zmírnění dopadů opatření přijatých v souvislosti se šířením pandemie koronaviru na podnikatele působící v oblasti zemědělství a lesnictví. Další možností bude využití dotačních programů dalších rezortů, zejména MPO.

Připravili jsme mimořádné opatření obecné povahy, které vlastníkům lesů ještě více rozváže ruce pro zajištění úspěšné obnovy lesů na kalamitních holinách po kůrovcových těžbách. Mimo to samozřejmě probíhá běžná agenda. Karanténní opatření si vynutila i změnu formy komunikace, ústup od osobních jednání ve prospěch většího využívání komunikačních prostředků ICT, a tím i změnu vlastní organizace práce na ministerstvu.

 

Ing. Josef Vojáček
Lesy České republiky, s.p.

Současná opatření se nás dotýkají značně, situace si vynutila celou řadu technicko-organizačních a administrativních opatření. Od uzavření objektů LČR po celou sérii restrikcí a omezení, které byly a jsou důsledkem realizace jednotlivých vládních usnesení. Nicméně zásadní dopady v budoucnu bohužel očekáváme nejen v ekonomické rovině a dalších nutných úsporných opatřeních a hledání nových příležitostí, ale značný dopad bude mít aktuální situace i na rychlost potlačení kůrovcové kalamity.

 

Ing. Petr Král
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Vojenské lesy a statky vedle lesnického hospodaření a zemědělství v rámci resortu obrany vykonávají řadu dalších činností pro armádu a Ministerstvo obrany ČR. Mimo jiné zajišťujeme strážní službu řady objektů či jejich údržbu a úklid, státní podnik má svá pracoviště ve všech krajích České republiky. Z těchto důvodů jsme museli přijmout bezprostředně v souvislosti s pandemií COVID-19 celou řadu opatření k zajištění naší činnosti a ochraně pracovníků VLS i organizací, jimž poskytujeme služby. Jde o přísný režim v budovách VLS, který omezuje osobní kontakt, od opatření v administrativě, kde jsou naplno využívány dostupné nástroje elektronické komunikace, až po další opatření, která mají zamezit případnému šíření viru.

 

Ing. Petr Skočdopole
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Opatření, která průběžně vydává vláda ČR, jsou plošného charakteru, a proto se dotýkají i života naší společnosti. Hned na začátku jsme přijali preventivní opatření, abychom omezili kontakt zaměstnanců navzájem. Na úrovni ústředí společnosti jsme převedli veškerou agendu na formu home office a veškerá obchodní jednání se vedou elektronicky. Na úrovni polesí jsme zakázali návštěvy, které se netýkají výroby, a zrušili společné porady. Všechny zaměstnance včetně OSVČ jsme vybavili rouškami. Na straně výroby jsme měli štěstí, protože jaro začalo brzy a zahraniční pracovníci nastoupili do pěstební činnosti ještě před uzavřením hranic. Sezónní jarní práce nepočkají, a tak i přes různá omezení zalesňujeme, čistíme les od kůrovcových stromů, vozíme, vagónujeme. Rád bych na tomto místě poděkoval všem našim zaměstnancům za aktivní přístup při řešení aktuální složité situace.

 

Ing. Tomáš Pařík
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků

Opatření se dotýkají celé společnosti. Někteří pocítili aktuální dopady téměř okamžitě, na jiné dopadají dramatické důsledky s mírným zpožděním. Mizí zahraniční pracovní síla, ale objevuje se naopak domácí pro nekvalifikované lesní práce. Je ovšem omezena pohyblivost pracovní síly i v rámci státu. Omezení na hranicích a v celém světě komplikuje přepravu a odbyt nejen dřevařských výrobků. Některé trhy se stávají prakticky nedostupnými. Mnoho dodatečných omezení a problémů způsobuje prostý strach, nepochopení, případně panika či nezodpovědnost jednotlivců.

Je složité, až nemožné např. servisovat stroje zahraničními firmami. Omezuje se, nebo dokonce zastavuje investiční činnost a mohl bych pokračovat dále. Krví ekonomického organizmu vytvářejícího hodnoty jsou peníze. Ve všech sektorech bude výrazně chybět likvidita, která bude dalším dramatickým následkem pandemie, např. i ve formě druhotné platební neschopnosti firem. Situace je každopádně bezprecedentní a nikdo na ni není připraven. Není tedy ani jednoduchá odpověď na to, jaká opatření jsou vhodná, efektivní a co mají jednotlivé subjekty dělat. Jedno se však zdá být jasné. Společnost po pandemii bude jiná ve všech ohledech, včetně našeho sektoru.


Ing. Radek Rinn
Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská (FLD), resp. celá Česká zemědělská univerzita (ČZU) pocítila dopady přijatých opatření okamžitě a troufnu si říct, že i v oblastech, které na první pohled většinu z nás nenapadly. Ještě před vyhlášením nouzového stavu došlo k ukončení kontaktní výuky v rámci celé FLD. V praxi to znamená, že studenti nechodí na přednášky a cvičení, ale musí vynaložit osobní úsilí k samostudiu a online výuce. Akademičtí pracovníci od té doby musí ve větší míře než dosud využívat jiné moderní formy vzdělávání. A jak už to tak bývá v každém uskupení, i v rámci akademického sboru FLD pravděpodobně budou někteří kolegové využívat tyto formy více a někteří méně. Z úrovně každého člena fakulty ale musíme udělat vše proto, aby naši studenti bakalářských a magisterských studijních programů nebyli o poznatky a vědomosti ochuzeni. Otázkou stále zůstává individuální motivace každého studenta na „práci z domu".

Vedle výše uvedeného omezení kontaktní výuky nás velmi zaskočily problémy a související útlum v mezinárodní spolupráci. FLD vyniká vysokou mírou internacionalizace ve všech oblastech působení – jednak máme velké množství zahraničních zaměstnanců, ale v podstatě také každý týden je u nás nějaká návštěva ze zahraničí a naši kolegové a studenti se účastní expedicí, konferencí mimo ČR. Ve chvíli, kdy pan premiér oznámil uzavření hranic, jsme si uvědomili, že naši zahraniční pracovníci mají pouze několik hodin na to, aby se vrátili do ČR, v opačném případě totiž nebudou do země vpuštěni.

Vzhledem k tomu, že po pozitivním nálezu nemoci COVID-19 u jednoho z našich zaměstnanců došlo v podstatě k uzavření kampusu ČZU do odvolání, lze očekávat určitá zpoždění nejen v oblasti pedagogické, ale také výzkumné. Bohužel jsou tato restriktivní opatření přijímána na začátku vegetačního období, kdy je důležité založit výzkumné plochy, z nichž se pak čerpají data po zbytek roku. Snad se nám po zmírnění opatření podaří na rozdělanou práci rychle navázat.

PhDr. Michal Grus
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga

Všichni jistě vědí, že na samém počátku protiepidemických opatření byl zákaz přítomnosti žáků a studentů ve školách. Nejen výuka, ale spousta provozních záležitostí se nyní řeší jen obtížně. Navíc v okamžiku, kdy odpovídám, neví se ještě zcela přesně, kdy proběhne přijímací řízení pro příští školní rok ani jak to bude s maturitami, závěrečnými zkouškami učňů a absolutorii studentů vyšší odborné školy. Na žáky a studenty závěrečných ročníků tak opatření doléhají asi nejtíživěji. Ve vztahu k těm, kdo jsou v nižších ročnících, pak nejvíc trpí praktická část výuky, protože tu na dálku nelze nahradit.

Na druhou stranu představuje nastalá situace velkou příležitost nejen pro naši školu, ale pro celé základní a střední školství. Ze dne na den jsme byli všichni vystaveni okolnostem tak radikálně odlišným od běžného školního chodu, že jen málokterého ředitele, učitele, žáka či studenta mohlo napadnout o nich předem přemýšlet. Musíme reagovat na podmínky natolik nové, že neexistují žádné zavedené a osvědčené postupy. Jenže právě v takové chvíli vzdělávání prokazuje svoji životnost a smysluplnost. Jsem přesvědčen, že ještě několik let poté, co se koronavirová epidemie stane minulostí, bude zřejmé, v jaké škole se rozhodli ji pouze nějak přežít a v jaké ji přijali jako výzvu, aby se sami něco naučili a někam se posunuli.

A není to zdaleka jen o tom, nakolik efektivně zvládnou učitelé vést e-learning v Moodlu či videokonference v Microsoft Teams. Je to také o tom, jakou pedagogickou zkušenost si kdo odneseme ze situace, kdy se výuka přenesla na pole, na němž se žáci pohybují často mnohem zdatněji než učitelé, a kdy ztratila zřetelný vnější řád daný rozvrhem hodin a učitelskou autoritou a do popředí vystoupil požadavek na samostatnost žáků v práci, jejich sebekázeň, osobní zájem něco nového poznat a vůli překonávat překážky.

Zmínil jsem, že je celá situace příležitostí, jak se naučit něčemu, z čeho bude možno bohatě těžit i v dobách, kdy se výuka vrátí zpět do škol. Dodávám jen, že pokud ale denně čtu o desítkách a stovkách mrtvých, pak je bohužel cena, kterou se za tuto příležitost platí, příliš krutá.

Děkuji za odpovědi (23. 3. 2020), Jan Příhoda

 

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 2443

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2220

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2117

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

Zobrazení: 1756

V prostorách budovy Centra odborné přípravy ČLA Trutnov se otevírá nové moderní výukové středisko budoucích operátorů...

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Zobrazení: 1608

V loňském roce byl dokončen dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1593

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Poslední komentáře

Anketa

Domníváte se, že lesnictví potřebuje nové přístupy založené na šlechtění lesních dřevin pro vyrovnání se se současnými problémy?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě