Přihlásit

Priority lesnicko-dřevařského sektoru v kontextu podzimních voleb

Na podzim nás čekají volby do Poslanecké sněmovny České republiky. Zajímalo nás, jaké hlavní úkoly a témata by z voleb vzešlá politická reprezentace měla podle zástupců lesnicko-dřevařského sektoru řešit. Čtenářům přinášíme první část této ankety.

Doporučený Priority lesnicko-dřevařského sektoru v kontextu podzimních voleb

Anketní otázka:

– Co považujete za hlavní priority k řešení v lesnicko-dřevařském sektoru pro politickou reprezentaci vzešlou z podzimních voleb?

Ing. Stanislav Janský
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR

SVOL se aktivně podílel na přípravě vládou schválené Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035, nyní začínají probíhat jednání pracovních skupin pro rozpracování navazujícího aplikačního dokumentu pro realizaci schválených dlouhodobých cílů. V souladu se schválenou Koncepcí si SVOL stanovil své priority, o jejichž realizaci již začal s hlavními politickými stranami a koalicemi jednat. Polovina výměry českých lesů jsou nestátní majetky a respektování vlastnického práva je zcela zásadní. Vlastník je zodpovědný za svůj majetek a měl by mít právo si zvolit optimální způsob hospodaření. Mělo by dojít k liberalizaci lesního zákona. Pokud by měl vlastník nestátního lesa kromě produkce dříví pro společnost zajišťovat i další enviromentální nebo sociální funkce a služby (zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin a zakládání druhově pestrých porostů, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, organizované rekreační aktivity...), mělo by to být na základě motivačního principu s adekvátní kompenzací újmy. Pro podporu plnění požadavků společnosti by měl být vytvořen dlouhodobě udržitelný systém financování lesního hospodářství pro příspěvky na hospodaření v lesích, dále je potřebné zavedení platby na plochu za poskytování ekosystémových služeb, vytvoření kalamitního fondu – účelově vázané státní rezervy pro obnovu lesních ekosystémů v případě budoucích lesních kalamit a vytvoření ekonomického informačního systému pro lesní hospodářství.

Současný systém státní správy má hlavně administrativní a sankční funkce. SVOL doporučuje vytvořit dle vzoru západních sousedů samostatné lesní úřady, jejich hlavní funkce by byla poradenská a osvětová. Dále by měly být vhodné podmínky pro sdružování drobných lesních majetků na lokální úrovni – lesní společenstva s odborným lesním hospodářem podporovaná státem. Velice důležitá je novelizace zákona o myslivosti, který zavede účinná opatření pro snížení vysokých stavů spárkaté zvěře, zvýší ochranu práv vlastníků honebních pozemků a umožní uznání vlastní honitby od minimální výměry 250 ha.

Jednání určitě nebudou jednoduchá. Současná politická reprezentace většinou žije v městském prostředí, hospodaření na venkově nikdy nezažila a je velice ovlivněna „zelenou" ideologií. I v EU je nyní silně propagováno rozšiřování výměry chráněných a přísně chráněných území s bezzásahovým režimem, nepasečné hospodaření či omezování energetického využívání dříví. Dne 16. 7. 2021 Evropskou komisí zveřejněný návrh nové lesnické strategie EU navrhuje výrazná omezení pro vlastníky lesa i lesnicko-dřevařský komplex. Složitá jednání o závazných podmínkách pro hospodaření v lesích budou probíhat nejen na národní, ale i na evropské úrovni.


Ing. Andrea Pondělíčková
Lesnicko-dřevařská komora ČR

Priority pro lesnicko-dřevařský sektor by v ideálním případě neměla nastavovat či určovat politická reprezentace. Zejména v oborech, kde je důležitá dlouhodobost základních směrů a podstatná je především jejich kontinuita neboli trvalá udržitelnost. Jednoduše řečeno, hlavní priority i konkrétní opatření jsou přece již definovány ve schválených dokumentech aktuálního Národního lesnického programu či v Koncepci státní lesnické politiky a dalších návazných strategiích a akčních plánech. Samotný proces jejich přípravy i výsledná podoba těchto pro lesnictví určujících materiálů je pravděpodobně aktuální maximum možného z pohledu jak expertního, tak i politického konsenzu. Takto definované cíle a opatření by proto měly být dlouhodobě závazné pro jakoukoliv politickou reprezentaci.Do tohoto ryze národního pohledu je však nutné vážně vnímat i vlivy evropské či spíše bruselské. Nedávno zveřejněná Evropská zelená dohoda, Strategie biodiverzity EU do roku 2030 či nejnovější Strategie EU v lesnictví do roku 2030 vyvolávají diskuse a oprávněné obavy. Zejména ze ztráty kompetencí a suverenity členských zemí v oboru, který byl doposud regulován pouze okrajově. Podnikání v lesnictví je významně ohroženo, z multifunkční role lesů jsou zcela nevyváženě zdůrazňovány pouze ekologické aspekty. S tímto tlakem zeleného lobbingu bude silně konfrontována i příští politická reprezentace.

Výčet priorit pro zachování konkurenceschopného lesnicko-dřevařského sektoru:

 • Dosažení převodu kompetencí lesnicko-dřevařského sektoru pod jedno ministerstvo. Tato dlouhodobě neúspěšná snaha je nezbytná pro prosazení provázanosti lesnictví na následné zpracování dřeva, ale i pro vyšší a efektivnější podporu tuzemského využití dřeva, jeho zpracování a zvýhodnění zejména ve stavebnictví.
 • Zvládnutí kůrovcové kalamity.
 • Zajištění dostatečného financování sektoru jak v potřebných investičních dotacích, tak v kompenzacích za plnění ekosystémových funkcí. Očekáváme situaci, kdy výhled na možnosti národních, ale především unijních zdrojů je velmi nejistý.
 • Efektivnější nastavení a fungování státní správy lesů a lepší součinnost s OLH.
 • Prosazení cílené a koordinované komunikace a aktivnějšího působení na veřejnost, která je pro tzv. společenskou objednávku a tím pádem pro naše i evropské politiky klíčová.
 • Nepodlehnutí jednostranným zeleným ideologiím a zachování lesnicko-dřevařského sektoru jako řádného oboru podnikání.

Ráda bych věřila tomu, že po podzimních volbách usednou do politických pozic lidé osvícení, kteří pevně uchopí pomyslné kormidlo směřování lesnicko-dřevařského sektoru a nebudou jej otáčet do příliš zelených vod... Lesnicko-dřevařský sektor skýtá řadu zajímavých příležitostí a má co nabídnout v rámci podpory biologické rozmanitosti, sehrává zásadní roli při zmírňování změny klimatu absorpcí CO2 a především produkuje jedinečnou obnovitelnou surovinu – dřevo.


Ing. Ivan Ševčík
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků

Úkolem politické reprezentace a státní správy po nadcházejících podzimních volbách musí být vytváření a udržování konkurenceschopného ekonomicko-legislativního prostředí pro podnikání subjektů v oborech lesnických činností a dřevozpracujícího průmyslu.

Jde zejména o zajištění efektivního, dlouhodobě udržitelného lesního hospodaření, využívání zdrojů dřevní hmoty v České republice a podporu a propagaci dřeva jako obnovitelného materiálu a výrobků ze dřeva jako moderní alternativy k výrobkům z materiálů s nesrovnatelně vyšším negativním ekologickým efektem.

Politická reprezentace, vláda ČR a státní správa se musí věnovat konkrétním oblastem:

 • Připravovaná legislativa EU – cíle českých národních aplikačních dokumentů z pohledu lesnicko-dřevařského sektoru.

Ve spolupráci se subjekty lesnicko-dřevařského sektoru v ČR je nutné v jejich prospěch zajistit profesionální přípravu aplikačních dokumentů nové legislativy EU do národní legislativy, které budou v rámci European Green Deal – Zelené dohody pro Evropu významně ovlivňovat lesnicko-dřevařský sektor v ČR, jako např.:

        – nová strategie EU v oblasti lesnictví,
        – strategie EK pro biodiversitu,
        – nařízení LULUCF,
        – nová Společná zemědělská politika (SZP) a její strategický plán,
        – další direktivy a předpisy v rámci balíčku „Fit for 55".

 • Trvale udržitelné hospodaření v českých lesích.

Vláda ČR a stát musí pokračovat v podpoře řešení probíhající kůrovcové kalamity, zvýšení stability a pestrosti druhové skladby lesních porostů a podpoře přirozené obnovy lesních porostů. Stát by měl podporovat zachování produkční funkce lesů pro udržení a rozvoj dřevozpracujícího průmyslu v ČR.

 • Využití ekologického a ekonomického potenciálu dřeva v ČR a zajištění dostatku suroviny pro dřevozpracující průmysl.

Stále chybí surovinová strategie státu pro dřevo jako základní obnovitelný zdroj a její zařazení do Národní hospodářské strategie vlády ČR. Důležitým celospolečenským tématem a cílem je celkové zvýšení využití a spotřeby dřeva zejména ve veřejných zakázkách. Orgány státní správy by měly připravit pro tuto oblast metodiky dle příslušné legislativy. V rámci principů hospodaření v lesích by stát měl vytvářet podmínky pro zajištění dostatku suroviny pro dřevozpracující průmysl.


Ing. Petr Vondráček
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství a Konfederace lesnických a dřevařských svazů

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství a též Konfederace lesnických a dřevařských svazů mají ambici zastupovat malé a střední podnikatele v lesnictví a dřevařství. Z našeho pohledu je tedy klíčové, aby nová politická reprezentace vnímala podporu malého a středního podnikání jako svou prioritu.Proč? V posledním období došlo „pod rouškou" pandemie a kalamity k razantnímu snížení podnikatelských příležitostí (posledním příkladem je „výměna práva hospodaření" mezi LČR a VLS). Je to hlavně důsledek změny strategie zejména Lesů České republiky, s.p., kde je snaha o vlastní podnikání a obchod se dřívím – bez soutěže. Současně zbylé zakázky jsou zadávány za podmínek vhodných spíše pro velké firmy (i s přesahem do politiky).
Konkrétní kroky:

 • U hospodářských lesů v majetku státu, nechť je stát dobrým správcem.
 • Lesní práce a obchod se dřívím na základě transparentních soutěží lépe provedou podnikatelské subjekty.
 • Zakázky musí být co nejpestřejší, jak co se týká velikosti, tak rozložení v čase.

Podnikatelé v lesnictví, které zastupujeme, si chtějí pouze poctivou prací vydělat. Nejsme žádní viníci kalamity apod., naopak – děláme, co můžeme, a to na hranici možného. K tomu však potřebujeme stabilní podnikatelské prostředí s dostatkem příležitostí. Věříme, že nově vzešlá politická reprezentace bude podporovat malé a střední podnikání (i v lesnictví) – je to základ každého úspěšného státu.Ing. Petr Pražan, Ph.D.

Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR

Priorit pro novou politickou reprezentaci by mělo být hned několik, a to hlavně:
Vypracovat dlouhodobou státní politiku, která bude celkově řešit rozvoj lesnicko-dřevařského sektoru a využití dřeva jako jednoho z mála obnovitelných zdrojů. Tato politika by mimo jiné měla řešit následující:

 • Cíleně zajistit přístup dřevozpracujících podniků působících na území ČR ke dříví pocházejícímu ze státních zdrojů při zachování tržních principů.
 • Podpořit dřevozpracující podniky ve zvyšování přidané hodnoty při zpracování dřeva, aby nedocházelo k vývozu dřevní suroviny s minimem přidané hodnoty, včetně zajištění pracovních sil (ze zahraničí).
 • Vytvořit předpoklady (např. nižší DPH) ke zvýšení počtu staveb ze dřeva, které výrazně méně zatěžují životní prostředí než stavby zděné.
 • Vypracovat státní program zvýšení spotřeby dřeva v ČR.

To, že je pro stát i společnost možné, potřebné a výhodné vytvořit politiku, která vede k výraznému růstu celého lesnicko-dřevařského sektoru, lze vidět například ve Finsku, kde si před několika desetiletími takovouto politiku stanovili a důsledně ji dodrželi. Kéž by se něco podobného podařilo i v ČR, která má též výrazné množství lesa.


JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

Za hlavní priority v lesnicko-dřevařském sektoru i nadále považuji řešení kůrovcové kalamity a s tím související otázky zalesňování holin.

Další prioritou by mělo být zajištění dostatečného množství cenově přijatelného dříví pro dřevařský a papírenský průmysl, tak aby se tento průmysl v naší republice nejen udržel, ale i nadále rozvíjel.

Pokud jde o dřevařský průmysl, jednat by se mělo i o větší podpoře tohoto průmyslu s akcentem na zpracování vytěženého dříví v naší republice s aktivní podporou státu. Dřevo by se mělo stát také významnější součástí stavebního průmyslu. Myslím, že i tímto směrem by měla být namířena podpora státu. V neposlední řadě je třeba se i nadále věnovat otázce certifikace dřeva.

Zapomenuta by neměla být ani otázka zaměstnanosti v lesnickém a dřevařském sektoru s důrazem na výchovu a vzdělání nových zaměstnanců.

Děkuji za odpovědi (26. 7. 2021), Petra Kulhanová
Anketa vyšla v srpnovém čísle Lesnické práce

Druhou část ankety najdete zde. 

 

Naposledy změněno: čtvrtek, 26 srpen 2021 07:31

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Lesy ČR přijaly od firem 403 nabídek v pětimiliardovém tendru 2022+

Lesy ČR přijaly od firem 403 nabídek v pětimiliardovém tendru 2022+

Lesnictví

Nejvíce nejlepších cenových nabídek v pětimiliardovém lesnickém tendru 2022+ státního podniku Lesy České republiky (LČR) podaly společnosti Uniles a LDF Rožnov. Z celkem 46 soutěžených...

Jako vlastníci lesů musíme usilovat o výrazně důstojnější postavení

Jako vlastníci lesů musíme usilovat o výrazně důstojnější postavení

Lesnictví

Na XXI. konferenci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR 7. září 2021 byl novým předsedou zvolen Jiří Svoboda, ředitel Lesního družstva obcí Přibyslav...

Aktualizace mapové aplikace „Kůrovcová mapa“ z dat července 2021

Aktualizace mapové aplikace „Kůrovcová mapa“ z dat července 2021

Lesnictví

Na webovém portále www.KUROVCOVAMAPA.cz byly na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2020 a červencem 2021 vyhodnoceny území těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech...

VIDEOREPORTÁŽ: Den za obnovu lesa

VIDEOREPORTÁŽ: Den za obnovu lesa

Lesnictví

V sobotu 16. října měli zájemci z řad veřejnosti možnost se na 13 místech České republiky zapojit do největší celostátní zalesňovací akce. Druhý ročník Dne...

Populární zprávy

Přemnožená zvěř zničí šestinu obnovovaných stromků

Přemnožená zvěř zničí šestinu obnovovaných stromků

Lesnictví

Zobrazeno:3107

Anketa uvnitř článku. Zvěř v ČR zničí v průměru šestinu stromů už při obnově lesa. Ztráta přírůstu o zhruba čtvrtinu je u dvou třetin druhů...

Mrtvé dřevo ročně uvolní uhlík ve výši globálních emisí z fosilních paliv

Mrtvé dřevo ročně uvolní uhlík ve výši globálních emisí z fosilních paliv

Lesnictví

Zobrazeno:2922

Mrtvé dřevo v různé fázi rozkladu ročně uvolní množství uhlíku odpovídající celosvětovým emisím z fosilních paliv. Vyplývá to z výzkumu mezinárodního týmu s českou účastí...

SVOL: Nestátní vlastníci lesů stále čekají na kompenzace za škody způsobené kůrovcovou kalamitou v loňském roce

SVOL: Nestátní vlastníci lesů stále čekají na kompenzace za škody způsobené kůrovcovou…

Lesnictví

Zobrazeno:2729

Majitelé českých lesů stále čekají na informaci, jaký objem finančních prostředků uvolní vláda na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za loňský rok. Podle Sdružení vlastníků obecních a...

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Lesnictví

Zobrazeno:2723

Nynější postup plánování mysliveckého hospodaření se na podzim měnit nebude. V předloze o invazivních druzích rostlin a živočichů to 14. 9. schválila Sněmovna, která přijala...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby