logo Silvarium tisk

Vlastníci lesů neví, podle jakých pravidel budou na podzim zalesňovat

Vlastníci lesů se obávají o osud právní normy, která jim měla poskytnout odborná doporučení pro zalesňování a obnovu lesů. Po více než dvaceti letech by se mohly modernizovat způsoby obnovy lesů. Uvádí to ve svém vyjádření zástupci SVOL.

Ministerstvo zemědělství po dvou letech expertních prací připravilo novou právní normu – vyhlášku, která upravuje způsoby hospodaření v lesích. V připomínkovém řízení se však sešlo mnoho protichůdných pozměňovacích a doplňujících návrhů, často nerespektujících právní řád ČR, natož odborné souvislosti. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů proto varuje před vznikajícím chaosem, který začal ovlivňovat tvorbu tohoto důležitého metodického nástroje pro hospodaření v lesích.

"Blíží se doba podzimního zalesňování, je potřeba plánovat, co se bude sázet příští rok na jaře a v dalších letech, bude nutno zajistit sazeničky pro zrod nových lesů. Vlastníci lesů by proto uvítali, kdyby posuzovaný návrh vyhlášky začal platit co nejdříve, nejlépe již v září, v připraveném znění, pouze s drobnými úpravami," uvádí vedení SVOL v tiskové zprávě.

Stávající platná vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, platí v nezměněné podobě více dvacet let. V současné době již není podle SVOL schopna pružně reagovat na stále zřetelnější projevy změny klimatu a měnící se požadavky společnosti, stejně jako na technologický rozvoj.

Návrh nové vyhlášky, který připravil tým odborníků – expertů a vědců, aktivně reaguje na aktuální potřeby lesnického hospodaření v souvislosti s měnícími se přírodními podmínkami v důsledku proměn klimatu. Je součástí Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu.

„Návrh vyhlášky uvolňuje lesním hospodářům ruce a umožňuje jim využít nejširší možné skladby dřevin odpovídajících stanovišti a regionálnímu klimatu právě v reakci na jeho současně probíhající změny, aniž by vlastníky lesů zároveň ekonomicky srazil na kolena," říká František Kučera, předseda SVOL.

Druhové spektrum vhodných dřevin je upraveno tak, aby reflektovalo očekávaný teplotní posun. Nelze však z objektivních důvodů (např. inverzní polohy a další stanovištní specifika) zcela šablonovitě zavrhnout pěstování smrku v nižších polohách 3. až 4. lesního vegetačního stupně. V těchto případech se upozorňuje vzhledem k očekávané změně klimatu na zvýšené riziko spojené s jeho dopěstováním do mýtného věku. Zastoupení smrku na těchto stanovištích (zejména jako porostní příměsi) však může mít svoje opodstatnění např. při zvyšování biodiverzity či plnění jiných funkcí lesů. Důraz je kladen na částečnou náhradu smrku stanovištně vhodnými dřevinami v závislosti na přírodní lesní oblasti a příslušných hospodářských souborech. Do 3. lesního vegetačního stupně se nedoporučuje umělá obnova smrku s výjimkou vhodných ekotypů a stanovišť (zejména vodou ovlivněných, inverzních). Konečné rozhodnutí se pak ponechává na rozvaze vlastníka lesa a lesního hospodáře, aby upravili skladbu dřevin dle konkrétních přírodních podmínek jejich lesů, jak uvádí SVOL.

"Lesnická legislativa je dnes složitý právní a odborný systém, stejně jako v každém jiném lidském oboru. Zásahy do ní musí respektovat vzájemnou provázanost jednotlivých norem a odborné souvislosti. V neposlední řadě také přírodní procesy – reálný stav přírody, lesů, ale i potřebné množství osiva, sazenic, z jakých zdrojů a za jak dlouho je lze získat. Dobře míněné úmysly a radikální změny nevedou vždy k dobrým výsledkům. Lesům sluší spíše evoluce než revoluce. Ročně se obnoví necelé jedno procento z celkové rozlohy lesů," domnívají se zástupci SVOL.

Vyhláška jako podzákonný předpis podle sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů nemůže přímo ukládat povinnosti a zákazy jdoucí nad rámec zákonného zmocnění, nemůže směřovat k dalšímu omezení vlastnických práv a posílení autoritativní pozice státní správy. Povinnost minimálního podílu (%) melioračních a zpevňujících dřevin je daná zákonem. Konkrétní druhová skladba v porostních skupinách je pro vlastníka specifikována až v lesním hospodářském plánu. Tento princip považujeme jako zodpovědní vlastníci za plně dostačující.

Podle TZ SVOL, red.

 

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Komentáře  

+4 # jára 2018-07-02 09:34
Dobrý den, no MZD jsou listnáčne ve převážně SM porostech. Bylo to dáno z důvodů obohacení hrabanky, humusu. Když se bude sadit jak má a převážně listnáče, nebude potřeba MZD. Jiný účel to nemá, když ty vyřežou v prořezávkách. Jde jen o to, přestat sadit všude smrky a držet se polohy a prostředí a dřevin, které tam rostly. Stačí selský rozum a aby vlastník chtěl. Na to není potřeba ani OLH, když mu vlastník řekne, co tam chce, tak mu to tam nasadí. Je to jeho majetek a každý musíme poslouchat šéfa, majitele. Pokud s tím nesouhlasíme, tak zatnout zuby a nebo odejít. Záleží jaké má člověk morální hodnoty a zodpovědnost. Lesům zdar
+7 # Pavel Boucký 2018-06-29 07:17
Vlastníci lesů neví? To je v dnešním zmatku možné. Ale nebylo by nejlepší vzít si na pomoc kombinaci skutečně kvalifikovaného OLH a zdravého selského rozum? To je asi nad všechny "foršrifty".
-7 # Rensa 2018-06-28 19:58
" Povinnost minimálního podílu (%) melioračních a zpevňujících dřevin je daná zákonem."
Může někdo uvést, kde je to v tom zákoně napsané? Já to hledám víc než 20 let, ptám se pomalu při každé schvalovačce LHP, dosud jsem nedostal odpověď.
+4 # ToPi 2018-06-29 08:58
Je to v § 24 odst. 2 a § 25 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
-6 # Rensa 2018-06-29 09:13
To jsou závazná ustanovení plánů a osnov, ale ne povinnost MZD. Ta vzniká, až když si to vlastník lesa do plánu dá nebo nechá vnutit (plán je nástroj vlastníka lesa). Povinnost plánovat v LHP MZD do obnovy v zákoně není.
Tak ještě jednou - kdeže to v tom zákoně je?
+7 # ToPi 2018-06-29 09:38
Podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o lesích je minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu závazný.
Podle § 24 odst. 5 lesního zákona jsouu právnické a fyzické osoby , pro které byly schváleny plány, jsou povinny dodržovat jejich závazná ustanovení (odstavec 2).
Povinnost plánovat není, povinnost minimálního podílu MZD při obnově porostu je daná zákonem. Takže pro vlastníky nad 50 ha, podléhající LHP je povinnost obnovit porost tak, aby tam byl minimální podíl MZD. Nevím čemu stále nerozumíte, tohle je ZÁKON. Souhlasím s tím, že LHP je nástroj vlastníka a že povinnost plánovat MZD do obnovy tam není, protože se může jednat i o obnovu přirozenou. Moje reakce byla na Vaši otázku, kde v zákoně je povinnost minimálního podílu MZD a na to jsem Vám odpověděl. Jak si vlastník lesa nechá do plánu vnutit MZD?
-3 # Rensa 2018-06-29 12:24
Pro vlastníky lesů nad 50 ha je povinnost mít LHP, ale nemají povinnost plánovat do obnovy MZD, protože v zákoně není povinnost při obnově použít MZD. Ten Váš ZÁKON je tradovaný omyl, že MZD se musí plánovat a vysazovat. V LHP se musí uvést % MZD, ale nikde není psáno, že ono % musí být vyšší než "0" (nula).
Představe si, že jako taxátor dvacet let předkládám ke schválení plány, ve kterých do kolonky % MZD často píšu "0" (nulu) a světe div se, ono to prochází. A proč asi? Protože ze zákona není páka, jak k tomu vlastníka donutit. Ano, občas se něco opraví, ale jenom díky tomu, že vlastník lesa nechce jít do střetu se SSL a % MZD si nechá vnutit.
Vlastník lesa má pouze povinnost obnovovat porosty stanovištně vhodnými dřevinami (což v mnoha případech je zrovna smrk) a o tom, že by to musely být MZD, v zákoně není ani zmínka.
Skutečně 20 let se při schvalovačkách LHP ptám SSL, když chtějí opravovat % MZD, na základě jakého ustanovení lesního zákona to chtějí (a často nařizují v závěrečném protokolu), dodnes se mi odpovědi nedostalo (pochopitelně, protože v zákoně nic takového není).
+5 # ToPi 2018-06-29 14:20
Já Vám asi rozumím. V zákoně povinnost minimálního podílu MZD při obnově porostu je, druhy dřevin MZD a % MZD jsou dané hospodářským souborem ve vazbě na vyhl. 83/1996 Sb. Jenomže se to vztahuje na porost a ne na porostní skupinu, takže rozumím tomu, že někdy i do obnovované porostní skupiny v rámci LHP můžete napsat 0 % MZD. Kdyby v obnovovaném porostu byla pouze jedna obnovovaná porostní skupina, tak byste tam asi to procento min. podílu MZD napsat měl. Dovedu si ale představit, že v rámci obnovovaného porostu jsou obnovované porostní skupiny dvě a více a vlastník dá MZD pouze do jedné skupiny (na jednu paseku) i za ostatní skupiny, ve kterých je obnova MZD nulová. Za porost % MZD vlastník splnit ale musí. Je to tak myšleno? Rozumíme si? I kdyby bylo ve schváleném LHP napsáno cokoli, zákon je zákon, ale v LHP se umisťuje do skupiny a ne do porostu.
0 # Rensa 2018-07-02 10:31
Asi nerozumíte.
Opakuji, v zákoně povinnost minimálního podílu MZD při obnově porostu není, je to až závazné ustanovení plánu. Povinnost použít MZD při obnově porostu vzniká až tehdy, když se k tomu vlastník lesa dobrovolně zaváže v LHP (sám, nebo si % MZD nechá vnutit SSL – píšu jinde). A je nepodstatné, kolik PSK v porostu je.
+6 # taxátor 2018-06-29 16:40
zdravím..
mám pocit, že je to trochu jinak..v LHP se % MZD automaticky nabízí v porostech starších 80 let nebo v porostech, kde HS obnovu připouští....na základě CHS, nikoliv HS (existují totiž i sběrné soubory)..
Pokud uvádíte do kolonky MZD hodnotu 0, pak je na místě tuto hodnotu nějak zdůvodnit - pochybuji, že by Vám orgán SSL schválil plán bez onoho zdůvodnění..
+6 # taxátor 2018-06-29 18:42
pane Rensa,
doporučuju si přečíst Vyhl.83/1996 Sb., str. 962-966, jednoznačně tam máte napsáno, že určitému CHS odpovídá % MZD..nevím, co na to zpochybńujete, tohle je prost fakt.Můžete samozřejmě % MZD snižovat, ovšem s řádným zdůvodněním...rozhod ně vám SSL nezkousne 0% bez rozumného důvodu...to teda ani náhodou....
+1 # Rensa 2018-07-02 10:06
Též doporučuji na stejné straně přečíst si pozorně nadpis přílohy, také jednoznačně tam máte napsáno, že se jedná pouze o doporučení. A jako doporučení to také zůstane (jinak ani nemůže) i v nově navrhované vyhlášce.
Vím, že SSL nechce zkousávat snížení % MZD bez zdůvodnění (ač na to nemá ze zákona oprávnění – nebo jste snad v zákoně našel ustanovení, že by se to zdůvodňovat mělo?), ale když se vlastník zaštípne a je ochoten jít do střetu, plán se nakonec schválí. Věřte, mám jinou každoroční praxi.
Ale čertovo kopýtko nové vyhlášky není v % MZD či rozšíření výčtu MZD, ale v tom, že pro odvozování závazných ustanovení plánů a osnov by se po novu používaly pouze rámcové směrnice, uvedené v OPRL (§ 3 odst. 3 návrhu vyhlášky vyhlášky – dosavadní odst. 8 § 1 zní jinak a má také úplně jiný význam). Takže žádné rámcové směrnice uvedené v plánu či osnově (jako taxátora mě zákon neomezuje stanovit jiné obmýtí či % MZD, než je uvedeno ve vyhl. č. 83/1996 Sb. či OPRL), ale jenom a pouze OPRL. Což je střet se zákonem jako prase (!) a snaha o obejití § 23 odst. 1 lesního zákona (= OPRL jsou pouze metodickým nástrojem státní lesnické politiky a pouze doporučují zásady hospodaření v lesích)!
A tohoto faulu ze strany MZe si většina připomínkujících nedokázala všimnout, neb se nechala chytit na vějičky v podobě rozšíření výčtu MZD či uvádění smrku ve 3. a 4. LVS jako rizikového.
+4 # taxátor 2018-07-08 18:04
dobře, ale na téže stránce máte rovněž pod hlavičkou doporučení povolené rozpětí obmýtí a obnovní doby. Skutečně si nemyslím, že např. v HS 455, kde je povolené rozpětí obmýtí od 110-140 let a obnovní doba 30 let, by vám státní správa skousnula v dubu obmýtí např.90 let a obnovní dobu 10 let....a podotýkám, že je to rovněž pod doporučením. Hovořím o LHP, nikoliv o osnovách nebo majetcích do 50ha...tam to můžete skutečně mydlit hlava nehlava...
-1 # Rensa 2018-07-02 10:30
Asi nerozumíte.
Opakuji, v zákoně povinnost minimálního podílu MZD při obnově porostu není, je to až závazné ustanovení plánu. Povinnost použít MZD při obnově porostu vzniká až tehdy, když se k tomu vlastník lesa dobrovolně zaváže v LHP (sám, nebo si % MZD nechá vnutit SSL – píšu jinde). A je nepodstatné, kolik PSK v porostu je.
0 # Rensa 2018-07-02 10:32
Sorryjako, patřilo jinam.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

ŠLP Křtiny je prvním hospodářským lesem v ČR se schváleným LHP založeném na dvou metodách zařízení lesů

ŠLP Křtiny je prvním hospodářským lesem v ČR se schváleným LHP založeném na dvou metodách zařízení lesů

Zobrazení: 5867

Pracovat s lesním hospodářským plánem (LHP) založeným na dvou metodách zařízení lesů umožnila Školnímu lesnímu podniku...

Lesy ČR budou moci příští rok do rozpočtu odvést dvě miliardy Kč, uvedl ředitel Dalibor Šafařík

Lesy ČR budou moci příští rok do rozpočtu odvést dvě miliardy Kč, uvedl ředitel Dalibor Šafařík

Zobrazení: 5335

Aktualizováno. Státní podnik Lesy ČR bude příští rok schopen do státního rozpočtu z letošního zisku odvést...

Hnutí DUHA: Pracovníci Lesů ČR oslovují vlastníky lesů s neoprávněnou výzvou k odstranění souší. Jde o neporozumění, reagují Lesy ČR

Hnutí DUHA: Pracovníci Lesů ČR oslovují vlastníky lesů s neoprávněnou výzvou k odstranění souší. Jde o neporozumění, reagují Lesy ČR

Zobrazení: 4949

Podle Hnutí DUHA soukromí vlastníci lesů dostávají v poslední době výzvy od pracovníků státního podniku Lesy...

Vojenské lesy spustily dva agrolesnické projekty, chtějí posunout enviromentální rozměr svého agrárního programu

Vojenské lesy spustily dva agrolesnické projekty, chtějí posunout enviromentální rozměr svého agrárního programu

Zobrazení: 4580

Vojenské lesy a statky ČR, které hospodaří v lesích, ale i na zemědělské půdě ve vojenských újezdech...

Rozvoj ekoturismu je jedním z hlavních úkolů chráněných území

Rozvoj ekoturismu je jedním z hlavních úkolů chráněných území

Zobrazení: 3978

Rozhovor s Nato Sultanishvili, vedoucí divize plánování a rozvoje Agentury chráněných území v Gruzii.

Poslanci Evropského parlamentu uzavřeli dohodu o obnově 20 % půdy a moří v EU

Poslanci Evropského parlamentu uzavřeli dohodu o obnově 20 % půdy a moří v EU

Zobrazení: 2528

Vyjednavači Evropského parlamentu a členských zemí nalezli dohodu ohledně návrhu zákona o obnově přírody. Nový zákon, na...

Anketa

Považujete za správné, že Lesy ČR stáhly námitky k záměru vyhlášení NP Křivoklátsko?

Poslední komentáře

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě