logo Silvarium tisk

Vláda odsouhlasila Zelenou zprávu za rok 2015

Vláda ČR schválila na svém jednání 5. 10. 2016 Výroční zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2015, mezi lesníky známou jako Zelená zpráva. Podle ní i v roce 2015 narostla plocha lesů i průměrná zásoba dříví, zvýšil se podíl listnatých dřevin a kleslo zastoupení smrku. Mírně narostla celková těžba dříví, především kvůli kalamitní situaci na severní a východní Moravě. 

Vývoj výměry lesů

Plocha lesních pozemků v České republice trvale roste. V roce 2015 se plocha lesních pozemků meziročně zvýšila o 2 016 ha. Rok 2015 přinesl první viditelnou změnu v oblasti navracení lesních majetků církvím a náboženskými společnostem. V meziročním srovnání se porostní plocha u lesů církevních a náboženských společností zvýšila o 21 150 ha.

Dřevinná skladba

Plocha jehličnatých dřevin, zejména smrku, se nadále snižuje. Naproti tomu se setrvale zvyšuje podíl listnatých dřevin, zejména buku. Smrk představoval v roce 2015 50,6% z druhové skladby, jedle 1,1 %, borovice 16,6 %, modřín 3,9 %, dub 7,1 %, buk 8,2 %, bříza 2,8 % a zbytek tvoří ostatní dřeviny.

Produkce semenného materiálu

Rok 2015 byl charakterizován výrazně nadprůměrnou produkcí semenného materiálu smrku ztepilého, průměrnou produkcí semenného materiálu borovice lesní a znovu významně nadprůměrnou produkcí žaludů dubu letního. Naopak u jedle bělokoré a buku lesního sběr semenného materiálu zdaleka nenaplnil orientační potřebu lesního hospodářství.

Obnova lesa a zalesňování

Plocha obnovených lesních porostů oproti předchozím letům opět mírně poklesla na 23 546 ha, nicméně ve srovnání s předchozími roky je tato plocha srovnatelná a vykazuje vyrovnaný trend. Výše přirozené obnovy činí 4 749 ha a ve srovnání s rokem 2014 také vykazuje mírný pokles. Podíl listnatých dřevin na umělé obnově je z dlouhodobějšího hlediska stabilní a v roce 2015 dosáhl tento podíl 38,5 %.
Plocha lesních porostů, v nichž byly provedeny výchovné zásahy prořezávkou, činila 37,8 tis. ha. Probírky byly realizovány na ploše 62,4 tis. ha. Oproti předchozímu roku došlo k poklesu velikosti těchto ploch jak u prořezávek, tak i probírek.

Těžba dříví

V lesích ČR bylo v loňském roce vytěženo celkem 16,16 mil. m3 surového dříví, což ve srovnání s předchozím rokem znamená mírný nárůst o 0,68 mil. m3. Značnou měrou se na tomto objemu podílelo zpracování nahodilých těžeb ve výši 8,2 mil. m3. Podíl nahodilé těžby v roce 2015 činil 50,4 %.
Z hlediska složení těžeb dle dřevin se objem těžeb jehličnatého dříví oproti roku 2014 mírně zvýšil o 0,91 mil. m3 a činil tak přibližně 89 %.
V současné době je v provozu celkem 531 těžebních strojů, z toho 494 kolových harvestorů, přičemž 26 je z roku 1995 a 62 strojů z let 1996–1999 jsou již na hranicí životnosti.

Ochrana lesa

Z pohledu ochrany lesa lze rok 2015 celkově označit jako období velmi nepříznivé. Z regionálního hlediska opět panovaly velké rozdíly, když území Moravy a Slezska (dlouhodobě výrazněji zasažené suchem), vykázalo u většiny skupin škodlivých faktorů větší objemy poškození, než plošně mnohem rozlehlejší území Čech. Hlavní škodlivé faktory byly přitom obdobné jako v minulých letech, když se z abiotických vlivů jednalo hlavně o polomy a především pak o rozsáhlé predispoziční působení intenzivního sucha, z biotických činitelů pak šlo podkorní hmyz na smrku, aktivizací václavky a také trvajícím negativním působením přemnožené spárkaté zvěře.
Výše nahodilých těžeb přepočtených na celorepublikové měřítko dosáhla v roce 2015 hodnotu téměř 8,2 mil. m3, a byla tedy o cca 3,7 mil. m3 vyšší ve srovnání s rokem předchozím. Nahodilé těžby reprezentovaly téměř polovinu těžeb celkových, což představuje nejhorší hodnoty od kalamitních let 2006-2008, kdy byly zpracovávány následky větrných pohrom Kyrill a Emma.

Vápnění a hnojení lesních porostů

V roce 2015 bylo realizováno vápnění lesních porostů v oblasti Orlických hor (Bartošovice v Orlických horách), Slezských Beskyd (LS Jablunkov, lokalita Písek) na Českomoravské vrchovině (LS Telč – lokalita Javořice) a v oblasti Krušných hor (ML Hora sv. Kateřiny, LS Horní Blatná, LS Kraslice). Celkový rozsah zásahu činil 5 881 ha. Vápnění probíhalo od srpna do listopadu 2015.

Požárovost v lesním hospodářství

V roce 2015 bylo evidováno 1 748 lesních požárů (865 požárů v roce 2014). Více než 95 % požárů bylo do 1 ha, pouze cca 0,6 % požárů zasáhlo plochu nad 10 ha, průměrná plocha požáru činila 0,3 ha. Celková plocha požárem zasažených lesních porostů činila celkem cca 344 ha lesních porostů (v roce 2014: 536 ha). Přímá škoda byla vyčíslena částkou 18,7 mil. Kč (6,6 mil. Kč v roce 2014).

Škodliví činitelé a jejich následky

V roce 2015 byl celkový objem nahodilých těžeb způsobených abiotickými vlivy 4,23 mil. m3, meziročně se jedná o nárůst o 63 %. Největší podíl (65 %) na abiotickém poškození byl způsoben větrem. Polomy byly jako již tradičně nejvíce zasaženy porosty jehličnatých dřevin, dominantně smrku a borovice. Z regionálního hlediska bylo nejvíce postiženo území krajů Jihočeského (646 tis. m3) a Plzeňského (421 tis. m3).
Suchem bylo opět nejvíce postiženo území Moravy a Slezska, ovšem v roce 2015 byl suchem výrazněji zasažen také kraj Jihočeský a Vysočina.
V roce 2015 bylo v Česku evidováno 2,24 mil. m3 smrkového kůrovcového dříví, což představuje výrazný nárůst (o více než 70 %) ve srovnání s rokem 2014, kdy bylo zaznamenáno cca 1,3 mil. m3. Z celkového objemu kůrovcového dříví za rok 2015 tvořily přes 10 % lapáky (přibližně 295 tis. m3). Z uvedeného objemu smrkového kůrovcového dříví bylo odkorněno cca 41 tis. m3 a chemicky asanováno cca 91 tis. m3, zbylá hmota byla převážně vyvezena z lesa a asanována na dřevoskladech. Rozhodující část evidované hmoty připadala jako každoročně na lýkožrouta smrkového (Ips typographus), lýkožrouta menšího (Ips amitinus) a lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus). Tyto druhy se na celkovém napadení podílely z téměř 75 %. Zbylá část připadala na lýkožrouta severského (Ips duplicatus).
Výskyt listožravého hmyzu byl v roce 2015 registrován na úhrnné rozloze pouze přibližně 750 ha (v roce 2014 rovněž 750 ha).

Netržní produkce lesa a návštěvnost lesa

Češi loni nasbírali lesní plodiny a houby za 5,89 miliardy korun, meziročně se hodnota zvedla o zhruba 40 milionů korun. Dominují houby, kterých lidé nasbírali za 3,52 miliardy korun, objem hub však klesl. Meziročně se o polovinu zvýšila cena nasbíraných borůvek na 1,23 miliardy a o dvě třetiny hodnota nasbíraných malin na 419 milionů korun. Celkový objem nasbíraných plodů byl loni průměrný.
Návštěvnost lesa byla podle údajů v roce 2015 mírně nadprůměrná, tj. 22,1 návštěv lesa na obyvatele.

Porostní zásoby dřeva a přírůsty

Nárůst celkových zásob dříví v lesích v ČR pokračoval i v roce 2015. Podílí se na tom jednak mírný růst zakmenění porostů a jednak zvětšování podílu porostů vyššího věku. Průměrná zásoba na 1 ha lesních pozemků je 259,6 m3.

Ekonomická situace vlastníků lesa

Nejvyšší hodnoty zisku před zdaněním (včetně poskytnutých příspěvků a dotací) bylo dosaženo u lesů ve vlastnictví státu (4 918 Kč/ha lesa), potom u lesů soukromých (2 643 Kč/ha lesa) a nejméně v lesích ve vlastnictví měst a obcí (1 888 Kč/ha lesa).
Porovnáním hodnot výše zisků včetně příspěvků a dotací od krajů, státu a EU a bez těchto příspěvků a dotací lze dovodit celkovou finanční podporu, která je vlastníkům (nájemcům) lesa poskytována. Celková finanční podpora na 1 ha lesa tak činila v průměru 109 Kč u státních lesů, 378 Kč u lesů v majetku měst a obcí a 299 Kč u lesů soukromých. Meziročně se tedy celková finanční podpora na 1 ha lesa snížila pro lesy v majetku měst a obcí (o 176 Kč), pro soukromé lesy (o 109 Kč) a pro státní lesy (o 10 Kč).

Vývoj průměrných mezd

Průměrná mzda zaměstnanců ve fyzických osobách v lesnictví a v souvisejících činnostech vzrostla oproti předchozímu roku pouze o 1,4 %. Tempo růstu průměrných mezd v lesnictví tak zaostalo za růstem mezd v průmyslu (o 1,6 %) i za růstem mezd za celé národní hospodářství (o 1,8 %).

Trh se surovým dřívím v tuzemsku

Celkové dodávky surového dříví se meziročně zvýšily o 687 tis. m3 na celkovou výši 16 163 tis. m3, v tom dodávky jehličnatého dříví dosáhly výše 14 385 tis. m3 a dodávky listnatého dříví 1 778 tis. m3.
Průměrné ceny téměř u všech sortimentů surového dříví v tuzemsku se po výrazném poklesu v letech 2008–2009 od roku 2010 stále zvyšovaly až do závěru roku 2014 a nejvyšší hodnoty dosáhly v 1. čtvrtletí 2015. Od 2. čtvrtletí 2015 až do konce roku 2015 se průměrné ceny neustále snižovaly. Oproti roku 2014 se v průběhu roku 2015 přesto projevily vyšší průměrné ceny u některých jehličnatých a všech listnatých kulatinových výřezů, listnatého paliva a listnaté vlákniny v dřevině buk, zatímco nižší průměrné ceny byly meziročně u některých jehličnatých kulatinových sortimentů, u jehličnatého dříví pro výrobu dřevoviny a buničiny a u listnaté vlákniny v dřevině dub.

Podrobnější informace najdete v Lesnické práci 11/2016.

Redakce

 

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Dobrá věc se podařila

Dobrá věc se podařila

Zobrazení: 4480

Filip je mladý lesník a myslivec, student lesnické fakulty, který při práci v lese utrpěl těsně před...

Ve funkci ředitele Vojenských lesů a statků končí Roman Vohradský

Ve funkci ředitele Vojenských lesů a statků končí Roman Vohradský

Zobrazení: 3760

Ve funkci ředitele státního podniku Vojenské lesy a statky (VLS) končí Roman Vohradský. Informovalo o tom ministerstvo...

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 3598

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Slovenská firma chce po Lesích ČR 220 mil. za nedodané dřevo, podnik to odmítá

Slovenská firma chce po Lesích ČR 220 mil. za nedodané dřevo, podnik to odmítá

Zobrazení: 3472

Okresní soud v Hradci Králové dnes začal projednávat žalobu slovenské společnosti Drevoindustria Smolenice na státní podnik...

Středoevropské lesnictví se musí probudit z iluze o samospasitelnosti přírodních procesů

Středoevropské lesnictví se musí probudit z iluze o samospasitelnosti přírodních procesů

Zobrazení: 3406

Video a anketa uvnitř. „Nerozumím převládajícímu paradigmatu středoevropského lesnictví a ochrany přírody, které zdůrazňuje, že lokální...

Letošní Cena Ing. Jiřího Nováka byla udělena Pavlu Bednářovi za výzkum modřínu

Letošní Cena Ing. Jiřího Nováka byla udělena Pavlu Bednářovi za výzkum modřínu

Zobrazení: 3253

Projekt „Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích pod dopadem klimatické změny“ realizovaný v rámci Výzkumného...

Poslední komentáře

Anketa

Jaký podíl na obnově u vás tvoří přirozená obnova?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě