logo Silvarium tisk

Předvolební anketa Lesnické práce

U příležitosti konání voleb do Evropského parlamentu oslovila redakce Lesnické práce celkem celkem devět politických subjektů, které dosáhly v průzkumu agentury STEM/MARK více než 1 % hlasů. Pokládané otázky se dotkly lesnictví a ochrany přírody a reflektovaly rovněž aktuální téma, a to nařízení o odlesňování. 

 

 

Ilustrační foto. Foto: Pixabay Ilustrační foto. Foto: Pixabay

Na následující otázky odpověděli zástupci dotazovaných politických subjektů kromě hnutí ANO, strany Svobodní a SOCDEM, které na zaslané otázky opakovaně nezareagovaly.

  • Jaké jsou vaše priority ve vztahu k lesnímu hospodářství a ochraně přírody, s nimiž kandidujete do Evropského parlamentu? 
  • Aktuálním problémem, který se zásadním způsobem dotýká celého lesnicko-dřevařského sektoru, ale i dalších odvětví, je nařízení o odlesňování, tzv. EUDR. O něm ministr zemědělství prohlásil, že se nachází ve stadiu naprosté nepřipravenosti a možnost jeho implementace v ČR je značně omezená. Jak byste v této problematice jako europoslanec postupoval/a?

Politická uskupení, hnutí a strany jsou v anketě řazeny podle abecedy.

Česká pirátská strana

Mikuláš Peksa

- Moje priorita je jednoznačně dobrý stav českých a evropských lesů. Kůrovcové kalamity z posledních let nebo požár v Českém Švýcarsku byla varovná znamení. Pokud nezačneme stav lesů zlepšovat, budeme bohužel svědky podobných tragédií stále častěji. Lesy mají zároveň nedocenitelnou ekosystémovou funkci a jejich význam v mitigaci i adaptaci na klimatickou změnu je zcela zásadní. Evropské lesy ročně absorbují 417 milionů tun emisí CO2eq, asi 9 % naší roční produkce skleníkových plynů. Podle toho se k nim musíme chovat.
Je mi zároveň jasné, že to je trochu nevděčný úkol, protože péče o lesy je běh na dlouhou trať a opatření, která uděláme teď, budou mít praktický dopad za desítky let. Vážím si každého lesního hospodáře, který si to uvědomuje a pečuje o les v souladu s principy udržitelného rozvoje. Myslím si, že je potřeba dořešit financování takto odpovědného přístupu, aby poctivý hospodář nebyl brán na hůl ve srovnání s někým, kdo lesy jen krátkozrace vytěžuje.
- Od toho se odvíjí i můj postoj k nařízení o odlesňování. Cíl je dobrý, ale potřebujeme ho na domácí úrovni doplnit celkovou revizí plateb v zemědělství a lesnictví. Musím se přiznat, že je pro mě český systém plateb a veřejné podpory v těchto sektorech nepřehledný a někdy i neprůhledný.

 

Koalice Přísaha a Motoristé

Martin Štěpanovský

- Dřevo považujeme za strategickou surovinu, podporujeme využití dřeva v průmyslu a dřevostavby včetně finanční podpory využití. Podporujeme šetrné, přírodě blízké hospodaření v lesích. Podporujeme prvky hospodaření v lesích vedoucí k adaptaci lesních porostů na klimatickou změnu včetně finanční podpory dosažení tohoto stavu. Upřednostňujeme využití nepasečných způsobů hospodaření Dauerwald a střední les. Klademe důraz na vyvážený vztah mezi přírodními ekosystémy a stavy zvěře. Podporujeme zavedení efektivního protipožárního systému lesních majetků a systému ochrany účelové infrastruktury (veřejné komunikace, železniční tratě, toky). Podporujeme lesnické školství všech úrovní včetně technologické a finanční podpory. Nepodporujeme neúčelné rozšiřování území ochrany přírody a bezzásahovosti. Současný stav ochrany přírody považujeme za dostačující, nepodporujeme vznik nových národních parků v pojetí vysokého stupně bezzásahovosti a vznik nových chráněných krajinných oblastí. Podporujeme vznik účelných maloplošných chráněných území (národní přírodní rezervace a památky atd.).

- Doporučil bych EK odložení (pozastavení) účinnosti směrnice. Směrnice je systémově, procesně a administrativně náročná, nutné je vyjasnění skutečné podstaty a efektivity využití. S ohledem na administrativní náročnost statní správy a zajištění samotného obchodního prostředí lze očekávat zvýšené náklady ze státního rozpočtu i povinných subjektů. Po případném omezení nebo zastavení obchodního styku z opatření EUDR s vyjmenovanými komoditami a produkty lze očekávat přesun na asijský a ruský trh či trh jižní polokoule. Celkově se směrnice jeví neefektivní, a v konečném důsledku tedy neekologická. Podporujeme v současnosti dostačující systém opatření EUTR a kontrolu legálního oběhu dřevní hmoty v rámci EU.

 

Hnutí SPD a Trikolora

Zuzana Majerová

- Prioritami jsou boj proti kůrovci včetně prevence, vysazování nových lesních porostů, transparentní výběrová řízení všech relevantních subjektů na těžbu dřeva.

- Nařízení o odlesňování je v podstatě součástí Green Dealu. Záměrem je zabránit odlesňování kdekoliv na planetě. Problém ale je, že se dotýká obchodu s mnoha komoditami, kromě dřeva se jedná např. o skot, kakao, sóju atd. Má to dvě negativní roviny: jednak bude neúměrně zatěžovat české lesní hospodáře v novém systému evidence a prokazování, jednak výrazně ztíží život obchodním společnostem dovážejícím nebo vyvážejícím např. sóju pro krmné směsi. Termín implementace 30. 12. 2024 je šibeniční a otázkou je, zda nařízení neobsahuje i prvky retroaktivity. Je tedy třeba implementaci odložit minimálně o dva roky a v mezidobí EUDR přepracovat a výrazně zjednodušit, aby nepřinášelo neúměrné finanční a časové náklady evropským společnostem. Úplně ideální by bylo zůstat v intencích původního zákona o dřevu z roku 2013.

 

Koalice SPOLU

Tomáš Zdechovský


- V prvé řadě je nutné chránit naši přírodu a vážit si jí. Je to dědictví, které musíme zachovat pro naše děti. V posledních letech v Bruselu ale převládl názor Zelených, že příroda je nedotknutelná a musí se chránit za každou cenu – padni komu padni. Já osobně zastávám smířlivější názor: ochrana je důležitá, avšak ještě důležitější je nalézt rovnováhu mezi ochranou přírody a jejím využíváním pro hospodářské účely. Lidé nemají žít pro přírodu, ale v souladu s ní.
Bezhlavá strategie ochrany s sebou přinesla i řadu negativních dopadů. Jde především o nepřehlednou hromadu nařízení a směrnic, které svazují ruce lidem v oboru. Jednou z mých priorit je tedy snížit tuto byrokratickou zátěž. Razím pravidlo, že evropských nařízení má být co nejméně a důraz se má klást na jejich kvalitu a srozumitelnost než na jejich kvantitu.
V neposlední řadě je důležité dbát na rozvoj a modernizaci tohoto odvětví, aby zůstalo i nadále konkurenceschopné. K tomu můžeme využít celou řadu evropských programů, které je však nutné dobře nastavit. Ve finále to pak může přinést užitek přírodě, naší společnosti a našim penězům.
- S panem ministrem souhlasím. Podle informací, které mám od kolegů, kteří se EUDR zabývali, jde o uspěchané nařízení, které se nedostatečně projednalo, zejména pak jeho dopady.
Nejsem populista, abych sliboval zastavení nebo zrušení tohoto nařízení, i když by si to z velké části zasloužilo. V současné chvíli to již bohužel není možné. Nicméně v Evropském parlamentu můžeme iniciovat revizi EUDR. První plánovaná revize má být v září 2026, nicméně jestli vyvineme dostatečný politický tlak, tak bude možné ji provést o něco dříve.
Během revize se pak musíme zaměřit na zmírnění dopadu EUDR. Já bych si osobně představoval, že zmírníme břemeno, které toto nařízení klade na podniky, jako je například dokazování, že produkty nezpůsobují odlesňování atd. V nařízení je však těch problematických míst více.
V celém procesu revize bych uvítal, kdyby byla zajištěna větší spolupráce s lesnicko-dřevařským sektorem, aby jeho námitky k současnému stavu nařízení byly brány více v potaz.

Koalice STAČILO!

Jarmila Dubravská

- Zcela zásadní je obnova kompetencí a suverenity státu v lesním hospodářství. Je důležité vyvážené hospodaření, neohrožovat podnikání v sektoru, naopak rozumnými kroky nastavit systém, který vede k využití potenciálu a k obnovení konkurenceschopnosti v lesnictví. V minulosti sektor s nízkou regulací se po přijetí dohody Green Deal a Strategie EU  pro lesy do roku 2030 stává významně ohrožen. Ochranu přírody si nemůžeme zaměňovat se „zeleným šílenstvím“, které zcela omezuje průmysl, zemědělství a lesnictví. Nový Evropský parlament se musí vymanit ze „zelených ideologií“, které ničí nejen sektor lesnicko-dřevařský, ale zasahuje do každé oblasti našeho života. Prioritou v oblasti lesního hospodaření je přijetí legislativy na půdě EP, která nebude sektoru škodit, ale naopak poslouží v jeho prospěch. Úplně nejbližší prioritou bude však schvalování rozpočtu, které proběhne po volbách do Evropského parlamentu. Další prioritou je vytvoření pracovní skupiny, která bude složena z odborníků – zástupců jednotlivých organizací – a komunikace k připravovaným legislativním návrhům, přičemž je nutné využití mnohostranných funkcí lesa. Další prioritou je spolupráce s poslanci v EP, kteří mají podobný úhel pohledu na aktuální strategie, legislativu a dění v Evropě. Je nutné posílit i spolupráci s jinými poslanci EP tak, abychom byli schopni prosadit změny v legislativě.

- Je na škodu, že ministr na půdě Rady EU neprosadil priority České republiky a právní předpis není přínosem pro praxi. Z hospodářů a výkonných zaměstnanců děláme administrativní pracovníky, kteří nestíhají řešit aktuální problémy. V EP je prostor na úpravu připravované legislativy, na přípravu rozpočtu na další období a na nápravu chyb. Jakýkoliv právní předpis pro oblast lesního hospodářství je nutné řádně připomínkovat a hledat spojence mezi dalšími europoslanci na prosazení změn. Zásadní pro řešení je komunikace se zástupci sektoru a nastavení systému spolupráce. Nejsem specialista pro lesnicko-dřevařský sektor, o to víc je nutná užší spolupráce se zástupci sektoru v České republice. Na půdě EP bych prosazovala zájmy ČR, přičemž základem by byla právě spolupráce a komunikace se zástupci sektoru, protože k návrhům legislativy je nutné vyjádření těch, kterých se daný právní akt týká. Druhá priorita je rozpočet na další období. Třetí prioritou je zásadní změna dohody Green Deal, která je v současném nastavení likvidační, a Evropa se ekonomicky vzdaluje od vyspělých zemí a kontinentů.

 

Hnutí Starostové a nezávislí

Eva Volfová

- Lesy představují základ naší krajiny, který je třeba chránit a rozvíjet. Cílem je posílit ekosystémové funkce lesů coby reakci na současné výzvy, kam patří sucho a rozpad lesních porostů. Podporujeme přirozenou obnovu lesů po kalamitách, jako je kůrovcová kalamita, dáváme důraz na mimoprodukční funkce lesa. Lesy pomáhají a mohou více zadržovat vodu, podporovat biodiverzitu. Cílem je zvýšit podíl původních dřevin. Adaptovat lesy na klimatickou změnu, především přizpůsobeným druhovým složením a nižší hustotou – obojí bude nutné pro přežití lesů v čase vyšších teplot a nižších zásob vody. Z mimoprodukčních funkcí je důležitá také průchodnost lesů pro lidi a rekreační funkce lesů.

Podporujeme dřevostavby, které nejen že nahradí jiné suroviny, ale pomohou dlouhodobě vázat uhlík. Řešíme změnu legislativy, abychom mohli povolovat i výškové stavby. Zaměřujeme se na podporu malých a středních firem v oblasti dřevařství a lesnictví.

- Souhlasíme s cílem nařízení EUDR minimalizovat znehodnocování lesů a odlesňování spojené s produkty dováženými do EU a vyváženými z EU. Odlesňování patří k jednomu z největších celosvětových environmentálních problémů. Tato ztráta lesů má vážné následky v podobě ohrožení biodiverzity, změny klimatu a degradace půdy, ovlivňující ekosystémy i lidské populace. Týká se to i našich lesů.

Cílem EUDR je, aby hospodářské subjekty a obchodníci sledovali a minimalizovali riziko odlesňování v celém svém dodavatelském řetězci. Hospodářské subjekty budou muset prokázat, že sledované produkty nepocházejí z nedávno odlesněné půdy nebo že nepřispěly k degradaci lesů. Budou shromažďovat informace, posuzovat rizika a případně je zmírňovat v rámci své dodavatelské sítě.

České podniky mají potíže s dodržením nařízení EUDR kvůli specifickým podmínkám lesního hospodářství jako rozdrobená vlastnická struktura, také kvůli nedostatečné přípravě a nedostatku zdrojů na implementaci nových pravidel. Komplexnost a administrativní náročnost nových předpisů rovněž zvyšuje obtíže a nedostatek koordinace mezi zainteresovanými subjekty může bránit efektivní implementaci.

Pro Českou republiku představuje EUDR výzvu, kterou je zvýšení biodiverzity lesů, podpora udržitelného lesnictví, ale také výzkum a inovace v lesnictví a vzdělávání a osvěta v této oblasti. Reforma českého lesnictví přispěje k posílení udržitelného rozvoje, ochraně přírody a boji proti klimatickým změnám v ČR i v celé EU.

Jako europoslankyně bych se zasadila o důkladné přezkoumání a analýzu dopadů nařízení o odlesňování (EUDR) na české lesní hospodářství a další odvětví, toho, proč není dosud dostatečně připravena implementace nařízení a jak tomu pomoci.

U následujících politických subjektů uvádíme vzhledem k neobdržení odpovědí pouze informace týkající se ochrany přírody, které vycházejí z jejich zveřejněného programového prohlášení.

 Hnutí ANO

Je naprosto jasné, že Green Deal je třeba revidovat, od základu přepracovat a udělat z něj především dohodu spravedlivou. Klimatické cíle musíme přizpůsobit ekonomickým a bezpečnostním možnostem. Zajištění energetické a potravinové bezpečnosti musí být předřazeno snižování emisí a uhlíkové neutralitě. Cíl EU na snížení emisí o 55 % do roku 2030 nepovažujeme za reálný, a to s ohledem na pandemii, inflační krizi a válku na Ukrajině.

Evropské fondy naopak chceme v České republice nasměrovat na podporu tisíců projektů na zadržení vody v krajině i v obcích, na zlepšení kvality zemědělské půdy, širší využití dešťové vody a přečištěných odpadních vod a lepší ochranu povrchových i podzemních vod. Stejně tak chceme podporovat výsadbu stromů v lesích, volné krajině i ve městech.

Strana Sociální demokracie

Zajistíme, aby zelená transformace byla sociálně spravedlivá, pomohla střední třídě i celé společnosti. Musíme přitom věnovat zvláštní pozornost dopadům na nízkopříjmové skupiny obyvatel a malé i střední podniky.

Svobodní

Naším cílem je zrušení všech dekarbonizačních zákazů a dotací Green Dealu.

 

Kterou stranu, uskupení či koalici budete v eurovolbách 2024 volit?

 

Red.

 

Líbil se vám článek? Dejte hvězdy:
(0 hlasů)

Psaní komentářů k článkům na serveru Silvarium.cz zůstává přístupné pro všechny čtenáře. Pro vkládání komentářů je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Dobrá věc se podařila

Dobrá věc se podařila

Zobrazení: 4920

Filip je mladý lesník a myslivec, student lesnické fakulty, který při práci v lese utrpěl těsně před...

Ve funkci ředitele Vojenských lesů a statků končí Roman Vohradský

Ve funkci ředitele Vojenských lesů a statků končí Roman Vohradský

Zobrazení: 4723

Ve funkci ředitele státního podniku Vojenské lesy a statky (VLS) končí Roman Vohradský. Informovalo o tom ministerstvo...

Poškození sadby lesních dřevin jarními mrazy v lesních školkách je nejvyšší za poslední desetiletí

Poškození sadby lesních dřevin jarními mrazy v lesních školkách je nejvyšší za poslední desetiletí

Zobrazení: 3976

Škody jarními mrazy na rozpěstovaném sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesních porostů v ČR budou...

V Norsku hrozí vznik velkých kůrovcových ohnisek

V Norsku hrozí vznik velkých kůrovcových ohnisek

Zobrazení: 3578

Lýkožrout smrkový zahubil v posledních pěti letech v jižním Švédsku a střední Evropě několik set milionů...

Vojenské lesy a statky dočasně povede ředitel jedné z divizí Nerad

Vojenské lesy a statky dočasně povede ředitel jedné z divizí Nerad

Zobrazení: 2926

Ministryně obrany Jana Černochová pověřila řízením státního podniku Vojenské lesy a statky Jaroslava Nerada, ředitele divize...

Celý polský dřevozpracující průmysl je v krizi; masivní propouštění a ceny dřeva patří k nejvyšším v EU

Celý polský dřevozpracující průmysl je v krizi; masivní propouštění a ceny dřeva patří k nejvyšším v EU

Zobrazení: 2466

18 tisíc redukovaných pozic během roku a půl, dalších 5 tisíc se očekává. Jen v roce...

Poslední komentáře

Anketa

Souhlasíte s pokutami pro myslivce za nesplnění minimální hranice lovu určené státem?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě