logo Silvarium tisk

Požár v NP nemůže zůstat bez odezvy a je nezbytné zahájit diskuzi o přístupu ke krajině a ochraně přírody

V reakci na nedávný požár v Česko-Saském Švýcarsku vyzývají představitelé profesních organizací lesnicko-dřevařského sektoru k zahájení věcné diskuze. Bezprecedentní požár v NP České Švýcarsko podle nich odhalil mnoho hrozeb, které souvisejí s klimatickou změnou, přístupem k ochraně přírody, vysokou návštěvností některých přírodních lokalit nebo limity hasebních zásahů. Zásadním úkolem politické reprezentace a odborníků z celého spektra souvisejících činností není podle představitelé profesních organizací lesnicko-dřevařského sektoru hledání viníků, ale hledání způsobů, jak podobným událostem v lesích předcházet. 

Celý text výzvy profesních organizací lesnicko-dřevařského sektoru včetně kontaktů

Fakt, že se vlivem změny klimatu zvyšuje riziko vzniku požárů, by měl iniciovat zavádění opatření, která mohou zabránit jejich rozšíření do rozsahu, který jsme viděli v NP České Švýcarsko (průměrná velikost lesního požáru ČR v období 1992-2021 je 0,38 ha).

Je zřejmé, že každé území, a to i území národního parku, je oblastí, kde se střetává více zájmů a požadavků. Přestože jeden společenský zájem může převážit, neznamená to, že je možné ignorovat ostatní. Naopak je nutné velmi pečlivě zvažovat důsledky specifické péče o konkrétní území na jeho okolí a obyvatele. Proto odmítáme přístupy zveřejněné v návrhu zásad péče o NP České Švýcarsko, které například uvádějí, že je velkou výzvou hledat do budoucna řešení, jak využívat oheň v obnovním managementu chráněných území nebo, že hašení požárů je v principu zásahem do nerušeného průběhu přírodních dějů, i když platí, že naprostá většina požárů je dnes způsobena činností člověka. Tento přístup považujeme za hazard s budoucností předmětů ochrany v chráněných územích, ale i za potenciální ohrožení dalších lokalit, majetků a krajiny jako celku.

V Německu již saský premiér Michael Kretschmer vyzval k přehodnocení a debatě o hospodaření v národních parcích. Považujeme za naprosto nezbytné, aby podobná diskuze začala i České republice a v kontextu požáru v NP České Švýcarsko se začaly co nejrychleji (i s ohledem na stávající požární riziko na zbylém území NP České Švýcarsko) hledat odpovědi zejména na následující otázky:

BEZPEČNÉ PRINCIPY OCHRANY PŘÍRODY

- Jak nastavit principy ochrany přírody, tak, aby byly zachovány předměty ochrany a zároveň, aby korespondovaly s dopady klimatické změny a nutností adaptace společnosti při správě a využívání krajiny?

Podle našeho názoru je třeba postupovat podle platných zákonů, které definují poslání národních parků, ale také s respektem k dalším zákonným povinnostem (např.: zákon o požární ochraně, krizový zákon a lesní zákon). Je nutné zvažovat, zda jednostranná preference „přírodních" procesů na velkých plochách nepovede k destrukci ostatních hodnot a předmětů ochrany na daném území a neúměrnému riziku pro obyvatele.

Dále je třeba hledat odpovědi na střet mezi opatřeními vedoucími k adaptaci na klimatickou změnu a některými opatřeními ochrany přírody (rozsáhlý lesní požár nelze v žádné souvislosti považovat za adaptační opatření na klimatickou změnu).

POUČENÍ Z POŽÁRU V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO

- Jak bude reagováno na vysoké riziko vzniku a šíření požáru na území NP České Švýcarsko, které nezachvátil požár?

Na zbylém území NP je podle dostupných informací stále vysoké riziko vzniku a zejména intenzivního šíření požáru. Je tedy nezbytné neprodleně na tato rizika reagovat systematickými protipožárními opatřeními.

- Lze požár v kulturní krajině, (i když na území národního parku) obvykle přímo či nepřímo založený člověkem považovat za přirozený proces?

Ze statistiky vyplývá, že většina požárů vzniká v souvislosti s činností člověka, a je tedy zavádějící jej chápat jako přirozený proces. Za požár, vzniklý přirozenou cestou lze podle našeho názoru považovat pouze ten, který prokazatelně vznikl úderem blesku.

INTEGRACE PROTIPOŽÁRNÍCH OPATŘENÍ DO ZÁSAD PÉČE A MANAGEMENTU CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ

- Jaké objemy (či plocha) ponechaného dříví a v jakých lokalitách jsou ještě z hlediska souvisejících rizik únosné a jaké by mělo být členění těchto lokalit, aby je bylo možné efektivně v případě požáru hasit?

Mrtvé dřevo představuje zásadní biotop pro mnoho ohrožených druhů organismů, zejména pro saproxylické druhy hmyzu a houby. Je také zřejmé, že přítomnost mrtvého dříví v chráněných územích je velmi cenná a v podstatě nenahraditelná. Odumírání stromů spojené s rozpadem dřevní hmoty by mělo na území národních parků probíhat na souvislých plochách, jejichž velikost by ale měla korespondovat s vlastnostmi a limity daného území a požadavky na bezpečnost obyvatel.

Kůrovcové souše plošně ponechané na území národního parku představovaly v NP České Švýcarsko podle analýzy satelitních snímků provedené Fakultou lesnickou dřevařskou ČZU v Praze více než dvě třetiny plochy lesa zasažené požárem. Zpochybňovat plošný vliv tohoto faktoru na rozvoj a intenzitu požáru považujeme za popírání základních fyzikálních zákonů.

Proto by měla být diskutována opatření, která riziko šíření velkého požáru omezí. Např.:

– Na výsušných a požárně rizikových lokalitách by souvislé plochy s velkým objemem ponechaného mrtvého dříví (typicky po hromadném odumření stromového patra) měly být rozděleny do sektorů s omezením jejich plochy např. 5 (10?) ha, které ale budou přístupné požární technikou a odděleny od ostatních ploch protipožárními pásy. V lokalitách dobře zásobených vodou, kde lze očekávat rychlejší nástup tlejících procesů by tato velikost mohla být vyšší, ale pravidlo o dostupnosti pro hasičskou techniku a protipožární pásy by platily i zde. Součástí těchto opatření by měla být údržba sjízdnosti stávajících cest pro hasičskou techniku. Rušení stávajících cest v požárně rizikových oblastech považujeme za nevhodné.

– Vymezení ochranných zón na hranici parku a sídel (obcí, domů) uvnitř parku.

– Průběžná kontrola stávajících protipožárních předpisů v NP a jejich pravidelná revizi se zapracováním aktuálních poznatků.

– Vyhodnocení předpokládaného vývoje mrtvého dřeva v NP z hlediska jeho velikosti a rychlosti rozpadu (olámané suché větve samozřejmě požár zesilují a zrychlují jeho šíření) a činit opatření proti vzniku požáru (i za cenu zákazu vstupu po dobu vysokého rizika).

– Zapojení vybraných subjektů poskytujících služby v oblasti těžby a dopravy dříví do integrovaného záchranného systému pro rychlé a efektivní zapojení harvestorů a vyvážecích souprav do procesu hašení požárů tvorbou protipožárních pásů. Zvážit školení vybraných operátorů pro tento typ činnosti.

AKCEPTOVÁNÍ RIZIK VEŘEJNOSTÍ

- Jaká rizika plynoucí z ochrany přírody jsou společností akceptovatelná?

Nezpochybnitelným atributem posuzování by měl být ohled na zdraví a život obyvatel, jejich majetek a podnikatelské aktivity nejen na daném ochráněném území, ale také v jeho okolí a vliv na adaptační opatření na klimatickou změnu.

VÝZKUM

- Co by mělo být předmětem výzkumu v národních parcích?

Považujeme za správné, aby v národních parcích probíhaly nezávislé výzkumné aktivity, které nejsou v ostatních lesích možné. Zároveň by mělo docházet z větší části k zadávání výzkumných aktivit s aplikovatelnými a společensky přínosnými výsledky.

Navrhujeme například založení výzkumných ploch srovnávajících dynamiku a strukturu vývoje na plochách s požárem a bez požáru nebo výzkum dopadů škodlivých látek uvolněných při požáru tohoto rozměru a intenzity na lesní půdu , vodní režim v místě a okolí požáru.

Nabízejí se zde ale i další otázky k diskuzi:

– Kdo by měl nést zodpovědnost za protipožární opatření provedená v souvislosti s ponecháním vysokého objemu požárně rizikového dříví na území NP?

– Jakým způsobem budou vyhodnocovány negativní dopady a škody, které na území NP požár napáchal?

– Neměla by být součástí dotační podpory vlastníků a správců lesů opatření vedoucí ke snížení rizika požárů?

– Mají lesy, produkce dříví a fixace CO2 zásadní a nezastupitelnou roli v adaptaci na klimatickou změnu a je k tomu v rámci českých strategií přistupováno?

Jako zástupci profesních organizací deklarujeme připravenost vést k uvedeným tématům věcnou diskuzi a podpořit ji účastí odborníků.

Ing. Jiří Svoboda
Předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR

Ing. Petr Jelínek
Předseda předsednictva Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP)
Kontaktní osoba:
Ing. Ivan Ševčík
výkonný ředitel ALDP

Ing. Petr Vondráček
Prezident České asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Ing. Pavel Draštík
Předseda České lesnické společnosti

Ing. Jan Příhoda
Předseda CZECH FOREST think tank

Ing. Jiří Pohan
Předseda České komory odborných lesních hospodářů

Ing. Přemysl Němec, MBA
předseda Sdružení lesních školkařů ČR

Ing. Andrea Skřivánková
výkonná tajemnice Lesnicko-dřevařské komory ČR

Ing. Jiří Janota
Předseda Českomoravské myslivecké jednoty

RNDr. Jiří Homolka
Předseda Klubu českých turistů

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Předseda odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd

Tématu požáru v NP České Švýcarsko se bude podrobněji věnovat zářijové číslo Lesnické práce

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Komentáře  

+26 # Tomas112 2022-09-03 18:37
Je potřeba zcela jistě změnit zavedený postup "ochrany přírody" z posledních 20 - 30 let. Jistě, rozsáhlé plochy lesa zničené "hospodařením" na základě zcela zcestných rozhodnutí již zpět nevrátíme. Je potřeba jasně stanovit příčinu, kterou je podle mého názoru rozšíření bezzásahových území na lesní porosty, které z celé řady důvodů nelze považovat za společenstva přírodě blízká...
Jinýmy slovy, může se někdo, kdo je při smyslech, divit kůrovcové kalamitě, když ponechám rozsáhlé smrkové monokultury (nejčastěji ve 4. LVS) bez základních obranných opatření?
K čemu nám je vlastně ochrana přírody? A jaké přinesla výsledky?
Zásadní restrukturalizace Správy NPČŠ je zcela na místě. Doporučuji si prohlédnout organizační strukturu na www.npcs.cz. Zjednodušeně, přinejmenším bych zrušil zcela nepotřebná oddělení "ochrany přírody", různé sledovatele, úředníky, teoretiky,.. a posílil lesní správu.
Co takhle oddělení pěstování lesa? Dále bude potřeba dát do pořadku cestní síť. Stačí tu stávající obnovit...na tohle shánějte granty a nezkoumejte to, co bylo již dávno vyzkoumáno!!!
+7 # Lakatoš 2022-09-07 16:49
Pane Tomáši, pouze vyháníme čerta ďáblem a hledáme dobrá řešení tam, kde však máme v rukou jen řešení více či méně špatná, to je problém, jenž jste předestřel. Ve 4.LVS správně nikdy žádné smrkové monokultury vznikat neměly, to je ona první špatnost. Máme-li je tam však již, provádíme špatnost druhou, jíž je plná bezzásahovost. Mrtvá pole smrkových kmenů, přesušená hrabanka, nedopalek cigarety či dokonce jen sklíčko, a je zde třetí špatnost, požár, který v našich končinách, na rozdíl od končin například severoamerických, nikdy od poslední doby ledové nebyl přirozený. A nyní bychom chtěli předstírat, že máme zázračný recept? Nikoliv, nemáme ho.
Můj přítel, ještě ze studií, má vnuka, jenž byl drogově závislým. Rodiče zanedbali jeho výchovu, značně. A tento můj přítel, zapřísáhlý nekuřák a sportovec, kupuje onomu vnukovi cigarety, neboť ví, že kouření dvou balíčků cigaret je pro onoho mladíka šancí, jak se nevrátit zpět k život ohrožující droze.
A tak to máme i s lesy. Po dvou stoletích průmyslového lesnictví, kdy jsme nebrali žádné či téměř žádné ohledy na přírodu a její potřeby, můžeme často námi zdevastované lesy zachránit už pouze "špatnými" opatřeními, leč stále méně špatnými, než mohou být jiná. Tedy i v národním parku rozdělit území tak, že na menší části ponecháme, k užitečnému studiu, plochu volné sukcesi, a na část větší důsledně, v časovém odstupu a trpělivě vysázíme les v očekávané, přirozené, či chcete-li rekonstruované dřevinné skladbě. Takový konsenzus, ke škodě většiny, mezi lesníky a ochranáři chybí.
Les ve 4.LVS opravdu nemá co hořet, neboť les jedlobukový s příměsí borovice, jasanu, klenu a dalších, jenž tam měl růst, opravdu nehoří. Rostl tam však?
+1 # Rensa 2022-09-08 13:35
"Ve 4.LVS správně nikdy žádné smrkové monokultury vznikat neměly, to je ona první špatnost."
Nedá mi, abych se nezeptal, co máte proti smrkovým monokulturám ve 4. LVS?
To jako že tam smrk nepatří, nebo že nemá být jenom v monokultuře?
+6 # Lakatoš 2022-09-09 14:25
Pane Renso, je nezpochybnitelné, že především v kyselých polohách Hercynika je smrk původní nejen ve 4.LVS, ale i mnohem níže, snad až ve 2.LVS, ovšem v polohách extrémního ražení, jež snad není třeba zvláště popisovat. Ovšem ani zde netvoří monocenózu, nýbrž porost schopný pružného reagování na zejména klimatické výkyvy, a ovšem nejde o porost stejnověký. Je-li tento napaden broukem či decimován negativním výkyvem počasí, pak ani odumření části či všech dospělých smrkových jedinců nevede k úplné eliminaci takového smrku s unikátní genetickou informací, neboť mladí jedinci broukovi odolají, a již vůbec nedojde k zániku lesa na oné ploše, neboť ve stromovém patře je smrk dočasně nahrazen borovicí, břízou, snad i dubem či bukem. U smrkového porostu umělého, tedy stejnověkého, monoetážového, nesmíšeného a tedy monokulturního, nemůže smrk využít žádné z těchto výhod. Mladí jedinci často zcela chybí, a chybí zcela i stromoví jedinci jiných druhů, kteří by vyplnili mezeru po odumřelých jedincích smrkových a zajistili tak kontinuitu lesního prostředí. Vina člověka-lesníka na masivním odumírání nevhodně zavedeného monokulturního smrku je tedy nepopiratelná, a to dokonce i v lesních vegetačních stupních vyšších, tedy od 5.LVS snad až do 7.LVS. Tento postup je v zásadě chybný a neomluvitelný, a katastrofu z něj plynoucí nelze omluvit žádným deficitem "nutných lesnických zásahů", přestože i k onomu v posledních třech dekádách nepopiratelně dochází. Smrk lze pěstovat i ve 4.LVS a místy dokonce i níže, ale pouze nesmíšený, v procentuálním zastoupení citlivě reflektujícím místní pedologické, orografické, ale zejména klimatické z nich dále zvláště vyjmuté hydrologické podmínky. V rámci posuzování podmínek klimatických je nadto nezbytné si uvědomit fakt oteplování klimatu v našich podmínkách, vedoucí k nutnému posuvu lesních vegetačních stupňů do vyšších nadmořských výšek, a to nejen z hlediska prosté teploty, ale především pro smrk fatálního deficitu atmosférických srážek v průběhu velkého vegetačního období. Zvládnutí všech uvedených rizik najednou je pak již zcela mimo možnosti ovlivnění byť sebeerudovanějším a sebezodpovědnějším lesnickým personálem.
+8 # najše 2022-09-14 07:35
pokud ochrana přírody ignoruje rizika požáru, či jej dokonce považuje za prospěný, tak to nemá s ochranou přírody NIC společného !
+5 # Tomas112 2022-09-15 01:22
V zásadě souhlasím. Přesto si dovolím tvrzení, že máme-li hospodářský les, tedy v tomto případě stejnověký porost s převažujícím nebo se 100% zastoupením SM, činím všechna opatření pro jeho zachování, pro plnění základních funkcí lesa. V této souvislosti mám na mysli kroky v ochraně lesa, včasné provádění obranných opatření v dostatečné míře. Přírodní procesy a případně i způsoby šetrného efektivního hospodaření studujme v lesních porostech, u kterých nehrozí náhlý rozvrat vyloučením běžné lesnické činnosti.

Před rokem 2017 bylo v NPČŠ "v bezzásahu" cca 7-8% plochy lesních porostů, většinou bučin na Růžáku, Winterberku a dalších menších izolovaných partiích. K tomu by se daly přičíst další oddělené plochy na skalních platech a výchozech (BO) apod.
Většina plochy NPČS byla tvořena původně hospodářskými lesy s převažujících zastoupením SM s tím, že na těchto plochách byla prováděny běžné lesnické činnosti s cílem postupné přeměny na porosty věkově, prostorově i druhově diverzifikované. Práce na 2 generace hajných, minimálně. Šlo o podporu přirozené obnovy BK kde to jen trochu šlo a k tomu byly prováděny výsadby (podsadby) především BK a JD. Nejen ve smyslu ochrany lesa se v NP dodržoval Lesní zákon.

Ale to už je zde v NP všechno minulost. Co je potřeba dělat teď, to už jsem psal nahoře. Jestli to, co se stalo jen tak vyšumí, jen se problém odkládá a bude ještě horší...
+21 # cvonza 2022-09-01 11:16
Proč se neodstranují souše , hnilobou dochází k vytváření uvolňování uhlíku rozkladem mrtvého dřeva v lesích , problém emisí CO2. Ale koho zajíma Ekologie v NP a CHKO . Vše o ekologii je jen velkej podvod , jde jen o omezování a zastrašování lidí. Naopak plyn se bude přepravovat zkap loděma , místo plynovodem , at se každý zamyslí nad eko dopravou jen plynu . Zastrašování CO2 a emisema je PODVOD , jinak přeprava plynu lodí je katastrofa .
+22 # Starý 2022-08-24 16:57
Další novinka,
už od doby Marie Terezie se vědělo, že každý ohýnek se musí hasit v zárodku a nikdo o tom více jak 300 let nepochyboval a správce majetku, který tohoto nedbal byl po zásluze potrestán.
V kontextu je mi líto Baláka, či jak se jmenuje...
No asi možná i činil, ale jen v "Malém" a pokud chápu i na svém (správce majetku, šutr zůstal v místě a nezmizel v kouři a popelu), a ve prospěch všem (v daném místě), ovšem ve "Velkém" a ke škodě všem, je to v pohodě a nikdo trest a odpovědnost nevyžaduje.

Kam kráčíš Česko....

Kontext článků vedle sebe umístěných mi tak nějak neštimuje.
Ale jsem jen stařec učící se nových věcí a pořádků..tech posledních cca 20 let je převratných

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2168

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 2093

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2039

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

Zobrazení: 1596

V prostorách budovy Centra odborné přípravy ČLA Trutnov se otevírá nové moderní výukové středisko budoucích operátorů...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1544

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Zobrazení: 1542

V loňském roce byl dokončen dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v...

Poslední komentáře

Anketa

Domníváte se, že lesnictví potřebuje nové přístupy založené na šlechtění lesních dřevin pro vyrovnání se se současnými problémy?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě