Přihlásit

Zpráva o životním prostředí za rok 2019: Stav lesních porostů je alarmující

Stav lesních porostů je v důsledku zhoršující se kůrovcové kalamity a sucha alarmující, což je jeden ze zásadních negativních závěrů letošní Zprávy o životním prostředí. Objem evidované těžby dřeva překonal dosavadní rekord z roku 2018 a činil 32,6 mil. m3 (bez kůry). Podíl kalamitní těžby na celkové těžbě činil 95,0 %. V roce 2019 bylo v lesích poprvé v historii vysazeno více listnáčů (14,7 tis. ha) než jehličnanů (14,0 tis. ha), nejčastěji vysazovanou dřevinou byl stále smrk (8,7 tis. ha). 


Doporučený Zpráva o životním prostředí za rok 2019: Stav lesních porostů je alarmující

Zpráva o životním prostředí České republiky je vytvářena v gesci Ministerstva životního prostředí a předkládána vládě každoročně od roku 1993.

Zpráva za rok 2019 konstatuje, že i když byl předloňský roční úhrn srážek v mezích normálu, kvůli vysokým teplotám postihlo značnou část území ČR půdní i hydrologické sucho. Rok 2019 byl podle Zprávy druhým nejteplejším od roku 1961 (rekord drží rok 2016). Průměrná roční teplota 9,5 °C byla o 1,6 °C vyšší než průměr let 1981–2010. Devět z deseti nejteplejších let od roku 1961 se datuje až po roce 2000.

STAV LESNÍCH POROSTŮ

V roce 2019 byly lesní ekosystémy ovlivněny rozsáhlou těžbou po kůrovcové kalamitě. Objem evidovaného smrkového dřeva napadeného kůrovci se za poslední rok podle Zprávy téměř zdvojnásobil a objem evidované těžby dřeva v tomto roce překonal dosavadní rekord z roku 2018 a činil 32,6 mil. m3 bez kůry. Objem těžby tak výrazně překonal celkový průměrný přírůst (CPP), který v roce 2019 činil 18,2 mil. m3 bez kůry. Podíl nahodilé (kalamitní) těžby na celkové těžbě se v roce 2019 oproti roku 2018 zvýšil z 89,5 % na 95,0 %, což představuje výrazný nárůst oproti předchozímu období od roku 2000, s výjimkou roku 2007, kdy po orkánu Kyrill tvořila nahodilá těžba 80,4 % celkové realizované těžby. Mezi hlavní příčiny této změny lze zařadit vliv sucha, zejména na dřeviny vysazené mimo jejich ekologické optimum (dominantně smrk ztepilý v nižších vegetačních stupních), a jejich následné napadení hmyzími škůdci.Zpráva konstatuje, že současná druhová skladba lesů je od rekonstruované přirozené i doporučené skladby výrazně odlišná. V roce 2019 jehličnany představovaly 71,0 % plochy lesa, přestože dle doporučené skladby by jejich podíl měl být pouze 64,4 %. Dominantní dřevinou je smrk s podílem 49,5 % následovaný borovicí (16,1 %), bukem (8,8 %) a dubem (7,4 %). V posledních desetiletích je patrná cílená změna druhové skladby směrem k přirozené skladbě lesních porostů. Podíl listnatých porostů na celkové ploše lesů se v letech 2000 2019 zvýšil z 22,3 % na 27,7 %. V roce 2019 bylo v lesích poprvé v historii vysazeno více listnáčů (14,7 tis. ha) než jehličnanů (14,0 tis. ha), i když nejčastěji vysazovanou dřevinou je stále smrk (8,7 tis. ha).
Věková struktura lesů v ČR je nerovnoměrná. Trvale stoupá podíl výměry starších až přestárlých porostů. Tento trend, který představuje riziko ekonomických ztrát, je naopak pozitivní z hlediska podpory biodiverzity. Lesní porosty vyššího věku totiž představují příznivé životní prostředí pro druhy vázané na ekosystémy s vysokým podílem odumřelé dřevní hmoty.

Podíl přirozené obnovy na celkové ploše obnovy poklesl podle Zprávy z 23,5 % v roce 2013 na 16,1 % v roce 2018. V roce 2019 se plocha přirozené obnovy zvýšila, její podíl na celkovém zalesnění však, vzhledem k nárůstu umělé obnovy po intenzivní nahodilé těžbě, klesl na 15,4 %. Jedním z faktorů ovlivňujících přirozenou obnovu lesa jsou aktuálně vysoké lokální početní stavy spárkaté zvěře, která může okusem poškozovat mladé stromky a nárosty z přirozené obnovy. Důvodem vysokých stavů zvěře je intenzivní využívání krajiny člověkem, především zemědělské hospodaření, které vytváří krytové a potravní podmínky, a snížená přirozená regulace zvěře, nebo její úplná absence.

Výběr z dalších hlavních zjištění Zprávy

  • Klimatický systém

Rok 2019 byl na území ČR teplotně mimořádně nadnormální (průměrná roční teplota 9,5 °C byla o 1,6 °C vyšší než normál 1981–2010) a srážkově normální (napršelo 92 % ročního srážkového normálu 1981–2010).

Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byly v polovině léta 2019 hodnoty dostupné zásoby vody v půdě na velké části území ČR pod 25 % dlouhodobého normálu 1961–2010, jednalo se tedy o silně podnormální stav. Hydrologické bylo zaznamenáno po dobu déle než 100 dnů (na více než 30 profilech, z celkově sledovaných 217).
Emise skleníkových plynů poklesly v období 1990–2018 o 35,6 % a o 1,3 % v meziročním srovnání (hodnoty 2019 budu známy později).

  • Ovzduší

Meziročně došlo k poklesu emisí všech základních znečišťujících látek, největší zaznamenaly emise SO2 o 17,2 %. Stále dochází k překračování některých imisních limitů, meziročně se ale snížil podíl obyvatel i území, kde byl překročen denní imisní limit pro suspendované částice PM10, roční imisní limit pro benzo(a)pyren i PM2,5. Limit pro roční průměrnou koncentraci PM10 nebyl překročen vůbec. V roce 2019 nedošlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví stanovených pro arsen, kadmium, olovo, nikl, oxid siřičitý, oxid uhelnatý a benzen.

  • Vodní hospodářství a jakost vody

Za období let 2000–2019 se ve vodních tocích ČR podařilo zredukovat znečištění amoniakálním dusíkem (pokles průměrné koncentrace o 66,7 %) a fosforem. (pokles o 38,9 %). Vodou z veřejných vodovodů bylo zásobováno 94,6 % obyvatel ČR. Výrazně roste počet ČOV s terciárním stupněm čištění, jejich počet dosáhl 1 538, tj. o 1 038 ČOV více oproti roku 2002.

  • Příroda a krajina

Dlouhodobě ubývá zemědělské půdy, v období 2000–2019 poklesla její rozloha o 1,8 %. V rámci zemědělské půdy však vzrostla plocha trvalých travních porostů o 5,9 %. Přibývá zastavěných ploch, od roku 2000 o 1,8 %, ostatní plochy vzrostly o 4,4 %. Od roku 1982 setrvale klesá početnost ptačích populací v ČR. Zatímco početnost populací běžných druhů ptáků mezi lety 1982–2019 se výrazně nemění, u lesních druhů ptáků poklesla o 13,4 % a u ptáků zemědělské krajiny klesla dokonce o 42,3 %.

  • Materiálové toky

Domácí materiálová spotřeba v ČR po roce 2000 kolísá bez výraznějšího trendu, v roce 2019 v meziročním srovnání DMC mírně vzrostla o 0,4 %.Ve struktuře domácí materiálové spotřeby klesá podíl fosilních paliv. Materiálová náročnost hospodářství ČR dlouhodobě klesá, v období 2000–2019 se snížila o 44,2 %..

  • Odpady

Celková produkce odpadů od roku 2009 vzrostla zejména v souvislosti s rozvojem stavební činnosti na 37 362,3 tis. t v roce 2019. Míra skládkování komunálních odpadů je stále vysoká (45,9 % v roce 2019), a to i přesto, že se snižuje ve prospěch jejich materiálového využití (41,0 % v roce 2019) a také energetického využití (11,7 % v roce 2019).

  • Financování

Objem veřejných výdajů na ochranu životního prostředí z centrálních zdrojů (tj. zejména ze státního rozpočtu a státních fondů) v roce 2019 meziročně vzrostl o 15,8 % na 52,6 mld. Kč. V rámci OPŽP pro programové období 2014–2020 bylo v roce 2019 vyhlášeno celkem 20 nových výzev ve výši 17,2 mld. Kč a pokračovalo se ve financování tzv. kotlíkových dotací. V roce 2019 to bylo vyhlášení 3. výzvy pro jednotlivé kraje s alokací cca 3,8 mld. Kč, v předchozích dvou výzvách bylo vyměněno 60 tisíc kotlů na pevná paliva v celkovém objemu 6,5 mld. Kč. Investice na ochranu životního prostředí vzhledem k HDP jsou v ČR dlouhodobě nad průměrem EU28.

Zpráva o životním prostředí za rok 2019

 

 

Naposledy změněno: úterý, 16 únor 2021 09:57

(1 Hlasovat)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Zdravotní stav lesů se v roce 2020 mírně zlepšil, z dřevin je na tom nejlépe buk

Zdravotní stav lesů se v roce 2020 mírně zlepšil, z dřevin je…

Lesnictví

Vegetační období v roce 2020 mělo v porovnání s předchozími léty výrazně příznivější průběh a posílilo celkovou vitalitu lesních porostů. Došlo k mírnému zlepšení zdravotní...

Přemnožená zvěř zničí šestinu obnovovaných stromků

Přemnožená zvěř zničí šestinu obnovovaných stromků

Lesnictví

Anketa uvnitř článku. Zvěř v ČR zničí v průměru šestinu stromů už při obnově lesa. Ztráta přírůstu o zhruba čtvrtinu je u dvou třetin druhů...

Ministerstvo zemědělství podpoří krajinu a zemědělce 1,2 miliardy korun, nejvíce poskytne na lesní cesty a výsadbu stromků na holinách

Ministerstvo zemědělství podpoří krajinu a zemědělce 1,2 miliardy korun, nejvíce poskytne na…

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství připravilo 13. kolo Programu rozvoje venkova (PRV), které je zaměřené na zlepšení stavu lesů, vzdělávání a podporu zemědělců. Zájemci mohou ve 13. kole...

Jizerskohorské bučiny jsou naší první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Jizerskohorské bučiny jsou naší první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Lesnictví

Česká republika má od 28. 7. první přírodní lokalitu oceněnou jako skutečnou součást dědictví celého lidstva – všech dalších 15  míst světového dědictví v ČR...

Populární zprávy

Lesy ČR a VLS ČR si vymění rozsáhlé pozemky, chtějí tak zefektivnit hospodaření

Lesy ČR a VLS ČR si vymění rozsáhlé pozemky, chtějí tak zefektivnit…

Lesnictví

Zobrazeno:8105

Hlasujte v anketě. Státní podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky ČR na základě včerejšího souhlasu vlády ČR provedou vzájemnou úpravu majetkoprávních vztahů...

Zemřel jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Ing. Petr Skočdopole

Zemřel jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Ing. Petr Skočdopole

Lesnictví

Zobrazeno:5047

Dne 13. 6. 2021 náhle skonal Ing. Petr Skočdopole, jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Vážený kolega a uznávaný lesní odborník odešel ve...

Rojení kůrovců začalo, k dispozici je nová mapa teplot a další pomocníci

Rojení kůrovců začalo, k dispozici je nová mapa teplot a další pomocníci

Lesnictví

Zobrazeno:4399

Teplé dny v týdnu od 10. května spustily letošní jarní rojení lýkožrouta smrkového. Vzhledem k jeho obrovské populaci v lesích je kromě efektivních obranných opatření...

Vyvážet nezpracované dřevo za hranice je svým způsobem drancování českých lesů

Vyvážet nezpracované dřevo za hranice je svým způsobem drancování českých lesů

Lesnictví

Zobrazeno:3707

Rozhovor s ekonomem PhDr. Lukášem Kovandou, Ph.D. V loňském roce bylo v České republice vytěženo rekordní množství dříví – 35,8 milionu metrů krychlových. Vysoké nahodilé těžby...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby