logo Silvarium tisk

Jak hospodaří s vodou douglaska ve směsi s bukem

Názory a rozhodování o větším zastoupení douglasky v našich lesích jako náhrady chřadnoucího smrku by měly být podloženy informacemi a znalostmi o jejím růstu a nárocích, případně o rizicích spojených s jejím pěstováním. Jednou z charakteristik, která nabývá na mimořádném významu, je vodní režim douglasky a porostních směsí s douglaskou, zejména vzhledem ke klimatickým výkyvům s hrozícími povodněmi a suchem. Obvykle rychlý růst douglasky není dán jen jejím intenzivním využíváním vody, ale i dusíku.

Příklady směsi douglasky s bukem a jinými dřevinami. Foto: archiv VÚLHM Příklady směsi douglasky s bukem a jinými dřevinami. Foto: archiv VÚLHM

Jednou z vlastností douglasky je zvýšené využívání podzemní vody v létě, kdy jsou srážky nízké. Douglaska je schopná odebírat vodu z hlubších vrstev půdy podstatně efektivněji než smrk. To jí umožňuje transpirovat mnohem více vody, zvláště během suchých období, a také růst rychleji než smrk. Tyto charakteristiky by lesníci měli brát v potaz při úvahách o dřevinné skladbě budoucích lesů, neboť mohou mít značný dopad jak lesnický, tak hydrologický. Intenzivní využívání vody v půdě douglaskou by totiž mohlo zhoršovat vodní poměry v povodích s napnutou vodní bilancí, kdy spotřeba vody se rovná přibližně atmosférickým srážkám.

Na výzkum pěstování douglasky v našich lesích se již delší dobu zaměřují vědci z VÚLHM, v. v. i., Výzkumné stanice Opočno. Své poslední výsledky zveřejnili v článku Dynamika půdní vlhkosti pod mladým douglaskovým porostem s bukem v podhorské oblasti, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 1/2022.

V roce 2002 vědci pro účely výzkumu založili v domácích přírodních a technicko-hospodářských poměrech podhorské oblasti Orlických hor experimentální klima-hydrologickou plochu v lesním porostu douglasky s příměsí buku. Průměrné srážky za rok zde činí 721 mm, průměrná roční teplota vzduchu je 8,4 °C.

Ve výsledcích výzkumu stojí za povšimnutí dosahování meze dostupnosti vláhy (11 %) v povrchových půdních vrstvách (0–20 a 20–35 cm) v posledních čtyřech z pěti vegetačních období a prodlužování doby snížené dostupnosti vláhy pro zkoumaný porost. Většina úbytků půdní vláhy je ve vegetačním období spotřebovávána na evapotranspiraci (celkový výpar). Nejvyšší hodnoty úbytků půdní vody byly z vrstvy 0–20 cm, z hlubších vrstev se postupně snižovaly.

Příklady směsi douglasky s bukem a jinými dřevinami. Foto: archiv VÚLHM

Porost douglasky s bukem využíval k příjmu vody na evapotranspiraci zejména vrstvu půdy 20–35 cm, (v průběhu sledování byla druhou nejvlhčí půdní vrstvou), méně již obvykle sušší vrstvu 0–20 cm (obě vrstvy s hustým prokořeněním), málo vrstvu 35–50 cm a ještě méně vrstvu 50–65 cm, která bývala obvykle nejvlhčí (obě vrstvy s řídkým až ojedinělým prokořeněním a vysokou kamenitostí).

Kromě hloubky odběru souvisely úbytky vlhkosti také s výškou atmosférických srážek a teplotou vzduchu. Srážky volné plochy v mimovegetačním období se pohybovaly od 296 do 366 mm (průměr 338 mm), ve vegetačním období od 242 do 566 mm (průměr 383 mm). V mimovegetačním období průměrné sezónní teploty kolísaly od 0,6 do 3,4 °C (průměr 2,3 °C), ve vegetačním období od 13,9 do 15,8 °C (průměr 14,5 °C.)

Množství srážek přicházejících k povrchu půdy pod douglaskovým porostem s bukem je pro vlhkost půdy velmi významné. Intercepční ztráty (část srážek je zachycována vegetací a nedopadá až na povrch půdy) ovlivňují efektivní (porostní) srážky pro douglasku, buk a jejich směs. Intercepce douglasky představuje 30 %, buku 16 % a jejich směsi 19 % srážek volné plochy.

Obsah vody dostupné rostlinám v horních 0,6 m půdy dosahuje během letního sucha minimálních hodnot a ke zvlhčení dochází až v průběhu podzimu a zimy. Dospělá douglaska dokáže během letního sucha využívat vodu uloženou v kmeni. Velké sezónní změny v obsahu dostupné vody v půdě nekorespondují s relativním obsahem vody v běli.

Douglaska tak zřejmě reguluje ztrátu vody, aby si udržela konstantní ± 10% obsah vody v kmeni v průběhu roku, a to navzdory velkým změnám půdní vlhkosti. Velké množství volné vody obsahuje zejména kmenové bělové dřevo, pak následuje kmenové lýko, bělové dřevo větví, lýko větví a jehličí.

S obsahem vody v půdě úzce souvisí příjem živin. Douglaska využívá k příjmu živin jemné kořeny v nadložním humusu a v pěti- až dvaceticentimetrové vrstvě minerální půdy. Tomu odpovídala zjištěná nejnižší vlhkost svrchní vrstvy půdy v 0–20 cm, případně až do 35 cm, přibližující se během suchých letních období 2015, 2016, 2018 a 2019 k mezi snížené dostupnosti vláhy pro rostliny (11 %). Při nižších hodnotách se již silně omezuje fotosyntetická aktivita.

Vědci také zkoumali vliv výchovných zásahů, při kterých byla potlačována douglaska a uvolňován buk, na zlepšení růstu a meliorační funkce buku. Douglaska při řadovém smíšení předrůstá buk. K zachování bukové příměsi je třeba douglasku tlumit ve prospěch uvolnění buku. Přiměřené potlačování douglasky zvýhodňující buk zlepší jak hydrickou, tak i meliorační funkci douglaskového porostu s bukovou příměsí.
Hydrologická léta 2013/2014 – 2018/2019 byly roky šestileté suché periody 2013/2014 až 2018–2019. Zejména půdní vrstva 0–20 cm se ve vegetačních obdobích dotýkala, případně i padala pod hranici snížené dostupnosti vláhy 11 % (čtyři roky ze sedmi); obdobně se prezentovala i vrstva 20–35 cm.

Významným hydrolimitem pro vodní režim porostu douglasky s bukem je polní vodní kapacita. Budeme-li polní kapacitu pro písčitohlinitou půdu charakterizovat 22,5 %, pak ve vrcholech vegetačních období jsou všechny výsledky pod touto hodnotou. Situaci zachraňuje mimovegetační období, které může zásobit douglasku vodou přiměřeně pro začátek vegetačního období uložením vody do všech stromových částí, nejvíce do kmene.

Ukládání vody v douglasce pomáhá překonat vrchol léta s vysokým celkovým výparem. Vodu přitom spoří i polední uzavírání průduchů. Lze usuzovat, že tyto procesy simulují vlhkostní podmínky douglasky v americké domovině. Přimíšený buk, adekvátně udržovaný růstu douglasky, může pomoci jejímu vodnímu režimu také hydraulickou redistribucí (hydraulickým liftem) podzemní vody.

Článek Dynamika půdní vlhkosti pod mladým douglaskovým porostem s bukem v podhorské oblasti je ke stažení zde

TZ VÚLHM

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Komentáře  

+12 # Rensa 2022-05-19 16:28
" jako náhrady chřadnoucího smrku"
Smrk nechřadne, smrk byl ponechán k sežrání kůrovcem!
+2 # Josef Knap 2022-05-20 17:00
Cituji Rensa:
" jako náhrady chřadnoucího smrku"
Smrk nechřadne, smrk byl ponechán k sežrání kůrovcem!
Douglaska ano, ale už dnes se ukazuje, že jen do vyšších vlhčích poloh. A co lesy do cca 400m nadmořské výšky - a nejen lesy, ale i městská zeleň a klima zeleň Zelených pásů kolem měst? Napsal jsem na to téma dopis hejtmance Středočeského kraje a ministryni životního prostředí - tady citace: Vážená paní Hejtmanko, toto jsem Vám právě poslal veřejně na Váš profil: Vážená paní Hejtmanko, mám pro Vás jednu zajímavou a důležitou zprávu na téma jak v epoše globální klimatické změny postupovat v další tvorbě, zakládání i obnově městské veřejné zeleně a pro Kraj Středočeský to platí dvojnásob neb i kolem Prahy daleko zasahuje její tepelný ostrov a polohy Středočeského kraje jsou dosti nížinné bez vyšších nadmořských výšek tudíž teplé úpalné výsušné. Bohužel vedení města Čelákovic stále preferuje z jehličnanů (chořící) borovice např. do plánované rekonstrukce zeleně hřbitova neb je to vedení ODS + ANO 2011 a o cedrech nechce ani slyšet neb v našem městě proběhlo toto v r. 2012-2013: Obrátila se tehdy na mne tehdejší starostka Čelákovic PhDr. Zdeňka Tichá, abych jako duchovní otec výsadby cedrů pomohl ve městě v lokalitě mezi slévárnou TOSMET a ul. Prokopa Holého ozelenit sídliště cedry, což se skutečně podařilo viz zde fotky jak ten cedrový hájek dnes vypadá: https://ingjosefknap.rajce.idnes.cz/Mehre_Chovaran/ ,,, Zde jsem na můj profil umístil zásadní příspěvek, který doslovně cituji: https://www.facebook.com/knap.josef/posts/10221036522651268 "Po leta se mi lesníci, dendrologové, zahradní architekti, politici, zastupitelé radní starostové Čelákovic vysmívali, že si cedrový blázen a šarlatán, že se tady cedry nebudou dařit apod. Dnes cedry představují pro české lesy a veřejnou klimazeleň řešení... V této souvislosti bych rád upozornil na zajímavý článek pana Petr Pojar: https://www.ceskestavby.cz/clanky/cedry-obri-mezi-jehlicnany-pro-velke-zahrady-a-parky-ale-i-drobne-stromky-pro-male-zahradky-29080.html ,,," Dnes niko nemůže po mých skoro 42 letech zkušeností říct, že jsou cedry v našich městských a i lesních podmínkách nižších poloh nevyzkoušené neprověřené no a mé cedry na adrese 28.října 933/11 Čelákovice v suchých úpalných větrných Čelákovicích vypadají 42let po vysazení takto: https://ingjosefknap.rajce.idnes.cz/CEDRY_2/ ,, Jsem ochoten bezplatně poskytnout Středočeskému kraji mé know-how a hlavně praktické zkušenosti se zakládáním výsadeb suchu a horku i úpalu vzdorných cedrů pokud takové téma bude předem osvobozeno od ideologizace, politizace, politikaření, do kterých se někomu náramně hodí - aby takové výsadby politicky torpedoval - že cedry už i u nás rostou dnes bujně a doširoka, každoročně cca od svého věku 20let kvetou a to až po naší domácí sezóně pylových alergenů neb kvetou za babího léta v říjnu. Spojení na mne je: knap.josef@post.cz ,,, mobil/WhatsApp: 603 84 54 17 ,,, Děkuji Vám, vážená paní hejtmanko, za Vaši pozornost věnovanou tomuto mému tématu. V dokonalé úctě, Ing. Josef Knap

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Postavme lesníka Filipa zase na nohy

Postavme lesníka Filipa zase na nohy

Zobrazení: 2635

Pomozme Filipovi, mladému lesníkovi a myslivcovi, s rehabilitací po těžkém úraze, který se mu stal těsně před...

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 2533

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2250

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2167

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

Středoevropské lesnictví se musí probudit z iluze o samospasitelnosti přírodních procesů

Středoevropské lesnictví se musí probudit z iluze o samospasitelnosti přírodních procesů

Zobrazení: 1809

Video a anketa uvnitř. „Nerozumím převládajícímu paradigmatu středoevropského lesnictví a ochrany přírody, které zdůrazňuje, že lokální...

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

Zobrazení: 1787

V prostorách budovy Centra odborné přípravy ČLA Trutnov se otevírá nové moderní výukové středisko budoucích operátorů...

Poslední komentáře

Anketa

Do jaké míry by se Vás dotklo případné zrušení adaptační platby?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě