logo Silvarium tisk

Lesnická sdružení se ohrazují proti připomínkovému řízení k vyhlášce 83/1996

Aktualizováno 5. 10. Lesnické organizace a profesní lesnická sdružení se v posledních dnech ohradily proti - podle svých slov nestandardnímu - vývoji připomínkovému řízení při schvalování nové vyhlášky, která nahrazuje vyhlášku č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

Správci církevních lesů

V otevřeném dopisu se správci církevních lesů obracejí na ministra zemědělství Miroslava Tomana. Podle správců církevních lesů by nová tzv. zalesňovací vyhláška měla umožnit vlastníkům lesa řádně hospodařit a přitom mít prostor se vyrovnat se současným suchem a klimatickými změnami. Několikaletou práci odborníků při přípravě vyhlášky devalvuje neúnosně velké množství připomínek a pozměňovacích návrhů ze strany MŽP a nevládních organizací.

Podle stanoviska správců církevních lesů předkládané návrhy překračují dosavadní legislativní rámec. „Aktivity MŽP a různých nevládních organizací neúměrně omezovat vlastnická práva nestátního vlastníka lesa se objevují opakovaně. Je patrná snaha o omezování práva na svobodné nakládání se svým majetkem a posílení vlivu státu na lesnické hospodaření pod záminkou ochrany přírody a reakce na klimatické změny. Tato snaha způsobuje neustálé oslabování a bagatelizování ekonomického pilíře ve prospěch pilíře ekologického, což má za následek také oslabování celého lesnického sektoru. Máme za to, že ekonomický, ekologický a sociální pilíř lesního hospodářství by měly být ve vzájemné rovnováze.“

Celé znění otevřeného dopisu ministru zemědělství si můžete stáhnout zde.

Česká lesnická společnost

Česká lesnická společnost (ČLS) se s otevřeným dopisem obrátila rovněž na ministra zemědělství Miroslava Tomana. V průběhu ne zcela standardního připomínkového řízení uplatnilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) podle ČLS řadu připomínek, především k návrhu přílohy č. 3 vyhlášky, konkrétně k procentickému podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a jejich rozsahu dle cílových hospodářských souborů. "Dle dostupných informací je Vámi řízené ministerstvo na základě velkého tlaku od MŽP vůči MZe připraveno tomuto požadavku ustoupit a tento čistě resortní předpis plně přizpůsobit návrhům MŽP. Důrazně protestujeme proti takovému postupu a především proti dalšímu výraznému zásahu do vlastnických práv vlastníků lesa. Jakoby nestačilo, že český lesní zákon je jednou z nejpřísnějších evropských norem striktně vymezující hospodaření v lesích, a to i hospodářských, vlastníci lesů jsou povinni bez náhrad strpět mnohá omezení ve prospěch celé společnosti (např. obecné užívání lesů) a jsou nedostatečně až nulově finančně kompenzováni," píše předseda ČLS Pavel Draštík ministru zemědělství. 

Zástupci České lesnické společnosti ve svém prohlášení trvají na tom, aby byly vytvářeny legislativní podmínky i pro zajišťování dalších dvou základních pilířů lesnictví a to dřevoprodukční funkce a sociální funkce našich lesů a tím udržení konkurenceschopnosti lesního hospodářství v budoucnu. "Navržené řešení z pozice MŽP tyto potřeby zcela ignoruje. Proto pro nás není akceptovatelné zvýšení podílu MZD v průměru na 60-80 % a zároveň redukce výčtu melioračních a zpevňujících dřevin o introdukované druhy, které mají vysokých adaptační, stabilizační i produkční potenciál. Plošné odmítnutí pěstování smrku ve středních polohách navíc také neodpovídá na mnoha místech realitě," uvádí ČLS.

Celé znění otevřeného dopisu ministru zemědělství si můžete stáhnout zde.

Lesnicko-dřevařská komora ČR

Lesnicko-dřevařská komora ČR (LDK ČR) se v otevřeném dopise, který se taktéž obrací na ministra zemědělství Miroslava Tomana. V dopise se LDK ČR obrací na ministra s požadavkem  na rychlé přijetí novely vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Tento legislativní podklad má podle LDK ČR bezprostřední vliv na přípravu obnov kalamitních ploch, využití všech dřevin pro obnovu, využití přípravných dřevin, úpravu obmýtí, úpravu dřevinné skladby atd.

Znění novely vyhlášky, dle stanoviska členů LDK ČR, plně akceptuje připomínky vzešlé od odborné lesnické veřejnosti, orgánů státní správy, vědeckých a výzkumných institucí, a proto požadují jeho bezprostřední schválení v připravené podobě. Třebaže se LDK ČR v řádném připomínkovém řízení nepodařilo prosadit všechny návrhy, směřující spíše k větší volnosti pro vlastníky, která by reflektovala aktuální dostupnost reprodukčního materiálu, a tím garantovala rychlejší zalesnění kalamitních holin, považují zástupci LDK ČR znění vyhlášky za rozumný a pro budoucí stav lesů v naší zemi tolik potřebný kompromis.

Zástupci LDK ČR v otevřeném dopise ministrovi zemědělství dále uvádí: „Jsme plně přesvědčeni, že vnější připomínkové řízení a odborné diskuze včetně jednání na Vámi zřízené Platformě, dostatečně přispěla ke stávající podobě této novely, jejíž účinnost lesnická veřejnost a provoz netrpělivě očekává. Současně bychom chtěli ocenit úsilí sekce lesního hospodářství MZe na přípravě této novely, která je tak zásadní pro další postup při obnovách kalamitou postižených oblastí.

Celé znění otevřeného dopisu si můžete stáhnout zde.

Sdružení lesních školkařů

Jak uvádí ve své tiskové zprávě Sdružení lesních školkařů (SLŠ), začátek platnosti nové vyhlášky 83/1996 byl plánován na září letošního roku. Jejím cílem mělo být zejména rozšíření škály druhů dřevin, které bude možné na určitých stanovištích vysadit. Díky nátlaku Ministerstva životního prostředí (MŽP) je však vyhláška již v několikátém kole připomínkové řízení a MŽP doslova zneužívá situace k prosazení svých návrhů, kterými bez dostatečných podkladů zpochybňuje kolektivní dílo předních lesnických odborníků, vědců a výzkumných pracovníků, kteří podklady pro novou vyhlášku zpracovali. 

"Aktuální kalamitní stav v českých lesích je spojován stále jen s nevhodně pěstovaným smrkem, ale díky změněným podmínkám pro pěstování v posledních letech chřadnou i borovice, jedle, duby a další druhy jako jsou jasany, olše, javory apod. se potýkají s novými patogeny. Úhyn smrku sice vnímáme nejvíce, ale je to především tím, že má nejvyšší zastoupení v našich lesích," domnívá se Petr Martinec, předseda SLŠ.

Součástí návrhů MŽP je podle SLŠ i neúměrné navyšování minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, které jsou na dalších hospodářských souborech cílovou dřevinou. Tím by se podruhé během třech let velice razantně změnila struktura poptávky po sadebním materiálu, na což nejsou školkaři schopni okamžitě zareagovat a nebyl by ani dostatek osiva pro napěstování těchto druhů dřevin.

"Les byl a je vždy vnímán i z pohledu naplňování společenských potřeb, ale na druhou stranu nesmíme opomenout, že má svého vlastníka, který ho obhospodařuje a bude to dělat jen tehdy, bude-li na to mít prostředky," řekl Petr Marinec.

Celé znění tiskové zprávy Sdružení lesních školkařů si můžete stáhnout zde.

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (dále ALDP) podle své tiskové zprávy sleduje se znepokojením mimo jiné i vývoj kolem přípravy vyhl. č. 83/1996 Sb. Navrhované změny ze strany Ministerstva zemědělství dle názoru členů ALDP adekvátně reagují na současný vývoj a kompromisně zohledňují požadavky všech zájmových skupin. Lesní společenstvo se vyvíjí po staletí a výkyvy klimatu se objevují v delších či kratších periodách.

"Obecně je jednoznačné, že v posledních letech dochází ke změnám, které ovšem stále nelze považovat za dlouhodobé. Striktním odmítáním jakéhokoliv využití jiných než tzv.původních druhů se připravujeme o možnost adekvátně reagovat na změny podmínek. S ohledem na nejasný dlouhodobý vývoj klimatu je nanejvýš důležité trvat na maximální diverzitě zakládaných porostů s respektem k přírodním podmínkám, dlouhodobosti vývoje, principu trvale udržitelného hospodaření, práv vlastníků, včetně jejich práva na ekonomické využití lesa," domnívá se Ivan Ševčík, výkonný ředitel ALDP.

ALDP apeluje na příslušné státní orgány, aby vzaly v potaz výše zmíněné argumenty a nepodlehly účelovým tlakům zájmových skupin k prudkým změnám ať na tu či onu stranu.

Celé znění tiskové zprávy ALDP si můžete stáhnout zde.

Podle TZ ČLS, SLŠ, ALDP a LDK ČR, red.

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 2444

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2222

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2118

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

Zobrazení: 1757

V prostorách budovy Centra odborné přípravy ČLA Trutnov se otevírá nové moderní výukové středisko budoucích operátorů...

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Zobrazení: 1609

V loňském roce byl dokončen dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1594

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Poslední komentáře

Anketa

Domníváte se, že lesnictví potřebuje nové přístupy založené na šlechtění lesních dřevin pro vyrovnání se se současnými problémy?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě