Přihlásit

Lesy po volbách – programové priority a anketní odpovědi politických formací kandidujících do Poslanecké sněmovny

Anketa uvnitř článku. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 8. a 9. října 2021. Problematika lesů a s nimi spojených témat se v různé podobě vždy objevovala i ve volebních programech.  Politická uskupení kandidující do Poslanecké sněmovny v říjnových volbách jsme proto požádali o stručné představení jejich priorit pro lesnicko-dřevařský sektor a zároveň jsme jim položili několik stručných anketních otázek. Lesnictví se dotýkající programové priority politických uskupení, která na možnost prezentace v Lesnické práci nezareagovala, naleznete na konci článku.

Doporučený Lesy po volbách – programové priority a anketní odpovědi politických formací kandidujících do Poslanecké sněmovny

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

 • Lesy a EU

- Lesnická politika EU a unijní programové dokumenty se vztahem k lesům a lesnímu hospodářství se musí tvořit na národní úrovni v expertním a vlastnickém prostředí a jejich výsledná unijní podoba musí být ve shodě a v souladu s národními požadavky a pozicemi. Nikoliv naopak.

- Silná pozice českého lesnictví v EU – české lesnictví má dlouhou tradici a je vysoce respektováno na mezinárodní úrovni. V rámci českého předsednictví v Evropské unii se zasadíme o vyjednání co nejvýhodnější implementace politik pro vlastníky lesů v České republice tak, aby byly vhodně vyváženy všechny tři pilíře trvale udržitelného hospodaření v lesích.

 • Státní lesnická politika

- Pro tvorbu, realizaci i hodnocení státní lesnické politiky považujeme za zásadní, aby v lesnickém sektoru soustavně probíhal otevřený odborný dialog, trvalá a odpovědná vzájemná komunikace Ministerstva zemědělství, odborné veřejnosti a vlastníků lesů.

- Respektujeme legitimitu a kontinuitu platné Koncepce státní lesnické politiky do r. 2035 jako realisticky a zároveň ambiciózně koncipovaného programového dokumentu pro období obnovy lesů po kůrovcové kalamitě, pro adaptaci lesů na měnící se přírodní podmínky, pro zohlednění vývoje vlastnictví lesa a pro měnící se poptávku veřejnosti po veřejných funkcích lesa.

- Zasadíme se o naplnění Aplikačního dokumentu ke Koncepci a přípravu potřebných změn legislativy.

- Vlastníky lesů budeme motivovat k zakládání lesů odolných vůči změnám přírodních podmínek, tzn. k druhově pestrým, strukturovaným a trvalým lesním porostům, péči o lesní půdu a k co nejšetrnějšímu lesnickému hospodaření. Zasadíme se o dostatečnou alokaci finančních prostředků určenýchpro nestátní vlastníky lesů. Zasadíme se o spuštění plošné platby za celospolečenské služby lesů tak, aby vlastníci lesů byli motivováni k rozvoji služeb, které dnes poskytují veřejnosti prostřednictvím funkcí jejich lesa zdarma.

- Zasadíme se o to, aby lesnictví a lesní hospodářství v ČR byly nadále postaveny na vyrovnaném naplňování všech tří pilířů trvale udržitelného hospodaření (TUH).

 • Správa státních lesů

- Nebudeme privatizovat lesy ve vlastnictví státu. Funkce lesů stále nabývají na celospolečenském významu. Existence a rozsah státního lesa umožňují napřímo realizovat státní lesnickou politiku i nad rámec možností nestátních lesů, bez nutnosti stejné podpory a motivace z veřejných zdrojů.

- Podpoříme rozvoj státních podniků Lesy ČR a VLS jako správců státních lesů a drobných vodních toků, garantů řádné péče o státní lesy, lokálních zaměstnavatelů a nositelů lesnické odbornosti. Lesy ČR i VLS musí být správci lesa, iniciativně rozvíjející praktickou aplikaci státní lesnické politiky, inovace a perspektivní směry lesního hospodářství. Budou aktivně a ve spolupráci s výzkumnými institucemi a lesnickými fakultami vyhledávat a podporovat příležitosti a výzvy aplikace lesnického výzkumu. LČR budou aktivní v mezinárodním prostředí státních lesních podniků (EUSTAFOR) s cílem výměny zkušeností a spolupráce na úrovni EU.

 • Bez dřeva to nepůjde

- Dřevo je naší nejvýznamnější trvale obnovitelnou surovinou. ČR má velmi dobré přírodní podmínky pro produkci dřeva. Zasadíme se o produktivní lesnictví jako o trvalý zdroj dřevní hmoty.

- Zasadíme se o to, aby se zpracováním a využitím dřeva nevytvářely neodůvodněné administrativní překážky.

- Zasadíme se o to, aby nová vláda zadala příslušnému rezortnímu ministerstvu jako gestoru dřevozpracujícího průmyslu bezodkladné provedení důkladné analýzy stavu a perspektivních možností dalšího rozvoje dřevozpracujícího průmyslu v ČR, na základě které připraví program rozvoje a podpory tohoto odvětví v ČR s cílem využít v maximální míře k domácímu zpracování potenciál disponibilního dřeva s co nejvyšší možnou přidanou hodnotou, včetně potřebných podpor a efektivních pobídek.

- Zasadíme se o to, aby dřevo mělo své místo v rámci mixu OZE, podpoříme zejména lokální energetické využití dřeva.

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty (Přísaha)
Ing. Jan Vopravil, Ph.D., programový garant hnutí Přísaha pro lesnicko-dřevařský sektor


- Lesnicko-dřevařský sektor je jeden z prioritních sektorů českého hospodářství, včetně tvorby krajiny, už jen tím, že zaujímá přes 1/3 území ČR a má letitou tradici.

- Dřevo je podle našeho hnutí „ekologická" surovina, která místo upozaďování má být naopak upřednostňována před využíváním neobnovitelných jiných zdrojů.

- Lesy plní řadu dalších funkcí pro společnost – od dotací vod až po rekreaci.

 • Hnutí Přísaha chce

- Podpořit hospodaření v lesích a zavést pravidla správné lesnické praxe pro všechny.

- Pokračovat v postupné změně dřevinné skladby v kontextu probíhající klimatické změny.

- V návaznosti na předchozí body měnit i dřevozpracující průmysl a podpořit tzv. přidanou hodnotu při zpracování dřeva ve výrobek.

- Podpořit lesnické vzdělávání a výzkum, včetně základních profesí souvisejících se zpracováním dřeva.

- Nevyvážet dřevo do zahraničí, pokud je ho v ČR kritický nedostatek.

- Finančně podpořit plnění ekologických funkcí lesa a infrastruktury pro návštěvníky lesů.

Jak vznikala předvolební anketa časopisu Lesnická práce

Pro oslovení byly vybrány politické formace, které podle volebního modelu CVVM, vycházejícího ze šetření provedeného v období 26. 6. – 11. 7. 2021 a zveřejněného dne 30. 7. 2021, překročily hranici 3 procent. Jedná se o následující subjekty: ANO, koalice SPOLU, koalice Piráti a Starostové, SPD, KSČM, ČSSD a Přísaha.

Politické subjekty byly osloveny 2. srpna 2021 s termínem zaslání odpovědí do 17. 8. V termínu byly doručeny odpovědi od ČSSD, Přísahy a ANO. Po urgenci a posunutí lhůty do 20. 8. jsme obdrželi odpovědi koalice Pirátů a STAN. Ostatní politická uskupení na možnost zdarma představit své priority pro lesnicko-dřevařský sektor nereagovala. Jednotlivé odpovědi na anketní otázky byly omezeny rozsahem 180 znaků včetně mezer.

Pořadí politických formací je dáno pořadím zaslání priorit a anketních odpovědí do redakce. 


Hnutí ANO

 • Úroveň EU

- Lesy se vyvíjejí v rámci místních přírodních podmínek, v unijním měřítku často velmi rozdílných. V jednotlivých unijních státech má lesní hospodářství a lesnictví odlišné přírodní, produkční a společenské limity i potenciály rozvoje. Pestrost a rozmanitost jsou jedněmi ze základních kvalit EU ve všech oblastech a aspektech. To je tak nutným základem a předpokladem pro stimulace a regulace lesnictví v EU. Unijní politiky a strategie musí vycházet z národních potenciálů, objektivních limitů a odborně odůvodněných požadavků, musí vycházet ze zásad TUH v lesích, musí v daných přírodních, sociálních a ekonomických podmínkách podmíněných historickým kontextem respektovat a zároveň rozvíjet lokální nastavení LH. Celounijní lesnická politika musí vycházet z respektu k lokálním podmínkám a stavět na nich. Musí být budována směrem od regionů do centra s výsledným průnikem cílů a potřeb. Je za každých podmínek nezbytné udržet a rozvíjet vyváženost všech tří pilířů TUH v lesích.

- Dřevozpracující průmysl v rámci EU musí mít možnost zajistit co nejvyšší přidanou hodnotu výrobkům ze dřeva a zpracování co největšího objemu dřeva vyprodukovaného v EU – orgány EU musí trvale zajišťovat a rozvíjet co nejlepší podmínky pro podnikání, minimalizovat administrativní a legislativní překážky, podporovat lokální zpracování, nabídnout efektivní a dobře zacílené pobídky pro trvalou modernizaci a inovaci zpracování dřeva co nejvíce šetrného k našemu životnímu prostředí.

- Energetické využití dřeva a dřevní biomasy musí být neoddělitelnou součástí unijních strategií a programů zajištění co nejpestřejšího, a tím co nejstabilnějšího mixu OZE, je důležitou součástí života na venkově, má silný sociální aspekt. Musí tak být v rámci EU přiměřeně zajištěno a rozvíjeno.

- Při předsednictví ČR v Evropské unii zajistíme co nejvýhodnější podmínky pro vlastníky lesů v České republice.

 • Úroveň ČR

- Nynější vláda přijala Koncepci státní lesnické politiky (KSLP) do r. 2035. Je to zásadní strategický dokument, realizovaný v rámci Aplikačního dokumentu. Formuluje cíle a opatření pro lesní hospodářství do nejbližších let se základním cílem aktuálně reagovat na vzniklé lesnické, ekonomické, vlastnické a sociální potřeby naší společnosti. Koncepce vznikla jako průřezová shoda v rámci odborného lesnického prostředí, tuto shodu respektujeme a vítáme, zavazujeme se KSLP do r. 2035 naplňovat.

- Pro trvalý rozvoj je nezbytné zajistit a rozvíjet stálý odborný dialog v rámci celého odvětví. Trvale komunikovat, ověřovat a rozvíjet přijaté zásady státní lesnické politiky, naplňovat její cíle a opatření ve spolupráci se všemi oprávněnými účastníky lesnicko-dřevařského sektoru. Považujeme rovněž za nezbytné, aby stát řídil a moderoval diskuzi o nabídce a potenciálu lesního hospodářství a možnostech a potřebách dřevozpracovatelů. Základní podmínkou perspektivního rozvoje celého sektoru je sdílení a vzájemné pochopení potřeb, možností a požadavků všech oprávněných zúčastněných stran – takový dialog zajistíme a aktivně povedeme.

- Zasadíme se o to, aby se odstranily a nevznikaly administrativní a formální překážky pro lesní hospodářství, nákup, prodej a zpracování dřeva jako naší nejvýznamnější trvale obnovitelné suroviny.

- Dřevo je potřeba zpracovat v regionu, je neefektivní jej daleko převážet. Zajistíme komplexní analýzu potenciálu a možného rozvoje a inovací dřevozpracujícího průmyslu v ČR. Následně nabídneme efektivní program pobídek a motivací k rozvoji i modernizaci zpracování dřeva s co nejvyšší přidanou hodnotou a v co největším možném objemu zpracovaného dřeva diferencovaně dle potenciálu jednotlivých regionů ČR.

- Zajistíme, aby dřevo mělo své nezpochybnitelné místo v mixu OZE, zejména na lokální a regionální úrovni.

- Za nezbytný nástroj státní lesnické politiky považujeme cílené podpory lesnímu hospodářství. Vedle metodických a odborných podpor a servisu lesnických služeb na úseku ochrany lesa budeme motivovat vlastníky lesů k trvale udržitelnému lesnickému hospodaření, k užívání co nejšetrnějších lesnických postupů, péči o lesní půdu, o lesní prostředí a biodiverzitu lesů, k optimalizaci vodního režimu v lesích, to vše při zajištění rovnoměrného naplňování všech tří pilířů trvale udržitelného hospodaření v lesích a ekonomické povahy lesnictví jako hospodářského odvětví.

 • Lesy ve vlastnictví státu

- Zajistíme nedotknutelnost a nezcizitelnost státního lesa. Ve státních lesích budeme iniciativně uplatňovat principy a zásady TUH, co nejšetrnějšího lesnického hospodaření s ohledem na lesní stanoviště a environmentální fenomény dané lokality a s respektem ke všem oprávněným zájmům na lesích.

- Zajistíme, že správci státních lesů budou aktivně a iniciativně naplňovat státní lesnickou politiku, budou příkladně spravovat a zkvalitňovat lesní majetek ve vlastnictví státu, budou místními zaměstnavateli, budou prezentovat a aktivně rozvíjet nejmodernější, k přírodě šetrné směry lesnictví. Zajistíme trvalou komunikaci a spolupráci s podniky státních lesů v rámci EU s cílem sdílet informace a zkušenosti a také formulovat a formovat unijní lesnickou politiku.

Koalice Česká pirátská strana (Piráti) a Starostové a nezávislí (STAN)
Ing. Radek Holomčík

- České lesy mají problematickou dřevinnou skladbu a strukturu. Přemnožená zvěř působí značné škody. Část lesních půd je ochuzená o živiny a lesy jsou sužovány suchem. I přes vlhký rok 2020 se dál šíří kůrovcová kalamita. Chybí jasná vize a plnění státní lesnické politiky.

 • V čem je problém

- Dlouhodobé sucho a následná kůrovcová kalamita zřetelně poukázaly na špatnou strukturu našich lesů z pohledu druhové, věkové a prostorové skladby. V mnoha lokalitách je půda ochuzená o živiny nebo je jejich dostupnost omezena sníženým zásobováním vodou. Dominantní holosečný způsob hospodaření a množství stejnověkých monokultur a stejnorodých porostů vedou ke snižování druhové pestrosti, adaptability a odolnosti lesů.

- Stavy spárkaté zvěře jsou několikanásobně vyšší, než je optimum, a to způsobuje problémy při obnově lesa. Zvěř likviduje jak přirozeně se obnovující dřeviny, tak i významnou část uměle vysázených stromků.

- Negativní dopady klimatické změny, výkyvy počasí i chemické znečištění oslabují zdravotní stav dřevin a snižují jejich reprodukční schopnost.

- Systém státní správy lesů i jejich ochrany je nevhodně nastaven, realizován a finančně je podhodnocen. Vyžaduje reformu a zejména digitalizaci. Nezbytná je i revize úlohy odborných lesních hospodářů coby spojky mezi státní správou a vlastníky (zejména menších) lesů. V přístupu ke správě státních lesů zásadně chybí dlouhodobé politické zadání navazující na strategické cíle státní lesnické politiky.

- V ČR neexistuje surovinová politika pro dřevo, velké objemy dřeva jsou exportovány bez přidané hodnoty, chybí politika podpory lesnicko-dřevařského sektoru rozvíjející jeho potenciál pro udržitelnost a rozvoj venkova. Masivní těžbou v rámci likvidace současného kalamitního stavu vznikají rozsáhlé holiny, což vede i k záporné uhlíkové bilanci. Chybí nám strategie obnovy lesů, která by počítala i s využitím periodicky se opakujících semenných let, kdy jednotlivé druhy dřevin silně plodí. Zásadním problémem je, že české lesnické politice dlouhodobě chybí vize, resp. ochota ji realizovat. Chybí také odpovědi na základní otázky, které by byly podloženy odbornými podklady, veřejnou diskuzí a společensky přijatelným konsenzem.

 • Naše vize

Státní správa i lesnická politika budou pomáhat vlastníkům, aby udržitelně hospodařili v lesích dle ekonomické racionality a přírodních podmínek, které se zásadně mění vlivem klimatické změny. Stát bude podporovat a rozvíjet lesnicko-dřevařský sektor jako jeden funkční celek.

 • Jak to chceme udělat?

- Zdigitalizujeme a zjednodušíme státní správu i v oblasti lesnictví a navazujících oborech. Zajistíme poradenství pro vlastníky lesů. Provedeme forenzní analýzu ohnisek a rozšíření kůrovcové kalamity.

- Prosadíme změny vyhlášek (zejména o lesním hospodářském plánování), které zjednoduší realizaci nepasečných způsobů hospodaření v lesích a podpoří další důležitá opatření.

- Zajistíme podporu úprav lesních hospodářských plánů zaměřenou na zadržení vody v lesích.

- Nabídneme podporu revitalizace vodních toků v lesích, budeme podporovat další opatření zadržující vodu.

- Nastavíme systém pozitivní a hospodárné motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu lesů – změnu druhové skladby a struktury, přirozenou obnovu, adaptaci na klimatickou změnu a zvyšování biodiverzity.

- Vytvoříme strategii obnovy a přestavby lesních porostů s důrazem na posilování ekosystémových funkcí dle rizika ohrožení rozpadu porostů a biomonitoringu reakce lesů na sucho.

- Ztransparentníme hospodaření společnosti Lesy ČR, s.p., změníme vlastnickou politiku s důrazem na ochranu lesa a regionální rozvoj. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových ohnisek.

- Změníme přístup k lesnické politice a stanovíme její dlouhodobé cíle. Preferujeme návrat k Národnímu lesnickému plánu II.

- Posílíme možnosti vlastníků a hospodářů regulovat přemnoženou zvěř. Budeme podporovat lepší podmínky pro volně žijící zvířata a zvyšování biodiverzity.

- Omezíme pronájmy honiteb u státních lesů. Podpoříme prodej a propagaci zvěřiny.

- Zpracujeme surovinovou politiku pro dřevo. Podpoříme lokální a regionální zpracování, jeho propagaci, inovace i výzkum. Odstraníme legislativní překážky využití dřeva a dalších obnovitelných surovin a zahrneme je do investičních politik státu.

 • Kolik na to chceme času?

První výsledky očekáváme do dvou let. Změny na úrovni státní správy lze provést během jednoho volebního období. Změny v dřevozpracujícím průmyslu se začnou více projevovat za cca 5–8 let. Změny v lesích se naplno projeví za cca 40 let, pozitivní efekt bude průběžný.

 

Zmínky o lesích a souvisejících oborech v programech politických formací, které se pro redakci Lesnické práce nevyjádřily

Koalice SPOLU (ODS, KDÚ-ČSL, TOP 09)


Koalice SPOLU zmiňuje lesy na více místech svého programu. Základním sloganem směrovaným k lesům je, že lesy jsou naše národní dědictví, nejen továrny na dřevo. Koalice SPOLU chce podpořit zalesňování krajiny odolnými smíšenými lesy a obnovu lesů po kůrovcové kalamitě (cíleně, nikoli plošně kácením) i následnou péči a kompenzaci ztrát. SPOLU hodlá pomoci odpovědným soukromým vlastníkům a ve státních lesích upřednostnit neprodukční, ekologickou funkci lesa.

Koalice SPOLU prosazuje zdvojnásobení plochy nejpřísněji chráněného území a vyhlášení dvou nových národních parků (NP Soutok - Moravská Amazonie a NP Křivoklátsko). Velký objem lesů, které vlastní stát, chce SPOLU přeměnit na les zvláštního určení. „Les státu přestane být továrna na výrobu dřeva, ale začneme se k němu chovat tak, že na prvním místě jsou mimoprodukční vlastnosti - zadržování vody, druhová pestrost, pestrost života v lese," uvedl podle ČTK při představování ekologických priorit koalice SPOLU člen předsednictva TOP 09 Tomáš Tesař.

Prioritou hospodaření ve státních lesích bude podle SPOLU ekologická funkce a dlouhodobá udržitelnost, nikoli okamžitý zisk. Budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou v případě volebního úspěchu SPOLU do státního rozpočtu, místo toho budou přispívat k obnově
lesních ekosystémů a ochraně vody.

SPOLU se chce také zasadit o rozvoj malých a středních dřevařských a lesnických firem, aby byly konkurenceschopné při získávání státních zakázek. Lokální zpracování dřeva ušetří podle SPOLU silnice a podpoří podnikání. V programu SPOLU lze také nalézt záměr posílit pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb a včasným řešením problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchránit krajinu před většími škodami a ušetřit veřejné peníze.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Podle programu SPD musí podnik Lesy ČR ve státních lesích zajistit změnu skladby výsadby nových dřevin s větším důrazem na smíšené lesy jako reakci na následky kůrovcové kalamity. Hospodaření podniku chce SPD podrobit náročné kontrole. Vytěžené dřevo musí podle SPD primárně sloužit k dalšímu zpracování pro naše firmy, nikoliv být vyváženo jako polotovar mimo území ČR.

Majitelům soukromých lesů chce SPD nastavit takové podmínky, aby k péči o svůj majetek byli pozitivně motivováni. Jedná se o včasnou péči, zejména kácení a likvidaci porostů napadených kůrovcem, omlazení lesů a následné vysazování smíšených porostů na vykácených místech.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

Program KSČM zmiňuje lesy pouze v části investic, kde je počítáno s finanční podporou na rozčlenění velkých lánů polí lesními pásy, podporou obnovy zničených lesů, revitalizace vodních toků a investicemi do spojové technické infrastruktury. Dále program uvádí podporu efektivních koncepcí dlouhodobé obnovy lesů po kůrovcové kalamitě a vyčlenění potřebných prostředků na jejich realizaci.

Odpovědi politických uskupení na konkrétní otázky redakce Lesnické práce

Jan Příhoda

Anketa vznikla díky spolupráci na projektu NAZV QK1920272 Komunikace jako nástroj harmonizace potřeb společnosti a lesnického sektoru.

Pro jaké politické uskupení byste se po přečtení oborových programových priorit a případně anketních odpovědí rozhodli?

Česká strana sociálně demokratická – ČSSD - 6.9%
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty - 5.6%
Hnutí ANO - 8.8%
Koalice Česká pirátská strana (Piráti) a Starostové a nezávislí (STAN) - 50%
Koalice SPOLU (ODS, KDÚ-ČSL, TOP 09) - 21.3%
Svoboda a přímá demokracie (SPD) - 5%
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) - 2.5%

Celkem hlasů: 160
Hlasování v této anketě bylo ukončeno na: 21 říj 2021 - 11:51

 Předvolební anketa vyšla v zářijovém čísle Lesnické práce

 

Naposledy změněno: středa, 29 září 2021 14:17

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

VIDEOREPORTÁŽ: Den za obnovu lesa

VIDEOREPORTÁŽ: Den za obnovu lesa

Lesnictví

V sobotu 16. října měli zájemci z řad veřejnosti možnost se na 13 místech České republiky zapojit do největší celostátní zalesňovací akce. Druhý ročník Dne...

Majitelé lesů si řekli o 11,5 mld. Kč na kompenzace za kůrovce, stát jim vyplatí třetinu

Majitelé lesů si řekli o 11,5 mld. Kč na kompenzace za kůrovce…

Lesnictví

Reakce SVOL uvnitř článku. Žádostí o kůrovcový příspěvek za rok 2020 přišlo od vlastníků lesů celkem 12 522, což ve srovnání s loňskem představuje nárůst...

Akademický senát zvolil novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně Vojtěcha Adama

Akademický senát zvolil novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně Vojtěcha Adama

Lesnictví

Akademický senát  zvolil 18. 10. novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně dosavadního prorektora pro tvůrčí činnost Vojtěcha Adama. Ten od února 2022 v čele univerzity...

Mrtvé stromy ročně uvolní podobné množství uhlíku jako spalování fosilních paliv

Mrtvé stromy ročně uvolní podobné množství uhlíku jako spalování fosilních paliv

Lesnictví

Na začátku září Akademie věd ČR zveřejnila zprávu s titulkem, že mrtvé stromy ročně uvolní podobně uhlíku jako spalování fosilních paliv. Zpráva vycházela z výsledků...

Populární zprávy

Přemnožená zvěř zničí šestinu obnovovaných stromků

Přemnožená zvěř zničí šestinu obnovovaných stromků

Lesnictví

Zobrazeno:2968

Anketa uvnitř článku. Zvěř v ČR zničí v průměru šestinu stromů už při obnově lesa. Ztráta přírůstu o zhruba čtvrtinu je u dvou třetin druhů...

Mrtvé dřevo ročně uvolní uhlík ve výši globálních emisí z fosilních paliv

Mrtvé dřevo ročně uvolní uhlík ve výši globálních emisí z fosilních paliv

Lesnictví

Zobrazeno:2796

Mrtvé dřevo v různé fázi rozkladu ročně uvolní množství uhlíku odpovídající celosvětovým emisím z fosilních paliv. Vyplývá to z výzkumu mezinárodního týmu s českou účastí...

SVOL: Nestátní vlastníci lesů stále čekají na kompenzace za škody způsobené kůrovcovou kalamitou v loňském roce

SVOL: Nestátní vlastníci lesů stále čekají na kompenzace za škody způsobené kůrovcovou…

Lesnictví

Zobrazeno:2610

Majitelé českých lesů stále čekají na informaci, jaký objem finančních prostředků uvolní vláda na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za loňský rok. Podle Sdružení vlastníků obecních a...

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Lesnictví

Zobrazeno:2572

Nynější postup plánování mysliveckého hospodaření se na podzim měnit nebude. V předloze o invazivních druzích rostlin a živočichů to 14. 9. schválila Sněmovna, která přijala...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby