logo Silvarium tisk

Kůrovcová situace a podpora vlastníků lesů v jednotlivých krajích

Lesníci v celé republice bojují s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou. Potýkají se s nedostatkem těžebních a asanačních kapacit i s problémy s odbytem. Jen s vlastními prostředky si neporadí a pro zvládnutí všech negativních důsledků potřebují pomoc. Jak situaci s kůrovcem hodnotí zástupci státní správy lesů v jednotlivých krajích a o jakou pomoc si vlastníci lesů, a to i ti drobní, mohou požádat, zajímalo redakci Lesnické práce v anketě.

Třebíčsko

Anketní otázky 

1. Jak hodnotíte vývoj a současnou kůrovcovou situaci ve vašem kraji?
2. O jakou pomoc mohou vlastníci lesů prostřednictvím krajských dotací v roce 2019 žádat a jaká je celková výše podpory?
3. Jaký bude další přístup kraje v podpoře boje s dopady sucha, kůrovcovou kalamitou a pro následnou obnovu lesních porostů?

Všechny odpovědi najdete v tištěné Lesnické práci 6/2019.

Kraj Vysočina
Ing. Jiří Bartoš, vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti Krajského úřadu Kraje Vysočina

2. Kraj Vysočina vyhlásil v rámci Fondu Vysočina program na podporu hospodaření v lesích „Hospodaření v lesích 2019". Stěžejní podporované opatření je budování oplocenek, dále podpora výsadby poloodrostků a odrostků a jejich ochrany proti zvěři či např. druhý výchovný zásah. Předpokládá se, že celková podpora související s první výzvou se bude pohybovat okolo 25 mil Kč. Ve Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina jsou připraveny další finanční prostředky na financování opatření v lesním hospodářství a proti suchu.

Liberecký kraj
Ing. Karel Pop, vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje

2. Liberecký kraj poskytuje dotace na stavbu oplocenek (60–70 tis. Kč/km), instalaci a asanaci lapáků (600 Kč/ks), provoz lapačů (300 Kč / použitý feromon), druhý výchovný zásah (5 000 Kč/ha) a nátěry kultur repelenty (0,5–0,8 Kč/ks). Celková alokace je 4 mil. Kč, obvykle je nedočerpána.

Karlovarský kraj
Ing. Václav Lupínek, vedoucí oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství Krajského úřadu Karlovarského kraje

2. Karlovarský kraj reagoval na začínající kůrovcovou kalamitu již v roce 2016, kdy vlastníkům lesů umožnil žádat o dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a na stavbu oplocenek. V roce 2018 byl dotační program rozšířen o individuální ochranu lesa proti zvěři (oplůtky, ochrana terminálního výhonu, ovazování klestem), o druhý výchovný zásah v době platnosti lesního hospodářského plánu a především o ochranu lesa proti hmyzím škůdcům, a to finančním příspěvkem na pokládání a asanaci lapáků, pořízení a umístění bariérových štěrbinových lapačů a na pořízení a instalaci feromonových odparníků. Celková alokovaná částka pro rok 2019 činí 5,5 milionu korun.

Středočeský kraj
Ing. Tomáš Macháček, vedoucí oddělení zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Středočeského kraje

2. Především stavba oplocenek. Celková výše dotací je 5 mil.

Posázaví

Zlínský kraj
Ing. Zdeněk Florián, vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti Krajského úřadu Zlínského kraje

2. Kromě dotací na hospodaření v lesích poskytovaných ze státního rozpočtu a administrovaných prostřednictvím krajů si vlastníci, nájemci a pachtýři lesa mohou ve Zlínském kraji, resp. mohli do poloviny měsíce února, požádat o podporu v rámci programu Na zmírnění následků sucha v lesích (RP 17–19). Tento program běží již třetím rokem. V letošním roce, po posouzení došlých žádostí, plánujeme rozdělit mezi žadatele 4,1 mil. Kč, přičemž schválený rozpočet na tento program byl letos 10 mil. Kč. Oproti minulému roku (2018), kdy jsme podpořili celkem 96 žadatelů celkovou částkou 8 331 558 Kč, došlo k poklesu zájmu o dotace z rozpočtu kraje, a to z několika důvodů:

- Dotační titul na podporu monitoringu a hubení kůrovců jsme v roce 2019 již neotevřeli, protože obdobné činnosti dotuje od 1. 11. 2018 MZe ze státního rozpočtu (v roce 2018 bylo z rozpočtu Zlínského kraje podpořeno 54 žadatelů celkovou částkou 3 210 916 Kč).

- Počet žádostí na další dotační titul – podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v okolí nezpevněných lesních cest a na PUPFL – klesl v roce 2019 z 21 (4 808 560 Kč) na 16 s požadovanou sumou podpory 2 653 700 Kč. Pokles zájmu byl způsoben zejména akutní potřebou lesnického provozu soustředit se prioritně na zamezení přemnožování a rychlého šíření kůrovců, vyšší náročností při navrhování a schvalování projektů tohoto opatření a také omezenou kapacitou realizačních společností (stavebních firem).

Oproti tomu vzrostl zájem o poslední krajský dotační titul – podporu vnášení vzácnějších stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků – z 21 žádostí v roce 2018 na letošních 37 žádostí s požadovanou podporou v hodnotě 1 439 600 Kč (v roce 2018 byly tyto činnosti dotovány částkou 503 369 Kč).

Plzeňský kraj
Ing. Stanislav Polák, Ing. Radek Vojtíšek – oddělení životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje

2. Program: Podpora ochrany lesa v PK 2017+ (z rozpočtu PK). Jedná se o navazující dotační program PK na dotační program MZe. Podpora je zacílena na ochranu nově založených lesních porostů (v současné době převážně na holinách po zpracování kůrovcové kalamity). Tato podpora vychází z dlouhodobého cíle Plzeňského kraje v oblasti lesního hospodářství, tj. založení nových lesních porostů s vyšší druhovou diverzitou, odolnějších vůči klimatickým změnám a škůdcům při dodržení lesního zákona.

Cílem programu je ochrana nové výsadby melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři oplocením. Zde je sazbově poskytována částka 70 Kč/m oplocení, při dodržení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin v oplocence min. 50 %. Pro dotační období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 je alokována částka 13 mil. Kč.
Pro dotační období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 bude částka navýšena na 15 mil. Kč.

Velká část podpor, včetně podpor na asanaci jehličnatého dříví, je poskytována podle „pravidel" dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., z rozpočtu MZe.

Olomoucký kraj
Ing. Vlastimil Dřímal, vedoucí oddělení pro lesnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje

2. Olomoucký kraj podporuje vlastníky lesa na základě Programu na podporu lesních ekosystémů 2018–2020. V programu mohou žádat o dotaci na výstavbu oplocenek soukromí vlastníci lesů, obce a města. V programu je ročně alokováno cca sedm miliónů korun a žadatel při splnění všech podmínek dostane 35 000 Kč za 1 km postavené oplocenky.

Moravský Beroun

Královéhradecký kraj
Ing. František Novák, vedoucí oddělení zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

2. Královéhradecký kraj ze svého rozpočtu poskytuje vlastníkům lesů do 50 ha finanční prostředky na těžbu a přiblížení stromů napadených kalamitním hmyzím škůdcem z lesního porostu a zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodu napadení kalamitním hmyzím škůdcem.

Moravskoslezský kraj
Ing. Kamil Peichl, oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

2. Učinění opatření k zabránění dalšího rozšiřování kůrovcové kalamity na území kraje a likvidaci jejích následků přináší vlastníkům lesů komplikace při hospodaření v lesích a vyžaduje zvýšené náklady na zajištění těžby a asanace napadeného kůrovcového dříví a následné obnovy a ochrany založených lesních porostů, a to vše při současném propadu cen jehličnatého dříví. Moravskoslezský kraj vnímá tuto nelehkou situaci vlastníků lesů, a proto rada kraje dne 27. 11. 2018 vyhlásila dotační program „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2019", jehož cílem je vhodně doplnit finanční příspěvky poskytované Ministerstvem zemědělství dle nařízení vlády a podpořit opatření realizovaná vlastníky lesů v rámci ochrany a obnovy lesa, a to prostřednictvím následujících dotačních titulů:

- Zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří – sazba 70 000 Kč/km.
- Úklid klestu – sazba 30 Kč/m3 vytěženého dříví.
- Pořízení a umístění nových bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců – sazba 600 Kč/ks.
- Pořízení a umístění feromonových odparníků do bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců – sazba 200 Kč/ks.
- Zpracování kůrovcových stromů – sazba 100 Kč/ks.

Na rok 2019 jsou v rozpočtu kraje na pokrytí požadavků na podporu hospodaření v lesích alokovány finanční prostředky ve výši 9 000 000 Kč, přičemž maximální možná výše poskytnutá jednomu žadateli je 1 000 000 Kč. Finanční příspěvek na zřízení oplocení lesních porostů před zvěří je poskytován dle dotačního rámce pro finanční příspěvky na hospodaření v lesích a zbylé dotační tituly jsou poskytovány v režimu de minimis. Rozsah dotačních titulů reflektuje mimo jiné také požadavky vlastníků lesů, s nimiž byl dotační program v průběhu jeho přípravy projednáván. Příjem žádostí o dotaci byl zahájen dne 1. 2. 2019 a po vyčerpání alokovaných finančních prostředků byl dne 10. 4. 2019 ukončen.

Za toto období krajský úřad obdržel 68 žádostí. Z celkového objemu finančních prostředků je procentické vyjádření obdržených požadavků dle jednotlivých dotačních titulů následující:

- Zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří – 54,72 %.
- Úklid klestu – 35,76 %.
- Pořízení a umístění nových bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců – 0,52 %.
- Pořízení a umístění feromonových odparníků do bariérových – štěrbinových lapačů hmyzích škůdců – 1,49 %.
- Zpracování kůrovcových stromů – 7,5 %.

Ústecký kraj
Ing. Jakub Skoupý, vedoucí oddělení zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje

2. Ústecký kraj má platný Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. V letošním roce však s ohledem na nedostatek finančních prostředků v rozpočtu nedisponuje volnými finančními prostředky pro program. Vlastníci lesů mohou tedy prostřednictvím kraje žádat pouze o příspěvky z nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Jihomoravský kraj
Ing. Stanislav Kučera, referent lesního hospodářství, odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje

2. V současné době nemá Jihomoravský kraj pro vlastníky lesů otevřen žádný dotační titul na podporu hospodaření v lesích nebo na snížení dopadů kalamitní situace.

Českobudějovicko

Jihočeský kraj
Ing. Pavel Pöschko, vedoucí oddělení lesního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu Jihočeského kraje

2. V oblasti boje s kůrovcovou kalamitou a hlavně následné péče o lesní porosty je velmi důležitá oblast dotací a příspěvků vlastníkům lesa. V letošním roce Jihočeský kraj připravuje zavedení dotací vlastníkům lesa na zřizování oplocenek používaných při obnově lesa k zabránění škod zvěří. Jedná se o příspěvek vlastníkům lesa, který není v současné době poskytován z rozpočtu MZe. Vzhledem ke vzniku mnoha holin z kalamitních těžeb a nutnosti do budoucna změnit dřevinnou skladbu v našich lesích ve prospěch vyššího zastoupení listnatých dřevin bude zavedení tohoto dotačního titulu ze strany Jčk dobrým počinem v oblasti řešení následků kůrovcové kalamity a zlepšení stavu lesů v Jihočeském kraji.

Pardubický kraj
Pardubický kraj do ankety neodpověděl

2. Pardubický kraj v současné době vyhlásil Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích, podporována je výstavba oplocení lesních porostů při obnově a individuální ochrana sazenic melioračních a zpevňujících dřevin, pro letošní rok je na tuto podporu alokováno 5,8 mil. Kč.

Děkujeme za odpovědi, redakce Lesnické práce

Všechny odpovědi najdete v tištěné Lesnické práci 6/2019.

 

 

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Komentáře  

+12 # Starý 2019-06-13 08:01
Ještě pro někoho, kdo hodnotí dle projektů a z kanceláře.

Výklad zalesnění dle "místních podmínek".

Jednoduché, kouknu při zalesnění co mi kolem roste a jak, jak se drží v době extrémů v počasí a dle toho zalesním....
Jelikož nejsem na poli, kde vždy když se něco nepovede, dostanu pořádnou "dotaci" i když za tři - čtyři měsíce v pěstování se toho zase až tak nepřihodí.... No nic v lese sleduji stav dřevin a v místech de se nedaří (vždy se najdou, zjistím to zpravidla po cca 2-3 letech pěstování) při vylepšení použiji jinou skladbu dřevin.

Je to jednoduché ,,,??? Nebo ne.

Uvědomte si, že les není pole, nelze jej plošně diferencovat a chovat se k němu jak k plantáži.

Doufám, že na tomto se schodneme i s pány z Hnutí Duha i pány z Mze a Krajů?

Tak proč tolik podmínek a šablon? Jinými slovy kontrol, při kterých se skoro vždy najde...
Má to smysl a ne vždy má úředník patřičnou praxi a toleranci ...
+14 # Starý 2019-06-12 22:16
Ještě specielně pro naši vrchnost z Mze!!!
Víte kolik je příspěvek ze zákona na MZD?

Nevíte?

Už od r. 1995 do dnes 5000 Kč na 1 ha a to stále v nezměněné podobě !!!


Vážení za 5000 udělám 20 metrů plotu, pak už nesázím a končím. no ale pokud bych plot uzavřel, tak se mi tam asi 30 stromků vejde - na zbytek na oplocení 1 ha zapomenu ( ca 50 000 Kč) a na dalších cca 8000 stromků (ca 100 000 Kč), práci nepočítám, zapomenu také. Co potřebuji na 1 ha si, si co půjdu asi stopovat na E55 a budu čekat na zázrak.....že zarobím !

S tak významnou zákonnou podporou by se ani Babiš nezabýval a sra.... by na vás.

Samozřejmě myslím, měl by měl z vašich podpor srandu a na fondy by mu to nevydělalo ...
+16 # Starý 2019-06-12 21:55
Je toto lesnický server?
No podle odpovědí našich pánu z Krajských úřadů si připadám jak na mysliveckém serveru, kde se mluví o podporách a snižování škod po zvěři (oplocení) a zajištění výživy zvěře (podpora výsadby MZD).
A to nám ještě nebylo prozrazeno za jakých podmínek podporu dostanete...to bychom nevyšli z údivu. no a další je ještě právní jistota - nárok na tu dotaci.
Když to schrnu, tak je to žalostné....

Tak proboha kdy se tu najde skutečná, jasná, jednoduchá, právně zaručená podpora našich lesů ???

Jen nechápu na co potřebujeme stále nějaké projekty a plány?
JEDNODUŠE, někdo udělá opatření dle místních podmínek, ve prospěch lesa, opět dle místních podmínek a dostane příspěvek-například 1/2 a pokud vše zachová po dobu 10 let, má právně zaručenu druhou 1/2 příspěvku. Co na tom je?


Tak jsem zvědavý, jaký opět bude podíl podpory a podíl peněz vyplacený na zpracování žádostí, projektů, zpřízněných poradců od Mze a další co dnes funguje nanic...oproti podílu na skutečnou práci v lese?
Nebo se pletu v koncepci...??, a toku peněz ??

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 2447

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2223

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2121

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

Zobrazení: 1758

V prostorách budovy Centra odborné přípravy ČLA Trutnov se otevírá nové moderní výukové středisko budoucích operátorů...

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Zobrazení: 1612

V loňském roce byl dokončen dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1595

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Poslední komentáře

Anketa

Domníváte se, že lesnictví potřebuje nové přístupy založené na šlechtění lesních dřevin pro vyrovnání se se současnými problémy?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě