logo Silvarium tisk

Informace o finančních příspěvcích poskytovaných vlastníkům lesů v roce 2020

V uplynulé době provedlo Ministerstvo zemědělství několik významných změn v pravidlech příspěvků, které jsou vlastníkům lesů poskytovány z jeho rozpočtu. Od 1. července 2020 platí nové podmínky pro finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., v době přípravy tohoto článku se ke 21. 7. 2020 plánuje zahájení příjmu žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.

V době kůrovcové kalamity se významným zdrojem provozního financování pěstební péče a odborné správy lesa stala také podpora poskytovaná z rozpočtu Ministerstva zemědělství, což platí především pro nový příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. S koncem prvního pololetí roku 2020 byly až na výjimky proplaceny všechny žádosti o tento příspěvek za období 2017/2018, jehož celkový objem činil téměř 2,8 mld. Kč. Ve druhém pololetí roku 2020 naváže druhá fáze (za rok 2019), kdy v rámci programu s rozpočtem 4,0 mld. Kč (pro vlastníky nestátních lesů) proběhne ve třetím čtvrtletí příjem žádostí a ve čtvrtém čtvrtletí bude zahájena jejich výplata. Zároveň jsou ve druhém pololetí již za nových podmínek přijímány žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle novelizovaného nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Změna nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které stanovuje závazné podmínky pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, byla s krajskými úřady diskutována a následně legislativně připravována od podzimu 2019. Její výsledná podoba odpovídá počátečnímu záměru MZe posílit průběžnou podporu péče o výsadby, sjednotit podporu zřizování oplocenek na celém území České republiky, zjednodušit systematiku finančních příspěvků na hospodaření v lesích a převést všechny používané formuláře do elektronického prostředí (tzv. modulu pro žadatele). Nová pravidla pro lesnické příspěvky nabyla účinnosti se začátkem nového příspěvkového období pro lesnické příspěvky dne 1. 7. 2020, později k 1. 9. 2020 dojde ke změnám i v oblasti mysliveckých příspěvků (obnovení příspěvku na použití dravců pro ochranu rostlin, nový příspěvek na nákup a zprovoznění chladicího zařízení na ulovenou zvěř, úpravy příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého a převedení formulářů pro myslivecké příspěvky rovněž do elektronického prostředí modulu pro žadatele).

Uvedené změny by podle důvodové zprávy k novele nařízení vlády č. 30/2014 Sb. měly zvýšit objem příspěvků poskytovaných vlastníkům nestátních lesů o 500 mil. Kč ročně (počínaje rokem 2021) a každoročně se zvyšovat cca o 150 mil. Kč se zvyšující se plochou výsadeb, na kterou bude nový příspěvek na následnou péči o výsadby poskytován. Další novinkou realizovanou prostřednictvím novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. je zrušení výluky státního podniku Lesy České republiky z poskytování příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů.

Před podrobnostmi ke zcela novým příspěvkům na hospodaření v lesích nejprve několik informací k příspěvkům stávajícím. Pro snazší orientaci žadatelů (především drobných vlastníků) ve struktuře příspěvků na hospodaření v lesích došlo u dřívějšího příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (tzv. dotační program A) poskytovaného v imisních pásmech A a B k jeho sloučení s pokračujícím příspěvkem na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů (tzv. dotační program B) poskytovaného mimo imisní pásma A a B. Nyní pro celé území České republiky bez ohledu na vylišená imisní pásma platí dotační program B a k imisním pásmům se přihlíží jen u specifik příspěvku na výchovu lesních porostů. Tento příspěvek je nadále sazbou 6 000 Kč/ha poskytován v imisních pásmech A a B dvakrát za dobu platnosti LHP/LHO, mimo imisní pásma A a B pak jednou za dobu platnosti LHP/LHO. V imisních pásmech A a B je možné jej jednou za dobu platnosti LHP/LHO poskytnout i vyšší sazbou 10 000 Kč/ha, pokud při výchovném zásahu bude zajištěno rozčlenění porostu vytvořením nebo obnovou (údržbou) rozčleňovacích linií s bližšími parametry stanovenými v § 11 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

U všech lesnických příspěvků poskytovaných podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. dochází ke zjednodušení sazbových tabulek, kdy každý předmět příspěvku má nově stanovenu jen jednu sazbu. Sazby proto již nejsou diferencovány podle kategorií lesa nebo příslušnosti souboru lesních typů do skupin SLT. Pokud měl před novelou některý předmět finančních příspěvků sazby různé (jednalo se o příspěvky na některé šetrné technologie a o příspěvky na obnovu a zajištění porostů dřevin základních cílových), platí nově vyšší sazba z dříve používaných.

Významnějších úprav doznal příspěvek na ochranu lesa, kde byly doplněny nové asanační metody (Mercata, fumigace EDN) a aktualizovány sazby finančních příspěvků. Pro zjednodušení administrace bylo upuštěno od požadavku na předkládání evidence kalamitních škůdců a rovněž byla zrušena podmínka průběžného oznamování asanace prostřednictvím speciální aplikace. Při kontrole u žadatele bude kladen důraz na doklady o nákupu příslušného množství přípravků na ochranu rostlin a na doklady o provedení asanace vlastními zaměstnanci či dodavatelsky. Nově bude příspěvek poskytovat rovněž Ministerstvo životního prostředí, ale pouze ve vybraných zónách národních parků a jen na asanaci odkorněním (k tomu podrobnosti v § 35b odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.).

Novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. byla rovněž upravena doba platnosti ohlášení žadatele o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích. Nově ohlášení platí do konce kalendářního roku, pro který je podáváno (toto ustanovení začne v plném rozsahu platit až od kalendářního roku 2021). V roce 2020 je platnost ohlášení doručených před novelou, jejichž platnost by jinak skončila k 30. 6. 2020, prodloužena až do 31. 12. 2020. Formulář ohlášení byl k 1. 7. 2020 rovněž převeden do modulu pro žadatele, nicméně platí, že jej v roce 2020 řeší pouze žadatelé, kteří z různých důvodů ohlášení před 1. 7. 2020 nepodali.

Nový příspěvek na zřizování nových oplocenek

Před novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. byl příspěvek na zřizování nových oplocenek z rozpočtu poskytován v imisních oblastech A a B, na zbývající části území České republiky byl poskytován z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 a doplňován příspěvky z rozpočtu většiny krajů. Vzhledem k rozšíření příspěvku z rozpočtu MZe na celé území České republiky od 1. 7. 2020 jednotlivé kraje podporu oplocenek z krajských rozpočtů pravděpodobně postupně ukončí. Z rozpočtu Ministerstva zemědělství tak budou formou příspěvků na hospodaření v lesích pokryty všechny činnosti zásadní pro obnovu lesů.

Příspěvek na zřizování nových oplocenek je poskytován sazbou 50 000 Kč/km, která je výsledným kompromisem mezi požadavky zástupců vlastníků lesů a možnostmi státního rozpočtu. Podmínkou poskytnutí příspěvku je, aby oplocenka byla zřízena nejdříve 1. července 2020, dosahovala výšky alespoň 160 cm a ochraňovala porost se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin alespoň 30 %. Z uvedeného požadavku vyplývá, že žádost o příspěvek se nepodává na oplocenku „prázdnou", ale po dosažení úspěšné obnovy na oplocené ploše (rozumí se tím splnění počtu a parametrů semenáčků/sazenic), ať už se jedná o obnovu přirozenou, či umělou, provedenou síjí či sadbou. Pokud je oplocována výsadba, má být oplocenka zřízena nejpozději v roce následujícím po roce výsadby. Obecně tedy nelze podávat žádost na oplocenku postavenou před 1. 7. 2020 a rovněž na dodatečné oplocení starších výsadeb. Na výzvu krajského úřadu se k žádosti přikládá zákres oplocenky do lesnické mapy, který má obsahovat i zákres ostatních oplocenek se zvýrazněním těch, které byly financovány nebo schváleny k financování z jiných zdrojů. Takovou výzvu lze očekávat především v případech, že díky sdílení údajů z různých dotačních programů bude zjištěna žádost o podporu na oplocenku ve stejné porostní skupině i z jiného dotačního titulu – potenciální překryv se nejlépe vyhodnotí právě pomocí zákresu všech oplocenek v porostní skupině.

Nový příspěvek na následnou péči o výsadbu

Nový příspěvek je poskytován v případě výsadeb z roku 2019 či novějších, u starších výsadeb (z roku 2018 či starších) a rovněž v případě přirozené obnovy a umělé obnovy síjí je nadále poskytován příspěvek na zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě podle § 9 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Žádný zajištěný porost by tak po provedených změnách neměl zůstat bez možnosti podpory. Nový příspěvek je poskytován na výsadby stanovištně vhodných dřevin (v případě smíšené výsadby jsou jednotlivé dřeviny uváděny samostatně a pomocí redukované plochy dřeviny), a to každoročně sazbou 12 000 Kč/ha po dobu pěti let počínaje rokem výsadby. Pokud žadatel v některém z uvedených let příspěvek nepožaduje, doba poskytování příspěvku se neprodlužuje. Poskytnutí příspěvku je podmíněno provedením ochrany proti buřeni v potřebném rozsahu a v případě neoplocených výsadeb i provedením ochrany proti okusu zvěří. Příspěvek tedy nemůže být poskytnut v případě, že při kontrole na místě bylo zjištěno zanedbání ochrany výsadby proti buřeni či proti zvěři (např. poškozená oplocenka, neprovedené nátěry repelentem). V případě, že stanoviště ochranu proti buřeni nevyžaduje nebo byla tato ochrana zjištěna jiným způsobem než mechanickým či chemickým provedením (nabízí se např. potlačení buřeně štěpkou před výsadbou), příspěvek bude rovněž poskytnut – předpokládá se, že každá výsadba může vyžadovat i ochranné zásahy proti jiným škodlivým činitelům, jejichž nákladovost má nový příspěvek rovněž kompenzovat.

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích – I. fáze (za roky 2017/2018)

Příjem žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích byl realizován od 29. listopadu 2019 do 28. února 2020. Ještě v roce 2019 byla díky uvolnění finančních prostředků vládní rozpočtové rezervy vyplacena část podaných žádostí v objemu cca 1,0 mld. Kč, v souladu s příslušným usnesením vlády č. 548 ze dne 30. července 2019 pak mohla být výplata ostatních podaných žádostí zahájena až po vyhodnocení objemu všech žádostí a přidělení příslušného objemu rozpočtových prostředků do rozpočtu MZe (nakonec bylo uvolněno dalších 1,7 mld. Kč a dalších 100 mil. Kč poskytnulo MZe z vlastních rozpočtových rezerv). V rámci I. fáze bylo přijato 5 749 žádostí, v tabulce je uveden objem dříví uplatněný žadateli v jednotlivých čtvrtletích. Příspěvek byl poskytován sazbami vzrůstajícími po čtvrtletích od 26 Kč/m3 za 4. čtvrtletí roku 2017 po 510 Kč/m3 za 4. čtvrtletí roku 2018. Průměrná sazba požadovaná žadateli činila 310 Kč/m3 (jedná se průměr vážený konkrétními objemy dříví). Rozložení objemu příspěvku do jednotlivých krajů odpovídá průběhu kůrovcové kalamity v letech 2017/2018, rozložení počtu žádostí kopíruje specifika struktury vlastníků lesa v jednotlivých krajích – nejvíce žádostí zpracoval Kraj Vysočina (1 694 žádostí) a kraj Jihočeský (1 050 žádostí).

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích – II. fáze (za rok 2019)

Hlavní změnou oproti I. fázi je zahrnutí subjektů hospodařících ve státních lesích mezi oprávněné žadatele, a to s ohledem na neméně závažné dopady kůrovcové kalamity v lesích na ekonomiku těchto subjektů.

Příjem žádostí od subjektů hospodařících ve státních lesích a od subjektů hospodařících v nestátních lesích je proveden zvlášť, pro každý program jsou stanoveny samostatné zásady. Hranice mezi programy je provedena výčtem právních forem, přičemž subjekty s právní formou státní podnik, organizační složka státu, příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu („státní příspěvková organizace") aj. žádají o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích a ostatní subjekty s právní formou mimo uvedený výčet žádají o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích. Příjem žádostí bude proveden nejprve pro finanční příspěvek za nestátní lesy, a to od 21. července do 18. září 2020 (předpoklad v době přípravy článku), s následně zahájenou administrací a výplatou žádostí od 4. čtvrtletí 2020.

Podmínkou poskytnutí příspěvku nadále zůstává prokázání objemu jehličnatého dříví z nahodilých těžeb příslušným dokladem, který při II. fázi musí náležet do roku 2019. Jako doklady jsou akceptovány účetní/daňové doklady za těžbu dřeva, za soustřeďování či odvoz dříví nebo za prodej dříví, dále smlouva o prodeji dříví (nikoliv smlouva o darování dříví) a pracovní lístky za těžbu nebo soustřeďování dříví, pokud byly provedeny zaměstnanci žadatele. Pracovní lístky je možné použít jen za osoby v pracovněprávním vztahu se žadatelem (zaměstnané na základě pracovní smlouvy, DPP či DPČ), nikoliv v případě provedení prací žadatelem svépomocí apod. Účetní/daňové doklady nemusí mít podobu standardizovaného tiskopisu, ale musí obsahovat náležitosti účetního/daňového dokladu podle příslušné legislativy. Na výzvu krajského úřadu nebo kontrolního orgánu musí být prokázáno provedení platby za obchodní případ nebo smluvní plnění, zejm. pomocí pokladního dokladu nebo výpisu z bankovního účtu. Pokud doklady nejsou vystaveny žadatelem nebo na žadatele, je potřeba rozdíl mezi subjektem na dokladu a osobou žadatele doložit buď dokladem o změně vlastníka/nájemce/pachtýře lesa (např. nový pachtýř lesa prokazuje objem dříví doklady vystavenými na dřívějšího pachtýře), nebo dokladem o pověření jiné osoby zajištěním těžby či prodeje dříví (např. žadatel prokazuje objem dříví prodejními doklady vystavenými na jiného člena rodiny apod.); tímto dokladem se rozumí plná moc s úředně ověřenými podpisy nebo písemná smlouva o zastoupení. Pokud na konkrétní dříví již byl poskytnut příspěvek v I. fázi, např. na základě dokladu za těžbu dřeva v roce 2018, není možné na stejné dříví čerpat příspěvek ve II. fázi znovu, např. podle dokladu za prodej dříví v roce 2019.

Při druhé fázi poskytování příspěvku již nebude ve věci použitelných dokladů rozlišováno mezi žadateli, kteří jsou účetní jednotkou vedoucí o hospodaření v lese účetnictví, a ostatními žadateli. Nadále platí jen to, že účetní jednotky vedoucí o hospodaření v lese účetnictví předkládají kopie dokladů prokazujících objem dříví až na výzvu krajského úřadu nebo kontrolního orgánu. Při přípravě zásad pro druhou fázi poskytování příspěvku byla rozpracována i možnost prokazování objemu jehličnatého dříví z nahodilých těžeb pomocí souhrnu údajů LHE poskytovaných státní správě lesů. Po zhodnocení praktických dopadů do administrace příspěvku, dokládání ověření předmětných podkladů atp. bylo od tohoto prokazování ustoupeno.

Nadále bude objem dříví uváděný do žádosti korigován zásobou dříví podle LHP/LHO platných k 31. 12. 2019 (ve specifických případech se využijí starší LHP/LHO – např. pro dočasně nezařízené restituční lesy). Limit zásoby podle LHP/LHO je pro druhou fázi programu odvozen odečtením objemu dříví, na který byl v porostní skupině příspěvek poskytnut v první fázi programu, a přičtením jednoletého přírůstu. Nově byla pro mladé jehličnaté porosty, u nichž v LHP/LHO není vylišena zásoba hroubí, prověřena možnost stanovit zásobu odvozením podle taxačních tabulek. Bohužel kladného výsledku bylo příslušným metodickým postupem dosaženo u velmi nízkého počtu porostních skupin napříč všemi LHP/LHO v datovém skladu ÚHÚL, nicméně pro takto „pozitivní" porostní skupiny bude o odvozenou zásobu jehličnatého dříví navýšena limitní zásoba převzatá přímo z LHP/LHO.

Při vlastním sestavování žádosti o příspěvek v modulu pro žadatele je možné zaznamenat jen dvě významnější změny, jinak zůstává formulář žádosti obdobný. Pro případ více příslušných odborných lesních hospodářů se do jednotlivých řádků žádosti uvádí pořadové číslo odborného lesního hospodáře (souhrnný výčet řádků, které potvrzují jednotliví odborní lesní hospodáři, již sestaví program). V každém řádku žádosti bude rovněž možné objem dříví v porostní skupině prokázat jen jedním dokladem (pokud je potřeba objem dříví v porostní skupině prokázat více doklady, je nutné použít více řádků). Tato úprava je nutná pro posílení kontrolních mechanismů.

Závěrem k druhé fázi poskytování příspěvku je vhodné uvést, že příjem žádostí může být zahájen až po zajištění potřebných rozpočtových prostředků. Objem těchto prostředků byl řešen v rámci novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020, která byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena 8. července 2020 (ke dni vyhotovení článku se čeká na nabytí účinnosti novely). Díky této úpravě parametrů státního rozpočtu bude rozpočtová kapitola MZe v případě specifického ukazatele „Podpora lesního hospodářství" navýšena o 7 mld. Kč, z nichž 4 mld. Kč jsou určeny pro výplatu příspěvku za nestátní lesy a 3 mld. Kč za lesy státní. V obou programech dojde s vysokou pravděpodobností k určitému procentnímu krácení uplatněných požadavků žadatelů.

Modul pro žadatele

Řádově narůstající objem agendy podpory hospodaření v lese již není myslitelný bez elektronizace rutinních administrativních úkonů. Upuštěním od ručního vyplňování žádostí je žadateli ušetřen čas se sestavováním žádosti, krajským úřadům čas s přepisováním žádosti do informačního systému a dochází ke zvýšení četnosti automatizovaných softwarových kontrol. Pokud při sestavování žádosti budou uváděné údaje kontrolovány oproti údajům LHP/LHO, redukuje se tím rozsah administrativní kontroly prováděné krajským úřadem a ten může své kontrolní kapacity přesměrovat na tolik potřebné kontroly na místě (u žadatele). Je zřejmé, že tyto výhody nově dostupných technických řešení převažují nad případnými negativními pocity vyplývajícími převážně z obavy to poprvé „zkusit". Aktuální informační řešení pro žadatele vyžaduje jen jednoduchou registraci a samotný proces sestavení žádosti je díky podpůrným funkcím, nápovědám a snadnému provádění změn a oprav do určité míry blízký nákupu v e-shopu, kterého se v dnešní době obává jistě jen málokdo.

Nyní již technicky. Nový modul pro žadatele („MPZ") nahradil zkušebně od května 2020 a plnohodnotně od července 2020 dosavadní modul pro žadatele, používaný od roku 2016. MPZ byl rovněž využit při první fázi poskytování příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích a žadatelé jej budou využívat i při druhé fázi poskytování tohoto příspěvku. Po 1. červenci 2020 jsou do něj převáděny formuláře pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích: od 1. července 2020 je k dispozici formulář ohlášení pro zbytek roku 2020, od přelomu července a srpna (předpoklad v době přípravy článku) bude k dispozici formulář jednotné žádosti o příspěvky na hospodaření v lesích (společný pro programy B, D a I) a specifický formulář žádosti o příspěvek na vyhotovení LHP (bez průvodního listu, ten se nadále vyhotovuje v papírové podobě a přikládá k žádosti), v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2020 bude k dispozici formulář ohlášení žadatele pro kalendářní rok 2021. Během čtvrtého čtvrtletí 2020 budou do MPZ převedeny rovněž formuláře pro myslivecké příspěvky (pro program G i pro program K). Provizorní modul z roku 2016 po novele nařízení vlády č. 30/2014 Sb. již není možné používat.

MPZ je webová aplikace, žadatel proto nemusí před prvním použitím MPZ do svého počítače nic instalovat ani následně provádět aktualizace programu (ten se žadateli při každém spuštění otevře v nejaktuálnější podobě). MPZ by měl být používán primárně v internetových prohlížečích Mozilla Firefox, Google Chrome nebo Microsoft Edge (pro všechny uvedené platí, pokud možno v co nejaktuálnější verzi) a zásadně je potřeba se vyvarovat jeho používání v internetovém prohlížeči Microsoft Internet Explorer, který obecně pro práci v internetovém prostředí již není doporučován. MPZ se žadateli otevře v internetovém prohlížeči, který má žadatel na svém počítači nastaven jako výchozí, není problém ale adresu webové aplikace (http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui) zkopírovat do jiného internetového prohlížeče a v něm si jej uložit mezi oblíbené položky.

Přístup do MPZ vyžaduje zřízení uživatelského účtu do portálu eAGRI. Je možné používat účet plnohodnotný (zřizuje se u SZIF), nebo účet omezený, který je pro veškerou práci v MPZ dostačující. Omezený účet žadatel zřídí snadno e-mailem, odkaz na registrační formulář je uveden na úvodní stránce MPZ. Při obou typech účtů je možné sestavovat žádost pro jakýkoliv program, jehož formulář je v MPZ k dispozici, a rovněž sestavovat žádost za jakýkoliv subjekt. Pro nové programy v MPZ tedy není nutné vytvářet nové uživatelské účty, dosavadní uživatelské účty (např. z doby sestavování žádosti o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích) je samozřejmě možné používat i nadále. MPZ logicky funguje i na jiných počítačích, než na kterém byl uživatelský účet zřizován.

Při zpracování žádosti (obdobně ohlášení) v MPZ je nutné reagovat na chybová hlášení (nesprávně vyplněná položka se červeně označí, a pokud na ni uživatel umístí kurzor myši, zobrazí se mu i popis chyby) a nepřehlédnout ani varování (žlutě označené položky, např. z důvodu nesouladu údajů v žádosti s údaji podle LHP/LHO). Červeně označené položky je nutné před odesláním dat žádosti podacímu místu vyřešit, žlutě označené položky v odeslání dat podacímu místu nebrání. Celková kontrola žádosti probíhá rovněž při odesílání dat žádosti podacímu místu a má identifikovat především nesprávné vazby mezi údaji v různých částech žádosti, zjištěné nesrovnalosti je nutné rovněž opravit. Po úspěšném odeslání dat žádosti je možné k tisku zobrazit formulář žádosti již bez ochranného vodotisku, vytištěnou žádost je pak nutné s požadovanými podpisy a přílohami doručit podacímu místu (samotné odeslání dat není podáním žádosti). Při technických problémech s MPZ nebo s uživatelským účtem (zejm. při zapomenutém heslu) je nutné kontaktovat uživatelskou podporu na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Podrobnější informace k práci s MPZ budou předmětem samostatného článku v některém z příštích vydání Lesnické práce.

Informační kanály

Všechny informace k podpoře hospodaření v lesích najdete na internetových stránkách MZe prostřednictvím zkrácených odkazů:

Na uvedených adresách je k dispozici znění pravidel finančních příspěvků, příručky pro žadatele, ukázky formulářů (s ochranným vodoznakem upozorňujícím, že žádost se sestavuje v modulu pro žadatele), přehled podporovaných stanovištně vhodných dřevin atd. Žadatelům je trvale k dispozici e-mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a po dobu příjmu žádostí o příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích rovněž telefonní infolinka (v provozu od pondělí do pátku od 8 do 15 hod na čísle 221 815 031).

Závěrem

Autor článku by za sebe i za kolegy ze sekce lesního hospodářství vedle vynaložené práce samotným Ministerstvem zemědělství upřímně rád poděkoval zaměstnancům krajských úřadů, díky jejichž administrativnímu úsilí bylo možné meziročně navýšit podporu poskytovanou vlastníkům lesů ze stovek miliónů korun na jednotky miliard korun ročně. Na řadě krajských úřadů nedošlo u této agendy k žádnému personálnímu posílení a objemově velmi zásadní letošní výplata žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za roky 2017/2018 byla realizována v době nejpřísnějších koronavirových opatření. Díky patří i Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, který za stejně nepříznivých podmínek dokázal zajistit potřebné kontroly žádostí a rovněž zajistit pro informační systémy MZe nezbytnou datovou podporu.

Tento článek byl publikován v srpnovém čísle časopisu Lesnická práce.

Autor:
Ing. Tomáš Smejkal
Ministerstvo zemědělství
Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Zobrazení: 2488

Video a anketa v článku. Po zhruba 1,5 roce příprav představil ministr zemědělství Marek Výborný novelu...

ČLS proti vyhlášení NP Křivoklátsko v otevřeném dopise Marku Výbornému

ČLS proti vyhlášení NP Křivoklátsko v otevřeném dopise Marku Výbornému

Zobrazení: 1970

Anketa uvnitř. Ministru zemědělství Marku Výbornému zaslal pobočný spolek České lesnické společnosti Křivoklát (PS ČLS) otevřený...

Vedení Lesů ČR shrnulo výsledky hospodaření za rok 2023 a plány pro letošní rok

Vedení Lesů ČR shrnulo výsledky hospodaření za rok 2023 a plány pro letošní rok

Zobrazení: 1837

Aktualizováno: Video na konci článku Lesy České republiky s odezníváním kůrovcové kalamity snížily těžbu dříví o...

Novým ředitelem Lesní správy Lány se stane Michal Pernica

Novým ředitelem Lesní správy Lány se stane Michal Pernica

Zobrazení: 1735

Na základě výběrového řízení byl vybrán nový ředitel příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky Lesní správy Lány...

Trápí nás zdržené platby za hospodaření v lesích, hodnotí rok 2023 zástupci nestátních vlastníků lesů

Trápí nás zdržené platby za hospodaření v lesích, hodnotí rok 2023 zástupci nestátních vlastníků lesů

Zobrazení: 1729

Rok 2023 sice nenaplnil obavy, že se bude pro nestátní vlastníky lesů jednat o jeden z ...

Jak je to s přirozeným výskytem modřínu v českých zemích

Jak je to s přirozeným výskytem modřínu v českých zemích

Zobrazení: 1671

Anketa na konci. Koncept původnosti v populační biologii je problematický, protože stojí a padá s fragmentárními...

Poslední komentáře

Anketa

Kterou z hlavních změn v návrhu novely lesního zákona byste nejvíce přivítali?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě