Přihlásit

Nové lesní úřady a volnější ruce pro boj s klimatickou změnou. Osm požadavků Platformy za novelizaci lesního zákona

Záznam z tiskové konference ke zhlédnutí. Na osmi požadavcích novely lesního zákona, které přispějí k zachování českých lesů, zabezpečí jejich stabilitu, konkurenceschopnost a odolnost se v historické shodě dohodli zástupci vlastníků lesů, lesníků, ochránců přírody, akademiků i průmyslu. Platforma za novelizaci lesního zákona apeluje na jejich zapracování do avizovaného návrhu novely Ministerstvem zemědělství. Důvodem jsou nevratné dopady klimatických změn a nutnost zachování všech funkcí lesa – produkčních i mimoprodukčních – pro budoucí generace. Platforma navrhuje mj. zřízení lesních úřadů, které zefektivní státní správu lesů a ušetří veřejné rozpočty. Umožňuje větší využívání přírodě bližších způsobů hospodaření, prosazuje snížení byrokracie a více rozhodovacích pravomocí přímo pro vlastníky lesů.

Doporučený Nové lesní úřady a volnější ruce pro boj s klimatickou změnou. Osm požadavků Platformy za novelizaci lesního zákona

Historicky poprvé se zástupci různých zájmových stran shodli na zásadních principech a požadavcích, které má přinést nová právní úprava o lesích. Společný postoj Platformy za novelizaci lesního zákona podporují následující instituce:

  • Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL)
  • Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
  • Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
  • Pro Silva Bohemica
  • Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP)
  • Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP)
  • Česká lesnická společnost (ČLS)
  • Asociace soukromého zemědělství (ASZ)

„Dopady klimatické změny v podobě sucha, kůrovcových kalamit, lesních požárů a obrovských nezalesněných ploch vidíme všichni na vlastní oči. Jen včasnou úpravou zákona můžeme tyto nevratné změny zastavit. Apelujeme proto na Ministerstvo zemědělství, aby vyslyšelo a co nejrychleji do novely zapracovalo naše požadavky. V opačném případě hrozí narušení všech funkcí lesa, včetně té rekreační,“ uvádí Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

„Pro zachování pestrých lesů ale i nezbytného dostatku dřeva jako udržitelného materiálu je třeba snížení byrokracie a více pravomocí vlastníkům, kteří znají své lesy nejlépe. Stát musí finančně podpořit šetrné a přírodě blízké postupy obnovy lesů a posílit inovace v lesnictví. V neposlední řadě žádáme reformu správy lesů a zřízení lesních úřadů, které přinesou v důsledku úsporu českým veřejným rozpočtům,“ dodává Svoboda

Potřebu novelizace podpořili také zástupci ochránců přírody či akademické obce.

„Lesy pokrývají v České republice více jak třetinu území, jsou základním stavebním kamenem stability naší krajiny a nenahraditelnou složkou životního prostředí z hlediska biodiverzity. Bez stabilních druhově pestrých lesů nemůžeme ani vyhrát boj s klimatickou změnou. Proto je důležité, abychom měli zákon, který bude lesy dostatečně chránit a zajistí v nich takové hospodaření, které zlepší jejich stav,“ uvádí RNDr. Libor Ambrozek, předseda Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).

„Lesní zákon je nutné změnit co nejrychleji, abychom nesnížili dostupnost dřeva jako strategické suroviny. Dřevozpracující průmysl představuje významnou součást českého hospodářství a zaměstnává v regionech velké množství lidí. Proto se připojujeme k platformě a vítáme představené požadavky. Ty představují velmi moderní přístup, který pomůže lesům i ekonomice,“ říká Ivan Ševčík z Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP).

Ing. Tomáš Pospíšil z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pak dodává: „V současnosti platná lesnická legislativa z první poloviny devadesátých let již není schopná postihnout dynamicky se měnící podmínky v lesních ekosystémech a provádění efektivních adaptačních opatření na změnu klimatu. Aktuální vědecké poznatky a výsledky výzkumů nám stále více ukazují, že diverzifikace hospodaření dle konkrétních přírodních podmínek přináší větší stabilitu a odolnost lesů. Je proto nutné, aby novelizace lesního zákona přinesla vlastníkům lesů větší liberalizaci při výběru modelů hospodaření a tím i možnost více využívat tvořivých sil přírody ve prospěch biodiverzity i celé společnosti.“

Požadavky Platformy za novelizaci lesního zákona:

1. Samostatné lesní úřady
Oddělení státní správy lesů od samosprávy založením samostatných lesních úřadů by přineslo zlepšení odborného fungování a dohledu státní správy lesů s důrazem na poradenskou a osvětovou činnost a do budoucna významné finanční úspory ve veřejných rozpočtech. Odstraní duplicitu v kontrolní činnosti v lesním hospodářství. V současnosti státní dozor nad lesy v Česku spadá neefektivně zároveň pod Ministerstvo zemědělství i Ministerstvo životního prostředí.

2. Volnější ruce pro vlastníky lesů
Snížení byrokracie a přenesení větších rozhodovacích pravomocí umožní vlastníkům obhospodařovat les flexibilně s ohledem na jeho aktuální potřeby a místní podmínky. Je třeba redukovat závazná ustanovení lesního hospodářského plánu a umožnit vlastníkovi lesa zákonnou oporou zvolit si pestřejší formy hospodaření, které jsou spojeny s větší druhovou, věkovou a prostorovou diverzitou lesních porostů.

3. Prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění mladých lesních porostů
S ohledem na obrovskou variabilitu kalamitních ploch po kůrovcové kalamitě je nutno podpořit větší využití přirozené obnovy dřevin včetně dřevin přípravných. Je proto potřeba prodloužit lhůty pro zalesnění holin ze dvou let na šest let a pro zajištění lesních porostů ze sedmi na dvanáct let. Jen tak lze dosáhnout pestré a časově udržitelné obnovy českých lesů a jejich přizpůsobení na probíhající změny klimatu.

4. Podpora dobrovolného sdružování drobných vlastníků lesů
Legislativní i finanční podpora dobrovolného sdružování, zejména vlastníků drobných lesních majetků, umožní soustavnější a odbornější péči o tyto lesy, pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamit, nákupu sazenic, zalesňování, uvedení dřeva na trh apod. V praxi tyto spolky umožní např. sdílení nákladů na pronájem techniky, pracovníků či výměnu zkušeností z praxe.

5. Inovace lesnických postupů, vzdělávání a osvěta
Novela by měla posílit zavádění inovací a nových poznatků vědy do lesnické praxe pomocí vzdělávacích projektů vybraných grantovou soutěží, celoživotní vzdělávání vlastníků lesů a lesního personálu a lesní pedagogiku.

6. Aktivní prevence škod způsobených zvěří
Žádáme, aby vlastník lesa měl možnost většího uplatnění přirozené obnovy, prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění lesních porostů, a mohl tak využívat širší škály okusových dřevin (bříza, osika, keře), což aktivně přispěje k řešení škod zvěří na lese zejména na kalamitních plochách. Další opatření týkající se zvěře přinese v příštím roce zákon o myslivosti.

7. Zavedení platby za ekosystémové služby
Požadujeme, aby zákon umožnil systematickou podporu za poskytování ekosystémových služeb. Zajišťování těchto služeb je spojeno s vysokými náklady vlastníků lesů, neprochází však dosud trhem. Je třeba definovat pojem ekosystémové služby lesa a stanovit povinnosti vlastníka při jejich plnění i právní nárok na platbu za tyto služby.

8. Zlepšení životního prostředí v lesích
Právní úprava by měla přispět ke zlepšení přírodního prostředí větším zohledněním požadavků ochrany přírody. Povinnost ponechávat v lese odpovídající množství těžebních zbytků a k zetlení určených stromů a jejich částí dle rozhodnutí vlastníka lesa. Nově ošetřit by měl zákon také zařazení lesů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů do lesů zvláštního určení, nebo stanovišť stepního a lesostepního charakteru do lesů ochranných.

Detailněji popsané požadavky platformy najdete zde

TZ Platformy za novelizaci lesního zákona


 

Naposledy změněno: středa, 02 listopad 2022 16:03

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Soud pravomocně zprostil bývalého ředitele Lesů ČR Szóráda obžaloby z podvodu

Soud pravomocně zprostil bývalého ředitele Lesů ČR Szóráda obžaloby z podvodu

Lesnictví

Krajský soud v Hradci Králové dne 30.11. pravomocně zprostil bývalého generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky (LČR) Daniela Szóráda obžaloby z podvodu. Podle státního...

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Lesnictví

Záznam z tiskové konference. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula představil na tiskové konferenci (29. 11. 2022) nového generálního ředitele Lesů ČR. Stane se jím Dalibor Šafařík, který...

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří, který nahrazuje předchozí metodický pokyn č.j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne...

Lesy ČR za tři čtvrtletí znásobily zisk na rekordních 7,4 mld. Kč z loňských 2,9 mld. Kč

Lesy ČR za tři čtvrtletí znásobily zisk na rekordních 7,4 mld. Kč…

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky za první tři čtvrtletí roku meziročně znásobil hrubý zisk na rekordních 7,39 miliardy korun z loňských 2,9 miliardy korun. Hlavním...

Populární zprávy

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Lesnictví

Zobrazeno:5780

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří, který nahrazuje předchozí metodický pokyn č.j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne...

Příčina škod na lesích spočívá v systému lesního hospodaření a neodborném přístupu ke zvěři

Příčina škod na lesích spočívá v systému lesního hospodaření a neodborném přístupu…

Lesnictví

Zobrazeno:4108

Téma spárkaté zvěře se v lesnickém oboru zmiňuje prakticky bez výjimek pouze v kontextu škod na lesích. V této souvislosti se mluví především o nadměrných...

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Lesnictví

Zobrazeno:4000

Záznam z tiskové konference. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula představil na tiskové konferenci (29. 11. 2022) nového generálního ředitele Lesů ČR. Stane se jím Dalibor Šafařík, který...

Do tendru Lesů ČR za 12 miliard korun se přihlásilo 48 firem, loni jich bylo 40

Do tendru Lesů ČR za 12 miliard korun se přihlásilo 48 firem…

Lesnictví

Zobrazeno:3869

Do dvanáctimiliardového pětiletého tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce, těžbu a prodej dřeva 2023+ podalo nabídky 48 firem. Loni se do...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby